念奴娇(水仙)

王千秋 〔宋朝〕

开花借水,信天姿高胜,都无俗格。玉陇娟娟黄点小,道书:玉女鼻端有黄点。依约西湖清魄。绿带垂腰,碧簪_髻,索句撩元白。西清微笑,为渠模写香色。 常记月底风前,水沈肌骨,瘦不禁怜惜。生怕因循纷委地,仙去难寻踪迹。缥槛深栽,彤帏密护,不步轻抛释。等差休问,未容梅品悬隔。念奴娇(水仙)拼音解读:kāi huā jiè shuǐ ,xìn tiān zī gāo shèng ,dōu wú sú gé 。yù lǒng juān juān huáng diǎn xiǎo ,dào shū :yù nǚ bí duān yǒu huáng diǎn 。yī yuē xī hú qīng pò 。lǜ dài chuí yāo ,bì zān _jì ,suǒ jù liáo yuán bái 。xī qīng wēi xiào ,wéi qú mó xiě xiāng sè 。 cháng jì yuè dǐ fēng qián ,shuǐ shěn jī gǔ ,shòu bú jìn lián xī 。shēng pà yīn xún fēn wěi dì ,xiān qù nán xún zōng jì 。piāo kǎn shēn zāi ,tóng wéi mì hù ,bú bù qīng pāo shì 。děng chà xiū wèn ,wèi róng méi pǐn xuán gé 。
猜您喜欢

绿水词(今宵好风月)

李贺 〔唐朝〕

【绿水词】 今宵好风月,阿侯在何处?为有倾人色,翻成足愁苦。东湖采莲叶,南湖拔蒲根。未持寄小姑,且持感愁魂。[1]绿水词(今宵好风月)拼音解读:【lǜ shuǐ cí 】 jīn xiāo hǎo fēng yuè ,ā hóu zài hé chù ?wéi yǒu qīng rén sè ,fān chéng zú chóu kǔ 。dōng hú cǎi lián yè ,nán hú bá pú gēn 。wèi chí jì xiǎo gū ,qiě chí gǎn chóu hún 。[1]
详情

之零陵郡次新亭

范云 〔南北朝〕

江干远树浮,天末孤烟起。江天自如合,烟树还相似。沧流未可源,高帆去何已。之零陵郡次新亭拼音解读:jiāng gàn yuǎn shù fú ,tiān mò gū yān qǐ 。jiāng tiān zì rú hé ,yān shù hái xiàng sì 。cāng liú wèi kě yuán ,gāo fān qù hé yǐ 。
详情

行路难(有耳莫洗颍川水)

李白 〔唐朝〕

有耳莫洗颍川水,有口莫食首阳蕨。含光混世贵无名,何用孤高比云月。吾观自古贤达人,功成不退皆殒身。子胥既弃吴江上,屈原终投湘水滨。陆机雄才岂自保,李斯税驾苦不早。华亭鹤唳讵可闻,上蔡苍鹰何足道。君不见吴中张翰称达生,秋风忽忆江东行。且乐生前一杯酒,何须身後千载名。行路难(有耳莫洗颍川水)拼音解读:yǒu ěr mò xǐ yǐng chuān shuǐ ,yǒu kǒu mò shí shǒu yáng jué 。hán guāng hún shì guì wú míng ,hé yòng gū gāo bǐ yún yuè 。wú guān zì gǔ xián dá rén ,gōng chéng bú tuì jiē yǔn shēn 。zǐ xū jì qì wú jiāng shàng ,qū yuán zhōng tóu xiāng shuǐ bīn 。lù jī xióng cái qǐ zì bǎo ,lǐ sī shuì jià kǔ bú zǎo 。huá tíng hè lì jù kě wén ,shàng cài cāng yīng hé zú dào 。jun1 bú jiàn wú zhōng zhāng hàn chēng dá shēng ,qiū fēng hū yì jiāng dōng háng 。qiě lè shēng qián yī bēi jiǔ ,hé xū shēn hòu qiān zǎi míng 。
详情

多丽(西湖)

赵时奚 〔宋朝〕

敛吴云,翠奁推上红晴。渺澄流、鳞光寒碎,远峰螺绀低凝。杏香引、画船影湿,柳阴趁、骄马蹄轻。桥限宽平,堤横南北,去来人入绣围行。渐际晚,梅妆游困,十里曳歌声。苍烟润,飞鸦妒春,一梦催醒。 认名园、当时宴幸,缆痕犹在危亭。露花浓、静迎直砌,雾藓冷、淡护飞甍。几对东风,留连丽景,年□□老越山青。夜深月、照人依旧,何处最关情。欢娱地,星移世换,客恨还盈。多丽(西湖)拼音解读:liǎn wú yún ,cuì lián tuī shàng hóng qíng 。miǎo chéng liú 、lín guāng hán suì ,yuǎn fēng luó gàn dī níng 。xìng xiāng yǐn 、huà chuán yǐng shī ,liǔ yīn chèn 、jiāo mǎ tí qīng 。qiáo xiàn kuān píng ,dī héng nán běi ,qù lái rén rù xiù wéi háng 。jiàn jì wǎn ,méi zhuāng yóu kùn ,shí lǐ yè gē shēng 。cāng yān rùn ,fēi yā dù chūn ,yī mèng cuī xǐng 。 rèn míng yuán 、dāng shí yàn xìng ,lǎn hén yóu zài wēi tíng 。lù huā nóng 、jìng yíng zhí qì ,wù xiǎn lěng 、dàn hù fēi méng 。jǐ duì dōng fēng ,liú lián lì jǐng ,nián □□lǎo yuè shān qīng 。yè shēn yuè 、zhào rén yī jiù ,hé chù zuì guān qíng 。huān yú dì ,xīng yí shì huàn ,kè hèn hái yíng 。
详情

【越调】天净沙 春

朱庭玉 〔元朝〕

暖风迟日春天,朱颜绿鬓芳年,挈携童跨蹇。溪山佳处,好将春事留连。 夏  参差竹笋抽簪,累垂梅子攒金,旋趁庭槐翠阴。南风解愠,快哉消我烦襟。 秋  庭前落尽梧桐,水边开彻芙蓉,解与诗人意同。辞柯霜叶,飞来就我题红。 冬  门前六出狂飞,樽前万事休提,为问东君信息。急教人探,小梅江上先知。【越调】天净沙 春拼音解读:nuǎn fēng chí rì chūn tiān ,zhū yán lǜ bìn fāng nián ,qiè xié tóng kuà jiǎn 。xī shān jiā chù ,hǎo jiāng chūn shì liú lián 。 xià   cān chà zhú sǔn chōu zān ,lèi chuí méi zǐ zǎn jīn ,xuán chèn tíng huái cuì yīn 。nán fēng jiě yùn ,kuài zāi xiāo wǒ fán jīn 。 qiū   tíng qián luò jìn wú tóng ,shuǐ biān kāi chè fú róng ,jiě yǔ shī rén yì tóng 。cí kē shuāng yè ,fēi lái jiù wǒ tí hóng 。 dōng   mén qián liù chū kuáng fēi ,zūn qián wàn shì xiū tí ,wéi wèn dōng jun1 xìn xī 。jí jiāo rén tàn ,xiǎo méi jiāng shàng xiān zhī 。
详情

满江红(重九登增江凤台望崔清献故居)

陈纪 〔宋朝〕

凤去台空,庭叶下、嫩寒初透。人世上、几番风雨,几番重九。列岫迢供远目,晴空荡荡容长袖。把中年、怀抱更登台,秋知否。 天也老,山应瘦。时易失,欢难久。到于今惟有,黄花依旧。岁晚凄其诸葛恨,乾坤只可渊明酒。忆坡头、老菊晚香寒,空搔首。满江红(重九登增江凤台望崔清献故居)拼音解读:fèng qù tái kōng ,tíng yè xià 、nèn hán chū tòu 。rén shì shàng 、jǐ fān fēng yǔ ,jǐ fān zhòng jiǔ 。liè xiù tiáo gòng yuǎn mù ,qíng kōng dàng dàng róng zhǎng xiù 。bǎ zhōng nián 、huái bào gèng dēng tái ,qiū zhī fǒu 。 tiān yě lǎo ,shān yīng shòu 。shí yì shī ,huān nán jiǔ 。dào yú jīn wéi yǒu ,huáng huā yī jiù 。suì wǎn qī qí zhū gě hèn ,qián kūn zhī kě yuān míng jiǔ 。yì pō tóu 、lǎo jú wǎn xiāng hán ,kōng sāo shǒu 。
详情

如梦令(建康作)

赵鼎 〔宋朝〕

烟雨满江风细。江上危楼独倚。歌罢楚云空,楼下依前流水。迢递。迢递。目送孤鸿千里。如梦令(建康作)拼音解读:yān yǔ mǎn jiāng fēng xì 。jiāng shàng wēi lóu dú yǐ 。gē bà chǔ yún kōng ,lóu xià yī qián liú shuǐ 。tiáo dì 。tiáo dì 。mù sòng gū hóng qiān lǐ 。
详情

过华清宫绝句三首·其一

杜牧 〔唐朝〕

长安回望绣成堆,山顶千门次第开。一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。 过华清宫绝句三首·其一拼音解读: zhǎng ān huí wàng xiù chéng duī ,shān dǐng qiān mén cì dì kāi 。yī qí hóng chén fēi zǐ xiào ,wú rén zhī shì lì zhī lái 。
详情

浣溪沙(天末同云暗四垂)

王国维 〔近现代〕

【浣溪沙】天末同云暗四垂,失行孤雁逆风飞。江湖廖落尔安归?陌上金丸看落羽,闺中素手试调醯。今朝欢宴胜平时。浣溪沙(天末同云暗四垂)拼音解读:【huàn xī shā 】tiān mò tóng yún àn sì chuí ,shī háng gū yàn nì fēng fēi 。jiāng hú liào luò ěr ān guī ?mò shàng jīn wán kàn luò yǔ ,guī zhōng sù shǒu shì diào xī 。jīn cháo huān yàn shèng píng shí 。
详情

浪淘沙(与前人)

陈著 〔宋朝〕

有约泛溪篷。游画图中。沙鸥引入翠重重。认取抱琴人住处,水浅山浓。一笑两衰翁。莫惜从容。瓮醅灰芋雪泥菘。直到梅花飞过也,桃李春风。浪淘沙(与前人)拼音解读:yǒu yuē fàn xī péng 。yóu huà tú zhōng 。shā ōu yǐn rù cuì zhòng zhòng 。rèn qǔ bào qín rén zhù chù ,shuǐ qiǎn shān nóng 。yī xiào liǎng shuāi wēng 。mò xī cóng róng 。wèng pēi huī yù xuě ní sōng 。zhí dào méi huā fēi guò yě ,táo lǐ chūn fēng 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->