卜算子(李季允_·同总漕载酒□湖相即席再和)

魏了翁 〔宋朝〕

能得几时留,王事催人去。翠荡涵空酒满船,苦要留人住。 身世两悠悠,飘泊知何许。但得心亲志合时,都是相逢处。卜算子(李季允_·同总漕载酒□湖相即席再和)拼音解读:néng dé jǐ shí liú ,wáng shì cuī rén qù 。cuì dàng hán kōng jiǔ mǎn chuán ,kǔ yào liú rén zhù 。 shēn shì liǎng yōu yōu ,piāo bó zhī hé xǔ 。dàn dé xīn qīn zhì hé shí ,dōu shì xiàng féng chù 。
猜您喜欢

踏莎行(会宗园初见梅花)

毛滂 〔宋朝〕

映竹幽妍,临池娟靓。芳苞先暖香初娠。南枝微弄雪精神,东君早寄春音信。 奔月仙标,乘烟远韵。玉台粉点和酥凝。从来清瘦可禁寒,为谁早把霞衣褪。踏莎行(会宗园初见梅花)拼音解读:yìng zhú yōu yán ,lín chí juān liàng 。fāng bāo xiān nuǎn xiāng chū shēn 。nán zhī wēi nòng xuě jīng shén ,dōng jun1 zǎo jì chūn yīn xìn 。 bēn yuè xiān biāo ,chéng yān yuǎn yùn 。yù tái fěn diǎn hé sū níng 。cóng lái qīng shòu kě jìn hán ,wéi shuí zǎo bǎ xiá yī tuì 。
详情

天仙子(前题)

卫宗武 〔宋朝〕

搭宅亭园虽不大。花木成阴难论价。豪端点缀有珠玑,竹一带。梅一派。明月清风何用买。 子子孙孙纡寿彩。家庆成图和蔼蔼。更添三岁古来稀,酒满斝。诗满架。直到耆颐年未艾。天仙子(前题)拼音解读:dā zhái tíng yuán suī bú dà 。huā mù chéng yīn nán lùn jià 。háo duān diǎn zhuì yǒu zhū jī ,zhú yī dài 。méi yī pài 。míng yuè qīng fēng hé yòng mǎi 。 zǐ zǐ sūn sūn yū shòu cǎi 。jiā qìng chéng tú hé ǎi ǎi 。gèng tiān sān suì gǔ lái xī ,jiǔ mǎn jiǎ 。shī mǎn jià 。zhí dào qí yí nián wèi ài 。
详情

三闾祠

查慎行 〔清朝〕

平远江山极目回,古祠漠漠背城开。莫嫌举世无知己,未有庸人不忌才。放逐肯消亡国恨?岁时犹动楚人哀!湘兰沅芷年年绿,想见吟魂自往来。三闾祠拼音解读:píng yuǎn jiāng shān jí mù huí ,gǔ cí mò mò bèi chéng kāi 。mò xián jǔ shì wú zhī jǐ ,wèi yǒu yōng rén bú jì cái 。fàng zhú kěn xiāo wáng guó hèn ?suì shí yóu dòng chǔ rén āi !xiāng lán yuán zhǐ nián nián lǜ ,xiǎng jiàn yín hún zì wǎng lái 。
详情

咏怀(炎光延万里)

阮籍 〔魏晋〕

【咏怀】 炎光延万里[1],洪川荡湍濑[2] 。弯弓挂扶桑[3],长剑倚天外[4] 。泰山成砥砺,黄河为裳带[5] 。视彼庄周子[6],荣枯何足赖[7]?捐身弃中野,乌鸢作患害[8] 。岂若雄杰士[9],功名从此大[10] 。咏怀(炎光延万里)拼音解读:【yǒng huái 】 yán guāng yán wàn lǐ [1],hóng chuān dàng tuān lài [2] 。wān gōng guà fú sāng [3],zhǎng jiàn yǐ tiān wài [4] 。tài shān chéng dǐ lì ,huáng hé wéi shang dài [5] 。shì bǐ zhuāng zhōu zǐ [6],róng kū hé zú lài [7]?juān shēn qì zhōng yě ,wū yuān zuò huàn hài [8] 。qǐ ruò xióng jié shì [9],gōng míng cóng cǐ dà [10] 。
详情

画蛇添足

刘向 〔南北朝〕

楚有祠者,赐其舍人卮酒,舍人相谓曰:“数人饮之不足,一人饮之有余。请画地为蛇,先成者饮酒。” 一人蛇先成,引酒且饮之,乃左手持卮,右手画蛇,曰:“吾能为之足。”未成,一人之蛇成,夺其卮曰:“蛇固无足,子安能为之足?”遂饮其酒。为蛇足者,终亡其酒。画蛇添足拼音解读:chǔ yǒu cí zhě ,cì qí shě rén zhī jiǔ ,shě rén xiàng wèi yuē :“shù rén yǐn zhī bú zú ,yī rén yǐn zhī yǒu yú 。qǐng huà dì wéi shé ,xiān chéng zhě yǐn jiǔ 。” yī rén shé xiān chéng ,yǐn jiǔ qiě yǐn zhī ,nǎi zuǒ shǒu chí zhī ,yòu shǒu huà shé ,yuē :“wú néng wéi zhī zú 。”wèi chéng ,yī rén zhī shé chéng ,duó qí zhī yuē :“shé gù wú zú ,zǐ ān néng wéi zhī zú ?”suí yǐn qí jiǔ 。wéi shé zú zhě ,zhōng wáng qí jiǔ 。
详情

咏兴国寺佛殿前幡

李世民 〔唐朝〕

拂霞疑电落,腾虚状写虹。屈伸烟雾里,低举白云中。 纷披乍依迥,掣曳或随风。念兹轻薄质,无翅强摇空。 咏兴国寺佛殿前幡拼音解读: fú xiá yí diàn luò ,téng xū zhuàng xiě hóng 。qū shēn yān wù lǐ ,dī jǔ bái yún zhōng 。 fēn pī zhà yī jiǒng ,chè yè huò suí fēng 。niàn zī qīng báo zhì ,wú chì qiáng yáo kōng 。
详情

东归在路率尔成咏

孙万寿 〔隋代〕

学宦两无成,归心自不平。故乡尚万里,山秋猿夜鸣。人愁惨云色,客意惯风声。羁恨虽多情,俱是一伤情。东归在路率尔成咏拼音解读:xué huàn liǎng wú chéng ,guī xīn zì bú píng 。gù xiāng shàng wàn lǐ ,shān qiū yuán yè míng 。rén chóu cǎn yún sè ,kè yì guàn fēng shēng 。jī hèn suī duō qíng ,jù shì yī shāng qíng 。
详情

酹江月(次韵东坡赋别)

葛长庚 〔宋朝〕

寄言天上,石麒麟、化作人间英物。醉拥诗兵驱笔阵,百万词锋退壁。世事空花,赏心泥絮,一点红炉雪。识时务者,当今惟有俊杰。 我本浩气天成,才逢知己,便又清狂发。富贵于我如浮云,且看云生云灭。羊石论交,鹅湖惜别,别恨多于发。共君千里,登楼何患无月。酹江月(次韵东坡赋别)拼音解读:jì yán tiān shàng ,shí qí lín 、huà zuò rén jiān yīng wù 。zuì yōng shī bīng qū bǐ zhèn ,bǎi wàn cí fēng tuì bì 。shì shì kōng huā ,shǎng xīn ní xù ,yī diǎn hóng lú xuě 。shí shí wù zhě ,dāng jīn wéi yǒu jun4 jié 。 wǒ běn hào qì tiān chéng ,cái féng zhī jǐ ,biàn yòu qīng kuáng fā 。fù guì yú wǒ rú fú yún ,qiě kàn yún shēng yún miè 。yáng shí lùn jiāo ,é hú xī bié ,bié hèn duō yú fā 。gòng jun1 qiān lǐ ,dēng lóu hé huàn wú yuè 。
详情

江城子(夏夜观月)

张鎡 〔宋朝〕

飞来冰雪冷无声。可中庭。骨毛清。卧看东南,和露两三星。蓦地神游天上去,呼彩凤,驾云軿。 望舒宫殿玉峥嵘。桂千层。宝香凝。捣药仙童,邀我论长生。一笑归来人未睡,花送影,上窗棂。江城子(夏夜观月)拼音解读:fēi lái bīng xuě lěng wú shēng 。kě zhōng tíng 。gǔ máo qīng 。wò kàn dōng nán ,hé lù liǎng sān xīng 。mò dì shén yóu tiān shàng qù ,hū cǎi fèng ,jià yún pēng 。 wàng shū gōng diàn yù zhēng róng 。guì qiān céng 。bǎo xiāng níng 。dǎo yào xiān tóng ,yāo wǒ lùn zhǎng shēng 。yī xiào guī lái rén wèi shuì ,huā sòng yǐng ,shàng chuāng líng 。
详情

忆少年·飞花时节

朱彝尊 〔唐朝〕

飞花时节,垂杨巷陌,东风庭院。重帘尚如昔,但窥帘人远。叶底歌莺梁上燕,一声声伴人幽怨。相思了无益,悔当初相见。 忆少年·飞花时节拼音解读: fēi huā shí jiē ,chuí yáng xiàng mò ,dōng fēng tíng yuàn 。zhòng lián shàng rú xī ,dàn kuī lián rén yuǎn 。yè dǐ gē yīng liáng shàng yàn ,yī shēng shēng bàn rén yōu yuàn 。xiàng sī le wú yì ,huǐ dāng chū xiàng jiàn 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->