满江红(和杨民瞻送祐之弟还侍浮梁)

辛弃疾 〔宋朝〕

尘土西风,便无限、凄凉行色。还记取、明朝应恨,今宵轻别。珠泪争垂华烛暗,雁行中断哀筝切。看扁舟、幸自涩清溪,休催发。 白首路,长亭仄。千树柳,千丝结。怕行人西去,棹歌声阕。黄卷莫教诗酒污,玉阶不信仙凡隔。但从今、伴我又随君,佳哉月。满江红(和杨民瞻送祐之弟还侍浮梁)拼音解读:chén tǔ xī fēng ,biàn wú xiàn 、qī liáng háng sè 。hái jì qǔ 、míng cháo yīng hèn ,jīn xiāo qīng bié 。zhū lèi zhēng chuí huá zhú àn ,yàn háng zhōng duàn āi zhēng qiē 。kàn biǎn zhōu 、xìng zì sè qīng xī ,xiū cuī fā 。 bái shǒu lù ,zhǎng tíng zè 。qiān shù liǔ ,qiān sī jié 。pà háng rén xī qù ,zhào gē shēng què 。huáng juàn mò jiāo shī jiǔ wū ,yù jiē bú xìn xiān fán gé 。dàn cóng jīn 、bàn wǒ yòu suí jun1 ,jiā zāi yuè 。
猜您喜欢

淮阳感秋

李密 〔唐朝〕

金风荡初节,玉露凋晚林。此夕穷涂士,郁陶伤寸心。野平葭苇合,村荒藜藿深。眺听良多感,徙倚独沾襟。沾襟何所为?怅然怀古意。秦俗犹未平,汉道将何冀?樊哙市井徒,萧何刀笔吏。一朝时运会,千古传名谥。寄言世上雄,虚生真可愧。 淮阳感秋拼音解读: jīn fēng dàng chū jiē ,yù lù diāo wǎn lín 。cǐ xī qióng tú shì ,yù táo shāng cùn xīn 。yě píng jiā wěi hé ,cūn huāng lí huò shēn 。tiào tīng liáng duō gǎn ,xǐ yǐ dú zhān jīn 。zhān jīn hé suǒ wéi ?chàng rán huái gǔ yì 。qín sú yóu wèi píng ,hàn dào jiāng hé jì ?fán kuài shì jǐng tú ,xiāo hé dāo bǐ lì 。yī cháo shí yùn huì ,qiān gǔ chuán míng shì 。jì yán shì shàng xióng ,xū shēng zhēn kě kuì 。
详情

清平乐(题黄宁洞天吹笛台)

张鎡 〔宋朝〕

苍崖叠嶂。有路梯云上。忽见地平方数丈。坐石风林相向。 凤膺时作龙声。夜深惊动寒星。几点光芒欲下,傍人头上来听。清平乐(题黄宁洞天吹笛台)拼音解读:cāng yá dié zhàng 。yǒu lù tī yún shàng 。hū jiàn dì píng fāng shù zhàng 。zuò shí fēng lín xiàng xiàng 。 fèng yīng shí zuò lóng shēng 。yè shēn jīng dòng hán xīng 。jǐ diǎn guāng máng yù xià ,bàng rén tóu shàng lái tīng 。
详情

四愁诗(我所思兮在太山)

张衡 〔汉朝〕

【四愁诗】 我所思兮在太山,[1]欲往从之梁父艰。[2]侧身东望涕沾翰。[3]美人赠我金错刀,[4]何以报之英琼瑶。[5]路远莫致倚逍遥,[6]何为怀忧心烦劳。[7]我所思兮在桂林,[8]欲往从之湘水深。[9]侧身南望涕沾襟。美人赠我琴琅玕,[10]何以报之双玉盘。路远莫致倚惆怅,何为怀忧心烦怏。我所思兮在汉阳,[11]欲往从之陇阪长。[12]侧身西望涕沾裳。美人赠我貂襜褕,[13]何以报之明月珠。[14]路远莫致倚踟蹰,[15]何为怀忧心烦纡。[16]我所思兮在雁门,[17]欲往从之雪雰雰。[18]侧身北望涕沾巾。美人赠我锦绣段,[19]何以报之青玉案。[20]路远莫致倚增叹,何为怀忧心烦惋。[21]四愁诗(我所思兮在太山)拼音解读:【sì chóu shī 】 wǒ suǒ sī xī zài tài shān ,[1]yù wǎng cóng zhī liáng fù jiān 。[2]cè shēn dōng wàng tì zhān hàn 。[3]měi rén zèng wǒ jīn cuò dāo ,[4]hé yǐ bào zhī yīng qióng yáo 。[5]lù yuǎn mò zhì yǐ xiāo yáo ,[6]hé wéi huái yōu xīn fán láo 。[7]wǒ suǒ sī xī zài guì lín ,[8]yù wǎng cóng zhī xiāng shuǐ shēn 。[9]cè shēn nán wàng tì zhān jīn 。měi rén zèng wǒ qín láng gān ,[10]hé yǐ bào zhī shuāng yù pán 。lù yuǎn mò zhì yǐ chóu chàng ,hé wéi huái yōu xīn fán yàng 。wǒ suǒ sī xī zài hàn yáng ,[11]yù wǎng cóng zhī lǒng bǎn zhǎng 。[12]cè shēn xī wàng tì zhān shang 。měi rén zèng wǒ diāo chān yú ,[13]hé yǐ bào zhī míng yuè zhū 。[14]lù yuǎn mò zhì yǐ chí chú ,[15]hé wéi huái yōu xīn fán yū 。[16]wǒ suǒ sī xī zài yàn mén ,[17]yù wǎng cóng zhī xuě fēn fēn 。[18]cè shēn běi wàng tì zhān jīn 。měi rén zèng wǒ jǐn xiù duàn ,[19]hé yǐ bào zhī qīng yù àn 。[20]lù yuǎn mò zhì yǐ zēng tàn ,hé wéi huái yōu xīn fán wǎn 。[21]
详情

阙题

刘昚虚 〔南北朝〕

道由白云尽,春与青溪长。时有落花至,远随流水香。 闲门向山路,深柳读书堂。幽映每白日,清辉照衣裳。 阙题拼音解读: dào yóu bái yún jìn ,chūn yǔ qīng xī zhǎng 。shí yǒu luò huā zhì ,yuǎn suí liú shuǐ xiāng 。 xián mén xiàng shān lù ,shēn liǔ dú shū táng 。yōu yìng měi bái rì ,qīng huī zhào yī shang 。
详情

高阳台(落梅)

李彭老 〔宋朝〕

飘粉杯宽,盛香袖小,青青半掩苔痕。竹里遮寒,谁念灭尽芳云。么凤叫晚吹晴雪,料水空、烟冷西泠。感凋零。残缕遗钿,迤逦成尘。 东园曾趁花前约,记按筝筹酒,戏挽飞琼。环佩无声,草暗台榭春深。欲倩怨笛传清谱,怕断霞、难返吟魂。转消凝。点点随波,望极江亭。高阳台(落梅)拼音解读:piāo fěn bēi kuān ,shèng xiāng xiù xiǎo ,qīng qīng bàn yǎn tái hén 。zhú lǐ zhē hán ,shuí niàn miè jìn fāng yún 。me fèng jiào wǎn chuī qíng xuě ,liào shuǐ kōng 、yān lěng xī líng 。gǎn diāo líng 。cán lǚ yí diàn ,yǐ lǐ chéng chén 。 dōng yuán céng chèn huā qián yuē ,jì àn zhēng chóu jiǔ ,xì wǎn fēi qióng 。huán pèi wú shēng ,cǎo àn tái xiè chūn shēn 。yù qiàn yuàn dí chuán qīng pǔ ,pà duàn xiá 、nán fǎn yín hún 。zhuǎn xiāo níng 。diǎn diǎn suí bō ,wàng jí jiāng tíng 。
详情

自咏示客

陆游 〔宋朝〕

衰发萧萧老郡丞, 洪州又看上元灯。羞将枉直分寻尺, 宁走东西就斗升。吏进饱谙箝纸尾, 客来苦劝摸床棱。归装渐理君知否? 笑指庐山古涧藤。 自咏示客拼音解读: shuāi fā xiāo xiāo lǎo jun4 chéng , hóng zhōu yòu kàn shàng yuán dēng 。xiū jiāng wǎng zhí fèn xún chǐ , níng zǒu dōng xī jiù dòu shēng 。lì jìn bǎo ān qián zhǐ wěi , kè lái kǔ quàn mō chuáng léng 。guī zhuāng jiàn lǐ jun1 zhī fǒu ? xiào zhǐ lú shān gǔ jiàn téng 。
详情

朝中措(同前代御带作)

曾觌 〔宋朝〕

功名虽未压英游。一种旧风流。人世百年须到,如今七十春秋。 当时帷幄,貂珰贵重,誉蔼朋俦。赢得尊前沈醉,浮华付去悠悠。朝中措(同前代御带作)拼音解读:gōng míng suī wèi yā yīng yóu 。yī zhǒng jiù fēng liú 。rén shì bǎi nián xū dào ,rú jīn qī shí chūn qiū 。 dāng shí wéi wò ,diāo dāng guì zhòng ,yù ǎi péng chóu 。yíng dé zūn qián shěn zuì ,fú huá fù qù yōu yōu 。
详情

送人(惆怅人间万事违)

徐月英 〔唐朝〕

【送人】惆怅人间万事违,两人同去一人归。生憎平望亭前水,忍照鸳鸯相背飞。送人(惆怅人间万事违)拼音解读:【sòng rén 】chóu chàng rén jiān wàn shì wéi ,liǎng rén tóng qù yī rén guī 。shēng zēng píng wàng tíng qián shuǐ ,rěn zhào yuān yāng xiàng bèi fēi 。
详情

送孔巢父谢病归游江东兼呈李白

杜甫 〔唐朝〕

巢父掉头不肯住,东将入海随烟雾。诗卷长留天地间,钓竿欲拂珊瑚树。深山大泽龙蛇远,春寒野阴风景暮。蓬莱织女回云车,指点虚无是归路。自是君身有仙骨,世人那得知其故。惜君只欲苦死留,富贵何如草头露?蔡侯静者意有余,清夜置酒临前除。罢琴惆怅月照席:“几岁寄我空中书?南寻禹穴见李白,道甫问讯今何如!” 送孔巢父谢病归游江东兼呈李白拼音解读: cháo fù diào tóu bú kěn zhù ,dōng jiāng rù hǎi suí yān wù 。shī juàn zhǎng liú tiān dì jiān ,diào gān yù fú shān hú shù 。shēn shān dà zé lóng shé yuǎn ,chūn hán yě yīn fēng jǐng mù 。péng lái zhī nǚ huí yún chē ,zhǐ diǎn xū wú shì guī lù 。zì shì jun1 shēn yǒu xiān gǔ ,shì rén nà dé zhī qí gù 。xī jun1 zhī yù kǔ sǐ liú ,fù guì hé rú cǎo tóu lù ?cài hóu jìng zhě yì yǒu yú ,qīng yè zhì jiǔ lín qián chú 。bà qín chóu chàng yuè zhào xí :“jǐ suì jì wǒ kōng zhōng shū ?nán xún yǔ xué jiàn lǐ bái ,dào fǔ wèn xùn jīn hé rú !”
详情

咏柳

贺知章 〔唐朝〕

碧玉妆成一树高,[1]万条垂下绿丝绦。[2]不知细叶谁裁出,[3]二月春风似剪刀。咏柳拼音解读:bì yù zhuāng chéng yī shù gāo ,[1]wàn tiáo chuí xià lǜ sī tāo 。[2]bú zhī xì yè shuí cái chū ,[3]èr yuè chūn fēng sì jiǎn dāo 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->