浣溪沙(小集涧亭)

韩淲 〔宋朝〕

雨阁云流小院秋。半醺凉意不关愁。一番相见一番休。 淡伫乍持杯未浅,懒歌浑罢笑初收。主宾无处着绸缪。浣溪沙(小集涧亭)拼音解读:yǔ gé yún liú xiǎo yuàn qiū 。bàn xūn liáng yì bú guān chóu 。yī fān xiàng jiàn yī fān xiū 。 dàn zhù zhà chí bēi wèi qiǎn ,lǎn gē hún bà xiào chū shōu 。zhǔ bīn wú chù zhe chóu miù 。
猜您喜欢

夜游宫(宫词)

陆游 〔宋朝〕

独夜寒侵翠被。奈幽梦、不成还起。欲写新愁泪溅纸。忆承恩,叹余生,今至此。 蔌蔌灯花坠。问此际、报人何事。咫尺长门过万里。恨君心,似危栏,难久倚。夜游宫(宫词)拼音解读:dú yè hán qīn cuì bèi 。nài yōu mèng 、bú chéng hái qǐ 。yù xiě xīn chóu lèi jiàn zhǐ 。yì chéng ēn ,tàn yú shēng ,jīn zhì cǐ 。 sù sù dēng huā zhuì 。wèn cǐ jì 、bào rén hé shì 。zhǐ chǐ zhǎng mén guò wàn lǐ 。hèn jun1 xīn ,sì wēi lán ,nán jiǔ yǐ 。
详情

花心动(端午)

史浩 〔宋朝〕

槐夏阴浓,笋成竿、红榴正堪攀折。菖B321碎琼,角黍堆金,又赏一年佳节。宝觥交劝殷勤愿,把玉腕、彩丝双结。最好是,龙舟竞夺,锦标方彻。 此意凭谁向说。纷两岸,游人强生区别。胜负既分,些个悲欢,过眼尽归休歇。到头都是强阳气,初不悟、本无生灭。见破底,何须更求指诀。花心动(端午)拼音解读:huái xià yīn nóng ,sǔn chéng gān 、hóng liú zhèng kān pān shé 。chāng B321suì qióng ,jiǎo shǔ duī jīn ,yòu shǎng yī nián jiā jiē 。bǎo gōng jiāo quàn yīn qín yuàn ,bǎ yù wàn 、cǎi sī shuāng jié 。zuì hǎo shì ,lóng zhōu jìng duó ,jǐn biāo fāng chè 。 cǐ yì píng shuí xiàng shuō 。fēn liǎng àn ,yóu rén qiáng shēng qū bié 。shèng fù jì fèn ,xiē gè bēi huān ,guò yǎn jìn guī xiū xiē 。dào tóu dōu shì qiáng yáng qì ,chū bú wù 、běn wú shēng miè 。jiàn pò dǐ ,hé xū gèng qiú zhǐ jué 。
详情

浣溪沙(漫兴作)

辛弃疾 〔宋朝〕

未到山前骑马回。风吹雨打已无梅。共谁消遣两三杯。 一似旧时春意思,百无是处老形骸。也曾头上带花来。浣溪沙(漫兴作)拼音解读:wèi dào shān qián qí mǎ huí 。fēng chuī yǔ dǎ yǐ wú méi 。gòng shuí xiāo qiǎn liǎng sān bēi 。 yī sì jiù shí chūn yì sī ,bǎi wú shì chù lǎo xíng hái 。yě céng tóu shàng dài huā lái 。
详情

少年游(别韩叔夏)

向子諲 〔宋朝〕

去年同醉,酴醿花下,健笔赋新词。今年君去,酴醿欲破,谁与醉为期。 旧曲重歌倾别酒,风露泣花枝。章水能长湘水远,流不尽、两相思。少年游(别韩叔夏)拼音解读:qù nián tóng zuì ,tú mí huā xià ,jiàn bǐ fù xīn cí 。jīn nián jun1 qù ,tú mí yù pò ,shuí yǔ zuì wéi qī 。 jiù qǔ zhòng gē qīng bié jiǔ ,fēng lù qì huā zhī 。zhāng shuǐ néng zhǎng xiāng shuǐ yuǎn ,liú bú jìn 、liǎng xiàng sī 。
详情

菩萨蛮(十一之三)

贺铸 〔宋朝〕

曲门南与鸣珂接。小园绿径飞胡蝶。下马访婵娟。笑迎妆阁前。 鹧鸪声几叠。滟滟金蕉叶。未许被香鞯。月生楼外天。菩萨蛮(十一之三)拼音解读:qǔ mén nán yǔ míng kē jiē 。xiǎo yuán lǜ jìng fēi hú dié 。xià mǎ fǎng chán juān 。xiào yíng zhuāng gé qián 。 zhè gū shēng jǐ dié 。yàn yàn jīn jiāo yè 。wèi xǔ bèi xiāng jiān 。yuè shēng lóu wài tiān 。
详情

题华严寺木塔

张泌 〔唐朝〕

六街晴色动秋光,雨霁凭高只易伤。一曲晚烟浮渭水,半桥斜日照咸阳。休将世路悲尘事,莫指云山认故乡。回首汉宫楼阁暮,数声钟鼓自微茫。题华严寺木塔拼音解读:liù jiē qíng sè dòng qiū guāng ,yǔ jì píng gāo zhī yì shāng 。yī qǔ wǎn yān fú wèi shuǐ ,bàn qiáo xié rì zhào xián yáng 。xiū jiāng shì lù bēi chén shì ,mò zhǐ yún shān rèn gù xiāng 。huí shǒu hàn gōng lóu gé mù ,shù shēng zhōng gǔ zì wēi máng 。
详情

梅子黄时雨(病后别罗江诸友)

张炎 〔宋朝〕

流水孤村,爱尘事顿消,来访深隐。向醉里谁扶,满身花影。鸥鹭相看如瘦,近来不是伤春病。嗟流景。竹外野桥,犹系烟艇。 谁引。斜川归兴。便啼鹃纵少,无奈时听。待棹击空明,鱼波千顷。弹到琵琶留不住,最愁人是黄昏近。江风紧。一行柳阴吹暝。梅子黄时雨(病后别罗江诸友)拼音解读:liú shuǐ gū cūn ,ài chén shì dùn xiāo ,lái fǎng shēn yǐn 。xiàng zuì lǐ shuí fú ,mǎn shēn huā yǐng 。ōu lù xiàng kàn rú shòu ,jìn lái bú shì shāng chūn bìng 。jiē liú jǐng 。zhú wài yě qiáo ,yóu xì yān tǐng 。 shuí yǐn 。xié chuān guī xìng 。biàn tí juān zòng shǎo ,wú nài shí tīng 。dài zhào jī kōng míng ,yú bō qiān qǐng 。dàn dào pí pá liú bú zhù ,zuì chóu rén shì huáng hūn jìn 。jiāng fēng jǐn 。yī háng liǔ yīn chuī míng 。
详情

感皇恩(和才仲西山子)

王以宁 〔宋朝〕

千古洞庭湖,百川争注。雪浪银涛正如许。骑鲸诗客,浩气决云飞雾。背人歌欸乃,凌空去。 我欲从公,翩然鹄举。未愿人间相君雨。笭箵短棹,是我平生真语。个中烟景好,烦公句。感皇恩(和才仲西山子)拼音解读:qiān gǔ dòng tíng hú ,bǎi chuān zhēng zhù 。xuě làng yín tāo zhèng rú xǔ 。qí jīng shī kè ,hào qì jué yún fēi wù 。bèi rén gē ě nǎi ,líng kōng qù 。 wǒ yù cóng gōng ,piān rán hú jǔ 。wèi yuàn rén jiān xiàng jun1 yǔ 。líng xīng duǎn zhào ,shì wǒ píng shēng zhēn yǔ 。gè zhōng yān jǐng hǎo ,fán gōng jù 。
详情

上平西(惜春)

程垓 〔宋朝〕

爱春归,忧春去,为春忙。旋点检、雨障云妨。遮红护绿,翠帏罗幕任高张。海棠明月杏花天,更惜浓芳。 唤莺吟,招蝶拍,迎柳舞,倩桃妆。尽唤起、万籁笙簧。一觞一咏,尽教陶写绣心肠。笑他人世漫嬉游,拥翠偎香。上平西(惜春)拼音解读:ài chūn guī ,yōu chūn qù ,wéi chūn máng 。xuán diǎn jiǎn 、yǔ zhàng yún fáng 。zhē hóng hù lǜ ,cuì wéi luó mù rèn gāo zhāng 。hǎi táng míng yuè xìng huā tiān ,gèng xī nóng fāng 。 huàn yīng yín ,zhāo dié pāi ,yíng liǔ wǔ ,qiàn táo zhuāng 。jìn huàn qǐ 、wàn lài shēng huáng 。yī shāng yī yǒng ,jìn jiāo táo xiě xiù xīn cháng 。xiào tā rén shì màn xī yóu ,yōng cuì wēi xiāng 。
详情

纸船——寄母亲

冰心 〔宋朝〕

【纸船──寄母亲】 我从不肯妄弃了一张纸, 总是留着──留着, 叠成一只一只很小的船儿, 从舟上抛下在海里。 有的被天风吹卷到舟中的窗里, 有的被海浪打湿,沾在船头上。 我仍是不灰心的每天叠着, 总希望有一只能流到我要它到的地方去。 母亲,倘若你梦中看见一只很小的船儿, 不要惊讶它无端入梦。 这是你至爱的女儿含着泪叠的, 万水千山,求它载着她的爱和悲哀归去。 纸船——寄母亲拼音解读: 【zhǐ chuán ──jì mǔ qīn 】 wǒ cóng bú kěn wàng qì le yī zhāng zhǐ , zǒng shì liú zhe ──liú zhe , dié chéng yī zhī yī zhī hěn xiǎo de chuán ér , cóng zhōu shàng pāo xià zài hǎi lǐ 。 yǒu de bèi tiān fēng chuī juàn dào zhōu zhōng de chuāng lǐ , yǒu de bèi hǎi làng dǎ shī ,zhān zài chuán tóu shàng 。 wǒ réng shì bú huī xīn de měi tiān dié zhe , zǒng xī wàng yǒu yī zhī néng liú dào wǒ yào tā dào de dì fāng qù 。 mǔ qīn ,tǎng ruò nǐ mèng zhōng kàn jiàn yī zhī hěn xiǎo de chuán ér , bú yào jīng yà tā wú duān rù mèng 。 zhè shì nǐ zhì ài de nǚ ér hán zhe lèi dié de , wàn shuǐ qiān shān ,qiú tā zǎi zhe tā de ài hé bēi āi guī qù 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->