一落索(歌者索词,名之一东)

程垓 〔宋朝〕

小小腰身相称。更著人心性。一声歌起绣帘阴,都遏住、行云影。 闻道玉郎家近。被春风勾引。从今莫怪一东看,自压尽、人间韵。一落索(歌者索词,名之一东)拼音解读:xiǎo xiǎo yāo shēn xiàng chēng 。gèng zhe rén xīn xìng 。yī shēng gē qǐ xiù lián yīn ,dōu è zhù 、háng yún yǐng 。 wén dào yù láng jiā jìn 。bèi chūn fēng gōu yǐn 。cóng jīn mò guài yī dōng kàn ,zì yā jìn 、rén jiān yùn 。
猜您喜欢

朝中措(癸丑寿安观使)

李曾伯 〔宋朝〕

夜来南极十分明。申月应生申。小范龙图老子,大苏玉局仙人。 擎天健手,家传方略,功在峨岷。看取芝封夜下,归来尽展经纶。朝中措(癸丑寿安观使)拼音解读:yè lái nán jí shí fèn míng 。shēn yuè yīng shēng shēn 。xiǎo fàn lóng tú lǎo zǐ ,dà sū yù jú xiān rén 。 qíng tiān jiàn shǒu ,jiā chuán fāng luè ,gōng zài é mín 。kàn qǔ zhī fēng yè xià ,guī lái jìn zhǎn jīng lún 。
详情

最高楼(壬辰寿王城山八十)

刘辰翁 〔宋朝〕

朱顶字,八十正平头。添作八千秋。无能也自收郿坞,到今恨不贬潮州。看几人,炎又冷,老还羞。 也不学、太公忙把火。也不学、申公轮转磨。休莫莫,莫休休。小迟授业何曾吃,更迟食乳不须愁。且从容,某水钓,某丘游。最高楼(壬辰寿王城山八十)拼音解读:zhū dǐng zì ,bā shí zhèng píng tóu 。tiān zuò bā qiān qiū 。wú néng yě zì shōu méi wù ,dào jīn hèn bú biǎn cháo zhōu 。kàn jǐ rén ,yán yòu lěng ,lǎo hái xiū 。 yě bú xué 、tài gōng máng bǎ huǒ 。yě bú xué 、shēn gōng lún zhuǎn mó 。xiū mò mò ,mò xiū xiū 。xiǎo chí shòu yè hé céng chī ,gèng chí shí rǔ bú xū chóu 。qiě cóng róng ,mǒu shuǐ diào ,mǒu qiū yóu 。
详情

沁园春(过天下第一江山呈何守)

赵孟坚 〔宋朝〕

许大江山,镇临弹压,岂小任哉。从D93C冢导漾,东倾注海,截然限止,南北天开。试向中流,回观铁瓮,万石层棱攒剑堆。金焦峙,号紫金浮玉,卷雪轰雷。 君侯文武兼才。天有为生才南国来。□历二十年,筹边给饷,上流襟要,几为安排。今此雄藩,精明笳鼓,又唤金汤气象回。长淮北,望中原非远,更展恢规。沁园春(过天下第一江山呈何守)拼音解读:xǔ dà jiāng shān ,zhèn lín dàn yā ,qǐ xiǎo rèn zāi 。cóng D93Czhǒng dǎo yàng ,dōng qīng zhù hǎi ,jié rán xiàn zhǐ ,nán běi tiān kāi 。shì xiàng zhōng liú ,huí guān tiě wèng ,wàn shí céng léng zǎn jiàn duī 。jīn jiāo zhì ,hào zǐ jīn fú yù ,juàn xuě hōng léi 。 jun1 hóu wén wǔ jiān cái 。tiān yǒu wéi shēng cái nán guó lái 。□lì èr shí nián ,chóu biān gěi xiǎng ,shàng liú jīn yào ,jǐ wéi ān pái 。jīn cǐ xióng fān ,jīng míng jiā gǔ ,yòu huàn jīn tāng qì xiàng huí 。zhǎng huái běi ,wàng zhōng yuán fēi yuǎn ,gèng zhǎn huī guī 。
详情

挽刘道一(半壁东南三楚雄)

孙中山 〔近现代〕

【挽刘道一】 半壁东南三楚雄,刘郎死去霸图空。尚余遗业艰难甚,谁与斯人慷慨同!塞上秋风悲战马,神州落日泣哀鸿。几时痛饮黄龙酒,横揽江流一奠公。挽刘道一(半壁东南三楚雄)拼音解读:【wǎn liú dào yī 】 bàn bì dōng nán sān chǔ xióng ,liú láng sǐ qù bà tú kōng 。shàng yú yí yè jiān nán shèn ,shuí yǔ sī rén kāng kǎi tóng !sāi shàng qiū fēng bēi zhàn mǎ ,shén zhōu luò rì qì āi hóng 。jǐ shí tòng yǐn huáng lóng jiǔ ,héng lǎn jiāng liú yī diàn gōng 。
详情

水龙吟(黄庆长夜泛鉴湖,有怀归之曲,课予和之)

姜夔 〔宋朝〕

夜深客子移舟处,两两沙禽惊起。红衣入桨,青灯摇浪,微凉意思。把酒临风,不思归去,有如此水。况茂林游倦,长干望久,芳心事、箫声里。 屈指归期尚未。鹊南飞、有人应喜。画阑桂子,留香小待,提携影底。我已情多,十年幽梦,略曾如此。甚谢郎、也恨飘零,解道月明千里。水龙吟(黄庆长夜泛鉴湖,有怀归之曲,课予和之)拼音解读:yè shēn kè zǐ yí zhōu chù ,liǎng liǎng shā qín jīng qǐ 。hóng yī rù jiǎng ,qīng dēng yáo làng ,wēi liáng yì sī 。bǎ jiǔ lín fēng ,bú sī guī qù ,yǒu rú cǐ shuǐ 。kuàng mào lín yóu juàn ,zhǎng gàn wàng jiǔ ,fāng xīn shì 、xiāo shēng lǐ 。 qū zhǐ guī qī shàng wèi 。què nán fēi 、yǒu rén yīng xǐ 。huà lán guì zǐ ,liú xiāng xiǎo dài ,tí xié yǐng dǐ 。wǒ yǐ qíng duō ,shí nián yōu mèng ,luè céng rú cǐ 。shèn xiè láng 、yě hèn piāo líng ,jiě dào yuè míng qiān lǐ 。
详情

回车驾言迈

佚名 〔两汉〕

回车驾言迈,悠悠涉长道。四顾何茫茫,东风摇百草。所遇无故物,焉得不速老。盛衰各有时,立身苦不早。人生非金石,岂能长寿考?奄忽随物化,荣名以为宝。回车驾言迈拼音解读:huí chē jià yán mài ,yōu yōu shè zhǎng dào 。sì gù hé máng máng ,dōng fēng yáo bǎi cǎo 。suǒ yù wú gù wù ,yān dé bú sù lǎo 。shèng shuāi gè yǒu shí ,lì shēn kǔ bú zǎo 。rén shēng fēi jīn shí ,qǐ néng zhǎng shòu kǎo ?yǎn hū suí wù huà ,róng míng yǐ wéi bǎo 。
详情

庾楼

虚中 〔唐朝〕

郡楼名甚远,几换见楼人。庾亮魂应在,清风到白蘋. 晴轩分楚汉,夜酒揖星辰。何必匡山上,独言无世尘。庾楼拼音解读:jun4 lóu míng shèn yuǎn ,jǐ huàn jiàn lóu rén 。yǔ liàng hún yīng zài ,qīng fēng dào bái pín . qíng xuān fèn chǔ hàn ,yè jiǔ yī xīng chén 。hé bì kuāng shān shàng ,dú yán wú shì chén 。
详情

回董提举中秋请宴启

文天祥 〔宋朝〕

照江叠节,载画舫之清冰;待月举杯,呼芳樽于绿净。拜华星之坠几,约明月之浮槎。风雨满城,何幸两重阳之近;江山如画,尚从前赤壁之游。槁秸申酬,轮嗣布。回董提举中秋请宴启拼音解读:zhào jiāng dié jiē ,zǎi huà fǎng zhī qīng bīng ;dài yuè jǔ bēi ,hū fāng zūn yú lǜ jìng 。bài huá xīng zhī zhuì jǐ ,yuē míng yuè zhī fú chá 。fēng yǔ mǎn chéng ,hé xìng liǎng zhòng yáng zhī jìn ;jiāng shān rú huà ,shàng cóng qián chì bì zhī yóu 。gǎo jiē shēn chóu ,lún sì bù 。
详情

水调歌头(寿查郎中)

王质 〔宋朝〕

淮海一星出,分野到梁州。玉京群帝朝斗,公在列仙流。尽扫_枪格泽,高拱紫微太乙,霞佩拂红裯。非雾非烟里,永侍绀云裘。 日南至,月既望,寿君侯。梅花满眼,一朵聊当一千秋。半夜玉堂承诏,翼旦路朝宣册,归去作班头。风净瞿唐峡,安稳放行舟。水调歌头(寿查郎中)拼音解读:huái hǎi yī xīng chū ,fèn yě dào liáng zhōu 。yù jīng qún dì cháo dòu ,gōng zài liè xiān liú 。jìn sǎo _qiāng gé zé ,gāo gǒng zǐ wēi tài yǐ ,xiá pèi fú hóng dāo 。fēi wù fēi yān lǐ ,yǒng shì gàn yún qiú 。 rì nán zhì ,yuè jì wàng ,shòu jun1 hóu 。méi huā mǎn yǎn ,yī duǒ liáo dāng yī qiān qiū 。bàn yè yù táng chéng zhào ,yì dàn lù cháo xuān cè ,guī qù zuò bān tóu 。fēng jìng qú táng xiá ,ān wěn fàng háng zhōu 。
详情

沁园春·寒食郓州道中

谢枋得 〔唐朝〕

十五年来,逢寒食节,皆在天涯。叹雨濡露润,还思宰柏,风柔日媚,羞看飞花。麦饭纸钱,只鸡斗酒,几误林间噪喜鸦。天笑道,此不由乎我,也不由他。 鼎中炼熟丹砂。把紫府清都作一家。想前人鹤驭,常游绛阙,浮生蝉蜕,岂恋黄沙。帝命守坟,王令修墓,男子正当如是邪。又何必,待过家上冢,书锦荣华。 沁园春·寒食郓州道中拼音解读: shí wǔ nián lái ,féng hán shí jiē ,jiē zài tiān yá 。tàn yǔ rú lù rùn ,hái sī zǎi bǎi ,fēng róu rì mèi ,xiū kàn fēi huā 。mài fàn zhǐ qián ,zhī jī dòu jiǔ ,jǐ wù lín jiān zào xǐ yā 。tiān xiào dào ,cǐ bú yóu hū wǒ ,yě bú yóu tā 。 dǐng zhōng liàn shú dān shā 。bǎ zǐ fǔ qīng dōu zuò yī jiā 。xiǎng qián rén hè yù ,cháng yóu jiàng què ,fú shēng chán tuì ,qǐ liàn huáng shā 。dì mìng shǒu fén ,wáng lìng xiū mù ,nán zǐ zhèng dāng rú shì xié 。yòu hé bì ,dài guò jiā shàng zhǒng ,shū jǐn róng huá 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->