鹧鸪天(七之五)

陆游 〔宋朝〕

插脚红尘已是颠。更求平地上青天。新来有个生涯别,买断烟波不用钱。 沽酒市,采菱船。醉听风雨拥蓑眠。三山老子真堪笑,见事迟来四十年。鹧鸪天(七之五)拼音解读:chā jiǎo hóng chén yǐ shì diān 。gèng qiú píng dì shàng qīng tiān 。xīn lái yǒu gè shēng yá bié ,mǎi duàn yān bō bú yòng qián 。 gū jiǔ shì ,cǎi líng chuán 。zuì tīng fēng yǔ yōng suō mián 。sān shān lǎo zǐ zhēn kān xiào ,jiàn shì chí lái sì shí nián 。
猜您喜欢

祝英台(燕莺语)

韩淲 〔宋朝〕

海棠开,春已半,桃李又如许。一朵梨花,院落阑干雨。不禁中酒情怀,爱间懊恼,都忘却、旧题诗处。 燕莺语。溪岸点点飞绵,杨柳无重数。带得愁来,莫恁空休去。断肠芳草天涯,行云荏苒,和好梦、有谁分付。祝英台(燕莺语)拼音解读:hǎi táng kāi ,chūn yǐ bàn ,táo lǐ yòu rú xǔ 。yī duǒ lí huā ,yuàn luò lán gàn yǔ 。bú jìn zhōng jiǔ qíng huái ,ài jiān ào nǎo ,dōu wàng què 、jiù tí shī chù 。 yàn yīng yǔ 。xī àn diǎn diǎn fēi mián ,yáng liǔ wú zhòng shù 。dài dé chóu lái ,mò nín kōng xiū qù 。duàn cháng fāng cǎo tiān yá ,háng yún rěn rǎn ,hé hǎo mèng 、yǒu shuí fèn fù 。
详情

清江引·秋居

吴西逸 〔唐朝〕

白雁乱飞秋似雪,清露生凉夜。扫却石边云,醉踏松根月。星斗满天人睡也。 清江引·秋居拼音解读: bái yàn luàn fēi qiū sì xuě ,qīng lù shēng liáng yè 。sǎo què shí biān yún ,zuì tà sōng gēn yuè 。xīng dòu mǎn tiān rén shuì yě 。
详情

水调歌头(寿赵宰母)

彭叔夏 〔宋朝〕

铜章纡墨绶,茜服佩银鱼。慈闱一笑,全胜莱子彩衣裾。好是枯红萱草,长伴朱颜绿发,荣贵更谁如。轴锦装鸾诰,帘绣窣藤舆。 龙为炙,麟作脯,倒琼壶。寿筵今年,邀请金母伴麻姑。缥缈飞琼舞罢,宛转双成歌彻,何物奉亲娱。探支长命缕,预借角蟾蜍。水调歌头(寿赵宰母)拼音解读:tóng zhāng yū mò shòu ,qiàn fú pèi yín yú 。cí wéi yī xiào ,quán shèng lái zǐ cǎi yī jū 。hǎo shì kū hóng xuān cǎo ,zhǎng bàn zhū yán lǜ fā ,róng guì gèng shuí rú 。zhóu jǐn zhuāng luán gào ,lián xiù sū téng yú 。 lóng wéi zhì ,lín zuò pú ,dǎo qióng hú 。shòu yàn jīn nián ,yāo qǐng jīn mǔ bàn má gū 。piāo miǎo fēi qióng wǔ bà ,wǎn zhuǎn shuāng chéng gē chè ,hé wù fèng qīn yú 。tàn zhī zhǎng mìng lǚ ,yù jiè jiǎo chán chú 。
详情

齐天乐(吴兴郡宴遇旧人)

刘澜 〔宋朝〕

玉钗分向金华后,回头路迷仙苑。落翠惊风,流红逐水,谁信人问重见。花深半面。尚歌得新词,柳家三变。绿叶阴阴,可怜不似那时看。 刘郎今度更老,雅怀都不到,旧带题扇。花信风高,苕溪月冷,明日云帆天远。尘缘较短。怪一梦轻回,酒阑歌散。别鹤惊心,感时花泪溅。齐天乐(吴兴郡宴遇旧人)拼音解读:yù chāi fèn xiàng jīn huá hòu ,huí tóu lù mí xiān yuàn 。luò cuì jīng fēng ,liú hóng zhú shuǐ ,shuí xìn rén wèn zhòng jiàn 。huā shēn bàn miàn 。shàng gē dé xīn cí ,liǔ jiā sān biàn 。lǜ yè yīn yīn ,kě lián bú sì nà shí kàn 。 liú láng jīn dù gèng lǎo ,yǎ huái dōu bú dào ,jiù dài tí shàn 。huā xìn fēng gāo ,tiáo xī yuè lěng ,míng rì yún fān tiān yuǎn 。chén yuán jiào duǎn 。guài yī mèng qīng huí ,jiǔ lán gē sàn 。bié hè jīng xīn ,gǎn shí huā lèi jiàn 。
详情

【黄钟】刮地风 别思

赵显宏 〔元朝〕

莫唱阳关且住者,怕听三叠。雕鞍去后早来些,争忍离别?舞台歌榭,好天良夜。美满恩情,等闲抛撇。鸳鸯简再摺,平安字怎写?即渐里瘦了人也。春日凝妆上翠楼,满目离愁。悔教夫婿觅封侯,蹙损眉头。园林春到,物华依旧。并枕双歌,几时能够?团圆日是有,相思病怎休?都道我减了风流。慵整云鬟懒画眉,此恨争知!有情何怕隔年期,总是呆痴。清明天气,女流闲戏。斗蹴秋斗,有情无意。杨花正乱飞,莺声不住啼,睡梦里过了寒食。人比前春瘦几分,掩过唐裙。思君一度一销魂,生怕黄昏。银挑尽,绣帏孤闷。切切悲悲,有谁亻秋问口儿里怨恨,心儿里自忖:谁教你待做夫人? 叹世  昨日街头唤小哥,早两鬓婆娑。云间乌兔似撺梭,老了人呵。琴堂难坐,林泉堪卧,山鸟山花,尽供吟和。清闲怎似他,功名不恋我,因此上落落魄魄。安乐窝中且避乖,倒大优哉。寒梅不顾栋梁材,别样清怀。小庵茅盖,主人常在。缄口藏舌,坐观成败。韩元帅阵开,楚重瞳命衰,汉高皇拆了坛台。【黄钟】刮地风 别思拼音解读:mò chàng yáng guān qiě zhù zhě ,pà tīng sān dié 。diāo ān qù hòu zǎo lái xiē ,zhēng rěn lí bié ?wǔ tái gē xiè ,hǎo tiān liáng yè 。měi mǎn ēn qíng ,děng xián pāo piě 。yuān yāng jiǎn zài zhé ,píng ān zì zěn xiě ?jí jiàn lǐ shòu le rén yě 。chūn rì níng zhuāng shàng cuì lóu ,mǎn mù lí chóu 。huǐ jiāo fū xù mì fēng hóu ,cù sǔn méi tóu 。yuán lín chūn dào ,wù huá yī jiù 。bìng zhěn shuāng gē ,jǐ shí néng gòu ?tuán yuán rì shì yǒu ,xiàng sī bìng zěn xiū ?dōu dào wǒ jiǎn le fēng liú 。yōng zhěng yún huán lǎn huà méi ,cǐ hèn zhēng zhī !yǒu qíng hé pà gé nián qī ,zǒng shì dāi chī 。qīng míng tiān qì ,nǚ liú xián xì 。dòu cù qiū dòu ,yǒu qíng wú yì 。yáng huā zhèng luàn fēi ,yīng shēng bú zhù tí ,shuì mèng lǐ guò le hán shí 。rén bǐ qián chūn shòu jǐ fèn ,yǎn guò táng qún 。sī jun1 yī dù yī xiāo hún ,shēng pà huáng hūn 。yín tiāo jìn ,xiù wéi gū mèn 。qiē qiē bēi bēi ,yǒu shuí dān qiū wèn kǒu ér lǐ yuàn hèn ,xīn ér lǐ zì cǔn :shuí jiāo nǐ dài zuò fū rén ? tàn shì   zuó rì jiē tóu huàn xiǎo gē ,zǎo liǎng bìn pó suō 。yún jiān wū tù sì cuān suō ,lǎo le rén hē 。qín táng nán zuò ,lín quán kān wò ,shān niǎo shān huā ,jìn gòng yín hé 。qīng xián zěn sì tā ,gōng míng bú liàn wǒ ,yīn cǐ shàng luò luò pò pò 。ān lè wō zhōng qiě bì guāi ,dǎo dà yōu zāi 。hán méi bú gù dòng liáng cái ,bié yàng qīng huái 。xiǎo ān máo gài ,zhǔ rén cháng zài 。jiān kǒu cáng shé ,zuò guān chéng bài 。hán yuán shuài zhèn kāi ,chǔ zhòng tóng mìng shuāi ,hàn gāo huáng chāi le tán tái 。
详情

声声慢(寿六十一)

彭子翔 〔宋朝〕

萸房初荐,橙子新搓。菊松图下捧金荷。看翁将息,后生似、去年些。更眼前、稚子又多。 鬓绿颜酡。对花醉、把花歌。熙宁安乐好行窝。佳辰虽异,翁此兴、不输他。更如何、欢喜也呵。||声声慢(寿六十一)拼音解读:yú fáng chū jiàn ,chéng zǐ xīn cuō 。jú sōng tú xià pěng jīn hé 。kàn wēng jiāng xī ,hòu shēng sì 、qù nián xiē 。gèng yǎn qián 、zhì zǐ yòu duō 。 bìn lǜ yán tuó 。duì huā zuì 、bǎ huā gē 。xī níng ān lè hǎo háng wō 。jiā chén suī yì ,wēng cǐ xìng 、bú shū tā 。gèng rú hé 、huān xǐ yě hē 。||
详情

甘草子·秋暮

柳永 〔唐朝〕

秋暮。乱洒衰荷,颗颗真珠雨。雨过月华生,冷彻鸳鸯浦。 池上凭阑愁无侣。奈此个、单栖情绪。却傍金笼共鹦鹉。念粉郎言语。 甘草子·秋暮拼音解读: qiū mù 。luàn sǎ shuāi hé ,kē kē zhēn zhū yǔ 。yǔ guò yuè huá shēng ,lěng chè yuān yāng pǔ 。 chí shàng píng lán chóu wú lǚ 。nài cǐ gè 、dān qī qíng xù 。què bàng jīn lóng gòng yīng wǔ 。niàn fěn láng yán yǔ 。
详情

临江仙(杏花)

李弥逊 〔宋朝〕

一片花飞春已减,那堪万点愁人。可能春便负闲身。细思愁不饮,却是自辜春。 且共一尊追落蕊,犹胜陌上成尘。杯行到手莫辞频。杏花须记取,曾与此翁邻。临江仙(杏花)拼音解读:yī piàn huā fēi chūn yǐ jiǎn ,nà kān wàn diǎn chóu rén 。kě néng chūn biàn fù xián shēn 。xì sī chóu bú yǐn ,què shì zì gū chūn 。 qiě gòng yī zūn zhuī luò ruǐ ,yóu shèng mò shàng chéng chén 。bēi háng dào shǒu mò cí pín 。xìng huā xū jì qǔ ,céng yǔ cǐ wēng lín 。
详情

迎仙客(吹落红)

李致远 〔元朝〕

【中吕·迎仙客】暮春吹落红,楝花风,[1]深院垂杨轻雾中。小窗闲,停绣工。[2]帘幕重重,[3]不锁相思梦。迎仙客(吹落红)拼音解读:【zhōng lǚ ·yíng xiān kè 】mù chūn chuī luò hóng ,liàn huā fēng ,[1]shēn yuàn chuí yáng qīng wù zhōng 。xiǎo chuāng xián ,tíng xiù gōng 。[2]lián mù zhòng zhòng ,[3]bú suǒ xiàng sī mèng 。
详情

沁园春(自和)

李曾伯 〔宋朝〕

一种孤_,四出清芬,半秋始花。只些儿肌骨,才逾一芥,许多韵度,迥压群葩。得雨相催,随风所到,较七里山樊尤远些湖南名桂九里香。纷纷辈,笑渠侬桃李,徒竞春华。 试容老子婆娑。恍身在广寒仙子家。任殷勤唤酒,恣从君赏,徘徊待月,剩向人夸。我有家林,旧栽岩壑,得归去相延方是佳。姑先约,拚共横船玉,教堕巾纱。沁园春(自和)拼音解读:yī zhǒng gū _,sì chū qīng fēn ,bàn qiū shǐ huā 。zhī xiē ér jī gǔ ,cái yú yī jiè ,xǔ duō yùn dù ,jiǒng yā qún pā 。dé yǔ xiàng cuī ,suí fēng suǒ dào ,jiào qī lǐ shān fán yóu yuǎn xiē hú nán míng guì jiǔ lǐ xiāng 。fēn fēn bèi ,xiào qú nóng táo lǐ ,tú jìng chūn huá 。 shì róng lǎo zǐ pó suō 。huǎng shēn zài guǎng hán xiān zǐ jiā 。rèn yīn qín huàn jiǔ ,zì cóng jun1 shǎng ,pái huái dài yuè ,shèng xiàng rén kuā 。wǒ yǒu jiā lín ,jiù zāi yán hè ,dé guī qù xiàng yán fāng shì jiā 。gū xiān yuē ,pīn gòng héng chuán yù ,jiāo duò jīn shā 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->