浣溪沙·庚申除夜

纳兰性德 〔清朝〕

收取闲心冷处浓,舞裙犹忆柘枝红。谁家刻烛待春风。竹叶樽空翻采燕,九枝灯灺颤金虫。风流端合倚天公。 浣溪沙·庚申除夜拼音解读: shōu qǔ xián xīn lěng chù nóng ,wǔ qún yóu yì zhè zhī hóng 。shuí jiā kè zhú dài chūn fēng 。zhú yè zūn kōng fān cǎi yàn ,jiǔ zhī dēng xiè chàn jīn chóng 。fēng liú duān hé yǐ tiān gōng 。
猜您喜欢

水龙吟(寄陆放翁)

刘过 〔宋朝〕

谪仙狂客何如,看来毕竟归田好。玉堂无比,三山海上,虚无缥缈。读罢《离骚》,酒香犹在,觉人间小。任工菜花葵麦,刘郎去后,桃开处、春多少。 一夜雪迷兰棹。傍寒溪、欲寻安道。而今纵有,新诗冰柱,有知音否。想见鸾飞,如椽健笔,檄书亲草。算平生、白传风流,未可向、香山老。水龙吟(寄陆放翁)拼音解读:zhé xiān kuáng kè hé rú ,kàn lái bì jìng guī tián hǎo 。yù táng wú bǐ ,sān shān hǎi shàng ,xū wú piāo miǎo 。dú bà 《lí sāo 》,jiǔ xiāng yóu zài ,jiào rén jiān xiǎo 。rèn gōng cài huā kuí mài ,liú láng qù hòu ,táo kāi chù 、chūn duō shǎo 。 yī yè xuě mí lán zhào 。bàng hán xī 、yù xún ān dào 。ér jīn zòng yǒu ,xīn shī bīng zhù ,yǒu zhī yīn fǒu 。xiǎng jiàn luán fēi ,rú chuán jiàn bǐ ,xí shū qīn cǎo 。suàn píng shēng 、bái chuán fēng liú ,wèi kě xiàng 、xiāng shān lǎo 。
详情

秋浦歌十七首

李白 〔唐朝〕

其一 秋浦长似秋,萧条使人愁。 客愁不可度,行上东大楼。 正西望长安,下见江水流。 寄言向江水,汝意忆侬不。 遥传一掬泪,为我达扬州。 其二 秋浦猿夜愁,黄山堪白头。 清溪非陇水,翻作断肠流。 欲去不得去,薄游成久游。 何年是归日,雨泪下孤舟。 其三 秋浦锦驼鸟,人间天上稀。 山鸡羞渌水,不敢照毛衣。 其四 两鬓入秋浦,一朝飒已衰。 猿声催白发,长短尽成丝。 其五 秋浦多白猿,超腾若飞雪。 牵引条上儿,饮弄水中月。 其六 愁作秋浦客,强看秋浦花。 山川如剡县,风日似长沙。 其七 醉上山公马,寒歌宁戚牛。 空吟白石烂,泪满黑貂裘。 其八 秋浦千重岭,水车岭最奇。 天倾欲堕石,水拂寄生枝。 其九 江祖一片石,青天扫画屏。 题诗留万古,绿字锦苔生。 其十 千千石楠树,万万女贞林。 山山白鹭满,涧涧白猿吟。 君莫向秋浦,猿声碎客心。 其十一 逻人横鸟道,江祖出鱼梁。 水急客舟疾,山花拂面香。 其十二 水如一匹练,此地即平天。 耐可乘明月,看花上酒船。 其十三 渌水净素月,月明白鹭飞。 郎听采菱女,一道夜歌归。 其十四 炉火照天地,红星乱紫烟。 赧郎明月夜,歌曲动寒川。 其十五 白发三千丈,缘愁似个长。 不知明镜里,何处得秋霜。 其十六 秋浦田舍翁,采鱼水中宿。 妻子张白鹇,结罝映深竹。 其十七 祧波一步地,了了语声闻。 黯与山僧别,低头礼白云。 秋浦歌十七首拼音解读: qí yī qiū pǔ zhǎng sì qiū ,xiāo tiáo shǐ rén chóu 。 kè chóu bú kě dù ,háng shàng dōng dà lóu 。 zhèng xī wàng zhǎng ān ,xià jiàn jiāng shuǐ liú 。 jì yán xiàng jiāng shuǐ ,rǔ yì yì nóng bú 。 yáo chuán yī jū lèi ,wéi wǒ dá yáng zhōu 。 qí èr qiū pǔ yuán yè chóu ,huáng shān kān bái tóu 。 qīng xī fēi lǒng shuǐ ,fān zuò duàn cháng liú 。 yù qù bú dé qù ,báo yóu chéng jiǔ yóu 。 hé nián shì guī rì ,yǔ lèi xià gū zhōu 。 qí sān qiū pǔ jǐn tuó niǎo ,rén jiān tiān shàng xī 。 shān jī xiū lù shuǐ ,bú gǎn zhào máo yī 。 qí sì liǎng bìn rù qiū pǔ ,yī cháo sà yǐ shuāi 。 yuán shēng cuī bái fā ,zhǎng duǎn jìn chéng sī 。 qí wǔ qiū pǔ duō bái yuán ,chāo téng ruò fēi xuě 。 qiān yǐn tiáo shàng ér ,yǐn nòng shuǐ zhōng yuè 。 qí liù chóu zuò qiū pǔ kè ,qiáng kàn qiū pǔ huā 。 shān chuān rú yǎn xiàn ,fēng rì sì zhǎng shā 。 qí qī zuì shàng shān gōng mǎ ,hán gē níng qī niú 。 kōng yín bái shí làn ,lèi mǎn hēi diāo qiú 。 qí bā qiū pǔ qiān zhòng lǐng ,shuǐ chē lǐng zuì qí 。 tiān qīng yù duò shí ,shuǐ fú jì shēng zhī 。 qí jiǔ jiāng zǔ yī piàn shí ,qīng tiān sǎo huà píng 。 tí shī liú wàn gǔ ,lǜ zì jǐn tái shēng 。 qí shí qiān qiān shí nán shù ,wàn wàn nǚ zhēn lín 。 shān shān bái lù mǎn ,jiàn jiàn bái yuán yín 。 jun1 mò xiàng qiū pǔ ,yuán shēng suì kè xīn 。 qí shí yī luó rén héng niǎo dào ,jiāng zǔ chū yú liáng 。 shuǐ jí kè zhōu jí ,shān huā fú miàn xiāng 。 qí shí èr shuǐ rú yī pǐ liàn ,cǐ dì jí píng tiān 。 nài kě chéng míng yuè ,kàn huā shàng jiǔ chuán 。 qí shí sān lù shuǐ jìng sù yuè ,yuè míng bái lù fēi 。 láng tīng cǎi líng nǚ ,yī dào yè gē guī 。 qí shí sì lú huǒ zhào tiān dì ,hóng xīng luàn zǐ yān 。 nǎn láng míng yuè yè ,gē qǔ dòng hán chuān 。 qí shí wǔ bái fā sān qiān zhàng ,yuán chóu sì gè zhǎng 。 bú zhī míng jìng lǐ ,hé chù dé qiū shuāng 。 qí shí liù qiū pǔ tián shě wēng ,cǎi yú shuǐ zhōng xiǔ 。 qī zǐ zhāng bái xián ,jié jū yìng shēn zhú 。 qí shí qī tiāo bō yī bù dì ,le le yǔ shēng wén 。 àn yǔ shān sēng bié ,dī tóu lǐ bái yún 。
详情

送天台僧

贾岛 〔唐朝〕

远梦归华顶,扁舟背岳阳。寒蔬修净食,夜浪动禅床。 雁过孤峰晓,猿啼一树霜。身心无别念,馀习在诗章。 送天台僧拼音解读: yuǎn mèng guī huá dǐng ,biǎn zhōu bèi yuè yáng 。hán shū xiū jìng shí ,yè làng dòng chán chuáng 。 yàn guò gū fēng xiǎo ,yuán tí yī shù shuāng 。shēn xīn wú bié niàn ,yú xí zài shī zhāng 。
详情

真珠帘(近雅轩即事)

张炎 〔宋朝〕

云深别有深庭宇。小帘栊、占取芳菲多处。花暗水房春,润几番酥雨。见说苏堤晴未稳,便懒趁、踏青人去。休去。且料理琴书,夷犹今古。 谁见静里闲心,纵荷衣未葺,雪巢堪赋。醉醒一乾坤,任此情何许。茂树石床同坐久,又却被、清风留住。欲住。奈帘影妆楼,翦灯人语。真珠帘(近雅轩即事)拼音解读:yún shēn bié yǒu shēn tíng yǔ 。xiǎo lián lóng 、zhàn qǔ fāng fēi duō chù 。huā àn shuǐ fáng chūn ,rùn jǐ fān sū yǔ 。jiàn shuō sū dī qíng wèi wěn ,biàn lǎn chèn 、tà qīng rén qù 。xiū qù 。qiě liào lǐ qín shū ,yí yóu jīn gǔ 。 shuí jiàn jìng lǐ xián xīn ,zòng hé yī wèi qì ,xuě cháo kān fù 。zuì xǐng yī qián kūn ,rèn cǐ qíng hé xǔ 。mào shù shí chuáng tóng zuò jiǔ ,yòu què bèi 、qīng fēng liú zhù 。yù zhù 。nài lián yǐng zhuāng lóu ,jiǎn dēng rén yǔ 。
详情

新树兰蕙葩(新树兰蕙葩)

汉无名氏 〔魏晋〕

【新树兰蕙葩】新树兰蕙葩,杂用杜蘅草。终朝采其华,日暮不盈抱。采之欲遗谁?所思在远道。馨香易销歇,繁华会枯槁。怅望何所言,临风送怀抱。新树兰蕙葩(新树兰蕙葩)拼音解读:【xīn shù lán huì pā 】xīn shù lán huì pā ,zá yòng dù héng cǎo 。zhōng cháo cǎi qí huá ,rì mù bú yíng bào 。cǎi zhī yù yí shuí ?suǒ sī zài yuǎn dào 。xīn xiāng yì xiāo xiē ,fán huá huì kū gǎo 。chàng wàng hé suǒ yán ,lín fēng sòng huái bào 。
详情

小重山·七夕病中

吕渭老 〔宋朝〕

半夜灯残鼠上檠。上窗风动竹,月微明。梦魂偏记水西亭。琅玕碧,花影弄蜻蜓。千里暮云平,南楼催上烛,晚来晴。酒阑人散斗西倾。天如水,团扇扑流萤。小重山·七夕病中拼音解读:bàn yè dēng cán shǔ shàng qíng 。shàng chuāng fēng dòng zhú ,yuè wēi míng 。mèng hún piān jì shuǐ xī tíng 。láng gān bì ,huā yǐng nòng qīng tíng 。qiān lǐ mù yún píng ,nán lóu cuī shàng zhú ,wǎn lái qíng 。jiǔ lán rén sàn dòu xī qīng 。tiān rú shuǐ ,tuán shàn pū liú yíng 。
详情

水龙吟(为建康史帅志道寿)

丘崈 〔宋朝〕

蕊珠仙籍标名,绛纱覆玉云霞里。銮坡凤掖,丝絇鸣佩,甘泉近侍。濯柳临春,饤梨照座,绝尘风味。记青蒲、夜半论兵,万人惊诵回天意。 麟组遥临万里。谈笑处、江山增丽。遐冲坐折,风流余事,唯应燕喜。新筑沙堤,暂占熊梦,恰经长至。过佳长献寿,双旌便好,作朝天计。水龙吟(为建康史帅志道寿)拼音解读:ruǐ zhū xiān jí biāo míng ,jiàng shā fù yù yún xiá lǐ 。luán pō fèng yè ,sī qú míng pèi ,gān quán jìn shì 。zhuó liǔ lín chūn ,dìng lí zhào zuò ,jué chén fēng wèi 。jì qīng pú 、yè bàn lùn bīng ,wàn rén jīng sòng huí tiān yì 。 lín zǔ yáo lín wàn lǐ 。tán xiào chù 、jiāng shān zēng lì 。xiá chōng zuò shé ,fēng liú yú shì ,wéi yīng yàn xǐ 。xīn zhù shā dī ,zàn zhàn xióng mèng ,qià jīng zhǎng zhì 。guò jiā zhǎng xiàn shòu ,shuāng jīng biàn hǎo ,zuò cháo tiān jì 。
详情

临江仙(九之八)

邓肃 〔宋朝〕

夜静黄云承宝袜,九疑人到羊家。蕊宫仙曲送流霞。东陵分玉井,远胜隔荷花。 绰约旗亭沾一笑,众惊食枣如瓜。画桥烟柳忽翻鸦。醉鬟倾绿醑,参月共横斜。临江仙(九之八)拼音解读:yè jìng huáng yún chéng bǎo wà ,jiǔ yí rén dào yáng jiā 。ruǐ gōng xiān qǔ sòng liú xiá 。dōng líng fèn yù jǐng ,yuǎn shèng gé hé huā 。 chāo yuē qí tíng zhān yī xiào ,zhòng jīng shí zǎo rú guā 。huà qiáo yān liǔ hū fān yā 。zuì huán qīng lǜ xǔ ,cān yuè gòng héng xié 。
详情

清江引·秋怀

张可久 〔宋朝〕

西风信来家万里,问我归期未?雁啼红叶天,人醉黄花地,芭蕉雨声秋梦里。清江引·秋怀拼音解读:xī fēng xìn lái jiā wàn lǐ ,wèn wǒ guī qī wèi ?yàn tí hóng yè tiān ,rén zuì huáng huā dì ,bā jiāo yǔ shēng qiū mèng lǐ 。
详情

高士咏。荷蓧晨门

吴筠 〔唐朝〕

荷蓧隐耕艺,晨门潜抱关。道尊名可贱,理惬心弥闲。 混迹是非域,纵怀天地间。同讥孔宣父,匿景杳不还。高士咏。荷蓧晨门拼音解读:hé yóu yǐn gēng yì ,chén mén qián bào guān 。dào zūn míng kě jiàn ,lǐ qiè xīn mí xián 。 hún jì shì fēi yù ,zòng huái tiān dì jiān 。tóng jī kǒng xuān fù ,nì jǐng yǎo bú hái 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->