木兰花慢(癸丑年生日)

张鎡 〔宋朝〕

年年三月二,是居士、始生朝。念绿鬓功名,初心已负,难报劬劳。天留帝城胜处,汇平湖、远岫碧_峣。竹色诗书燕几,柳阴桃杏横桥。 西邻东舍不难招。大半是渔樵。任翁媪欢呼,儿孙歌笑,野具村醪。醉来便随鹤舞,看清风、送月过松梢。百岁因何快乐,尽从心地逍遥。木兰花慢(癸丑年生日)拼音解读:nián nián sān yuè èr ,shì jū shì 、shǐ shēng cháo 。niàn lǜ bìn gōng míng ,chū xīn yǐ fù ,nán bào qú láo 。tiān liú dì chéng shèng chù ,huì píng hú 、yuǎn xiù bì _yáo 。zhú sè shī shū yàn jǐ ,liǔ yīn táo xìng héng qiáo 。 xī lín dōng shě bú nán zhāo 。dà bàn shì yú qiáo 。rèn wēng ǎo huān hū ,ér sūn gē xiào ,yě jù cūn láo 。zuì lái biàn suí hè wǔ ,kàn qīng fēng 、sòng yuè guò sōng shāo 。bǎi suì yīn hé kuài lè ,jìn cóng xīn dì xiāo yáo 。
猜您喜欢

墨萱图·其一

王冕 〔南北朝〕

灿灿萱草花,罗生北堂下。南风吹其心,摇摇为谁吐?慈母倚门情,游子行路苦。甘旨日以疏,音问日以阻。举头望云林,愧听慧鸟语。 墨萱图·其一拼音解读: càn càn xuān cǎo huā ,luó shēng běi táng xià 。nán fēng chuī qí xīn ,yáo yáo wéi shuí tǔ ?cí mǔ yǐ mén qíng ,yóu zǐ háng lù kǔ 。gān zhǐ rì yǐ shū ,yīn wèn rì yǐ zǔ 。jǔ tóu wàng yún lín ,kuì tīng huì niǎo yǔ 。
详情

台城路(章静山别业会饮)

张炎 〔宋朝〕

一窗烟雨不除草。移家静藏深窈。东晋图书,南山杞菊,谁识幽居怀抱。疏阴未扫。叹乔木犹存,易分残照。慷慨悲歌,故人多向近来老。 相逢何事欠早。爱吟心共苦,此意难表。野水无鸥,闲门断柳,不满清风一笑。荷衣制了。待寻壑经丘,溯云孤啸。学取渊明,抱琴归去好。台城路(章静山别业会饮)拼音解读:yī chuāng yān yǔ bú chú cǎo 。yí jiā jìng cáng shēn yǎo 。dōng jìn tú shū ,nán shān qǐ jú ,shuí shí yōu jū huái bào 。shū yīn wèi sǎo 。tàn qiáo mù yóu cún ,yì fèn cán zhào 。kāng kǎi bēi gē ,gù rén duō xiàng jìn lái lǎo 。 xiàng féng hé shì qiàn zǎo 。ài yín xīn gòng kǔ ,cǐ yì nán biǎo 。yě shuǐ wú ōu ,xián mén duàn liǔ ,bú mǎn qīng fēng yī xiào 。hé yī zhì le 。dài xún hè jīng qiū ,sù yún gū xiào 。xué qǔ yuān míng ,bào qín guī qù hǎo 。
详情

洛阳女儿行

王维 〔唐朝〕

洛阳女儿对门居,才可容颜十五余。良人玉勒乘骢马,侍女金盘脍鲤鱼。画阁朱楼尽相望,红桃绿柳垂檐向。罗帏送上七香车,宝扇迎归九华帐。狂夫富贵在青春,意气骄奢剧季伦。自怜碧玉亲教舞,不惜珊瑚持与人。春窗曙灭九微火,九微片片飞花琐。戏罢曾无理曲时,妆成只是熏香坐。城中相识尽繁华,日夜经过赵李家。谁怜越女颜如玉,贫贱江头自浣纱。[1]洛阳女儿行拼音解读:luò yáng nǚ ér duì mén jū ,cái kě róng yán shí wǔ yú 。liáng rén yù lè chéng cōng mǎ ,shì nǚ jīn pán kuài lǐ yú 。huà gé zhū lóu jìn xiàng wàng ,hóng táo lǜ liǔ chuí yán xiàng 。luó wéi sòng shàng qī xiāng chē ,bǎo shàn yíng guī jiǔ huá zhàng 。kuáng fū fù guì zài qīng chūn ,yì qì jiāo shē jù jì lún 。zì lián bì yù qīn jiāo wǔ ,bú xī shān hú chí yǔ rén 。chūn chuāng shǔ miè jiǔ wēi huǒ ,jiǔ wēi piàn piàn fēi huā suǒ 。xì bà céng wú lǐ qǔ shí ,zhuāng chéng zhī shì xūn xiāng zuò 。chéng zhōng xiàng shí jìn fán huá ,rì yè jīng guò zhào lǐ jiā 。shuí lián yuè nǚ yán rú yù ,pín jiàn jiāng tóu zì huàn shā 。[1]
详情

苛政猛于虎

佚名 〔先秦〕

孔子过泰山侧 ,有妇人哭于墓者而哀,夫子式而听之,使子路问之,曰:“子之哭也,壹似重有忧者。”而曰:“然。昔者吾舅死于虎,吾夫又死焉,今吾子又死焉。”夫子曰:“何为不去也?”曰:“无苛政。”夫子曰:“小子识之:苛政猛于虎也。”   出自《十三经注疏》本《礼记·檀弓下》。苛政猛于虎拼音解读:  kǒng zǐ guò tài shān cè ,yǒu fù rén kū yú mù zhě ér āi ,fū zǐ shì ér tīng zhī ,shǐ zǐ lù wèn zhī ,yuē :“zǐ zhī kū yě ,yī sì zhòng yǒu yōu zhě 。”ér yuē :“rán 。xī zhě wú jiù sǐ yú hǔ ,wú fū yòu sǐ yān ,jīn wú zǐ yòu sǐ yān 。”fū zǐ yuē :“hé wéi bú qù yě ?”yuē :“wú kē zhèng 。”fū zǐ yuē :“xiǎo zǐ shí zhī :kē zhèng měng yú hǔ yě 。”   chū zì 《shí sān jīng zhù shū 》běn 《lǐ jì ·tán gōng xià 》。
详情

咏怀(夜中不能寐)

阮籍 〔魏晋〕

【咏怀】 夜中不能寐,起坐弹鸣琴。薄帷鉴明月[1],清风吹我襟。孤鸿号外野,翔鸟鸣北林[2] 。徘徊将何见,忧思独伤心。咏怀(夜中不能寐)拼音解读:【yǒng huái 】 yè zhōng bú néng mèi ,qǐ zuò dàn míng qín 。báo wéi jiàn míng yuè [1],qīng fēng chuī wǒ jīn 。gū hóng hào wài yě ,xiáng niǎo míng běi lín [2] 。pái huái jiāng hé jiàn ,yōu sī dú shāng xīn 。
详情

卜算子(次韵舅氏竺九成试黜)

陈著 〔宋朝〕

一自梦卢头,应学乘裴蹇。元是都门向上人,大用何嫌晚。 三岁事非遥,三捷功非远。管取微生共此荣,联步云程稳。卜算子(次韵舅氏竺九成试黜)拼音解读:yī zì mèng lú tóu ,yīng xué chéng péi jiǎn 。yuán shì dōu mén xiàng shàng rén ,dà yòng hé xián wǎn 。 sān suì shì fēi yáo ,sān jié gōng fēi yuǎn 。guǎn qǔ wēi shēng gòng cǐ róng ,lián bù yún chéng wěn 。
详情

生查子(关山魂梦长)

晏几道 〔宋朝〕

【生查子】 关山魂梦长,鱼雁音尘少。两鬓可怜青,只为相思老。归梦碧纱窗,说与人人道。真个别离难,不似相逢好。生查子(关山魂梦长)拼音解读:【shēng chá zǐ 】 guān shān hún mèng zhǎng ,yú yàn yīn chén shǎo 。liǎng bìn kě lián qīng ,zhī wéi xiàng sī lǎo 。guī mèng bì shā chuāng ,shuō yǔ rén rén dào 。zhēn gè bié lí nán ,bú sì xiàng féng hǎo 。
详情

论诗三十首·十一

元好问 〔金朝〕

眼处心声句自神,暗中摸索总非真。画图临出秦川景,亲到长安有几人?论诗三十首·十一拼音解读:yǎn chù xīn shēng jù zì shén ,àn zhōng mō suǒ zǒng fēi zhēn 。huà tú lín chū qín chuān jǐng ,qīn dào zhǎng ān yǒu jǐ rén ?
详情

临江仙(和梁才甫茶词)

王安中 〔宋朝〕

六六云从龙戏月,天颜带笑尝新。年年回首建溪春。香甘先玉食,珍宠在枫宸。 赐品暂醒歌里醉,延和行对台臣。宫瓯浮雪乳花匀。九重清昼永,宣坐议东巡。临江仙(和梁才甫茶词)拼音解读:liù liù yún cóng lóng xì yuè ,tiān yán dài xiào cháng xīn 。nián nián huí shǒu jiàn xī chūn 。xiāng gān xiān yù shí ,zhēn chǒng zài fēng chén 。 cì pǐn zàn xǐng gē lǐ zuì ,yán hé háng duì tái chén 。gōng ōu fú xuě rǔ huā yún 。jiǔ zhòng qīng zhòu yǒng ,xuān zuò yì dōng xún 。
详情

鹊桥仙(安仁道中雪)

赵师侠 〔宋朝〕

同云幂幂,狂风浩浩,激就六花飞下。山川满目白模糊,更茅舍、溪桥潇洒。 玉田银界,瑶林琼树,光映乾坤不夜。行人不为旅人忙,怎解识、天然图画。鹊桥仙(安仁道中雪)拼音解读:tóng yún mì mì ,kuáng fēng hào hào ,jī jiù liù huā fēi xià 。shān chuān mǎn mù bái mó hú ,gèng máo shě 、xī qiáo xiāo sǎ 。 yù tián yín jiè ,yáo lín qióng shù ,guāng yìng qián kūn bú yè 。háng rén bú wéi lǚ rén máng ,zěn jiě shí 、tiān rán tú huà 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->