谒金门(和廊之五月雪楼小集韵)

辛弃疾 〔宋朝〕

遮素月,云外金蛇明灭。翻树啼鸦声未彻。雨声惊落叶。 宝蜡成行嫌热。玉腕藕花谁雪。流水高山弦断绝。怒蛙声自咽。谒金门(和廊之五月雪楼小集韵)拼音解读:zhē sù yuè ,yún wài jīn shé míng miè 。fān shù tí yā shēng wèi chè 。yǔ shēng jīng luò yè 。 bǎo là chéng háng xián rè 。yù wàn ǒu huā shuí xuě 。liú shuǐ gāo shān xián duàn jué 。nù wā shēng zì yān 。
猜您喜欢

归朝欢

苏轼 〔宋朝〕

“我梦扁舟浮震泽。雪浪横江千顷白。觉来满眼是庐山,倚天无数开青壁。”盖实梦也。然公诗复云:“扁舟震泽定何时,满眼庐山觉又非。” 我梦扁舟浮震泽。雪浪摇空千顷白。觉来满眼是庐山,倚天无数开青壁。此生长接淅。与君同是江南客。梦中游,觉来清赏,同作飞梭掷。 明日西风还挂席。唱我新词泪沾臆。灵均去后楚山空,沣阳兰芷无颜色。君才如梦得。武陵更在西南极。竹枝词,莫摇新唱,谁谓古今隔。归朝欢拼音解读:“wǒ mèng biǎn zhōu fú zhèn zé 。xuě làng héng jiāng qiān qǐng bái 。jiào lái mǎn yǎn shì lú shān ,yǐ tiān wú shù kāi qīng bì 。”gài shí mèng yě 。rán gōng shī fù yún :“biǎn zhōu zhèn zé dìng hé shí ,mǎn yǎn lú shān jiào yòu fēi 。” wǒ mèng biǎn zhōu fú zhèn zé 。xuě làng yáo kōng qiān qǐng bái 。jiào lái mǎn yǎn shì lú shān ,yǐ tiān wú shù kāi qīng bì 。cǐ shēng zhǎng jiē xī 。yǔ jun1 tóng shì jiāng nán kè 。mèng zhōng yóu ,jiào lái qīng shǎng ,tóng zuò fēi suō zhì 。 míng rì xī fēng hái guà xí 。chàng wǒ xīn cí lèi zhān yì 。líng jun1 qù hòu chǔ shān kōng ,fēng yáng lán zhǐ wú yán sè 。jun1 cái rú mèng dé 。wǔ líng gèng zài xī nán jí 。zhú zhī cí ,mò yáo xīn chàng ,shuí wèi gǔ jīn gé 。
详情

声声慢(春)

赵佶 〔宋朝〕

宫梅粉淡,岸柳金匀,皇州乍庆春回。凤阙端门,棚山彩建蓬莱。沈沈洞天向晚,宝舆还、花满钧台。轻烟里,算谁将金莲,陆地齐开。 触处笙歌鼎沸,香鞯趁,雕轮隐隐轻雷。万家帘幕,千步锦绣相挨。银蟾皓月如昼,共乘欢、争忍归来。疏钟断,听行歌、犹在禁街。声声慢(春)拼音解读:gōng méi fěn dàn ,àn liǔ jīn yún ,huáng zhōu zhà qìng chūn huí 。fèng què duān mén ,péng shān cǎi jiàn péng lái 。shěn shěn dòng tiān xiàng wǎn ,bǎo yú hái 、huā mǎn jun1 tái 。qīng yān lǐ ,suàn shuí jiāng jīn lián ,lù dì qí kāi 。 chù chù shēng gē dǐng fèi ,xiāng jiān chèn ,diāo lún yǐn yǐn qīng léi 。wàn jiā lián mù ,qiān bù jǐn xiù xiàng āi 。yín chán hào yuè rú zhòu ,gòng chéng huān 、zhēng rěn guī lái 。shū zhōng duàn ,tīng háng gē 、yóu zài jìn jiē 。
详情

虞美人(寿女人·二月十一)

刘公子 〔宋朝〕

搀先四日花朝节。红紫争罗列。传言玉女降生朝。箕宿光联婺宿、灿云霄。 媥衣红袖齐歌舞。称颂椒觞举。君仙列侍宴瑶池。王母麻如同寿、更无期。虞美人(寿女人·二月十一)拼音解读:chān xiān sì rì huā cháo jiē 。hóng zǐ zhēng luó liè 。chuán yán yù nǚ jiàng shēng cháo 。jī xiǔ guāng lián wù xiǔ 、càn yún xiāo 。 piān yī hóng xiù qí gē wǔ 。chēng sòng jiāo shāng jǔ 。jun1 xiān liè shì yàn yáo chí 。wáng mǔ má rú tóng shòu 、gèng wú qī 。
详情

掩萧斋

贺铸 〔宋朝〕

落日逢迎朱雀街。共乘青舫度秦淮。笑拈飞絮罥金钗。 洞户华灯归别馆,碧梧红药掩萧斋。顾随明月入君怀。掩萧斋拼音解读:luò rì féng yíng zhū què jiē 。gòng chéng qīng fǎng dù qín huái 。xiào niān fēi xù juàn jīn chāi 。 dòng hù huá dēng guī bié guǎn ,bì wú hóng yào yǎn xiāo zhāi 。gù suí míng yuè rù jun1 huái 。
详情

苹果树下(苹果树下那个小伙子)

闻捷 〔近现代〕

【苹果树下】苹果树下那个小伙子,你不要、不要再唱歌;姑娘沿着水渠走来了,年轻的心在胸中跳着。她的心为什么跳呵?为什么跳得失去节拍?……春天,姑娘在果园劳作,歌声轻轻从她耳边飘过,枝头的花苞还没有开放,小伙子就盼望它早结果。奇怪的念头姑娘不懂得,她说:别用歌声打扰我。小伙子夏天在果园度过,一边劳动一边把姑娘盯着,果子才结得葡萄那么大,小伙子就唱着赶快去采摘。满腔的心思姑娘猜不着,她说:别像影子一样缠着我。淡红的果子压弯绿枝,秋天是一个成熟季节,姑娘整夜整夜地睡不着,是不是挂念那树好苹果?这些事小伙子应该明白,她说:有句话你怎么不说?……苹果树下那个小伙子,你不要、不要再唱歌;姑娘踏着草坪过来了,她的笑容里藏着什么?……说出那句真心的话吧!种下的爱情已该收获。(1952年─1954年·乌鲁木齐─北京)苹果树下(苹果树下那个小伙子)拼音解读:【píng guǒ shù xià 】píng guǒ shù xià nà gè xiǎo huǒ zǐ ,nǐ bú yào 、bú yào zài chàng gē ;gū niáng yán zhe shuǐ qú zǒu lái le ,nián qīng de xīn zài xiōng zhōng tiào zhe 。tā de xīn wéi shí me tiào hē ?wéi shí me tiào dé shī qù jiē pāi ?……chūn tiān ,gū niáng zài guǒ yuán láo zuò ,gē shēng qīng qīng cóng tā ěr biān piāo guò ,zhī tóu de huā bāo hái méi yǒu kāi fàng ,xiǎo huǒ zǐ jiù pàn wàng tā zǎo jié guǒ 。qí guài de niàn tóu gū niáng bú dǒng dé ,tā shuō :bié yòng gē shēng dǎ rǎo wǒ 。xiǎo huǒ zǐ xià tiān zài guǒ yuán dù guò ,yī biān láo dòng yī biān bǎ gū niáng dīng zhe ,guǒ zǐ cái jié dé pú táo nà me dà ,xiǎo huǒ zǐ jiù chàng zhe gǎn kuài qù cǎi zhāi 。mǎn qiāng de xīn sī gū niáng cāi bú zhe ,tā shuō :bié xiàng yǐng zǐ yī yàng chán zhe wǒ 。dàn hóng de guǒ zǐ yā wān lǜ zhī ,qiū tiān shì yī gè chéng shú jì jiē ,gū niáng zhěng yè zhěng yè dì shuì bú zhe ,shì bú shì guà niàn nà shù hǎo píng guǒ ?zhè xiē shì xiǎo huǒ zǐ yīng gāi míng bái ,tā shuō :yǒu jù huà nǐ zěn me bú shuō ?……píng guǒ shù xià nà gè xiǎo huǒ zǐ ,nǐ bú yào 、bú yào zài chàng gē ;gū niáng tà zhe cǎo píng guò lái le ,tā de xiào róng lǐ cáng zhe shí me ?……shuō chū nà jù zhēn xīn de huà ba !zhǒng xià de ài qíng yǐ gāi shōu huò 。(1952nián ─1954nián ·wū lǔ mù qí ─běi jīng )
详情

水调歌头(庚子送周日丙·仲赴江东幕)

李曾伯 〔宋朝〕

簪履盛元幕,领袖属英游。登车揽辔余事,何止客诸侯。看尽巫云岷雪,却访庐峰湓浦,砥柱赞中流。百叠青山路,一片白苹洲。 今日事,风涛上,一虚舟。长江万顷寒碧,犹谓马能浮。况是眼前局面,心腹忧如边角,胜著赖帷筹。谈笑济时了,勋业迈前修。水调歌头(庚子送周日丙·仲赴江东幕)拼音解读:zān lǚ shèng yuán mù ,lǐng xiù shǔ yīng yóu 。dēng chē lǎn pèi yú shì ,hé zhǐ kè zhū hóu 。kàn jìn wū yún mín xuě ,què fǎng lú fēng pén pǔ ,dǐ zhù zàn zhōng liú 。bǎi dié qīng shān lù ,yī piàn bái píng zhōu 。 jīn rì shì ,fēng tāo shàng ,yī xū zhōu 。zhǎng jiāng wàn qǐng hán bì ,yóu wèi mǎ néng fú 。kuàng shì yǎn qián jú miàn ,xīn fù yōu rú biān jiǎo ,shèng zhe lài wéi chóu 。tán xiào jì shí le ,xūn yè mài qián xiū 。
详情

鹧鸪天(剪彩花送珍省试)

刘鼎臣妻 〔宋朝〕

金屋无人夜剪缯。宝钗翻作齿痕轻。临长执手殷勤送,衬取萧郎两鬓青。 听嘱付,好看承。千金不抵此时情。明年宴罢琼林晚,酒面微红相映明。鹧鸪天(剪彩花送珍省试)拼音解读:jīn wū wú rén yè jiǎn zēng 。bǎo chāi fān zuò chǐ hén qīng 。lín zhǎng zhí shǒu yīn qín sòng ,chèn qǔ xiāo láng liǎng bìn qīng 。 tīng zhǔ fù ,hǎo kàn chéng 。qiān jīn bú dǐ cǐ shí qíng 。míng nián yàn bà qióng lín wǎn ,jiǔ miàn wēi hóng xiàng yìng míng 。
详情

题中条静观(侯道华上升处)

郑遨 〔唐朝〕

松顶留衣上玉霄,永传异迹在中条。 不知揖遍诸仙否,欲请还丹问昨宵。题中条静观(侯道华上升处)拼音解读:sōng dǐng liú yī shàng yù xiāo ,yǒng chuán yì jì zài zhōng tiáo 。 bú zhī yī biàn zhū xiān fǒu ,yù qǐng hái dān wèn zuó xiāo 。
详情

思帝乡·春日游

韦庄 〔唐朝〕

春日游,杏花吹满头。陌上谁家年少足风流?妾拟将身嫁与一生休。纵被无情弃,不能羞。思帝乡·春日游拼音解读:chūn rì yóu ,xìng huā chuī mǎn tóu 。mò shàng shuí jiā nián shǎo zú fēng liú ?qiè nǐ jiāng shēn jià yǔ yī shēng xiū 。zòng bèi wú qíng qì ,bú néng xiū 。
详情

八声甘州·灵岩陪庾幕诸公游

吴文英 〔汉朝〕

渺空烟四远,是何年、青天坠长星?幻苍厓云树,名娃金屋,残霸宫城。箭径酸风射眼,腻水染花腥。时靸双鸳响,廊叶秋声。宫里吴王沉醉,倩五湖倦客,独钓醒醒。问苍波无语,华发奈山青。水涵空、阑干高处,送乱鸦斜日落渔汀。连呼酒、上琴台去,秋与云平。 八声甘州·灵岩陪庾幕诸公游拼音解读: miǎo kōng yān sì yuǎn ,shì hé nián 、qīng tiān zhuì zhǎng xīng ?huàn cāng yá yún shù ,míng wá jīn wū ,cán bà gōng chéng 。jiàn jìng suān fēng shè yǎn ,nì shuǐ rǎn huā xīng 。shí sǎ shuāng yuān xiǎng ,láng yè qiū shēng 。gōng lǐ wú wáng chén zuì ,qiàn wǔ hú juàn kè ,dú diào xǐng xǐng 。wèn cāng bō wú yǔ ,huá fā nài shān qīng 。shuǐ hán kōng 、lán gàn gāo chù ,sòng luàn yā xié rì luò yú tīng 。lián hū jiǔ 、shàng qín tái qù ,qiū yǔ yún píng 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->