风入松(远山横)

韩淲 〔宋朝〕

小楼春映远山横。绿遍高城。望中一片斜阳静,更萋萋、芳草还生。疏雨冷烟寒食,落花飞絮清明。 数声弦管忍重听。犹带微酲。问春何事春将老,春不语、春恨难平。莫把风流时节,都归闲淡心情。风入松(远山横)拼音解读:xiǎo lóu chūn yìng yuǎn shān héng 。lǜ biàn gāo chéng 。wàng zhōng yī piàn xié yáng jìng ,gèng qī qī 、fāng cǎo hái shēng 。shū yǔ lěng yān hán shí ,luò huā fēi xù qīng míng 。 shù shēng xián guǎn rěn zhòng tīng 。yóu dài wēi chéng 。wèn chūn hé shì chūn jiāng lǎo ,chūn bú yǔ 、chūn hèn nán píng 。mò bǎ fēng liú shí jiē ,dōu guī xián dàn xīn qíng 。
猜您喜欢

念奴娇(鲜于安抚□□劝酒)

魏了翁 〔宋朝〕

固陵江上,暮云急、一夜打头风雨。催送春江船上水,笑指□山归去。靴帽丛中,渔樵席上,总是安行处。惟余旧话,为公今日拈取。 见说家近岷山,翠云平楚,万古青如故。要把平生三万轴,唤取山灵分付。庐阜嵩高,睢阳岳麓,会与岷为伍。及时须做,鬓边应未迟暮。顷得手帖曾及此,故云。念奴娇(鲜于安抚□□劝酒)拼音解读:gù líng jiāng shàng ,mù yún jí 、yī yè dǎ tóu fēng yǔ 。cuī sòng chūn jiāng chuán shàng shuǐ ,xiào zhǐ □shān guī qù 。xuē mào cóng zhōng ,yú qiáo xí shàng ,zǒng shì ān háng chù 。wéi yú jiù huà ,wéi gōng jīn rì niān qǔ 。 jiàn shuō jiā jìn mín shān ,cuì yún píng chǔ ,wàn gǔ qīng rú gù 。yào bǎ píng shēng sān wàn zhóu ,huàn qǔ shān líng fèn fù 。lú fù sōng gāo ,suī yáng yuè lù ,huì yǔ mín wéi wǔ 。jí shí xū zuò ,bìn biān yīng wèi chí mù 。qǐng dé shǒu tiē céng jí cǐ ,gù yún 。
详情

到京师

杨载 〔元朝〕

城雪初消荠菜生,角门深巷少人行。柳梢听得黄鹂语,此是春来第一声。到京师拼音解读:chéng xuě chū xiāo qí cài shēng ,jiǎo mén shēn xiàng shǎo rén háng 。liǔ shāo tīng dé huáng lí yǔ ,cǐ shì chūn lái dì yī shēng 。
详情

与赵神德互嘲

梁宝 〔唐朝〕

赵神德,天上既无云,闪电何以无准则? ——梁宝 向者入门来,案后惟见一挺墨。 ——赵神德 官里料朱砂,半眼供一国。 ——梁宝 磨公小拇指,涂得太社北。 ——赵神德与赵神德互嘲拼音解读:zhào shén dé ,tiān shàng jì wú yún ,shǎn diàn hé yǐ wú zhǔn zé ? ——liáng bǎo xiàng zhě rù mén lái ,àn hòu wéi jiàn yī tǐng mò 。 ——zhào shén dé guān lǐ liào zhū shā ,bàn yǎn gòng yī guó 。 ——liáng bǎo mó gōng xiǎo mǔ zhǐ ,tú dé tài shè běi 。 ——zhào shén dé
详情

天平山中

杨基 〔清朝〕

细雨茸茸湿楝花,南风树树熟枇杷;徐行不记山深浅,一路莺啼送到家。 天平山中拼音解读: xì yǔ róng róng shī liàn huā ,nán fēng shù shù shú pí pá ;xú háng bú jì shān shēn qiǎn ,yī lù yīng tí sòng dào jiā 。
详情

点绛唇(丙寅)

蔡伸 〔宋朝〕

梅雨初晴,画栏开遍忘忧草。兰堂清窈。高柳新蝉噪。 枕上芙蓉,如梦还惊觉。匀妆了。背人微笑。风入玲珑罩。点绛唇(丙寅)拼音解读:méi yǔ chū qíng ,huà lán kāi biàn wàng yōu cǎo 。lán táng qīng yǎo 。gāo liǔ xīn chán zào 。 zhěn shàng fú róng ,rú mèng hái jīng jiào 。yún zhuāng le 。bèi rén wēi xiào 。fēng rù líng lóng zhào 。
详情

满江红(李参政壁生日)

魏了翁 〔宋朝〕

湖水平漪,与我意、一般容与。任多少、双凫乘雁,落花飞絮。露冷云寒烟外竹,霜明日洁梅边路。怪天随、人意作阴晴,无非数。 方寸地,图书府。老太史,亲分付。况身名四海,未为不遇。用舍行藏皆有命,时来将相还须做。且闲中、袖手阅时人,摩今古。满江红(李参政壁生日)拼音解读:hú shuǐ píng yī ,yǔ wǒ yì 、yī bān róng yǔ 。rèn duō shǎo 、shuāng fú chéng yàn ,luò huā fēi xù 。lù lěng yún hán yān wài zhú ,shuāng míng rì jié méi biān lù 。guài tiān suí 、rén yì zuò yīn qíng ,wú fēi shù 。 fāng cùn dì ,tú shū fǔ 。lǎo tài shǐ ,qīn fèn fù 。kuàng shēn míng sì hǎi ,wèi wéi bú yù 。yòng shě háng cáng jiē yǒu mìng ,shí lái jiāng xiàng hái xū zuò 。qiě xián zhōng 、xiù shǒu yuè shí rén ,mó jīn gǔ 。
详情

寒食(江乡时节逢寒食)

郑刚中 〔宋朝〕

江乡时节逢寒食,花落未将春减色, 岭南能有几多花,寒食临之扫春迹。 花多花少非我事,春去春来亦堪惜。 柴门风雨小庭寒,无奈池塘烟草碧。 欲将诗句慰穷愁,眼中万象皆相识。 欣然应接已无暇,都为老来无笔力。寒食(江乡时节逢寒食)拼音解读:jiāng xiāng shí jiē féng hán shí ,huā luò wèi jiāng chūn jiǎn sè , lǐng nán néng yǒu jǐ duō huā ,hán shí lín zhī sǎo chūn jì 。 huā duō huā shǎo fēi wǒ shì ,chūn qù chūn lái yì kān xī 。 chái mén fēng yǔ xiǎo tíng hán ,wú nài chí táng yān cǎo bì 。 yù jiāng shī jù wèi qióng chóu ,yǎn zhōng wàn xiàng jiē xiàng shí 。 xīn rán yīng jiē yǐ wú xiá ,dōu wéi lǎo lái wú bǐ lì 。
详情

西湖明月引(寿云谷谢右司)

陈允平 〔宋朝〕

朝回花底晓星明。瑞烟凝。暖风轻。修禊湔裙,时节又闻莺。绰约岸桃堤柳近,波万顷,碧琉璃,镜样平。 仙翁佩襟秋水清。渺莲舟,浮翠瀛。御楼香近,东风里、吹下青冥。鲛缬围红,春在牡丹屏。日正迟迟人正酒,画帘外,一声声,卖放生。西湖明月引(寿云谷谢右司)拼音解读:cháo huí huā dǐ xiǎo xīng míng 。ruì yān níng 。nuǎn fēng qīng 。xiū xì jiān qún ,shí jiē yòu wén yīng 。chāo yuē àn táo dī liǔ jìn ,bō wàn qǐng ,bì liú lí ,jìng yàng píng 。 xiān wēng pèi jīn qiū shuǐ qīng 。miǎo lián zhōu ,fú cuì yíng 。yù lóu xiāng jìn ,dōng fēng lǐ 、chuī xià qīng míng 。jiāo xié wéi hóng ,chūn zài mǔ dān píng 。rì zhèng chí chí rén zhèng jiǔ ,huà lián wài ,yī shēng shēng ,mài fàng shēng 。
详情

浪淘沙(汴水东流虎眼纹)

刘禹锡 〔唐朝〕

【浪淘沙】汴水东流虎眼纹,清淮晓色鸭头春。君看渡口淘沙处,渡却人间多少人。浪淘沙(汴水东流虎眼纹)拼音解读:【làng táo shā 】biàn shuǐ dōng liú hǔ yǎn wén ,qīng huái xiǎo sè yā tóu chūn 。jun1 kàn dù kǒu táo shā chù ,dù què rén jiān duō shǎo rén 。
详情

汴京纪事

刘子翚 〔宋朝〕

辇毂繁华事可伤,师师重老过湖湘。缕衣檀板无颜色,一曲当时动帝王。 汴京纪事拼音解读: niǎn gū fán huá shì kě shāng ,shī shī zhòng lǎo guò hú xiāng 。lǚ yī tán bǎn wú yán sè ,yī qǔ dāng shí dòng dì wáng 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->