浪淘沙令(菊)

王炎 〔宋朝〕

秋色满东篱。露滴风吹。凭谁折取泛芳卮。长是年年重九日,苦恨开迟。 因记得当时。共捻纤枝。而今寂寞凤孤飞。不似旧来心绪好,惟有花知。浪淘沙令(菊)拼音解读:qiū sè mǎn dōng lí 。lù dī fēng chuī 。píng shuí shé qǔ fàn fāng zhī 。zhǎng shì nián nián zhòng jiǔ rì ,kǔ hèn kāi chí 。 yīn jì dé dāng shí 。gòng niǎn xiān zhī 。ér jīn jì mò fèng gū fēi 。bú sì jiù lái xīn xù hǎo ,wéi yǒu huā zhī 。
猜您喜欢

满江红(辛卯生日二首)

赵善括 〔宋朝〕

海岳储祥,符昌运、挺生前哲。天赋与、飘然才气,凛然忠节。颖脱难藏冲斗剑,誓清行击中流楫。二十年、麾节遍江湖,恩威浃。 香穗直,云峰列。觞羽急,鲸川竭。共介公眉寿,赞公贤业。出处已能齐二老,功名岂止超三杰,侍吾皇、千载带金重,头方黑。满江红(辛卯生日二首)拼音解读:hǎi yuè chǔ xiáng ,fú chāng yùn 、tǐng shēng qián zhé 。tiān fù yǔ 、piāo rán cái qì ,lǐn rán zhōng jiē 。yǐng tuō nán cáng chōng dòu jiàn ,shì qīng háng jī zhōng liú jí 。èr shí nián 、huī jiē biàn jiāng hú ,ēn wēi jiā 。 xiāng suì zhí ,yún fēng liè 。shāng yǔ jí ,jīng chuān jié 。gòng jiè gōng méi shòu ,zàn gōng xián yè 。chū chù yǐ néng qí èr lǎo ,gōng míng qǐ zhǐ chāo sān jié ,shì wú huáng 、qiān zǎi dài jīn zhòng ,tóu fāng hēi 。
详情

朝玉阶

杜安世 〔宋朝〕

春色欺人拂眼清。柳条绿丝软,雪花轻。黄金才钺掩银屏。阴沈深院静,语娇莺。 美人春困宝钗横。惜花芳态,泪盈盈。风流何处最多情。千金一笑,须信倾城。朝玉阶拼音解读:chūn sè qī rén fú yǎn qīng 。liǔ tiáo lǜ sī ruǎn ,xuě huā qīng 。huáng jīn cái yuè yǎn yín píng 。yīn shěn shēn yuàn jìng ,yǔ jiāo yīng 。 měi rén chūn kùn bǎo chāi héng 。xī huā fāng tài ,lèi yíng yíng 。fēng liú hé chù zuì duō qíng 。qiān jīn yī xiào ,xū xìn qīng chéng 。
详情

思佳客(春感)

陈亮 〔宋朝〕

花拂阑干柳拂空,花枝绰约柳蓬松。蝶翻淡碧低边影,莺啭浓香杪处风。 深院落,小帘栊,寻芳犹忆旧相逢。桥边携手归来路,踏皱残花几片红。思佳客(春感)拼音解读:huā fú lán gàn liǔ fú kōng ,huā zhī chāo yuē liǔ péng sōng 。dié fān dàn bì dī biān yǐng ,yīng zhuàn nóng xiāng miǎo chù fēng 。 shēn yuàn luò ,xiǎo lián lóng ,xún fāng yóu yì jiù xiàng féng 。qiáo biān xié shǒu guī lái lù ,tà zhòu cán huā jǐ piàn hóng 。
详情

鹧鸪天·梅蕊新妆桂叶眉

晏几道 〔宋朝〕

梅蕊新妆桂叶眉。小莲风韵出瑶池。云随绿水歌声转,雪绕红绡舞袖垂。 伤别易,恨欢迟。惜无红锦为裁诗。行人莫便消魂去,汉渚星桥尚有期。鹧鸪天·梅蕊新妆桂叶眉拼音解读:méi ruǐ xīn zhuāng guì yè méi 。xiǎo lián fēng yùn chū yáo chí 。yún suí lǜ shuǐ gē shēng zhuǎn ,xuě rào hóng xiāo wǔ xiù chuí 。 shāng bié yì ,hèn huān chí 。xī wú hóng jǐn wéi cái shī 。háng rén mò biàn xiāo hún qù ,hàn zhǔ xīng qiáo shàng yǒu qī 。
详情

乱后行经吴御亭

庾肩吾 〔南北朝〕

邮亭一回望,风尘千里昏。青袍异春草,白马即吴门。獯戎鲠伊洛,杂种乱轘辕。辇道同关塞,王城似太原。休明鼎尚重,秉礼国犹存。殷牖爻虽赜,尧城吏转尊。泣血悲东走,横戈念北奔。方凭七庙略,誓雪五陵冤。人事今如此,天道共谁论。乱后行经吴御亭拼音解读:yóu tíng yī huí wàng ,fēng chén qiān lǐ hūn 。qīng páo yì chūn cǎo ,bái mǎ jí wú mén 。xūn róng gěng yī luò ,zá zhǒng luàn huán yuán 。niǎn dào tóng guān sāi ,wáng chéng sì tài yuán 。xiū míng dǐng shàng zhòng ,bǐng lǐ guó yóu cún 。yīn yǒu yáo suī zé ,yáo chéng lì zhuǎn zūn 。qì xuè bēi dōng zǒu ,héng gē niàn běi bēn 。fāng píng qī miào luè ,shì xuě wǔ líng yuān 。rén shì jīn rú cǐ ,tiān dào gòng shuí lùn 。
详情

临江仙(风水洞作)

苏轼 〔宋朝〕

四大从来都遍满,此间风水何疑。故应为我发新诗。幽花香涧谷,寒藻舞沦漪。 借与玉川生两腋,天仙未必相思。还凭流水送人归。层巅余落日,草露已沾衣。临江仙(风水洞作)拼音解读:sì dà cóng lái dōu biàn mǎn ,cǐ jiān fēng shuǐ hé yí 。gù yīng wéi wǒ fā xīn shī 。yōu huā xiāng jiàn gǔ ,hán zǎo wǔ lún yī 。 jiè yǔ yù chuān shēng liǎng yè ,tiān xiān wèi bì xiàng sī 。hái píng liú shuǐ sòng rén guī 。céng diān yú luò rì ,cǎo lù yǐ zhān yī 。
详情

沁园春(归田作)

赵必{王象} 〔宋朝〕

看做官来,只似儿时,掷选官图。如琼崖儋岸,浑么便去,翰林给舍,喝采曾除。都一掷间,许多般样,输了还赢赢了输。回头看,这浮云富贵,到底花虚。 吾生谁毁谁誉。任荆棘丛丛满仕途。叹塞翁失马,祸也福也,蕉间得鹿,真欤梦欤。何怨何尤,自歌自笑,天要吾侪更读书。归去也,向竹松深处,结个茅庐。沁园春(归田作)拼音解读:kàn zuò guān lái ,zhī sì ér shí ,zhì xuǎn guān tú 。rú qióng yá dān àn ,hún me biàn qù ,hàn lín gěi shě ,hē cǎi céng chú 。dōu yī zhì jiān ,xǔ duō bān yàng ,shū le hái yíng yíng le shū 。huí tóu kàn ,zhè fú yún fù guì ,dào dǐ huā xū 。 wú shēng shuí huǐ shuí yù 。rèn jīng jí cóng cóng mǎn shì tú 。tàn sāi wēng shī mǎ ,huò yě fú yě ,jiāo jiān dé lù ,zhēn yú mèng yú 。hé yuàn hé yóu ,zì gē zì xiào ,tiān yào wú chái gèng dú shū 。guī qù yě ,xiàng zhú sōng shēn chù ,jié gè máo lú 。
详情

法曲献仙音(席上听琵琶有感)

张炎 〔宋朝〕

云隐山晖,树分溪影,未放妆台帘卷。篝密笼香,镜圆窥粉,花深自然寒浅。正人在、银屏底,琵琶半遮面。 语声软。且休弹、玉关愁怨。怕唤起西湖,那时春感。杨柳古湾头,记小怜、隔水曾见。听到无声,谩赢得、情绪难翦。把一襟心事,散入落梅千点。法曲献仙音(席上听琵琶有感)拼音解读:yún yǐn shān huī ,shù fèn xī yǐng ,wèi fàng zhuāng tái lián juàn 。gōu mì lóng xiāng ,jìng yuán kuī fěn ,huā shēn zì rán hán qiǎn 。zhèng rén zài 、yín píng dǐ ,pí pá bàn zhē miàn 。 yǔ shēng ruǎn 。qiě xiū dàn 、yù guān chóu yuàn 。pà huàn qǐ xī hú ,nà shí chūn gǎn 。yáng liǔ gǔ wān tóu ,jì xiǎo lián 、gé shuǐ céng jiàn 。tīng dào wú shēng ,màn yíng dé 、qíng xù nán jiǎn 。bǎ yī jīn xīn shì ,sàn rù luò méi qiān diǎn 。
详情

祝英台近(耕云)

张炎 〔宋朝〕

占宽闲,锄浩渺。船舣水村悄。非雾非烟,生气覆瑶草。蒙茸数亩春阴,梦魂落寞,知踏碎、梨花多少。 听孤啸。山浅种玉人归,缥缈度晴峭。鹤下芝田,五色散微照。笑他隔浦谁家,半江疏雨,空吟断、一犁清晓。祝英台近(耕云)拼音解读:zhàn kuān xián ,chú hào miǎo 。chuán yǐ shuǐ cūn qiāo 。fēi wù fēi yān ,shēng qì fù yáo cǎo 。méng róng shù mǔ chūn yīn ,mèng hún luò mò ,zhī tà suì 、lí huā duō shǎo 。 tīng gū xiào 。shān qiǎn zhǒng yù rén guī ,piāo miǎo dù qíng qiào 。hè xià zhī tián ,wǔ sè sàn wēi zhào 。xiào tā gé pǔ shuí jiā ,bàn jiāng shū yǔ ,kōng yín duàn 、yī lí qīng xiǎo 。
详情

拟挽歌辞(有生必有死)

陶渊明 〔魏晋〕

【拟挽歌辞】有生必有死,早终非命促。昨暮同为人,今旦在鬼录。魂气散何之?枯形寄空木。娇儿索父啼,良友抚我哭。得失不复知,是非安能觉?千秋万岁后,谁知荣与辱。拟挽歌辞(有生必有死)拼音解读:【nǐ wǎn gē cí 】yǒu shēng bì yǒu sǐ ,zǎo zhōng fēi mìng cù 。zuó mù tóng wéi rén ,jīn dàn zài guǐ lù 。hún qì sàn hé zhī ?kū xíng jì kōng mù 。jiāo ér suǒ fù tí ,liáng yǒu fǔ wǒ kū 。dé shī bú fù zhī ,shì fēi ān néng jiào ?qiān qiū wàn suì hòu ,shuí zhī róng yǔ rǔ 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->