满江红(和徐守三月十六日)

洪适 〔宋朝〕

雨过春深,溪水涨、绿波溶溢。年年是、杨花吹絮,草茵凝碧。驹隙光阴身易老,槐安梦幻醒难觅。算六分、春色五分休,才留一。 雁鹜静,文书毕。尘处趣,壶中日。喜兰亭修禊,郊垌堪出。合璧连珠同啸咏,怒猊渴骥尤清逸。酒酣时、梁上暗尘飞,无痕迹。满江红(和徐守三月十六日)拼音解读:yǔ guò chūn shēn ,xī shuǐ zhǎng 、lǜ bō róng yì 。nián nián shì 、yáng huā chuī xù ,cǎo yīn níng bì 。jū xì guāng yīn shēn yì lǎo ,huái ān mèng huàn xǐng nán mì 。suàn liù fèn 、chūn sè wǔ fèn xiū ,cái liú yī 。 yàn wù jìng ,wén shū bì 。chén chù qù ,hú zhōng rì 。xǐ lán tíng xiū xì ,jiāo dòng kān chū 。hé bì lián zhū tóng xiào yǒng ,nù ní kě jì yóu qīng yì 。jiǔ hān shí 、liáng shàng àn chén fēi ,wú hén jì 。
猜您喜欢

清玉案

谈元范 〔宋朝〕

虾须帘上银钩小。筵内轻寒绕。红叶征香侵语笑。金钗珠履,凤箫龟鼓,疑是蓬莱岛。 萱堂日日春生貌。嫩绿休然鬓边好。赋得修龄应不少。年年长见,画梁双燕,楼外青袍草。清玉案拼音解读:xiā xū lián shàng yín gōu xiǎo 。yàn nèi qīng hán rào 。hóng yè zhēng xiāng qīn yǔ xiào 。jīn chāi zhū lǚ ,fèng xiāo guī gǔ ,yí shì péng lái dǎo 。 xuān táng rì rì chūn shēng mào 。nèn lǜ xiū rán bìn biān hǎo 。fù dé xiū líng yīng bú shǎo 。nián nián zhǎng jiàn ,huà liáng shuāng yàn ,lóu wài qīng páo cǎo 。
详情

木兰花慢(次韵奉酬玉林病中见示)

冯取洽 〔宋朝〕

叹年光婉晚,蒲柳质、易惊秋。况念远怀人,停云幂幂,时雨飕飕。西风堕来雁信,似知予、竟日倚溪楼。报道归调汤剂,不知谁护衣篝。 悠然富贵不须求。安乐万缘休。但饱饭煎茶,婆娑永日,也胜闲愁。寒花自便寂寞,怕纷纷、蝶引与蜂勾。莫问障从何起,只凭心有天游。木兰花慢(次韵奉酬玉林病中见示)拼音解读:tàn nián guāng wǎn wǎn ,pú liǔ zhì 、yì jīng qiū 。kuàng niàn yuǎn huái rén ,tíng yún mì mì ,shí yǔ sōu sōu 。xī fēng duò lái yàn xìn ,sì zhī yǔ 、jìng rì yǐ xī lóu 。bào dào guī diào tāng jì ,bú zhī shuí hù yī gōu 。 yōu rán fù guì bú xū qiú 。ān lè wàn yuán xiū 。dàn bǎo fàn jiān chá ,pó suō yǒng rì ,yě shèng xián chóu 。hán huā zì biàn jì mò ,pà fēn fēn 、dié yǐn yǔ fēng gōu 。mò wèn zhàng cóng hé qǐ ,zhī píng xīn yǒu tiān yóu 。
详情

瑶台聚八仙(咏鸳鸯菊)

张炎 〔宋朝〕

老圃堪嗟。深夜雨、紫英犹傲霜华。暖宿篱根,飞去想怯寒沙。采摘浮杯如戏水,晚香淡似夜来些。背风斜。翠苔径里,描绣人夸。 白头共开笑口,看试妆满插,云髻双丫。蝶也休愁,不是旧日疏葩。连枝愿为比翼,问因甚寒城独自花。悠然意,对九江山色,还醉陶家。瑶台聚八仙(咏鸳鸯菊)拼音解读:lǎo pǔ kān jiē 。shēn yè yǔ 、zǐ yīng yóu ào shuāng huá 。nuǎn xiǔ lí gēn ,fēi qù xiǎng qiè hán shā 。cǎi zhāi fú bēi rú xì shuǐ ,wǎn xiāng dàn sì yè lái xiē 。bèi fēng xié 。cuì tái jìng lǐ ,miáo xiù rén kuā 。 bái tóu gòng kāi xiào kǒu ,kàn shì zhuāng mǎn chā ,yún jì shuāng yā 。dié yě xiū chóu ,bú shì jiù rì shū pā 。lián zhī yuàn wéi bǐ yì ,wèn yīn shèn hán chéng dú zì huā 。yōu rán yì ,duì jiǔ jiāng shān sè ,hái zuì táo jiā 。
详情

如梦令(宫词)

孙道绚 〔宋朝〕

翠柏红蕉影乱。月上朱栏一半。风自碧空来,吹落歌珠一串。 不见。不见。人被绣帘遮断。如梦令(宫词)拼音解读:cuì bǎi hóng jiāo yǐng luàn 。yuè shàng zhū lán yī bàn 。fēng zì bì kōng lái ,chuī luò gē zhū yī chuàn 。 bú jiàn 。bú jiàn 。rén bèi xiù lián zhē duàn 。
详情

浣溪沙·握手河桥柳似金

薛昭蕴 〔宋朝〕

握手河桥柳似金;蜂须轻惹百花心,蕙风兰思寄清琴。意满便同春水满,情深还似酒杯深,楚烟湘月两沈沈。浣溪沙·握手河桥柳似金拼音解读:wò shǒu hé qiáo liǔ sì jīn ;fēng xū qīng rě bǎi huā xīn ,huì fēng lán sī jì qīng qín 。yì mǎn biàn tóng chūn shuǐ mǎn ,qíng shēn hái sì jiǔ bēi shēn ,chǔ yān xiāng yuè liǎng shěn shěn 。
详情

露华

王沂孙 〔宋朝〕

晚寒伫立,记铅轻黛浅,初认冰魂。绀罗衬玉,犹凝茸唾香痕。净洗妒春颜色,胜小红、临水湔裙。烟渡远,应怜旧曲,换叶移根。 山中去年人到,怪月悄风轻,闲掩重门。琼肌瘦损,那堪燕子黄昏。几片故溪浮玉,似夜归、深雪前村。芳梦冷,双禽误宿粉云。露华拼音解读:wǎn hán zhù lì ,jì qiān qīng dài qiǎn ,chū rèn bīng hún 。gàn luó chèn yù ,yóu níng róng tuò xiāng hén 。jìng xǐ dù chūn yán sè ,shèng xiǎo hóng 、lín shuǐ jiān qún 。yān dù yuǎn ,yīng lián jiù qǔ ,huàn yè yí gēn 。 shān zhōng qù nián rén dào ,guài yuè qiāo fēng qīng ,xián yǎn zhòng mén 。qióng jī shòu sǔn ,nà kān yàn zǐ huáng hūn 。jǐ piàn gù xī fú yù ,sì yè guī 、shēn xuě qián cūn 。fāng mèng lěng ,shuāng qín wù xiǔ fěn yún 。
详情

辟寒金(同前)

贺铸 〔宋朝〕

六华应腊妆吴苑。小山堂、晚张燕。赏心不厌杯行缓。待月度、银河半。 缥缈郢人歌已断。归路指、玉溪南馆。谁似辟寒金,聊借与、空床暖。辟寒金(同前)拼音解读:liù huá yīng là zhuāng wú yuàn 。xiǎo shān táng 、wǎn zhāng yàn 。shǎng xīn bú yàn bēi háng huǎn 。dài yuè dù 、yín hé bàn 。 piāo miǎo yǐng rén gē yǐ duàn 。guī lù zhǐ 、yù xī nán guǎn 。shuí sì pì hán jīn ,liáo jiè yǔ 、kōng chuáng nuǎn 。
详情

清平乐(风光紧急)

朱淑真 〔宋朝〕

【清平乐】 送春风光紧急,三月俄三十。拟欲留连计无及,绿野烟愁露泣。倩谁寄语春宵?城头画鼓轻敲。缱绻临歧嘱付,来年早到梅梢。清平乐(风光紧急)拼音解读:【qīng píng lè 】 sòng chūn fēng guāng jǐn jí ,sān yuè é sān shí 。nǐ yù liú lián jì wú jí ,lǜ yě yān chóu lù qì 。qiàn shuí jì yǔ chūn xiāo ?chéng tóu huà gǔ qīng qiāo 。qiǎn quǎn lín qí zhǔ fù ,lái nián zǎo dào méi shāo 。
详情

七绝(暮色苍茫看劲松)

毛泽东 〔近现代〕

【七绝】 为李进同志题所摄庐山仙人洞照(1961.09.09)暮色苍茫看劲松,乱云飞渡仍从容。天生一个仙人洞,无限风光在险峰。七绝(暮色苍茫看劲松)拼音解读:【qī jué 】 wéi lǐ jìn tóng zhì tí suǒ shè lú shān xiān rén dòng zhào (1961.09.09)mù sè cāng máng kàn jìn sōng ,luàn yún fēi dù réng cóng róng 。tiān shēng yī gè xiān rén dòng ,wú xiàn fēng guāng zài xiǎn fēng 。
详情

西江月(十二之九)

张伯端 〔宋朝〕

冬至一阳来服,三旬增一阳爻。月中复卦溯晨潮。望罢乾终姤兆。 日又别为寒暑,阳生复起中宵。午时姤象一阴朝。炼药须知昏晓。西江月(十二之九)拼音解读:dōng zhì yī yáng lái fú ,sān xún zēng yī yáng yáo 。yuè zhōng fù guà sù chén cháo 。wàng bà qián zhōng gòu zhào 。 rì yòu bié wéi hán shǔ ,yáng shēng fù qǐ zhōng xiāo 。wǔ shí gòu xiàng yī yīn cháo 。liàn yào xū zhī hūn xiǎo 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->