丑奴儿(瑞香)

张孝祥 〔宋朝〕

腊后春前别一般。梅花枯淡水仙寒。翠云裘著紫霞冠。 仙品只今推第一,清香元不是人间。为君更试小龙团。丑奴儿(瑞香)拼音解读:là hòu chūn qián bié yī bān 。méi huā kū dàn shuǐ xiān hán 。cuì yún qiú zhe zǐ xiá guàn 。 xiān pǐn zhī jīn tuī dì yī ,qīng xiāng yuán bú shì rén jiān 。wéi jun1 gèng shì xiǎo lóng tuán 。
猜您喜欢

临江仙(盘洲饯汉章)

洪适 〔宋朝〕

两载绣衣频驻节,金莲曾印青苔。匆匆归去寿琼杯。曲终挥别泪,江上片帆开。 记得秋宵山吐月,酒酣同上层台。杖藜何日解重来。相思凭过雁,飞送一枝梅。临江仙(盘洲饯汉章)拼音解读:liǎng zǎi xiù yī pín zhù jiē ,jīn lián céng yìn qīng tái 。cōng cōng guī qù shòu qióng bēi 。qǔ zhōng huī bié lèi ,jiāng shàng piàn fān kāi 。 jì dé qiū xiāo shān tǔ yuè ,jiǔ hān tóng shàng céng tái 。zhàng lí hé rì jiě zhòng lái 。xiàng sī píng guò yàn ,fēi sòng yī zhī méi 。
详情

浣溪沙(焦油)

王千秋 〔宋朝〕

买市宣和预赏时。流苏垂盖宝灯围。小铛烹玉鼓声随。 金弹玲珑今夕是,鳌山缥缈昔游非。马行遗老想沾衣。浣溪沙(焦油)拼音解读:mǎi shì xuān hé yù shǎng shí 。liú sū chuí gài bǎo dēng wéi 。xiǎo chēng pēng yù gǔ shēng suí 。 jīn dàn líng lóng jīn xī shì ,áo shān piāo miǎo xī yóu fēi 。mǎ háng yí lǎo xiǎng zhān yī 。
详情

泽陂

佚名 〔先秦〕

彼泽之陂,有蒲与荷。有美一人,伤如之何?寤寐无为,涕泗滂沱。彼泽之陂,有蒲与蕳。有美一人,硕大且卷。寤寐无为,中心悁悁。彼泽之陂,有蒲菡萏。有美一人,硕大且俨。寤寐无为,辗转伏枕。 泽陂拼音解读: bǐ zé zhī bēi ,yǒu pú yǔ hé 。yǒu měi yī rén ,shāng rú zhī hé ?wù mèi wú wéi ,tì sì pāng tuó 。bǐ zé zhī bēi ,yǒu pú yǔ jiān 。yǒu měi yī rén ,shuò dà qiě juàn 。wù mèi wú wéi ,zhōng xīn yuān yuān 。bǐ zé zhī bēi ,yǒu pú hàn dàn 。yǒu měi yī rén ,shuò dà qiě yǎn 。wù mèi wú wéi ,niǎn zhuǎn fú zhěn 。
详情

清平乐(沉思暗记)

晏几道 〔宋朝〕

【清平乐】沉思暗记,几许无凭事。菊靥开残秋少味,闲却画栏风意。梦云归处难寻,微凉暗入香襟。犹恨寻回庭院,依前月浅灯深。清平乐(沉思暗记)拼音解读:【qīng píng lè 】chén sī àn jì ,jǐ xǔ wú píng shì 。jú yè kāi cán qiū shǎo wèi ,xián què huà lán fēng yì 。mèng yún guī chù nán xún ,wēi liáng àn rù xiāng jīn 。yóu hèn xún huí tíng yuàn ,yī qián yuè qiǎn dēng shēn 。
详情

柳梢青(生日)

赵彦端 〔宋朝〕

衰翁自谪。堪笑忘了,山林闲适。一岁花黄,一秋酒绿,一番头白。 浮生似醉如客。问底事、归来未得。但愿长年,故人相与,春朝秋夕。柳梢青(生日)拼音解读:shuāi wēng zì zhé 。kān xiào wàng le ,shān lín xián shì 。yī suì huā huáng ,yī qiū jiǔ lǜ ,yī fān tóu bái 。 fú shēng sì zuì rú kè 。wèn dǐ shì 、guī lái wèi dé 。dàn yuàn zhǎng nián ,gù rén xiàng yǔ ,chūn cháo qiū xī 。
详情

广州三樵歌

佚名 〔唐朝〕

奉敕追三樵,随侯傍道走。回头语李郎,唤取尔朱九。广州三樵歌拼音解读:fèng chì zhuī sān qiáo ,suí hóu bàng dào zǒu 。huí tóu yǔ lǐ láng ,huàn qǔ ěr zhū jiǔ 。
详情

法雄寺东楼(汾阳旧宅今为寺)

张籍 〔唐朝〕

【法雄寺东楼】汾阳旧宅今为寺,犹有当时歌舞楼。四十年来车马寂,古槐深巷暮蝉愁。法雄寺东楼(汾阳旧宅今为寺)拼音解读:【fǎ xióng sì dōng lóu 】fén yáng jiù zhái jīn wéi sì ,yóu yǒu dāng shí gē wǔ lóu 。sì shí nián lái chē mǎ jì ,gǔ huái shēn xiàng mù chán chóu 。
详情

留客住

周邦彦 〔宋朝〕

嗟乌兔。正茫茫、相催无定,只恁东生西没,半均寒暑。昨见花红柳绿,处处林茂。又睹霜前篱畔,菊散余香,看看又还秋暮。 忍思虑念古往贤愚,终归何处。争似高堂,日夜笙歌齐举。选甚连宵彻昼,再三留住。待拟沈醉扶上马,怎生向、主人未肯交去。留客住拼音解读:jiē wū tù 。zhèng máng máng 、xiàng cuī wú dìng ,zhī nín dōng shēng xī méi ,bàn jun1 hán shǔ 。zuó jiàn huā hóng liǔ lǜ ,chù chù lín mào 。yòu dǔ shuāng qián lí pàn ,jú sàn yú xiāng ,kàn kàn yòu hái qiū mù 。 rěn sī lǜ niàn gǔ wǎng xián yú ,zhōng guī hé chù 。zhēng sì gāo táng ,rì yè shēng gē qí jǔ 。xuǎn shèn lián xiāo chè zhòu ,zài sān liú zhù 。dài nǐ shěn zuì fú shàng mǎ ,zěn shēng xiàng 、zhǔ rén wèi kěn jiāo qù 。
详情

踏莎行(灯花)

曹希蕴 〔宋朝〕

解遣愁人,能添喜气。些儿好事先施力。画堂深处伴妖娆,绛纱笼里丹砂赤。 有艳难留,无根怎觅。几回不忍轻轻别。玉人曾向耳边言,花有信、人无的。踏莎行(灯花)拼音解读:jiě qiǎn chóu rén ,néng tiān xǐ qì 。xiē ér hǎo shì xiān shī lì 。huà táng shēn chù bàn yāo ráo ,jiàng shā lóng lǐ dān shā chì 。 yǒu yàn nán liú ,wú gēn zěn mì 。jǐ huí bú rěn qīng qīng bié 。yù rén céng xiàng ěr biān yán ,huā yǒu xìn 、rén wú de 。
详情

九日寄岑参

杜甫 〔唐朝〕

出门复入门,两脚但如旧。所向泥活活,思君令人瘦。 沉吟坐西轩,饮食错昏昼。寸步曲江头,难为一相就。 吁嗟呼苍生,稼穑不可救。安得诛云师,畴能补天漏。 大明韬日月,旷野号禽兽。君子强逶迤,小人困驰骤。 维南有崇山,恐与川浸溜。是节东篱菊,纷披为谁秀。 岑生多新诗,性亦嗜醇酎。采采黄金花,何由满衣袖。 九日寄岑参拼音解读: chū mén fù rù mén ,liǎng jiǎo dàn rú jiù 。suǒ xiàng ní huó huó ,sī jun1 lìng rén shòu 。 chén yín zuò xī xuān ,yǐn shí cuò hūn zhòu 。cùn bù qǔ jiāng tóu ,nán wéi yī xiàng jiù 。 yù jiē hū cāng shēng ,jià sè bú kě jiù 。ān dé zhū yún shī ,chóu néng bǔ tiān lòu 。 dà míng tāo rì yuè ,kuàng yě hào qín shòu 。jun1 zǐ qiáng wēi yǐ ,xiǎo rén kùn chí zhòu 。 wéi nán yǒu chóng shān ,kǒng yǔ chuān jìn liū 。shì jiē dōng lí jú ,fēn pī wéi shuí xiù 。 cén shēng duō xīn shī ,xìng yì shì chún zhòu 。cǎi cǎi huáng jīn huā ,hé yóu mǎn yī xiù 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->