朝中措(绍兴未太学作)

丘崈 〔宋朝〕

晚风斜日折梅花。楼外卷残霞。领略一城春气,华灯十万人家。 轻衫短帽,风前趁马,月下随车。道个小来脚定,那人笑隔笼妙。朝中措(绍兴未太学作)拼音解读:wǎn fēng xié rì shé méi huā 。lóu wài juàn cán xiá 。lǐng luè yī chéng chūn qì ,huá dēng shí wàn rén jiā 。 qīng shān duǎn mào ,fēng qián chèn mǎ ,yuè xià suí chē 。dào gè xiǎo lái jiǎo dìng ,nà rén xiào gé lóng miào 。
猜您喜欢

酹江月(丙午螺川)

赵师侠 〔宋朝〕

飘流踪迹,趁春来、还趁春光归去。九十韶华能几许,著意留他不住。趱柳催花,摧红长翠,多少风和雨。蜂闲蝶怨,尽凭枝上莺语。 归棹去去难留,桃花浪暖,绿涨迷津浦。回首重城天样远,人在重城深处。惜别愁分,凝暗有泪,总寄阳关句。不堪肠断,恨随江水东注。酹江月(丙午螺川)拼音解读:piāo liú zōng jì ,chèn chūn lái 、hái chèn chūn guāng guī qù 。jiǔ shí sháo huá néng jǐ xǔ ,zhe yì liú tā bú zhù 。zǎn liǔ cuī huā ,cuī hóng zhǎng cuì ,duō shǎo fēng hé yǔ 。fēng xián dié yuàn ,jìn píng zhī shàng yīng yǔ 。 guī zhào qù qù nán liú ,táo huā làng nuǎn ,lǜ zhǎng mí jīn pǔ 。huí shǒu zhòng chéng tiān yàng yuǎn ,rén zài zhòng chéng shēn chù 。xī bié chóu fèn ,níng àn yǒu lèi ,zǒng jì yáng guān jù 。bú kān cháng duàn ,hèn suí jiāng shuǐ dōng zhù 。
详情

诉衷情(友人生日)

葛胜仲 〔宋朝〕

清明寒食景暄妍。花映碧罗天。参差捍拨齐奏,丰颊拥芳筵。 逢诞日,揖真仙。托炉烟。朱颜长似,头上花枝,岁岁年年。诉衷情(友人生日)拼音解读:qīng míng hán shí jǐng xuān yán 。huā yìng bì luó tiān 。cān chà hàn bō qí zòu ,fēng jiá yōng fāng yàn 。 féng dàn rì ,yī zhēn xiān 。tuō lú yān 。zhū yán zhǎng sì ,tóu shàng huā zhī ,suì suì nián nián 。
详情

浣溪沙(十四日)

韩淲 〔宋朝〕

百花丛里试新妆。不许巫山枉断肠。牡丹风扬曲声长。 寒食清明间节序,绮窗朱户少年场。燕泥香润落空梁。浣溪沙(十四日)拼音解读:bǎi huā cóng lǐ shì xīn zhuāng 。bú xǔ wū shān wǎng duàn cháng 。mǔ dān fēng yáng qǔ shēng zhǎng 。 hán shí qīng míng jiān jiē xù ,qǐ chuāng zhū hù shǎo nián chǎng 。yàn ní xiāng rùn luò kōng liáng 。
详情

相见欢·深林几处啼鹃

庄棫 〔清朝〕

深林几处啼鹃,梦如烟。直到梦难寻处倍缠绵。蝶自舞,莺自语,总凄然。明月空庭如水似华年。相见欢·深林几处啼鹃拼音解读:shēn lín jǐ chù tí juān ,mèng rú yān 。zhí dào mèng nán xún chù bèi chán mián 。dié zì wǔ ,yīng zì yǔ ,zǒng qī rán 。míng yuè kōng tíng rú shuǐ sì huá nián 。
详情

杂诗(西北有织妇)

曹植 〔魏晋〕

【杂诗】西北有织妇,绮缟何缤纷。明晨秉机杼,日昃不成文。太息经长夜,悲啸入青云。妾身守空闺,良人行从军。自期三年归,今已历九春。飞鸟绕树翔,噭噭鸣索群。愿为南流景,驰光见我君。杂诗(西北有织妇)拼音解读:【zá shī 】xī běi yǒu zhī fù ,qǐ gǎo hé bīn fēn 。míng chén bǐng jī zhù ,rì zè bú chéng wén 。tài xī jīng zhǎng yè ,bēi xiào rù qīng yún 。qiè shēn shǒu kōng guī ,liáng rén háng cóng jun1 。zì qī sān nián guī ,jīn yǐ lì jiǔ chūn 。fēi niǎo rào shù xiáng ,jiào jiào míng suǒ qún 。yuàn wéi nán liú jǐng ,chí guāng jiàn wǒ jun1 。
详情

昭君怨(春日寓意)

赵长卿 〔宋朝〕

隔叶乳鸦声软。啼断日斜影转。杨柳小腰肢。画楼西。 役损风流心眼。眉上新愁无限。极目送云竹。此时情。昭君怨(春日寓意)拼音解读:gé yè rǔ yā shēng ruǎn 。tí duàn rì xié yǐng zhuǎn 。yáng liǔ xiǎo yāo zhī 。huà lóu xī 。 yì sǔn fēng liú xīn yǎn 。méi shàng xīn chóu wú xiàn 。jí mù sòng yún zhú 。cǐ shí qíng 。
详情

醉蓬莱(窜易前词)

黄庭坚 〔宋朝〕

对朝云叆叇,暮雨霏微,翠峰相倚。巫峡高唐,锁楚宫佳丽。蘸水朱门,半空霜戟,自一川都会。虏酒千杯,夷歌百转,迫人垂泪。 人道黔南,去天尺五,望极神京,万重烟水。悬榻相迎,有风流千骑。荔脸红深,麝脐香满,醉舞裀歌袂。杜宇催人,声声到晓,不如归是。醉蓬莱(窜易前词)拼音解读:duì cháo yún ài dài ,mù yǔ fēi wēi ,cuì fēng xiàng yǐ 。wū xiá gāo táng ,suǒ chǔ gōng jiā lì 。zhàn shuǐ zhū mén ,bàn kōng shuāng jǐ ,zì yī chuān dōu huì 。lǔ jiǔ qiān bēi ,yí gē bǎi zhuǎn ,pò rén chuí lèi 。 rén dào qián nán ,qù tiān chǐ wǔ ,wàng jí shén jīng ,wàn zhòng yān shuǐ 。xuán tà xiàng yíng ,yǒu fēng liú qiān qí 。lì liǎn hóng shēn ,shè qí xiāng mǎn ,zuì wǔ yīn gē mèi 。dù yǔ cuī rén ,shēng shēng dào xiǎo ,bú rú guī shì 。
详情

小星

诗经 〔先秦〕

嘒彼小星,三五在东。肃肃宵征,夙夜在公。实命不同! 嘒彼小星,维参与昴。肃肃宵征,抱衾与裯。实命不犹! 小星拼音解读: huì bǐ xiǎo xīng ,sān wǔ zài dōng 。sù sù xiāo zhēng ,sù yè zài gōng 。shí mìng bú tóng ! huì bǐ xiǎo xīng ,wéi cān yǔ mǎo 。sù sù xiāo zhēng ,bào qīn yǔ dāo 。shí mìng bú yóu !
详情

水调歌头(桂林中秋)

张孝祥 〔宋朝〕

今夕复何夕,此地过中秋。尝心亭上唤客,追忆去年游。千里江山如画,万井笙歌不夜,扶路看遨头。玉界拥银阙,珠箔卷琼钩。 驭风去,忽吹到,岭边州。去年明月依旧,还照我登楼。楼下水明沙静,楼外参横斗转,搔首思悠悠。老子兴不浅,聊复此淹留。水调歌头(桂林中秋)拼音解读:jīn xī fù hé xī ,cǐ dì guò zhōng qiū 。cháng xīn tíng shàng huàn kè ,zhuī yì qù nián yóu 。qiān lǐ jiāng shān rú huà ,wàn jǐng shēng gē bú yè ,fú lù kàn áo tóu 。yù jiè yōng yín què ,zhū bó juàn qióng gōu 。 yù fēng qù ,hū chuī dào ,lǐng biān zhōu 。qù nián míng yuè yī jiù ,hái zhào wǒ dēng lóu 。lóu xià shuǐ míng shā jìng ,lóu wài cān héng dòu zhuǎn ,sāo shǒu sī yōu yōu 。lǎo zǐ xìng bú qiǎn ,liáo fù cǐ yān liú 。
详情

丑奴儿(谢人寄蜡梅)

李之仪 〔宋朝〕

春风似有灯前约,先报佳期。点缀相宜。天气犹寒蝶未知。 嫩黄染就蜂须巧,香压团枝。淡注仙衣。方士临门未起时。丑奴儿(谢人寄蜡梅)拼音解读:chūn fēng sì yǒu dēng qián yuē ,xiān bào jiā qī 。diǎn zhuì xiàng yí 。tiān qì yóu hán dié wèi zhī 。 nèn huáng rǎn jiù fēng xū qiǎo ,xiāng yā tuán zhī 。dàn zhù xiān yī 。fāng shì lín mén wèi qǐ shí 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->