嘲归仁绍龟诗

皮日休 〔唐朝〕

硬骨残形知几秋,尸骸终是不风流。 顽皮死后钻须遍,都为平生不出头。嘲归仁绍龟诗拼音解读:yìng gǔ cán xíng zhī jǐ qiū ,shī hái zhōng shì bú fēng liú 。 wán pí sǐ hòu zuàn xū biàn ,dōu wéi píng shēng bú chū tóu 。
猜您喜欢

杜蒉扬觯

佚名 〔先秦〕

知悼子卒,未葬,平公饮酒,师旷、李调侍,鼓钟。杜蒉自外来,闻钟声,曰:“安在?”曰:“在寝。”杜蒉入寝,历阶而升,酌曰:“旷饮斯!”又酌曰:“调饮斯!”又酌,堂上北面坐饮之。降趋而出。   平公呼而进之,曰:“蒉!曩者尔心或开予,是以不与尔言。尔饮旷,何也?”曰:“子卯不乐。知悼子在堂,斯其为子卯也大矣!旷也,太师也。不以诏,是以饮之也。”“尔饮调,何也?”曰:“调也,君之亵臣也。为一饮一食忘君之疾,是以饮之也。”“尔饮,何也?”曰:“蒉也,宰夫也,非刀匕是共,又敢与知防,是以饮之也。”平公曰:“寡人亦有过焉,酌而饮寡人。”杜蒉洗而扬觯。公谓侍者曰:“如我死,则必毋废斯爵也!”   至于今,既毕献,斯扬觯,谓之“杜举”。杜蒉扬觯拼音解读:  zhī dào zǐ zú ,wèi zàng ,píng gōng yǐn jiǔ ,shī kuàng 、lǐ diào shì ,gǔ zhōng 。dù kuì zì wài lái ,wén zhōng shēng ,yuē :“ān zài ?”yuē :“zài qǐn 。”dù kuì rù qǐn ,lì jiē ér shēng ,zhuó yuē :“kuàng yǐn sī !”yòu zhuó yuē :“diào yǐn sī !”yòu zhuó ,táng shàng běi miàn zuò yǐn zhī 。jiàng qū ér chū 。   píng gōng hū ér jìn zhī ,yuē :“kuì !nǎng zhě ěr xīn huò kāi yǔ ,shì yǐ bú yǔ ěr yán 。ěr yǐn kuàng ,hé yě ?”yuē :“zǐ mǎo bú lè 。zhī dào zǐ zài táng ,sī qí wéi zǐ mǎo yě dà yǐ !kuàng yě ,tài shī yě 。bú yǐ zhào ,shì yǐ yǐn zhī yě 。”“ěr yǐn diào ,hé yě ?”yuē :“diào yě ,jun1 zhī xiè chén yě 。wéi yī yǐn yī shí wàng jun1 zhī jí ,shì yǐ yǐn zhī yě 。”“ěr yǐn ,hé yě ?”yuē :“kuì yě ,zǎi fū yě ,fēi dāo bǐ shì gòng ,yòu gǎn yǔ zhī fáng ,shì yǐ yǐn zhī yě 。”píng gōng yuē :“guǎ rén yì yǒu guò yān ,zhuó ér yǐn guǎ rén 。”dù kuì xǐ ér yáng zhì 。gōng wèi shì zhě yuē :“rú wǒ sǐ ,zé bì wú fèi sī jué yě !”   zhì yú jīn ,jì bì xiàn ,sī yáng zhì ,wèi zhī “dù jǔ ”。
详情

【双调】凌波仙

钟嗣成 〔元朝〕

菊栽栗里晋渊明,瓜种青门汉邵平,爱月香水影林和靖,忆莼鲈张季鹰,占清高总是虚名。光禄酒扶头醉,大官羊带尾撑,他也过平生。灯前抚剑听鸡声,月下吹箫引凤鸣。功名两字原无命,学神仙又不成,叹吴侬何处归耕?日月闲中过,风波梦里惊,造物无情。吊宫大用豁然胸次扫尘埃,久矣声名播省台。先生志在乾坤外,敢嫌他天地窄,辞章压倒元白。凭心地,据手策,是无比英才。吊郑德辉乾坤膏馥润肌肤,锦绣文章满肺腑。笔端写出惊人句,解翻腾今是古,词坛老将输伏。翰林风月,梨园乐府,端的是曾下功夫。吊全志甫心交原不问亲疏,契饮哪能较有无?谁知一上金陵路,叹亡之命矣夫!梦西湖何不归欤?魂来处,返故居,比梅花想更清癯。吊范子英诗题雁塔写秋空,酒满觥船棹晚风。诗筹酒令闲吟咏,占文场第一功,扫千军笔阵元戎。龙蛇梦,孤兔踪,半生来弹铗声中。吊曾瑞卿江湖儒土慕高名,市井儿童诵瑞卿。衣冠济楚人钦敬,更心无宠辱惊,乐幽闲不解趋承。身如在,死若生,想音容犹见丹青。吊沈和甫五言常写和陶诗,一曲能传冠柳词。半生书法欺颜字,占风流独我师,是梨园南北分司。当时事,仔细思,细思量不似当时。吊鲍吉甫平生词翰在官商,两字推敲付锦囊。耸吟肩有似风魔状,苦劳心呕断肠,视荣华总是干忙。谈音律,论教坊,占断排场。吊陈有父钱塘人物尽飘零,幸有斯人尚老成。为朝元恐负虚星命,凤箫闲鹤梦惊,驾天风直上蓬瀛。芝堂静,蕙帐清,照虚梁落月空明。吊范冰布向歆传业振家声,羲献临池播令名。操焦桐只许知音听,售千金价不轻,有谁知父子才能?冰如玉,玉似冰,比壶天表里澄清。吊施君美道心清净绝无尘,和气雍容自有春。吴山风月收拾尽,一篇篇字字新,但思君赋尽停云。三生梦,百岁身,空只有衰草荒坟。吊黄德润一心似水道为邻,四体如春德润身,风流才调真英俊。轶前车继后尘,漫苍天委任斯人。歧山风,鲁甸麟,时有亨屯。吊沈拱之掀髯得句细推敲,举笔为文善解嘲。天生才艺藏怀抱。叹玉石相混淆,更多逢世事石高石爻。蜂为市,燕有巢,吊夕阳几度荒邻。吊赵君卿闲中展手刻新词,醉后挥毫写旧诗,两般总是龙蛇字。不风流难会此,更文才夙世天资。感夜雨梨花梦,叹秋风两鬓丝,住人间能有多时?吊陈彦实府垣岁月露忠肝,宪幕冰霜岂汗颜?何其意政生谗间,自甘心愿就闲,转回头梦入槐安。后会何时再?英魂甚日还?望东南翘首三山。吊廖弘道人间未得注金瓯,天上先教记玉楼。恨穹苍不与斯文寿,未成名土一丘,叹平生壮志难酬。朝还暮,春又秋,为思君泪满裘。吊睢景臣吟髭捻断为诗魔,醉眼情开被酒酡。半生才便作三闾些,叹翻成薤露歌,等闲间鬓发皤。功名事,岁月过.又待如何?吊吴中立语言辩利扫千兵,心性聪明误半生。莱芜穷又染维摩病,想天公忒世情,使英雄遗恨难平。寒泉净,碧草馨,为发幽冥。吊周仲彬丹墀未知王楼宣,黄士应埋白骨冤。羊肠曲折云更变。料人生亦惘然,叹孤坟落日寒烟。竹下泉声细,梅边月影回,因思君歌舞十全。吊乔梦符平生湖海少知音,几曲宫商大用心。百年光景还争甚?空赢得雪鬓侵!跨仙禽路绕云深。欲挂坟前剑,重听膝上琴,漫携琴载酒相寻。【双调】凌波仙拼音解读:jú zāi lì lǐ jìn yuān míng ,guā zhǒng qīng mén hàn shào píng ,ài yuè xiāng shuǐ yǐng lín hé jìng ,yì chún lú zhāng jì yīng ,zhàn qīng gāo zǒng shì xū míng 。guāng lù jiǔ fú tóu zuì ,dà guān yáng dài wěi chēng ,tā yě guò píng shēng 。dēng qián fǔ jiàn tīng jī shēng ,yuè xià chuī xiāo yǐn fèng míng 。gōng míng liǎng zì yuán wú mìng ,xué shén xiān yòu bú chéng ,tàn wú nóng hé chù guī gēng ?rì yuè xián zhōng guò ,fēng bō mèng lǐ jīng ,zào wù wú qíng 。diào gōng dà yòng huō rán xiōng cì sǎo chén āi ,jiǔ yǐ shēng míng bō shěng tái 。xiān shēng zhì zài qián kūn wài ,gǎn xián tā tiān dì zhǎi ,cí zhāng yā dǎo yuán bái 。píng xīn dì ,jù shǒu cè ,shì wú bǐ yīng cái 。diào zhèng dé huī qián kūn gāo fù rùn jī fū ,jǐn xiù wén zhāng mǎn fèi fǔ 。bǐ duān xiě chū jīng rén jù ,jiě fān téng jīn shì gǔ ,cí tán lǎo jiāng shū fú 。hàn lín fēng yuè ,lí yuán lè fǔ ,duān de shì céng xià gōng fū 。diào quán zhì fǔ xīn jiāo yuán bú wèn qīn shū ,qì yǐn nǎ néng jiào yǒu wú ?shuí zhī yī shàng jīn líng lù ,tàn wáng zhī mìng yǐ fū !mèng xī hú hé bú guī yú ?hún lái chù ,fǎn gù jū ,bǐ méi huā xiǎng gèng qīng qú 。diào fàn zǐ yīng shī tí yàn tǎ xiě qiū kōng ,jiǔ mǎn gōng chuán zhào wǎn fēng 。shī chóu jiǔ lìng xián yín yǒng ,zhàn wén chǎng dì yī gōng ,sǎo qiān jun1 bǐ zhèn yuán róng 。lóng shé mèng ,gū tù zōng ,bàn shēng lái dàn jiá shēng zhōng 。diào céng ruì qīng jiāng hú rú tǔ mù gāo míng ,shì jǐng ér tóng sòng ruì qīng 。yī guàn jì chǔ rén qīn jìng ,gèng xīn wú chǒng rǔ jīng ,lè yōu xián bú jiě qū chéng 。shēn rú zài ,sǐ ruò shēng ,xiǎng yīn róng yóu jiàn dān qīng 。diào shěn hé fǔ wǔ yán cháng xiě hé táo shī ,yī qǔ néng chuán guàn liǔ cí 。bàn shēng shū fǎ qī yán zì ,zhàn fēng liú dú wǒ shī ,shì lí yuán nán běi fèn sī 。dāng shí shì ,zǎi xì sī ,xì sī liàng bú sì dāng shí 。diào bào jí fǔ píng shēng cí hàn zài guān shāng ,liǎng zì tuī qiāo fù jǐn náng 。sǒng yín jiān yǒu sì fēng mó zhuàng ,kǔ láo xīn ǒu duàn cháng ,shì róng huá zǒng shì gàn máng 。tán yīn lǜ ,lùn jiāo fāng ,zhàn duàn pái chǎng 。diào chén yǒu fù qián táng rén wù jìn piāo líng ,xìng yǒu sī rén shàng lǎo chéng 。wéi cháo yuán kǒng fù xū xīng mìng ,fèng xiāo xián hè mèng jīng ,jià tiān fēng zhí shàng péng yíng 。zhī táng jìng ,huì zhàng qīng ,zhào xū liáng luò yuè kōng míng 。diào fàn bīng bù xiàng xīn chuán yè zhèn jiā shēng ,xī xiàn lín chí bō lìng míng 。cāo jiāo tóng zhī xǔ zhī yīn tīng ,shòu qiān jīn jià bú qīng ,yǒu shuí zhī fù zǐ cái néng ?bīng rú yù ,yù sì bīng ,bǐ hú tiān biǎo lǐ chéng qīng 。diào shī jun1 měi dào xīn qīng jìng jué wú chén ,hé qì yōng róng zì yǒu chūn 。wú shān fēng yuè shōu shí jìn ,yī piān piān zì zì xīn ,dàn sī jun1 fù jìn tíng yún 。sān shēng mèng ,bǎi suì shēn ,kōng zhī yǒu shuāi cǎo huāng fén 。diào huáng dé rùn yī xīn sì shuǐ dào wéi lín ,sì tǐ rú chūn dé rùn shēn ,fēng liú cái diào zhēn yīng jun4 。yì qián chē jì hòu chén ,màn cāng tiān wěi rèn sī rén 。qí shān fēng ,lǔ diàn lín ,shí yǒu hēng tún 。diào shěn gǒng zhī xiān rán dé jù xì tuī qiāo ,jǔ bǐ wéi wén shàn jiě cháo 。tiān shēng cái yì cáng huái bào 。tàn yù shí xiàng hún xiáo ,gèng duō féng shì shì shí gāo shí yáo 。fēng wéi shì ,yàn yǒu cháo ,diào xī yáng jǐ dù huāng lín 。diào zhào jun1 qīng xián zhōng zhǎn shǒu kè xīn cí ,zuì hòu huī háo xiě jiù shī ,liǎng bān zǒng shì lóng shé zì 。bú fēng liú nán huì cǐ ,gèng wén cái sù shì tiān zī 。gǎn yè yǔ lí huā mèng ,tàn qiū fēng liǎng bìn sī ,zhù rén jiān néng yǒu duō shí ?diào chén yàn shí fǔ yuán suì yuè lù zhōng gān ,xiàn mù bīng shuāng qǐ hàn yán ?hé qí yì zhèng shēng chán jiān ,zì gān xīn yuàn jiù xián ,zhuǎn huí tóu mèng rù huái ān 。hòu huì hé shí zài ?yīng hún shèn rì hái ?wàng dōng nán qiào shǒu sān shān 。diào liào hóng dào rén jiān wèi dé zhù jīn ōu ,tiān shàng xiān jiāo jì yù lóu 。hèn qióng cāng bú yǔ sī wén shòu ,wèi chéng míng tǔ yī qiū ,tàn píng shēng zhuàng zhì nán chóu 。cháo hái mù ,chūn yòu qiū ,wéi sī jun1 lèi mǎn qiú 。diào suī jǐng chén yín zī niǎn duàn wéi shī mó ,zuì yǎn qíng kāi bèi jiǔ tuó 。bàn shēng cái biàn zuò sān lǘ xiē ,tàn fān chéng xiè lù gē ,děng xián jiān bìn fā pó 。gōng míng shì ,suì yuè guò .yòu dài rú hé ?diào wú zhōng lì yǔ yán biàn lì sǎo qiān bīng ,xīn xìng cōng míng wù bàn shēng 。lái wú qióng yòu rǎn wéi mó bìng ,xiǎng tiān gōng tuī shì qíng ,shǐ yīng xióng yí hèn nán píng 。hán quán jìng ,bì cǎo xīn ,wéi fā yōu míng 。diào zhōu zhòng bīn dān chí wèi zhī wáng lóu xuān ,huáng shì yīng mái bái gǔ yuān 。yáng cháng qǔ shé yún gèng biàn 。liào rén shēng yì wǎng rán ,tàn gū fén luò rì hán yān 。zhú xià quán shēng xì ,méi biān yuè yǐng huí ,yīn sī jun1 gē wǔ shí quán 。diào qiáo mèng fú píng shēng hú hǎi shǎo zhī yīn ,jǐ qǔ gōng shāng dà yòng xīn 。bǎi nián guāng jǐng hái zhēng shèn ?kōng yíng dé xuě bìn qīn !kuà xiān qín lù rào yún shēn 。yù guà fén qián jiàn ,zhòng tīng xī shàng qín ,màn xié qín zǎi jiǔ xiàng xún 。
详情

西都赋

班固 〔两汉〕

汉之西都,在于雍州,实曰长安。左据函谷、二崤之阻,表以太华、终南之山。右界褒斜、陇首之险,带以洪河、泾、渭之川。众流之隈,汧涌其西。华实之毛,则九州之上腴焉。防御之阻,则天地之隩区焉。是故横被六合,三成帝畿,周以龙兴,秦以虎视。及至大汉受命而都之也,仰悟东井之精,俯协《河图》之灵。奉春建策,留侯演成。天人合应,以发皇明,乃眷西顾,实惟作京。于是睎秦岭,睋北阜,挟酆灞,据龙首。图皇基于亿载,度宏规而大起。肇自高而终平,世增饰以崇丽。历十二之延祚,故穷泰而极侈。建金城而万雉,呀周池而成渊。披三条之广路,立十二之通门。内则街衢洞达,闾阎且千,九市开场,货别隧分。人不得顾,车不得旋,阗城溢郭,旁流百廛。红尘四合,烟云相连。于是既庶且富,娱乐无疆。都人士女,殊异乎五方。游士拟于公侯,列肆侈于姬姜。乡曲豪举,游侠之雄,节慕原、尝,名亚春、陵。连交合众,骋骛乎其中。 若乃观其四郊,浮游近县,则南望杜、霸,北眺五陵。名都对郭,邑居相承。英俊之域,绂冕所兴。冠盖如云,七相五公。与乎州郡之豪杰,五都之货殖,三选七迁,充奉陵邑。盖以强干弱枝,隆上都而观万国也。封畿之内,厥土千里,逴跞诸夏,兼其所有。其阳则崇山隐天,幽林穹谷,陆海珍藏,蓝田美玉。商、洛缘其隈,鄠、杜滨其足,源泉灌注,陂池交属。竹林果园,芳草甘木,郊野之富,号为近蜀。其阴则冠以九嵕,陪以甘泉,乃有灵宫起乎其中。秦汉之所极观,渊云之所颂叹,于是乎存焉。下有郑、白之沃,衣食之源。提封五万,疆埸绮分,沟塍刻镂,原隰龙鳞,决渠降雨,荷插成云。五谷垂颖,桑麻铺棻。东郊则有通沟大漕,溃渭洞河,泛舟山东,控引淮湖,与海通波。西郊则有上囿禁苑,林麓薮泽,陂池连乎蜀汉,缭以周墙,四百余里。离宫别馆,三十六所。神池灵沼,往往而在。其中乃有九真之麟,大宛之马,黄支之犀,条支之鸟。逾昆仑,越巨海,殊方异类,至于三万里。 其宫室也,体象乎天地,经纬乎阴阳。据坤灵之正位,仿太紫之圆方。树中天之华阙,丰冠山之朱堂。因瑰材而究奇,抗应龙之虹梁。列棼橑以布翼,荷栋桴而高骧。雕玉瑱以居楹,裁金壁以饰珰。发五色之渥彩,光焰朗以景彰。于是左墄右平,重轩三阶。闺房周通,门闼洞开。列钟虡于中庭,立金人于端闱。仍增崖而衡阈,临峻路而启扉。徇以离宫别寝,承以崇台闲馆,焕若列宿,紫宫是环。清凉、宣温、神仙、长年、金华、玉堂、白虎、麒麟,区宇若兹,不可殚论。增盘崔嵬,登降炤烂,殊形诡制,每各异观。乘茵步辇,惟所息宴。后宫则有掖庭、椒房,后妃之室。合欢、增城、安处、常宁、茝若、椒风、披香、发越、兰林、蕙草、鸳鸾、飞翔之列,昭阳特盛,隆乎孝成。屋不呈材,墙不露形。裛以藻绣,络以纶连。随侯明月,错落其间。金釭衔璧,是为列钱。翡翠火齐,流耀含英。悬黎垂棘,夜光在焉。于是玄墀扣砌,玉阶彤庭,碝磩彩致,琳珉青荧,珊瑚碧树,周阿而生。红罗飒纚,绮组缤纷。精曜华烛,俯仰如神。后宫之号,十有四位。窈窕繁华,更盛迭贵。处乎斯列者,盖以百数。左右庭中,朝堂百寮之位,萧曹魏邴,谋谟乎其上。佐命则垂统,辅翼则成化。流大汉之恺悌,荡亡秦之毒螫。故令斯人扬乐和之声,作画一之歌。功德著乎祖宗,膏泽洽乎黎庶。又有天禄、石渠,典籍之府。命夫谆诲故老,名儒师傅,讲论乎《六艺》,稽合乎同异。又有承明、金马、著作之庭。大雅宏达,于兹为群。元元本本,殚见洽闻。启发篇章,校理秘文。周以钩陈之位,卫以严更之署,总礼官之甲科,群百郡之廉孝。虎贲赘衣,阉尹阍寺。陛戟百重,各有典司。 周庐千列,徼道绮错。辇路经营,修除飞阁。自未央而连桂宫,北弥明光而亘长乐。凌隥道而超西墉,掍建章而连外属。设璧门之凤阙,上觚稜而栖金爵。内则别风之嶕峣,眇丽巧而耸擢,张千门而立万户,顺阴阳以开阖。尔乃正殿崔嵬,层构厥高,临乎未央。经骀汤而出馺娑,洞枍诣以与天梁。上反宇以盖戴,激日景而纳光。神明郁其特起,遂偃蹇而上跻。轶云雨于太半,虹霓回带于棼楣。虽轻迅与僄狡,犹愕眙而不能阶。攀井干而未半,目眴转而意迷,舍棂槛而却倚,若颠坠而复稽,魂怳怳以失度,巡回途而下低,既惩惧于登望,降周流以彷徨。步甬道以萦纡,又杳窱而不见阳。排飞闼而上出,若游目于天表,似无依而洋洋。前唐中而后太液,览沧海之汤汤。扬波涛于碣石,激神岳之嶈嶈。滥瀛洲与方壶,蓬莱起乎中央。于是灵草冬荣,神木丛生。岩峻崷崪,金石峥嵘。抗仙掌以承露,擢双立之金茎,轶埃壒之混浊,鲜颢气之清英。骋文成之丕诞,驰五利之所刑。庶松乔之群类,时游从乎斯庭。实列仙之攸馆,非吾人之所宁。 尔乃盛娱游之壮观,奋泰武乎上囿。因兹以威戎夸狄,耀威灵而讲武事。命荆州使起鸟、诏梁野而驱兽。毛群内阗,飞羽上覆,接翼侧足,集禁林而屯聚。水衡虞人,修其营表。种别群分,部曲有署。罘网连纮,笼山络野。列卒周匝,星罗云布。于是乘銮舆,备法驾,帅群臣,披飞廉,入苑门。遂绕酆鄗,历上兰。六师发逐,百兽骇殚,震震爚爚,雷奔电激,草木涂地,山渊反覆。蹂躏其十二三,乃拗怒而少息。尔乃期门佽飞,列刃钻鍭,要趹追踪。鸟惊触丝,兽骇值锋。机不虚掎,弦不再控。矢不单杀,中必叠双。飑飑纷纷,矰缴相缠。风毛雨血,洒野蔽天。平原赤,勇士厉。猿狖失木,豺狼慑窜。尔乃移师趋险,并蹈潜秽。穷虎奔突,狂兕触蹶。许少施巧,秦成力折。掎僄狡,扼猛噬。脱角挫脰,徒搏独杀。挟师豹,拖熊螭。曳犀犛,顿象罴。超洞壑,越峻崖。蹶崭岩,巨石隤。松柏仆,丛林摧。草木无余,禽兽殄夷。 于是天子乃登属玉之馆,历长杨之榭。览山川之体势,观三军之杀获。原野萧条,目极四裔。禽相镇压,兽相枕藉。然后收禽会众,论功赐胙。陈轻骑以行炰,腾酒车以斟酌。割鲜野食,举烽命釂。飨赐毕,劳逸齐,大辂鸣銮,容与徘徊。集乎豫章之宇,临乎昆明之池。左牵牛而右织女,似云汉之无涯。茂树荫蔚,芳草被堤。兰茝发色,晔晔猗猗。若摛锦布绣,烛燿乎其陂。鸟则玄鹤白鹭,黄鹄鵁鹳,鸧鸹鸨鶂,凫鷖鸿雁。朝发河海,夕宿江汉。沉浮往来,云集雾散。于是后宫乘輚辂,登龙舟。张凤盖,建华旗。祛黼帷,镜清流。靡微风,澹淡浮。棹女讴,鼓吹震,声激越,謍厉天,鸟群翔,鱼窥渊。招白鹇,下双鹄。揄文竿,出比目。抚鸿罿,御矰缴,方舟并骛,俯仰极乐。遂乃风举云摇,浮游溥览。前乘秦岭,后越九嵕,东薄河华,西涉岐雍。宫馆所历,百有余区。行所朝夕,储不改供。礼上下而接山川,究休佑之所用。采游童之欢谣,第从臣之嘉颂。于斯之时,都都相望,邑邑相属。国藉十世之基,家承百年之业,士食旧德之名氏,农服先畴之畎亩,商循族世之所鬻,工用高曾之规矩。粲乎隐隐,各得其所。 若臣者徒观迹于旧墟,闻之乎故老,十分而未得其一端,故不能遍举也。 西都赋拼音解读: hàn zhī xī dōu ,zài yú yōng zhōu ,shí yuē zhǎng ān 。zuǒ jù hán gǔ 、èr xiáo zhī zǔ ,biǎo yǐ tài huá 、zhōng nán zhī shān 。yòu jiè bāo xié 、lǒng shǒu zhī xiǎn ,dài yǐ hóng hé 、jīng 、wèi zhī chuān 。zhòng liú zhī wēi ,qiān yǒng qí xī 。huá shí zhī máo ,zé jiǔ zhōu zhī shàng yú yān 。fáng yù zhī zǔ ,zé tiān dì zhī yù qū yān 。shì gù héng bèi liù hé ,sān chéng dì jī ,zhōu yǐ lóng xìng ,qín yǐ hǔ shì 。jí zhì dà hàn shòu mìng ér dōu zhī yě ,yǎng wù dōng jǐng zhī jīng ,fǔ xié 《hé tú 》zhī líng 。fèng chūn jiàn cè ,liú hóu yǎn chéng 。tiān rén hé yīng ,yǐ fā huáng míng ,nǎi juàn xī gù ,shí wéi zuò jīng 。yú shì xī qín lǐng ,é běi fù ,jiā fēng bà ,jù lóng shǒu 。tú huáng jī yú yì zǎi ,dù hóng guī ér dà qǐ 。zhào zì gāo ér zhōng píng ,shì zēng shì yǐ chóng lì 。lì shí èr zhī yán zuò ,gù qióng tài ér jí chǐ 。jiàn jīn chéng ér wàn zhì ,ya zhōu chí ér chéng yuān 。pī sān tiáo zhī guǎng lù ,lì shí èr zhī tōng mén 。nèi zé jiē qú dòng dá ,lǘ yán qiě qiān ,jiǔ shì kāi chǎng ,huò bié suì fèn 。rén bú dé gù ,chē bú dé xuán ,tián chéng yì guō ,páng liú bǎi chán 。hóng chén sì hé ,yān yún xiàng lián 。yú shì jì shù qiě fù ,yú lè wú jiāng 。dōu rén shì nǚ ,shū yì hū wǔ fāng 。yóu shì nǐ yú gōng hóu ,liè sì chǐ yú jī jiāng 。xiāng qǔ háo jǔ ,yóu xiá zhī xióng ,jiē mù yuán 、cháng ,míng yà chūn 、líng 。lián jiāo hé zhòng ,chěng wù hū qí zhōng 。 ruò nǎi guān qí sì jiāo ,fú yóu jìn xiàn ,zé nán wàng dù 、bà ,běi tiào wǔ líng 。míng dōu duì guō ,yì jū xiàng chéng 。yīng jun4 zhī yù ,fú miǎn suǒ xìng 。guàn gài rú yún ,qī xiàng wǔ gōng 。yǔ hū zhōu jun4 zhī háo jié ,wǔ dōu zhī huò zhí ,sān xuǎn qī qiān ,chōng fèng líng yì 。gài yǐ qiáng gàn ruò zhī ,lóng shàng dōu ér guān wàn guó yě 。fēng jī zhī nèi ,jué tǔ qiān lǐ ,chuò luò zhū xià ,jiān qí suǒ yǒu 。qí yáng zé chóng shān yǐn tiān ,yōu lín qióng gǔ ,lù hǎi zhēn cáng ,lán tián měi yù 。shāng 、luò yuán qí wēi ,hù 、dù bīn qí zú ,yuán quán guàn zhù ,bēi chí jiāo shǔ 。zhú lín guǒ yuán ,fāng cǎo gān mù ,jiāo yě zhī fù ,hào wéi jìn shǔ 。qí yīn zé guàn yǐ jiǔ zōng ,péi yǐ gān quán ,nǎi yǒu líng gōng qǐ hū qí zhōng 。qín hàn zhī suǒ jí guān ,yuān yún zhī suǒ sòng tàn ,yú shì hū cún yān 。xià yǒu zhèng 、bái zhī wò ,yī shí zhī yuán 。tí fēng wǔ wàn ,jiāng yì qǐ fèn ,gōu chéng kè lòu ,yuán xí lóng lín ,jué qú jiàng yǔ ,hé chā chéng yún 。wǔ gǔ chuí yǐng ,sāng má pù fēn 。dōng jiāo zé yǒu tōng gōu dà cáo ,kuì wèi dòng hé ,fàn zhōu shān dōng ,kòng yǐn huái hú ,yǔ hǎi tōng bō 。xī jiāo zé yǒu shàng yòu jìn yuàn ,lín lù sǒu zé ,bēi chí lián hū shǔ hàn ,liáo yǐ zhōu qiáng ,sì bǎi yú lǐ 。lí gōng bié guǎn ,sān shí liù suǒ 。shén chí líng zhǎo ,wǎng wǎng ér zài 。qí zhōng nǎi yǒu jiǔ zhēn zhī lín ,dà wǎn zhī mǎ ,huáng zhī zhī xī ,tiáo zhī zhī niǎo 。yú kūn lún ,yuè jù hǎi ,shū fāng yì lèi ,zhì yú sān wàn lǐ 。 qí gōng shì yě ,tǐ xiàng hū tiān dì ,jīng wěi hū yīn yáng 。jù kūn líng zhī zhèng wèi ,fǎng tài zǐ zhī yuán fāng 。shù zhōng tiān zhī huá què ,fēng guàn shān zhī zhū táng 。yīn guī cái ér jiū qí ,kàng yīng lóng zhī hóng liáng 。liè fén lǎo yǐ bù yì ,hé dòng fú ér gāo xiāng 。diāo yù tiàn yǐ jū yíng ,cái jīn bì yǐ shì dāng 。fā wǔ sè zhī wò cǎi ,guāng yàn lǎng yǐ jǐng zhāng 。yú shì zuǒ cè yòu píng ,zhòng xuān sān jiē 。guī fáng zhōu tōng ,mén tà dòng kāi 。liè zhōng jù yú zhōng tíng ,lì jīn rén yú duān wéi 。réng zēng yá ér héng yù ,lín jun4 lù ér qǐ fēi 。xùn yǐ lí gōng bié qǐn ,chéng yǐ chóng tái xián guǎn ,huàn ruò liè xiǔ ,zǐ gōng shì huán 。qīng liáng 、xuān wēn 、shén xiān 、zhǎng nián 、jīn huá 、yù táng 、bái hǔ 、qí lín ,qū yǔ ruò zī ,bú kě dān lùn 。zēng pán cuī wéi ,dēng jiàng zhāo làn ,shū xíng guǐ zhì ,měi gè yì guān 。chéng yīn bù niǎn ,wéi suǒ xī yàn 。hòu gōng zé yǒu yè tíng 、jiāo fáng ,hòu fēi zhī shì 。hé huān 、zēng chéng 、ān chù 、cháng níng 、zhǐ ruò 、jiāo fēng 、pī xiāng 、fā yuè 、lán lín 、huì cǎo 、yuān luán 、fēi xiáng zhī liè ,zhāo yáng tè shèng ,lóng hū xiào chéng 。wū bú chéng cái ,qiáng bú lù xíng 。yì yǐ zǎo xiù ,luò yǐ lún lián 。suí hóu míng yuè ,cuò luò qí jiān 。jīn gāng xián bì ,shì wéi liè qián 。fěi cuì huǒ qí ,liú yào hán yīng 。xuán lí chuí jí ,yè guāng zài yān 。yú shì xuán chí kòu qì ,yù jiē tóng tíng ,ruǎn qì cǎi zhì ,lín mín qīng yíng ,shān hú bì shù ,zhōu ā ér shēng 。hóng luó sà lí ,qǐ zǔ bīn fēn 。jīng yào huá zhú ,fǔ yǎng rú shén 。hòu gōng zhī hào ,shí yǒu sì wèi 。yǎo tiǎo fán huá ,gèng shèng dié guì 。chù hū sī liè zhě ,gài yǐ bǎi shù 。zuǒ yòu tíng zhōng ,cháo táng bǎi liáo zhī wèi ,xiāo cáo wèi bǐng ,móu mó hū qí shàng 。zuǒ mìng zé chuí tǒng ,fǔ yì zé chéng huà 。liú dà hàn zhī kǎi tì ,dàng wáng qín zhī dú shì 。gù lìng sī rén yáng lè hé zhī shēng ,zuò huà yī zhī gē 。gōng dé zhe hū zǔ zōng ,gāo zé qià hū lí shù 。yòu yǒu tiān lù 、shí qú ,diǎn jí zhī fǔ 。mìng fū zhūn huì gù lǎo ,míng rú shī fù ,jiǎng lùn hū 《liù yì 》,jī hé hū tóng yì 。yòu yǒu chéng míng 、jīn mǎ 、zhe zuò zhī tíng 。dà yǎ hóng dá ,yú zī wéi qún 。yuán yuán běn běn ,dān jiàn qià wén 。qǐ fā piān zhāng ,xiào lǐ mì wén 。zhōu yǐ gōu chén zhī wèi ,wèi yǐ yán gèng zhī shǔ ,zǒng lǐ guān zhī jiǎ kē ,qún bǎi jun4 zhī lián xiào 。hǔ bēn zhuì yī ,yān yǐn hūn sì 。bì jǐ bǎi zhòng ,gè yǒu diǎn sī 。 zhōu lú qiān liè ,jiǎo dào qǐ cuò 。niǎn lù jīng yíng ,xiū chú fēi gé 。zì wèi yāng ér lián guì gōng ,běi mí míng guāng ér gèn zhǎng lè 。líng dèng dào ér chāo xī yōng ,hùn jiàn zhāng ér lián wài shǔ 。shè bì mén zhī fèng què ,shàng gū léng ér qī jīn jué 。nèi zé bié fēng zhī jiāo yáo ,miǎo lì qiǎo ér sǒng zhuó ,zhāng qiān mén ér lì wàn hù ,shùn yīn yáng yǐ kāi hé 。ěr nǎi zhèng diàn cuī wéi ,céng gòu jué gāo ,lín hū wèi yāng 。jīng dài tāng ér chū sà suō ,dòng yì yì yǐ yǔ tiān liáng 。shàng fǎn yǔ yǐ gài dài ,jī rì jǐng ér nà guāng 。shén míng yù qí tè qǐ ,suí yǎn jiǎn ér shàng jī 。yì yún yǔ yú tài bàn ,hóng ní huí dài yú fén méi 。suī qīng xùn yǔ biāo jiǎo ,yóu è yí ér bú néng jiē 。pān jǐng gàn ér wèi bàn ,mù xuàn zhuǎn ér yì mí ,shě líng kǎn ér què yǐ ,ruò diān zhuì ér fù jī ,hún huǎng huǎng yǐ shī dù ,xún huí tú ér xià dī ,jì chéng jù yú dēng wàng ,jiàng zhōu liú yǐ páng huáng 。bù yǒng dào yǐ yíng yū ,yòu yǎo tiǎo ér bú jiàn yáng 。pái fēi tà ér shàng chū ,ruò yóu mù yú tiān biǎo ,sì wú yī ér yáng yáng 。qián táng zhōng ér hòu tài yè ,lǎn cāng hǎi zhī tāng tāng 。yáng bō tāo yú jié shí ,jī shén yuè zhī qiāng qiāng 。làn yíng zhōu yǔ fāng hú ,péng lái qǐ hū zhōng yāng 。yú shì líng cǎo dōng róng ,shén mù cóng shēng 。yán jun4 qiú zú ,jīn shí zhēng róng 。kàng xiān zhǎng yǐ chéng lù ,zhuó shuāng lì zhī jīn jīng ,yì āi ài zhī hún zhuó ,xiān hào qì zhī qīng yīng 。chěng wén chéng zhī pī dàn ,chí wǔ lì zhī suǒ xíng 。shù sōng qiáo zhī qún lèi ,shí yóu cóng hū sī tíng 。shí liè xiān zhī yōu guǎn ,fēi wú rén zhī suǒ níng 。 ěr nǎi shèng yú yóu zhī zhuàng guān ,fèn tài wǔ hū shàng yòu 。yīn zī yǐ wēi róng kuā dí ,yào wēi líng ér jiǎng wǔ shì 。mìng jīng zhōu shǐ qǐ niǎo 、zhào liáng yě ér qū shòu 。máo qún nèi tián ,fēi yǔ shàng fù ,jiē yì cè zú ,jí jìn lín ér tún jù 。shuǐ héng yú rén ,xiū qí yíng biǎo 。zhǒng bié qún fèn ,bù qǔ yǒu shǔ 。fú wǎng lián hóng ,lóng shān luò yě 。liè zú zhōu zā ,xīng luó yún bù 。yú shì chéng luán yú ,bèi fǎ jià ,shuài qún chén ,pī fēi lián ,rù yuàn mén 。suí rào fēng hào ,lì shàng lán 。liù shī fā zhú ,bǎi shòu hài dān ,zhèn zhèn yuè yuè ,léi bēn diàn jī ,cǎo mù tú dì ,shān yuān fǎn fù 。róu lìn qí shí èr sān ,nǎi niù nù ér shǎo xī 。ěr nǎi qī mén cì fēi ,liè rèn zuàn hóu ,yào guì zhuī zōng 。niǎo jīng chù sī ,shòu hài zhí fēng 。jī bú xū jǐ ,xián bú zài kòng 。shǐ bú dān shā ,zhōng bì dié shuāng 。biāo biāo fēn fēn ,zēng jiǎo xiàng chán 。fēng máo yǔ xuè ,sǎ yě bì tiān 。píng yuán chì ,yǒng shì lì 。yuán yòu shī mù ,chái láng shè cuàn 。ěr nǎi yí shī qū xiǎn ,bìng dǎo qián huì 。qióng hǔ bēn tū ,kuáng sì chù juě 。xǔ shǎo shī qiǎo ,qín chéng lì shé 。jǐ biāo jiǎo ,è měng shì 。tuō jiǎo cuò dòu ,tú bó dú shā 。jiā shī bào ,tuō xióng chī 。yè xī lí ,dùn xiàng pí 。chāo dòng hè ,yuè jun4 yá 。juě zhǎn yán ,jù shí tuí 。sōng bǎi pú ,cóng lín cuī 。cǎo mù wú yú ,qín shòu tiǎn yí 。 yú shì tiān zǐ nǎi dēng shǔ yù zhī guǎn ,lì zhǎng yáng zhī xiè 。lǎn shān chuān zhī tǐ shì ,guān sān jun1 zhī shā huò 。yuán yě xiāo tiáo ,mù jí sì yì 。qín xiàng zhèn yā ,shòu xiàng zhěn jiè 。rán hòu shōu qín huì zhòng ,lùn gōng cì zuò 。chén qīng qí yǐ háng páo ,téng jiǔ chē yǐ zhēn zhuó 。gē xiān yě shí ,jǔ fēng mìng jiào 。xiǎng cì bì ,láo yì qí ,dà lù míng luán ,róng yǔ pái huái 。jí hū yù zhāng zhī yǔ ,lín hū kūn míng zhī chí 。zuǒ qiān niú ér yòu zhī nǚ ,sì yún hàn zhī wú yá 。mào shù yīn wèi ,fāng cǎo bèi dī 。lán zhǐ fā sè ,yè yè yī yī 。ruò chī jǐn bù xiù ,zhú shuò hū qí bēi 。niǎo zé xuán hè bái lù ,huáng hú xiāo guàn ,qiāng guā bǎo yì ,fú yī hóng yàn 。cháo fā hé hǎi ,xī xiǔ jiāng hàn 。chén fú wǎng lái ,yún jí wù sàn 。yú shì hòu gōng chéng zhàn lù ,dēng lóng zhōu 。zhāng fèng gài ,jiàn huá qí 。qū fǔ wéi ,jìng qīng liú 。mí wēi fēng ,dàn dàn fú 。zhào nǚ ōu ,gǔ chuī zhèn ,shēng jī yuè ,yīng lì tiān ,niǎo qún xiáng ,yú kuī yuān 。zhāo bái xián ,xià shuāng hú 。yú wén gān ,chū bǐ mù 。fǔ hóng chōng ,yù zēng jiǎo ,fāng zhōu bìng wù ,fǔ yǎng jí lè 。suí nǎi fēng jǔ yún yáo ,fú yóu pǔ lǎn 。qián chéng qín lǐng ,hòu yuè jiǔ zōng ,dōng báo hé huá ,xī shè qí yōng 。gōng guǎn suǒ lì ,bǎi yǒu yú qū 。háng suǒ cháo xī ,chǔ bú gǎi gòng 。lǐ shàng xià ér jiē shān chuān ,jiū xiū yòu zhī suǒ yòng 。cǎi yóu tóng zhī huān yáo ,dì cóng chén zhī jiā sòng 。yú sī zhī shí ,dōu dōu xiàng wàng ,yì yì xiàng shǔ 。guó jiè shí shì zhī jī ,jiā chéng bǎi nián zhī yè ,shì shí jiù dé zhī míng shì ,nóng fú xiān chóu zhī quǎn mǔ ,shāng xún zú shì zhī suǒ yù ,gōng yòng gāo céng zhī guī jǔ 。càn hū yǐn yǐn ,gè dé qí suǒ 。 ruò chén zhě tú guān jì yú jiù xū ,wén zhī hū gù lǎo ,shí fèn ér wèi dé qí yī duān ,gù bú néng biàn jǔ yě 。
详情

【双调】乔牌儿

关汉卿 〔金朝〕

世情推物理,人生贵适意。想人间造物搬兴废,吉藏凶,凶暗吉。【夜行船】富贵那能长富贵,日盈昃月满亏蚀。地下东南,天高西北,天地尚无完体。【庆宣和】算到天明走到黑,赤紧的是衣食。凫短鹤长不能齐,且休题,谁是非。【锦上花】展放愁眉,休争闲气。今日容颜,老如昨日。古往今来,恁须尽知,贤的愚的,贫的和富的。【幺】到头这一身,难逃那一日。受用了一朝,一朝便宜。百岁光阴,七十者稀。急急流年,滔滔逝水。【清江引】落花满院春又归,晚景成何济!车尘马足中,蚁穴蜂衙内,寻取个稳便处闲坐地。【碧玉箫】乌兔相催,日月走东西。人生别离,白发故人稀。不停闲岁月疾,光阴似驹过隙。君莫痴,休争名利。幸有几杯,且不如花前醉。【歇拍煞】恁则待闲熬煎、闲烦恼、闲萦系、闲追欢、闲落魄、闲游戏。金鸡触祸机,得时间早弃迷途。繁华重念箫韶歇,急流勇退寻归计。采蕨薇,洗是非;夷齐等,巢由辈。这两个谁人似得?松菊晋陶潜,江湖越范蠡。【双调】乔牌儿拼音解读:shì qíng tuī wù lǐ ,rén shēng guì shì yì 。xiǎng rén jiān zào wù bān xìng fèi ,jí cáng xiōng ,xiōng àn jí 。【yè háng chuán 】fù guì nà néng zhǎng fù guì ,rì yíng zè yuè mǎn kuī shí 。dì xià dōng nán ,tiān gāo xī běi ,tiān dì shàng wú wán tǐ 。【qìng xuān hé 】suàn dào tiān míng zǒu dào hēi ,chì jǐn de shì yī shí 。fú duǎn hè zhǎng bú néng qí ,qiě xiū tí ,shuí shì fēi 。【jǐn shàng huā 】zhǎn fàng chóu méi ,xiū zhēng xián qì 。jīn rì róng yán ,lǎo rú zuó rì 。gǔ wǎng jīn lái ,nín xū jìn zhī ,xián de yú de ,pín de hé fù de 。【yāo 】dào tóu zhè yī shēn ,nán táo nà yī rì 。shòu yòng le yī cháo ,yī cháo biàn yí 。bǎi suì guāng yīn ,qī shí zhě xī 。jí jí liú nián ,tāo tāo shì shuǐ 。【qīng jiāng yǐn 】luò huā mǎn yuàn chūn yòu guī ,wǎn jǐng chéng hé jì !chē chén mǎ zú zhōng ,yǐ xué fēng yá nèi ,xún qǔ gè wěn biàn chù xián zuò dì 。【bì yù xiāo 】wū tù xiàng cuī ,rì yuè zǒu dōng xī 。rén shēng bié lí ,bái fā gù rén xī 。bú tíng xián suì yuè jí ,guāng yīn sì jū guò xì 。jun1 mò chī ,xiū zhēng míng lì 。xìng yǒu jǐ bēi ,qiě bú rú huā qián zuì 。【xiē pāi shà 】nín zé dài xián áo jiān 、xián fán nǎo 、xián yíng xì 、xián zhuī huān 、xián luò pò 、xián yóu xì 。jīn jī chù huò jī ,dé shí jiān zǎo qì mí tú 。fán huá zhòng niàn xiāo sháo xiē ,jí liú yǒng tuì xún guī jì 。cǎi jué wēi ,xǐ shì fēi ;yí qí děng ,cháo yóu bèi 。zhè liǎng gè shuí rén sì dé ?sōng jú jìn táo qián ,jiāng hú yuè fàn lí 。
详情

看花回

欧阳修 〔宋朝〕

晓色初透东窗,醉魂方觉。恋恋绣衾半拥,动万感脉脉,春思无托。追想少年,何处青楼贪欢乐。当媚景,恨月愁花,算伊全妄凤帏约。 空泪滴、真珠暗落。又被谁、连宵留著。不晓高天甚意,既付与风流,却恁情薄。细把身心自解,只与猛拚却。又及生、见来了,怎生教人恶。看花回拼音解读:xiǎo sè chū tòu dōng chuāng ,zuì hún fāng jiào 。liàn liàn xiù qīn bàn yōng ,dòng wàn gǎn mò mò ,chūn sī wú tuō 。zhuī xiǎng shǎo nián ,hé chù qīng lóu tān huān lè 。dāng mèi jǐng ,hèn yuè chóu huā ,suàn yī quán wàng fèng wéi yuē 。 kōng lèi dī 、zhēn zhū àn luò 。yòu bèi shuí 、lián xiāo liú zhe 。bú xiǎo gāo tiān shèn yì ,jì fù yǔ fēng liú ,què nín qíng báo 。xì bǎ shēn xīn zì jiě ,zhī yǔ měng pīn què 。yòu jí shēng 、jiàn lái le ,zěn shēng jiāo rén è 。
详情

满江红(丙辰中秋定王台即席饯富次律)

赵师侠 〔宋朝〕

凉入三湘,秋气爽、江澄沙白。人欲去、离愁黯黯,莫留行色。杯在中朝陪鹓鹭,暂来南楚分风月。与元枢、鹗荐共扶摇,朝天阙。 皇华使,和戎策。西府赞,中兴业。有缁衣同美,武公勋烈。樯燕已知添别意,骊驹谁为歌新阕。恨此情、如月过中秋,圆还缺。满江红(丙辰中秋定王台即席饯富次律)拼音解读:liáng rù sān xiāng ,qiū qì shuǎng 、jiāng chéng shā bái 。rén yù qù 、lí chóu àn àn ,mò liú háng sè 。bēi zài zhōng cháo péi yuān lù ,zàn lái nán chǔ fèn fēng yuè 。yǔ yuán shū 、è jiàn gòng fú yáo ,cháo tiān què 。 huáng huá shǐ ,hé róng cè 。xī fǔ zàn ,zhōng xìng yè 。yǒu zī yī tóng měi ,wǔ gōng xūn liè 。qiáng yàn yǐ zhī tiān bié yì ,lí jū shuí wéi gē xīn què 。hèn cǐ qíng 、rú yuè guò zhōng qiū ,yuán hái quē 。
详情

浣溪沙(题美人画卷)

韩淲 〔宋朝〕

一曲霓裳舞未终。玉钗垂额鬓云松。梦回金殿月华东。 燕子莺儿情脉脉,柳枝桃叶恨匆匆。罗襟空惹御香浓。浣溪沙(题美人画卷)拼音解读:yī qǔ ní shang wǔ wèi zhōng 。yù chāi chuí é bìn yún sōng 。mèng huí jīn diàn yuè huá dōng 。 yàn zǐ yīng ér qíng mò mò ,liǔ zhī táo yè hèn cōng cōng 。luó jīn kōng rě yù xiāng nóng 。
详情

春歌(子为王)

戚夫人 〔汉朝〕

【春歌】子为王,母为虏。终日舂薄暮,常与死为伍。相离三千里,当谁使告汝?春歌(子为王)拼音解读:【chūn gē 】zǐ wéi wáng ,mǔ wéi lǔ 。zhōng rì chōng báo mù ,cháng yǔ sǐ wéi wǔ 。xiàng lí sān qiān lǐ ,dāng shuí shǐ gào rǔ ?
详情

点绛唇(同前)

晁补之 〔宋朝〕

回雁风微,养花浓淡天容好。似春知道。吉梦佳辰到。 共乐春台,携手蓬莱小。同倾祷。愿春不老。岁岁寻芳草。点绛唇(同前)拼音解读:huí yàn fēng wēi ,yǎng huā nóng dàn tiān róng hǎo 。sì chūn zhī dào 。jí mèng jiā chén dào 。 gòng lè chūn tái ,xié shǒu péng lái xiǎo 。tóng qīng dǎo 。yuàn chūn bú lǎo 。suì suì xún fāng cǎo 。
详情

摸鱼儿(重过西湖)

张矩 〔宋朝〕

又吴尘、暗斑吟袖,西湖深处能浣。睛云片片平波影,飞趁棹歌声远。回首唤。仿佛记、春风共载斜阳岸。轻携分短。怅柳密藏桥,烟浓断径,隔水语音换。 思量偏。前度高阳酒伴。离踪悲事何限。双峰塔露书空颖,情共暮鸦盘转。归兴懒。悄不似、留眠水国莲香畔。灯帘晕满。正蠹帙逢迎,沈煤半冷,风雨闭宵馆。摸鱼儿(重过西湖)拼音解读:yòu wú chén 、àn bān yín xiù ,xī hú shēn chù néng huàn 。jīng yún piàn piàn píng bō yǐng ,fēi chèn zhào gē shēng yuǎn 。huí shǒu huàn 。fǎng fó jì 、chūn fēng gòng zǎi xié yáng àn 。qīng xié fèn duǎn 。chàng liǔ mì cáng qiáo ,yān nóng duàn jìng ,gé shuǐ yǔ yīn huàn 。 sī liàng piān 。qián dù gāo yáng jiǔ bàn 。lí zōng bēi shì hé xiàn 。shuāng fēng tǎ lù shū kōng yǐng ,qíng gòng mù yā pán zhuǎn 。guī xìng lǎn 。qiāo bú sì 、liú mián shuǐ guó lián xiāng pàn 。dēng lián yūn mǎn 。zhèng dù zhì féng yíng ,shěn méi bàn lěng ,fēng yǔ bì xiāo guǎn 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->