别遥见诗

妙女 〔唐朝〕

手攀桥柱立,滴泪天河满。 别遥见诗拼音解读:shǒu pān qiáo zhù lì ,dī lèi tiān hé mǎn 。
猜您喜欢

题全州道士蒋晖壁

吕岩 〔唐朝〕

醉舞高歌海上山,天瓢承露结金丹。 夜深鹤透秋空碧,万里西风一剑寒。题全州道士蒋晖壁拼音解读:zuì wǔ gāo gē hǎi shàng shān ,tiān piáo chéng lù jié jīn dān 。 yè shēn hè tòu qiū kōng bì ,wàn lǐ xī fēng yī jiàn hán 。
详情

夜行船(赠赵梅壑)

吴文英 〔宋朝〕

碧甃清漪方镜小。绮疏净、半尘不到。古鬲香深,宫壶花换,留取四时春好。 楼上眉山云窈窕。香衾梦、镇疏清晓。并蒂莲开,合欢屏暖,玉漏又催朝早。夜行船(赠赵梅壑)拼音解读:bì zhòu qīng yī fāng jìng xiǎo 。qǐ shū jìng 、bàn chén bú dào 。gǔ gé xiāng shēn ,gōng hú huā huàn ,liú qǔ sì shí chūn hǎo 。 lóu shàng méi shān yún yǎo tiǎo 。xiāng qīn mèng 、zhèn shū qīng xiǎo 。bìng dì lián kāi ,hé huān píng nuǎn ,yù lòu yòu cuī cháo zǎo 。
详情

感皇恩(小阁倚秋空)

陆游 〔宋朝〕

【感皇恩】 小阁倚秋空,下临江渚。漠漠孤云未成雨。数声新雁,回首杜陵何处。壮心空万里,人谁许!黄阁紫枢,筑坛开府。莫怕功名欠人做。如今熟计,只有故乡归路。石帆山脚下,菱三亩。感皇恩(小阁倚秋空)拼音解读:【gǎn huáng ēn 】 xiǎo gé yǐ qiū kōng ,xià lín jiāng zhǔ 。mò mò gū yún wèi chéng yǔ 。shù shēng xīn yàn ,huí shǒu dù líng hé chù 。zhuàng xīn kōng wàn lǐ ,rén shuí xǔ !huáng gé zǐ shū ,zhù tán kāi fǔ 。mò pà gōng míng qiàn rén zuò 。rú jīn shú jì ,zhī yǒu gù xiāng guī lù 。shí fān shān jiǎo xià ,líng sān mǔ 。
详情

旅中重阳

司空图 〔唐朝〕

乘时争路只危身,经乱登高有几人。今岁节唯南至在, 旧交坟向北邙新。当歌共惜初筵乐,且健无辞后会频。 莫道中冬犹有闰,蟾声才尽即青春。旅中重阳拼音解读:chéng shí zhēng lù zhī wēi shēn ,jīng luàn dēng gāo yǒu jǐ rén 。jīn suì jiē wéi nán zhì zài , jiù jiāo fén xiàng běi máng xīn 。dāng gē gòng xī chū yàn lè ,qiě jiàn wú cí hòu huì pín 。 mò dào zhōng dōng yóu yǒu rùn ,chán shēng cái jìn jí qīng chūn 。
详情

折丹桂(送蘧、著、迈三子庚辰年省试)

王之道 〔宋朝〕

照人何处双瞳碧。欲去江城北。过江风顺莫迟留,快雁序、飞联翼。 西湖花柳传消息。知是东君客。家书须办写泥金,报科名、题淡墨。折丹桂(送蘧、著、迈三子庚辰年省试)拼音解读:zhào rén hé chù shuāng tóng bì 。yù qù jiāng chéng běi 。guò jiāng fēng shùn mò chí liú ,kuài yàn xù 、fēi lián yì 。 xī hú huā liǔ chuán xiāo xī 。zhī shì dōng jun1 kè 。jiā shū xū bàn xiě ní jīn ,bào kē míng 、tí dàn mò 。
详情

秋日思旧山

子兰 〔唐朝〕

咸言上国繁华,岂谓帝城羁旅。十点五点残萤,千声万声秋雨。白云江上故乡,月下风前吟处。欲去不去迟迟,未展平生所伫。 秋日思旧山拼音解读: xián yán shàng guó fán huá ,qǐ wèi dì chéng jī lǚ 。shí diǎn wǔ diǎn cán yíng ,qiān shēng wàn shēng qiū yǔ 。bái yún jiāng shàng gù xiāng ,yuè xià fēng qián yín chù 。yù qù bú qù chí chí ,wèi zhǎn píng shēng suǒ zhù 。
详情

七娘子(三衢道中作)

陈亮 〔宋朝〕

风流家世传张绪。似灵和新种垂缕。绮席离词,银台奏赋。当年梦绕蓬山路。 卖花声断蓝桥暮。记吟鞭醉帽曾经处。蜀郡归来,荆州老去。心情零乱随风絮。七娘子(三衢道中作)拼音解读:fēng liú jiā shì chuán zhāng xù 。sì líng hé xīn zhǒng chuí lǚ 。qǐ xí lí cí ,yín tái zòu fù 。dāng nián mèng rào péng shān lù 。 mài huā shēng duàn lán qiáo mù 。jì yín biān zuì mào céng jīng chù 。shǔ jun4 guī lái ,jīng zhōu lǎo qù 。xīn qíng líng luàn suí fēng xù 。
详情

瑞龙吟·德清清明竞渡

吴文英 〔宋朝〕

大溪面。遥望绣羽冲烟,锦梭飞练。桃花三十六陂,鲛宫睡起,娇雷乍转。 去如箭。催趁戏旗游鼓,素澜雪溅。东风冷湿蛟腥,澹阴送昼。轻霏弄晚。 洲上青苹生处,斗春不管,怀沙人远。残日半开一川,花影零乱。山屏醉缬,连棹东西岸。阑干倒、千红妆靥,铅香不断。傍暝疏帘卷。翠涟皱净,笙歌未散。簪柳门归懒。犹自有、玉龙黄昏吹怨。重云暗阁,春霖一片。瑞龙吟·德清清明竞渡拼音解读:dà xī miàn 。yáo wàng xiù yǔ chōng yān ,jǐn suō fēi liàn 。táo huā sān shí liù bēi ,jiāo gōng shuì qǐ ,jiāo léi zhà zhuǎn 。 qù rú jiàn 。cuī chèn xì qí yóu gǔ ,sù lán xuě jiàn 。dōng fēng lěng shī jiāo xīng ,dàn yīn sòng zhòu 。qīng fēi nòng wǎn 。 zhōu shàng qīng píng shēng chù ,dòu chūn bú guǎn ,huái shā rén yuǎn 。cán rì bàn kāi yī chuān ,huā yǐng líng luàn 。shān píng zuì xié ,lián zhào dōng xī àn 。lán gàn dǎo 、qiān hóng zhuāng yè ,qiān xiāng bú duàn 。bàng míng shū lián juàn 。cuì lián zhòu jìng ,shēng gē wèi sàn 。zān liǔ mén guī lǎn 。yóu zì yǒu 、yù lóng huáng hūn chuī yuàn 。zhòng yún àn gé ,chūn lín yī piàn 。
详情

感遇(孤鸿海上来)

张九龄 〔唐朝〕

【感遇】 孤鸿海上来,池潢不敢顾。侧见双翠鸟,巢在三珠树。矫矫珍木巅,得无金丸惧。美服患人指,高明逼神恶。今我游冥冥,弋者何所慕。感遇(孤鸿海上来)拼音解读:【gǎn yù 】 gū hóng hǎi shàng lái ,chí huáng bú gǎn gù 。cè jiàn shuāng cuì niǎo ,cháo zài sān zhū shù 。jiǎo jiǎo zhēn mù diān ,dé wú jīn wán jù 。měi fú huàn rén zhǐ ,gāo míng bī shén è 。jīn wǒ yóu míng míng ,yì zhě hé suǒ mù 。
详情

满庭芳(有碾龙团为供求诗者,作长短句报之)

李之仪 〔宋朝〕

花陌千条,珠帘十里,梦中还是扬州。月斜河汉,曾记醉歌楼。谁赋红绫小砑,因飞絮、天与风流。春常在,仙源路隔,空自泛渔舟。 新秋。初雨过,龙团细碾,雪乳浮瓯。问殷勤何处,特地相留。应念长门赋罢,消渴甚、无物堪酬。情无尽,金扉玉榜,何日许重游。满庭芳(有碾龙团为供求诗者,作长短句报之)拼音解读:huā mò qiān tiáo ,zhū lián shí lǐ ,mèng zhōng hái shì yáng zhōu 。yuè xié hé hàn ,céng jì zuì gē lóu 。shuí fù hóng líng xiǎo yà ,yīn fēi xù 、tiān yǔ fēng liú 。chūn cháng zài ,xiān yuán lù gé ,kōng zì fàn yú zhōu 。 xīn qiū 。chū yǔ guò ,lóng tuán xì niǎn ,xuě rǔ fú ōu 。wèn yīn qín hé chù ,tè dì xiàng liú 。yīng niàn zhǎng mén fù bà ,xiāo kě shèn 、wú wù kān chóu 。qíng wú jìn ,jīn fēi yù bǎng ,hé rì xǔ zhòng yóu 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->