满江红·敲碎离愁

辛弃疾 〔宋朝〕

敲碎离愁,纱窗外、风摇翠竹。人去后、吹箫声断,倚楼人独。满眼不堪三月暮,举头已觉千山绿。但试将、一纸寄来书,从头读。相思字,空盈幅。相思意,何时足。滴罗襟点点,泪珠盈掬。芳草不迷行客路,垂杨只碍离人目。最苦是、立尽月黄昏,栏干曲。满江红·敲碎离愁拼音解读:qiāo suì lí chóu ,shā chuāng wài 、fēng yáo cuì zhú 。rén qù hòu 、chuī xiāo shēng duàn ,yǐ lóu rén dú 。mǎn yǎn bú kān sān yuè mù ,jǔ tóu yǐ jiào qiān shān lǜ 。dàn shì jiāng 、yī zhǐ jì lái shū ,cóng tóu dú 。xiàng sī zì ,kōng yíng fú 。xiàng sī yì ,hé shí zú 。dī luó jīn diǎn diǎn ,lèi zhū yíng jū 。fāng cǎo bú mí háng kè lù ,chuí yáng zhī ài lí rén mù 。zuì kǔ shì 、lì jìn yuè huáng hūn ,lán gàn qǔ 。
猜您喜欢

渡江云(春江雨宿)

詹玉 〔宋朝〕

拖阴笼晚暝,商量清苦,阵阵打篷声。分明都是泪,不道今宵,篷底有离人。松涛摇睡,梦不稳、难湿巫云。几点儿、泪痕跳响,休要醒时听。 销魂。灯下无语,□泣梨花,掩重门夜永,应是添、伤春滋味,中酒心情。东风湖上香泥软,明日去、天色须睛。相见也,洛阳沽酒旗亭。渡江云(春江雨宿)拼音解读:tuō yīn lóng wǎn míng ,shāng liàng qīng kǔ ,zhèn zhèn dǎ péng shēng 。fèn míng dōu shì lèi ,bú dào jīn xiāo ,péng dǐ yǒu lí rén 。sōng tāo yáo shuì ,mèng bú wěn 、nán shī wū yún 。jǐ diǎn ér 、lèi hén tiào xiǎng ,xiū yào xǐng shí tīng 。 xiāo hún 。dēng xià wú yǔ ,□qì lí huā ,yǎn zhòng mén yè yǒng ,yīng shì tiān 、shāng chūn zī wèi ,zhōng jiǔ xīn qíng 。dōng fēng hú shàng xiāng ní ruǎn ,míng rì qù 、tiān sè xū jīng 。xiàng jiàn yě ,luò yáng gū jiǔ qí tíng 。
详情

风入松(远山横)

韩淲 〔宋朝〕

小楼春映远山横。绿遍高城。望中一片斜阳静,更萋萋、芳草还生。疏雨冷烟寒食,落花飞絮清明。 数声弦管忍重听。犹带微酲。问春何事春将老,春不语、春恨难平。莫把风流时节,都归闲淡心情。风入松(远山横)拼音解读:xiǎo lóu chūn yìng yuǎn shān héng 。lǜ biàn gāo chéng 。wàng zhōng yī piàn xié yáng jìng ,gèng qī qī 、fāng cǎo hái shēng 。shū yǔ lěng yān hán shí ,luò huā fēi xù qīng míng 。 shù shēng xián guǎn rěn zhòng tīng 。yóu dài wēi chéng 。wèn chūn hé shì chūn jiāng lǎo ,chūn bú yǔ 、chūn hèn nán píng 。mò bǎ fēng liú shí jiē ,dōu guī xián dàn xīn qíng 。
详情

菩萨蛮(和昌甫见招)

韩淲 〔宋朝〕

归来又喜山中约。菊枝桂树真宜酌。兴尽只观山。秋深方闭关。 会须追雅步。策蹇或肩舆。少待必能治。膏肓泉石医。菩萨蛮(和昌甫见招)拼音解读:guī lái yòu xǐ shān zhōng yuē 。jú zhī guì shù zhēn yí zhuó 。xìng jìn zhī guān shān 。qiū shēn fāng bì guān 。 huì xū zhuī yǎ bù 。cè jiǎn huò jiān yú 。shǎo dài bì néng zhì 。gāo huāng quán shí yī 。
详情

木兰花(和何大夫)

陈师道 〔宋朝〕

荣光休气天为瑞。道祖当天传宝裔。千年昌运此时逢,四海欢声今日沸。 蒙蒙香雾沾衣腻。漠漠轻寒梅柳细。封人长有祝尧心,从此年年并岁岁。木兰花(和何大夫)拼音解读:róng guāng xiū qì tiān wéi ruì 。dào zǔ dāng tiān chuán bǎo yì 。qiān nián chāng yùn cǐ shí féng ,sì hǎi huān shēng jīn rì fèi 。 méng méng xiāng wù zhān yī nì 。mò mò qīng hán méi liǔ xì 。fēng rén zhǎng yǒu zhù yáo xīn ,cóng cǐ nián nián bìng suì suì 。
详情

蝶恋花(拉朝宗小饮)

欧阳澈 〔宋朝〕

红叶飘风秋欲暮。送目层楼,帘卷西山雨。解榻聚宾挥玉尘。风流只欠王夷甫。 质剑为公沽绿醑。涤濯吟魂,拟摘黄花句。醉眼瞢腾携手处。谢池风月谁分付。蝶恋花(拉朝宗小饮)拼音解读:hóng yè piāo fēng qiū yù mù 。sòng mù céng lóu ,lián juàn xī shān yǔ 。jiě tà jù bīn huī yù chén 。fēng liú zhī qiàn wáng yí fǔ 。 zhì jiàn wéi gōng gū lǜ xǔ 。dí zhuó yín hún ,nǐ zhāi huáng huā jù 。zuì yǎn méng téng xié shǒu chù 。xiè chí fēng yuè shuí fèn fù 。
详情

贞溪初夏(楝花风起漾微波)

邵亨贞 〔唐朝〕

【贞溪初夏】[1] 楝花风起漾微波,[2]野渡舟横客自过。[3]沙上儿童临水立,[4]戏将萍叶饲新鹅。[5]贞溪初夏(楝花风起漾微波)拼音解读:【zhēn xī chū xià 】[1] liàn huā fēng qǐ yàng wēi bō ,[2]yě dù zhōu héng kè zì guò 。[3]shā shàng ér tóng lín shuǐ lì ,[4]xì jiāng píng yè sì xīn é 。[5]
详情

春闺怨(黑海春愁浑无处躲)

乔吉 〔元朝〕

【双调·春闺怨】黑海春愁浑无处躲,[1]嫩香腻玉渐消磨。[2]瘦呵也不似今春个。无奈何!自画双蛾,添得越愁多。[3]春闺怨(黑海春愁浑无处躲)拼音解读:【shuāng diào ·chūn guī yuàn 】hēi hǎi chūn chóu hún wú chù duǒ ,[1]nèn xiāng nì yù jiàn xiāo mó 。[2]shòu hē yě bú sì jīn chūn gè 。wú nài hé !zì huà shuāng é ,tiān dé yuè chóu duō 。[3]
详情

阮郎归(湘天风雨破寒初)

秦观 〔宋朝〕

【阮郎归】 湘天风雨破寒初,深沉庭院虚。丽谯吹罢小单于,迢迢清夜徂。乡梦断,旅魂孤。峥嵘岁又除。衡阳犹有雁传书,郴阳和雁无。阮郎归(湘天风雨破寒初)拼音解读:【ruǎn láng guī 】 xiāng tiān fēng yǔ pò hán chū ,shēn chén tíng yuàn xū 。lì qiáo chuī bà xiǎo dān yú ,tiáo tiáo qīng yè cú 。xiāng mèng duàn ,lǚ hún gū 。zhēng róng suì yòu chú 。héng yáng yóu yǒu yàn chuán shū ,chēn yáng hé yàn wú 。
详情

天津桥望春

雍陶 〔宋朝〕

津桥春水浸红霞,烟柳风丝拂岸斜。 翠辇不来金殿闭,宫莺衔出上阳花。 天津桥望春拼音解读: jīn qiáo chūn shuǐ jìn hóng xiá ,yān liǔ fēng sī fú àn xié 。 cuì niǎn bú lái jīn diàn bì ,gōng yīng xián chū shàng yáng huā 。
详情

【双调】庆东原_青田九楼山

乔吉 〔元朝〕

青田九楼山舟中作渺渺山头路,鳞鳞山上田,绕篷窗六曲屏风面。似丹青辋川,是神仙洞天,隔云树人烟,试看玉溪边,恐有桃花片。【双调】庆东原_青田九楼山拼音解读:qīng tián jiǔ lóu shān zhōu zhōng zuò miǎo miǎo shān tóu lù ,lín lín shān shàng tián ,rào péng chuāng liù qǔ píng fēng miàn 。sì dān qīng wǎng chuān ,shì shén xiān dòng tiān ,gé yún shù rén yān ,shì kàn yù xī biān ,kǒng yǒu táo huā piàn 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->