月华清(梨花)

朱淑真 〔宋朝〕

雪压庭春,香浮花月,揽衣还怯单薄。_枕裴回,又听一声干鹊。粉泪共、宿雨阑干,清梦与、寒云寂寞。除却。是江梅曾许,诗人吟作。 长恨晓风漂泊。且莫遣香肌,瘦减如削。深杏夭桃,端的为谁零落。况天气、妆点清明,对美景、不妨行乐。拌著。向花时取,一杯独酌。月华清(梨花)拼音解读:xuě yā tíng chūn ,xiāng fú huā yuè ,lǎn yī hái qiè dān báo 。_zhěn péi huí ,yòu tīng yī shēng gàn què 。fěn lèi gòng 、xiǔ yǔ lán gàn ,qīng mèng yǔ 、hán yún jì mò 。chú què 。shì jiāng méi céng xǔ ,shī rén yín zuò 。 zhǎng hèn xiǎo fēng piāo bó 。qiě mò qiǎn xiāng jī ,shòu jiǎn rú xuē 。shēn xìng yāo táo ,duān de wéi shuí líng luò 。kuàng tiān qì 、zhuāng diǎn qīng míng ,duì měi jǐng 、bú fáng háng lè 。bàn zhe 。xiàng huā shí qǔ ,yī bēi dú zhuó 。
猜您喜欢

满江红(再用韵)

侯置 〔宋朝〕

老矣何堪,随处是、春衫酒滴。醉狂时,一挥千字,贝光玉色。失意险为湘岸鬼,浩歌又作长安客。且乘流、除却五侯门,无车迹。 惊人句,天外得。医国手,尘中识。问鼎槐何似,卧云_石。梦里略无轩冕念,眼前岂是江湖窄。拚蝇头、蜗角去来休,休姑息。满江红(再用韵)拼音解读:lǎo yǐ hé kān ,suí chù shì 、chūn shān jiǔ dī 。zuì kuáng shí ,yī huī qiān zì ,bèi guāng yù sè 。shī yì xiǎn wéi xiāng àn guǐ ,hào gē yòu zuò zhǎng ān kè 。qiě chéng liú 、chú què wǔ hóu mén ,wú chē jì 。 jīng rén jù ,tiān wài dé 。yī guó shǒu ,chén zhōng shí 。wèn dǐng huái hé sì ,wò yún _shí 。mèng lǐ luè wú xuān miǎn niàn ,yǎn qián qǐ shì jiāng hú zhǎi 。pīn yíng tóu 、wō jiǎo qù lái xiū ,xiū gū xī 。
详情

竹枝词(十首选二)

方文 〔清朝〕

侬家住在大江东,妾似船桅郎似篷。船桅一心在篷里,篷无定向只随风。 春水新添几尺波,泛舟小妇解吴歌。笑指侬如江上月,团圆时少缺时多。竹枝词(十首选二)拼音解读:nóng jiā zhù zài dà jiāng dōng ,qiè sì chuán wéi láng sì péng 。chuán wéi yī xīn zài péng lǐ ,péng wú dìng xiàng zhī suí fēng 。 chūn shuǐ xīn tiān jǐ chǐ bō ,fàn zhōu xiǎo fù jiě wú gē 。xiào zhǐ nóng rú jiāng shàng yuè ,tuán yuán shí shǎo quē shí duō 。
详情

阅江楼记

宋濂 〔明代〕

金陵为帝王之州。自六朝迄于南唐,类皆偏据一方,无以应山川之王气。逮我皇帝,定鼎于兹,始足以当之。由是声教所暨,罔间朔南;存神穆清,与天同体。虽一豫一游,亦可为天下后世法。京城之西北有狮子山,自卢龙蜿蜒而来。长江如虹贯,蟠绕其下。上以其地雄胜,诏建楼于巅,与民同游观之乐。遂锡嘉名为“阅江”云。   登览之顷,万象森列,千载之秘,一旦轩露。岂非天造地设,以俟大一统之君,而开千万世之伟观者欤?当风日清美,法驾幸临,升其崇椒,凭阑遥瞩,必悠然而动遐思。见江汉之朝宗,诸侯之述职,城池之高深,关阨之严固,必曰:“此朕沐风栉雨、战胜攻取之所致也。”中夏之广,益思有以保之。见波涛之浩荡,风帆之上下,番舶接迹而来庭,蛮琛联肩而入贡,必曰:“此朕德绥威服,覃及外内之所及也。”四陲之远,益思所以柔之。见两岸之间、四郊之上,耕人有炙肤皲足之烦,农女有捋桑行馌之勤,必曰:“此朕拔诸水火、而登于衽席者也。”万方之民,益思有以安之。触类而思,不一而足。臣知斯楼之建,皇上所以发舒精神,因物兴感,无不寓其致治之思,奚此阅夫长江而已哉?彼临春、结绮,非弗华矣;齐云、落星,非不高矣。不过乐管弦之淫响,藏燕赵之艳姬。一旋踵间而感慨系之,臣不知其为何说也。   虽然,长江发源岷山,委蛇七千余里而始入海,白涌碧翻,六朝之时,往往倚之为天堑;今则南北一家,视为安流,无所事乎战争矣。然则,果谁之力欤?逢掖之士,有登斯楼而阅斯江者,当思帝德如天,荡荡难名,与神禹疏凿之功同一罔极。忠君报上之心,其有不油然而兴者耶?   臣不敏,奉旨撰记,欲上推宵旰图治之切者,勒诸贞珉。他若留连光景之辞,皆略而不陈,惧亵也。阅江楼记拼音解读:  jīn líng wéi dì wáng zhī zhōu 。zì liù cháo qì yú nán táng ,lèi jiē piān jù yī fāng ,wú yǐ yīng shān chuān zhī wáng qì 。dǎi wǒ huáng dì ,dìng dǐng yú zī ,shǐ zú yǐ dāng zhī 。yóu shì shēng jiāo suǒ jì ,wǎng jiān shuò nán ;cún shén mù qīng ,yǔ tiān tóng tǐ 。suī yī yù yī yóu ,yì kě wéi tiān xià hòu shì fǎ 。jīng chéng zhī xī běi yǒu shī zǐ shān ,zì lú lóng wān yán ér lái 。zhǎng jiāng rú hóng guàn ,pán rào qí xià 。shàng yǐ qí dì xióng shèng ,zhào jiàn lóu yú diān ,yǔ mín tóng yóu guān zhī lè 。suí xī jiā míng wéi “yuè jiāng ”yún 。   dēng lǎn zhī qǐng ,wàn xiàng sēn liè ,qiān zǎi zhī mì ,yī dàn xuān lù 。qǐ fēi tiān zào dì shè ,yǐ sì dà yī tǒng zhī jun1 ,ér kāi qiān wàn shì zhī wěi guān zhě yú ?dāng fēng rì qīng měi ,fǎ jià xìng lín ,shēng qí chóng jiāo ,píng lán yáo zhǔ ,bì yōu rán ér dòng xiá sī 。jiàn jiāng hàn zhī cháo zōng ,zhū hóu zhī shù zhí ,chéng chí zhī gāo shēn ,guān è zhī yán gù ,bì yuē :“cǐ zhèn mù fēng zhì yǔ 、zhàn shèng gōng qǔ zhī suǒ zhì yě 。”zhōng xià zhī guǎng ,yì sī yǒu yǐ bǎo zhī 。jiàn bō tāo zhī hào dàng ,fēng fān zhī shàng xià ,fān bó jiē jì ér lái tíng ,mán chēn lián jiān ér rù gòng ,bì yuē :“cǐ zhèn dé suí wēi fú ,tán jí wài nèi zhī suǒ jí yě 。”sì chuí zhī yuǎn ,yì sī suǒ yǐ róu zhī 。jiàn liǎng àn zhī jiān 、sì jiāo zhī shàng ,gēng rén yǒu zhì fū jun1 zú zhī fán ,nóng nǚ yǒu lǚ sāng háng yè zhī qín ,bì yuē :“cǐ zhèn bá zhū shuǐ huǒ 、ér dēng yú rèn xí zhě yě 。”wàn fāng zhī mín ,yì sī yǒu yǐ ān zhī 。chù lèi ér sī ,bú yī ér zú 。chén zhī sī lóu zhī jiàn ,huáng shàng suǒ yǐ fā shū jīng shén ,yīn wù xìng gǎn ,wú bú yù qí zhì zhì zhī sī ,xī cǐ yuè fū zhǎng jiāng ér yǐ zāi ?bǐ lín chūn 、jié qǐ ,fēi fú huá yǐ ;qí yún 、luò xīng ,fēi bú gāo yǐ 。bú guò lè guǎn xián zhī yín xiǎng ,cáng yàn zhào zhī yàn jī 。yī xuán zhǒng jiān ér gǎn kǎi xì zhī ,chén bú zhī qí wéi hé shuō yě 。   suī rán ,zhǎng jiāng fā yuán mín shān ,wěi shé qī qiān yú lǐ ér shǐ rù hǎi ,bái yǒng bì fān ,liù cháo zhī shí ,wǎng wǎng yǐ zhī wéi tiān qiàn ;jīn zé nán běi yī jiā ,shì wéi ān liú ,wú suǒ shì hū zhàn zhēng yǐ 。rán zé ,guǒ shuí zhī lì yú ?féng yè zhī shì ,yǒu dēng sī lóu ér yuè sī jiāng zhě ,dāng sī dì dé rú tiān ,dàng dàng nán míng ,yǔ shén yǔ shū záo zhī gōng tóng yī wǎng jí 。zhōng jun1 bào shàng zhī xīn ,qí yǒu bú yóu rán ér xìng zhě yē ?   chén bú mǐn ,fèng zhǐ zhuàn jì ,yù shàng tuī xiāo gàn tú zhì zhī qiē zhě ,lè zhū zhēn mín 。tā ruò liú lián guāng jǐng zhī cí ,jiē luè ér bú chén ,jù xiè yě 。
详情

凤栖梧(施司谏冬生日)

林伯镇 〔宋朝〕

破腊星回春可数。天佑中兴,岳降神生再。造膝一言曾寤主,翱翔历遍清华路。 盖代功名知自许。倦把州麾,小向琳宫住。早晚诏催归禁署,致身宰相双亲具。凤栖梧(施司谏冬生日)拼音解读:pò là xīng huí chūn kě shù 。tiān yòu zhōng xìng ,yuè jiàng shén shēng zài 。zào xī yī yán céng wù zhǔ ,áo xiáng lì biàn qīng huá lù 。 gài dài gōng míng zhī zì xǔ 。juàn bǎ zhōu huī ,xiǎo xiàng lín gōng zhù 。zǎo wǎn zhào cuī guī jìn shǔ ,zhì shēn zǎi xiàng shuāng qīn jù 。
详情

玉楼春·尊前拟把归期说

欧阳修 〔宋朝〕

尊前拟把归期说。未语春容先惨咽。人生自是有情痴,此恨不关风与月。 离歌且莫翻新阕。一曲能教肠寸结。直须看尽洛城花,始共春风容易别。玉楼春·尊前拟把归期说拼音解读:zūn qián nǐ bǎ guī qī shuō 。wèi yǔ chūn róng xiān cǎn yān 。rén shēng zì shì yǒu qíng chī ,cǐ hèn bú guān fēng yǔ yuè 。 lí gē qiě mò fān xīn què 。yī qǔ néng jiāo cháng cùn jié 。zhí xū kàn jìn luò chéng huā ,shǐ gòng chūn fēng róng yì bié 。
详情

舒州人歌

佚名 〔唐朝〕

邻邑谷不登,我土丰粢盛。禾稼美如云,实系我使君。舒州人歌拼音解读:lín yì gǔ bú dēng ,wǒ tǔ fēng zī shèng 。hé jià měi rú yún ,shí xì wǒ shǐ jun1 。
详情

风入松(癸卯至石塘追和十五年前韵)

刘克庄 〔宋朝〕

残更难睚抵年长。晓月凄凉。芙蓉院落深深闭,叹芳卿、今在今亡。绝笔无求凰曲,痴心有返魂香。 起来休镊鬓边霜。半被堆床。定归兜率蓬莱去,奈人间、无路茫茫。缘断漫三弹指,忧来欲九回肠。风入松(癸卯至石塘追和十五年前韵)拼音解读:cán gèng nán yá dǐ nián zhǎng 。xiǎo yuè qī liáng 。fú róng yuàn luò shēn shēn bì ,tàn fāng qīng 、jīn zài jīn wáng 。jué bǐ wú qiú huáng qǔ ,chī xīn yǒu fǎn hún xiāng 。 qǐ lái xiū niè bìn biān shuāng 。bàn bèi duī chuáng 。dìng guī dōu lǜ péng lái qù ,nài rén jiān 、wú lù máng máng 。yuán duàn màn sān dàn zhǐ ,yōu lái yù jiǔ huí cháng 。
详情

劝学诗(书中自有黄金屋)

赵恒 〔南北朝〕

富家不用买良田,书中自有千钟粟。 安居不用架高堂,书中自有黄金屋。 出门无车毋须恨,书中有马多如簇。 娶妻无媒毋须恨,书中有女颜如玉。 男儿欲遂平生志,勤向窗前读六经。劝学诗(书中自有黄金屋)拼音解读:fù jiā bú yòng mǎi liáng tián ,shū zhōng zì yǒu qiān zhōng sù 。 ān jū bú yòng jià gāo táng ,shū zhōng zì yǒu huáng jīn wū 。 chū mén wú chē wú xū hèn ,shū zhōng yǒu mǎ duō rú cù 。 qǔ qī wú méi wú xū hèn ,shū zhōng yǒu nǚ yán rú yù 。 nán ér yù suí píng shēng zhì ,qín xiàng chuāng qián dú liù jīng 。
详情

沁园春(梅)

吴渊 〔宋朝〕

十月江南,一番春信,怕凭玉栏。正地连边塞,角声三弄,人思乡国,愁绪千般。草草村墟,疏疏篱落,犹记花间曾卓庵。茶瓯罢,问几回吟绕,冷淡相看。 堪怜。影落溪南。又月午无人更漏三。虽虚林幽壑,数枝偏瘦,已存鼎鼐,一点微酸。松竹交盟,雪霜心事,断是平生不肯寒。林逋在,倩诗人此去,为语湖山。沁园春(梅)拼音解读:shí yuè jiāng nán ,yī fān chūn xìn ,pà píng yù lán 。zhèng dì lián biān sāi ,jiǎo shēng sān nòng ,rén sī xiāng guó ,chóu xù qiān bān 。cǎo cǎo cūn xū ,shū shū lí luò ,yóu jì huā jiān céng zhuó ān 。chá ōu bà ,wèn jǐ huí yín rào ,lěng dàn xiàng kàn 。 kān lián 。yǐng luò xī nán 。yòu yuè wǔ wú rén gèng lòu sān 。suī xū lín yōu hè ,shù zhī piān shòu ,yǐ cún dǐng nài ,yī diǎn wēi suān 。sōng zhú jiāo méng ,xuě shuāng xīn shì ,duàn shì píng shēng bú kěn hán 。lín bū zài ,qiàn shī rén cǐ qù ,wéi yǔ hú shān 。
详情

念奴娇(次韵张仲远,是日醉甚,逃席)

张纲 〔宋朝〕

论思厌久,动莼鲈清兴,轻辞丹极。佩玉腰金归故里,光照湖山秋色。八座仪刑,九重尊宠,才大今词伯。汉家豪俊,一时谁是勍敌。 三径旧日家声,华堂深稳处,频开瑶席。春在壶中真自有,一境珠宫仙掖。谭尘挥风,罚筹如猬,数困尊前客。故应元放,举杯狂醉轻掷。念奴娇(次韵张仲远,是日醉甚,逃席)拼音解读:lùn sī yàn jiǔ ,dòng chún lú qīng xìng ,qīng cí dān jí 。pèi yù yāo jīn guī gù lǐ ,guāng zhào hú shān qiū sè 。bā zuò yí xíng ,jiǔ zhòng zūn chǒng ,cái dà jīn cí bó 。hàn jiā háo jun4 ,yī shí shuí shì qíng dí 。 sān jìng jiù rì jiā shēng ,huá táng shēn wěn chù ,pín kāi yáo xí 。chūn zài hú zhōng zhēn zì yǒu ,yī jìng zhū gōng xiān yè 。tán chén huī fēng ,fá chóu rú wèi ,shù kùn zūn qián kè 。gù yīng yuán fàng ,jǔ bēi kuáng zuì qīng zhì 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->