清平乐(寿林守)

黄机 〔宋朝〕

钗头蝴蝶。趁舞梅边雪。酒泻黄滕光夺月。岁岁年年蕉叶。 边城莺唤春归。沙场马到秋肥。□□熊韬虎略,换渠金甲牙旗。清平乐(寿林守)拼音解读:chāi tóu hú dié 。chèn wǔ méi biān xuě 。jiǔ xiè huáng téng guāng duó yuè 。suì suì nián nián jiāo yè 。 biān chéng yīng huàn chūn guī 。shā chǎng mǎ dào qiū féi 。□□xióng tāo hǔ luè ,huàn qú jīn jiǎ yá qí 。
猜您喜欢

菩萨蛮(哀筝一弄湘江曲)

张先 〔宋朝〕

【菩萨蛮】 哀筝一弄湘江曲,声声写尽湘波绿。 纤指十三弦,细将幽恨传。 当筵秋水慢,玉柱斜飞雁。 弹到断肠时,春山眉黛低。 菩萨蛮(哀筝一弄湘江曲)拼音解读: 【pú sà mán 】 āi zhēng yī nòng xiāng jiāng qǔ ,shēng shēng xiě jìn xiāng bō lǜ 。 xiān zhǐ shí sān xián ,xì jiāng yōu hèn chuán 。 dāng yàn qiū shuǐ màn ,yù zhù xié fēi yàn 。 dàn dào duàn cháng shí ,chūn shān méi dài dī 。
详情

西洲曲(忆梅下西洲)

南朝乐府 〔南北朝〕

【西洲曲】 忆梅下西洲,折梅寄江北[1] 。单衫杏子红,双鬓鸦雏色[2] 。西洲在何处?两桨桥头渡[3] 。日暮伯劳飞,风吹乌臼树[4] 。树下即门前,门中露翠钿[5] 。开门郎不至,出门采红莲[6] 。采莲南塘秋,莲花过人头。低头弄莲子,莲子青如水。置莲怀袖中,莲心彻底红。忆郎郎不至,仰头望飞鸿[7] 。鸿飞满西洲,望郎上青楼[8] 。楼高望不见,尽日栏杆头。栏杆十二曲,垂手明如玉[9] 。卷帘天自高,海水摇空绿[10] 。海水梦悠悠[11],君愁我亦愁。南风知我意,吹梦到西洲[12] 。西洲曲(忆梅下西洲)拼音解读:【xī zhōu qǔ 】 yì méi xià xī zhōu ,shé méi jì jiāng běi [1] 。dān shān xìng zǐ hóng ,shuāng bìn yā chú sè [2] 。xī zhōu zài hé chù ?liǎng jiǎng qiáo tóu dù [3] 。rì mù bó láo fēi ,fēng chuī wū jiù shù [4] 。shù xià jí mén qián ,mén zhōng lù cuì diàn [5] 。kāi mén láng bú zhì ,chū mén cǎi hóng lián [6] 。cǎi lián nán táng qiū ,lián huā guò rén tóu 。dī tóu nòng lián zǐ ,lián zǐ qīng rú shuǐ 。zhì lián huái xiù zhōng ,lián xīn chè dǐ hóng 。yì láng láng bú zhì ,yǎng tóu wàng fēi hóng [7] 。hóng fēi mǎn xī zhōu ,wàng láng shàng qīng lóu [8] 。lóu gāo wàng bú jiàn ,jìn rì lán gǎn tóu 。lán gǎn shí èr qǔ ,chuí shǒu míng rú yù [9] 。juàn lián tiān zì gāo ,hǎi shuǐ yáo kōng lǜ [10] 。hǎi shuǐ mèng yōu yōu [11],jun1 chóu wǒ yì chóu 。nán fēng zhī wǒ yì ,chuī mèng dào xī zhōu [12] 。
详情

风入松·麓翁园堂宴客

吴文英 〔宋朝〕

一番疏雨洗芙蓉。玉冷佩丁东。辘轳听带秋声转,早凉生、傍井梧桐。欢宴良宵好月,佳人修竹清风。 临池飞阁乍青红。移酒小垂虹。贞元供奉梨园曲,称十香、深蘸琼钟。醉梦孤云晓色,笙歌一派秋空。风入松·麓翁园堂宴客拼音解读:yī fān shū yǔ xǐ fú róng 。yù lěng pèi dīng dōng 。lù lú tīng dài qiū shēng zhuǎn ,zǎo liáng shēng 、bàng jǐng wú tóng 。huān yàn liáng xiāo hǎo yuè ,jiā rén xiū zhú qīng fēng 。 lín chí fēi gé zhà qīng hóng 。yí jiǔ xiǎo chuí hóng 。zhēn yuán gòng fèng lí yuán qǔ ,chēng shí xiāng 、shēn zhàn qióng zhōng 。zuì mèng gū yún xiǎo sè ,shēng gē yī pài qiū kōng 。
详情

唐多令(城归泊湖山)

陈著 〔宋朝〕

倦枕寄渔乡。篷低被怯霜。月窥人、多少思量。自是欲眠眠不稳,禁听得、雁声双。 和梦早催行。归来梅竹窗。小柴门、分破闲忙。翻笑白云飞不定,谙得静、憩诗床。唐多令(城归泊湖山)拼音解读:juàn zhěn jì yú xiāng 。péng dī bèi qiè shuāng 。yuè kuī rén 、duō shǎo sī liàng 。zì shì yù mián mián bú wěn ,jìn tīng dé 、yàn shēng shuāng 。 hé mèng zǎo cuī háng 。guī lái méi zhú chuāng 。xiǎo chái mén 、fèn pò xián máng 。fān xiào bái yún fēi bú dìng ,ān dé jìng 、qì shī chuáng 。
详情

酹江月(戊戍寿老父)

方岳 〔宋朝〕

且拌春醉。问人间、谁是十分如意。道不好来人又道,也有一分好处。管甚长贫,只消长健,切莫眉头聚。尽教江路,梅花依旧留住。 儿辈虽不如人,有何不可,怎敢嫌迟暮。但喜吾翁躔度转,唤起烟霞深痼。否极而亨,剥余而复,长至迎初度。龟图羲画,直从今日重数。是年六十四,属有未疾,而生日适冬至也。酹江月(戊戍寿老父)拼音解读:qiě bàn chūn zuì 。wèn rén jiān 、shuí shì shí fèn rú yì 。dào bú hǎo lái rén yòu dào ,yě yǒu yī fèn hǎo chù 。guǎn shèn zhǎng pín ,zhī xiāo zhǎng jiàn ,qiē mò méi tóu jù 。jìn jiāo jiāng lù ,méi huā yī jiù liú zhù 。 ér bèi suī bú rú rén ,yǒu hé bú kě ,zěn gǎn xián chí mù 。dàn xǐ wú wēng chán dù zhuǎn ,huàn qǐ yān xiá shēn gù 。fǒu jí ér hēng ,bāo yú ér fù ,zhǎng zhì yíng chū dù 。guī tú xī huà ,zhí cóng jīn rì zhòng shù 。shì nián liù shí sì ,shǔ yǒu wèi jí ,ér shēng rì shì dōng zhì yě 。
详情

应天长(曲院荷风)

张矩 〔宋朝〕

换桥度舫,添柳护堤,坡仙题欠今续。四面水窗如染,香波酿春麹。田田处,成暗绿。正万羽、背风斜矗。乱鸥去,不信双鸳,午睡犹熟。 还记涌金楼,共抚雕阑,低度浣沙曲。自与故人轻别,荣枯换凉燠。亭亭影,惊艳目。忍到手、又成轻触。悄无语,独捻花须,心事曾卜。应天长(曲院荷风)拼音解读:huàn qiáo dù fǎng ,tiān liǔ hù dī ,pō xiān tí qiàn jīn xù 。sì miàn shuǐ chuāng rú rǎn ,xiāng bō niàng chūn qū 。tián tián chù ,chéng àn lǜ 。zhèng wàn yǔ 、bèi fēng xié chù 。luàn ōu qù ,bú xìn shuāng yuān ,wǔ shuì yóu shú 。 hái jì yǒng jīn lóu ,gòng fǔ diāo lán ,dī dù huàn shā qǔ 。zì yǔ gù rén qīng bié ,róng kū huàn liáng yù 。tíng tíng yǐng ,jīng yàn mù 。rěn dào shǒu 、yòu chéng qīng chù 。qiāo wú yǔ ,dú niǎn huā xū ,xīn shì céng bo 。
详情

得火龙真人剑法

吕岩 〔唐朝〕

昔年曾遇火龙君,一剑相传伴此身。天地山河从结沫, 星辰日月任停轮。须知本性绵多劫,空向人间历万春。 昨夜钟离传一语,六天宫殿欲成尘。得火龙真人剑法拼音解读:xī nián céng yù huǒ lóng jun1 ,yī jiàn xiàng chuán bàn cǐ shēn 。tiān dì shān hé cóng jié mò , xīng chén rì yuè rèn tíng lún 。xū zhī běn xìng mián duō jié ,kōng xiàng rén jiān lì wàn chūn 。 zuó yè zhōng lí chuán yī yǔ ,liù tiān gōng diàn yù chéng chén 。
详情

送别

王维 〔唐朝〕

下马饮君酒,问君何所之。君言不得意,归卧南山陲。但去莫复问,白云无尽时。送别拼音解读:xià mǎ yǐn jun1 jiǔ ,wèn jun1 hé suǒ zhī 。jun1 yán bú dé yì ,guī wò nán shān chuí 。dàn qù mò fù wèn ,bái yún wú jìn shí 。
详情

包山谣

佚名 〔先秦〕

禹得金简玉字书。藏洞庭包山湖。包山谣拼音解读:yǔ dé jīn jiǎn yù zì shū 。cáng dòng tíng bāo shān hú 。
详情

题山驿新桐花

崔橹 〔唐朝〕

雨馀烟腻暖香浮,影暗斜阳古驿楼。丹凤总巢阿阁去, 紫花空映楚云愁。堪怜翠盖奇于画,更惜芳庭冷似秋。 长日老春看落尽,野禽闲哢碧悠悠。题山驿新桐花拼音解读:yǔ yú yān nì nuǎn xiāng fú ,yǐng àn xié yáng gǔ yì lóu 。dān fèng zǒng cháo ā gé qù , zǐ huā kōng yìng chǔ yún chóu 。kān lián cuì gài qí yú huà ,gèng xī fāng tíng lěng sì qiū 。 zhǎng rì lǎo chūn kàn luò jìn ,yě qín xián kā bì yōu yōu 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->