喜迁莺(四明洞天)

史浩 〔宋朝〕

凭高寓目。爱屹起四窗,云南云北。缥缈烟霞,萧森松竹,多少洞天岩谷。著向十洲三岛,入海何妨登陆。要知处,在皇家新赐,西湖一曲。 林麓。真胜概,樊榭鹿亭,百卉生幽馥。绿绮春浓,青蛇星烂,隔断世间尘俗。笑呼羡门俦侣,时引宝觞醽醁。醉和醒,但南山之寿,难忘勤祝。喜迁莺(四明洞天)拼音解读:píng gāo yù mù 。ài yì qǐ sì chuāng ,yún nán yún běi 。piāo miǎo yān xiá ,xiāo sēn sōng zhú ,duō shǎo dòng tiān yán gǔ 。zhe xiàng shí zhōu sān dǎo ,rù hǎi hé fáng dēng lù 。yào zhī chù ,zài huáng jiā xīn cì ,xī hú yī qǔ 。 lín lù 。zhēn shèng gài ,fán xiè lù tíng ,bǎi huì shēng yōu fù 。lǜ qǐ chūn nóng ,qīng shé xīng làn ,gé duàn shì jiān chén sú 。xiào hū xiàn mén chóu lǚ ,shí yǐn bǎo shāng líng lù 。zuì hé xǐng ,dàn nán shān zhī shòu ,nán wàng qín zhù 。
猜您喜欢

三犯渡江云(旧平声,今入入声,为竹友谢少保寿)

陈允平 〔宋朝〕

风流三径远,此君淡薄,谁与伴清足。岁寒人自得,傍石锄云,闲里种苍玉。琅玕翠立,爱细雨、疏烟初沐。春昼长,秋声不断,洗红尘凡俗。 高独。虚心共许,淡节相期,几人闲棋局。堪爱处,月明琴院,雪晴书屋。心盟更许青松结,笑四时、梅矾兰菊。庭砌晓,东风旋添新绿。三犯渡江云(旧平声,今入入声,为竹友谢少保寿)拼音解读:fēng liú sān jìng yuǎn ,cǐ jun1 dàn báo ,shuí yǔ bàn qīng zú 。suì hán rén zì dé ,bàng shí chú yún ,xián lǐ zhǒng cāng yù 。láng gān cuì lì ,ài xì yǔ 、shū yān chū mù 。chūn zhòu zhǎng ,qiū shēng bú duàn ,xǐ hóng chén fán sú 。 gāo dú 。xū xīn gòng xǔ ,dàn jiē xiàng qī ,jǐ rén xián qí jú 。kān ài chù ,yuè míng qín yuàn ,xuě qíng shū wū 。xīn méng gèng xǔ qīng sōng jié ,xiào sì shí 、méi fán lán jú 。tíng qì xiǎo ,dōng fēng xuán tiān xīn lǜ 。
详情

【正宫】赛鸿秋北

汤舜民 〔元朝〕

一会家想多情越教我伤怀抱,记当时向名园游赏同欢乐。端的他语言和容貌美心聪俏,天生的来知音解吕明宫调。课赋与吟诗,善经史通三教,你看他弹弦品竹般般妙。 【普天乐南】记当时同欢笑,携手向花间道。赏心时同饮香醪,踏青处共寻芳草。见游蜂粉蝶都来绕,两点春山蛾眉扫。舞裙低杨仰纤腰,髻云堆金凤斜挑。把琵琶细拨,檀板轻敲。 【脱布衫带赤小梁州北】琵琶拨擅板轻敲,锦筝捣指法偏高。抚冰弦分轻清重浊,和新词美音奇巧。你看他体态轻盈舞细腰,端的是丰韵娇娆;遏云声美透青霄,端的是多奇妙,真个是芙容面海棠娇。 【幺】你看他金莲款步苍苔道,髻云堆金凤斜挑。常言道风流的遇着俊英,浪子的逢着俏倬。便有那冯魁黄肇,便有那千金买也难消。 【雁过声南】多娇,丹青怎描。更天然花容小巧,风流的不似他容貌。有万般娇,有万般标。更万般丰韵,千种妖娆。歌声缥缈,画堂试听画梁尘绕,只教那行云飞过画栏桥。 【醉太平北】一会家被春光相恼,越着我展转的添憔。你看他往来双燕共泥巢,沙暖处鸳鸯并在池沼。你看那蜂媒蝶使穿花闹,不觉的微微细雨将纱窗哨。更那堪和风淅淅将竹枝敲,这凄凉何时节是了。 【倾怀序南】连宵雨暗飘,水渐高,一向无消耗。旧约难期,旧情难舍,旧愁重集。云水迢迢,房栊静悄。水沉烟冷,宝鸭香沮,只教人逢花遇酒兴无聊。 【货郎儿北】这些时相思病有谁人将我医疗,即渐里把身躯瘦了,将我这朱颜绿鬓看看的尽枯樵。废了经史,弃了霜毫,每日家闷恹恹如痴似醉魂暗消。额似锥剜,心如刀搅,无语寂寥,遇不着医鬼病灵丹药。 【幺篇】焰腾腾烈火焚烧了袄庙,白茫茫浪淘天水淹了蓝桥,雾蒙蒙桃源洞阻隔的来路迢遥。贾充宅添人巡捕,崔相府闭的坚牢,最苦是将他那楚馆和这阳台崩坏倒。 【小桃红南】等闲间韶华老,辜负了春多少,则听的铁马檐间响玎当将人恼。音书欲寄无青鸟,心肠朝夕伤怀抱,几时能够再整鸾胶。 【伴读书北】这愁烦我命所招,办诚心把苍天告。则愿的马上墙头共一处同欢乐,有一日夫妻美满身荣耀。常言道青霄有路终须到,才称了心苗。 【笑和尚北】再将楚阳台砌垒的牢,重盖一座袄神庙,砖了桃源道。贾充宅人青悄,蓝桥下水归漕。选良宵凤鸾交,饮香醪乐,将崔相府洞房春把花烛照。 【尾声南】天还许福分招,带绾个同心到老,办炷明香每夜烧。【正宫】赛鸿秋北拼音解读:yī huì jiā xiǎng duō qíng yuè jiāo wǒ shāng huái bào ,jì dāng shí xiàng míng yuán yóu shǎng tóng huān lè 。duān de tā yǔ yán hé róng mào měi xīn cōng qiào ,tiān shēng de lái zhī yīn jiě lǚ míng gōng diào 。kè fù yǔ yín shī ,shàn jīng shǐ tōng sān jiāo ,nǐ kàn tā dàn xián pǐn zhú bān bān miào 。 【pǔ tiān lè nán 】jì dāng shí tóng huān xiào ,xié shǒu xiàng huā jiān dào 。shǎng xīn shí tóng yǐn xiāng láo ,tà qīng chù gòng xún fāng cǎo 。jiàn yóu fēng fěn dié dōu lái rào ,liǎng diǎn chūn shān é méi sǎo 。wǔ qún dī yáng yǎng xiān yāo ,jì yún duī jīn fèng xié tiāo 。bǎ pí pá xì bō ,tán bǎn qīng qiāo 。 【tuō bù shān dài chì xiǎo liáng zhōu běi 】pí pá bō shàn bǎn qīng qiāo ,jǐn zhēng dǎo zhǐ fǎ piān gāo 。fǔ bīng xián fèn qīng qīng zhòng zhuó ,hé xīn cí měi yīn qí qiǎo 。nǐ kàn tā tǐ tài qīng yíng wǔ xì yāo ,duān de shì fēng yùn jiāo ráo ;è yún shēng měi tòu qīng xiāo ,duān de shì duō qí miào ,zhēn gè shì fú róng miàn hǎi táng jiāo 。 【yāo 】nǐ kàn tā jīn lián kuǎn bù cāng tái dào ,jì yún duī jīn fèng xié tiāo 。cháng yán dào fēng liú de yù zhe jun4 yīng ,làng zǐ de féng zhe qiào zhuō 。biàn yǒu nà féng kuí huáng zhào ,biàn yǒu nà qiān jīn mǎi yě nán xiāo 。 【yàn guò shēng nán 】duō jiāo ,dān qīng zěn miáo 。gèng tiān rán huā róng xiǎo qiǎo ,fēng liú de bú sì tā róng mào 。yǒu wàn bān jiāo ,yǒu wàn bān biāo 。gèng wàn bān fēng yùn ,qiān zhǒng yāo ráo 。gē shēng piāo miǎo ,huà táng shì tīng huà liáng chén rào ,zhī jiāo nà háng yún fēi guò huà lán qiáo 。 【zuì tài píng běi 】yī huì jiā bèi chūn guāng xiàng nǎo ,yuè zhe wǒ zhǎn zhuǎn de tiān qiáo 。nǐ kàn tā wǎng lái shuāng yàn gòng ní cháo ,shā nuǎn chù yuān yāng bìng zài chí zhǎo 。nǐ kàn nà fēng méi dié shǐ chuān huā nào ,bú jiào de wēi wēi xì yǔ jiāng shā chuāng shào 。gèng nà kān hé fēng xī xī jiāng zhú zhī qiāo ,zhè qī liáng hé shí jiē shì le 。 【qīng huái xù nán 】lián xiāo yǔ àn piāo ,shuǐ jiàn gāo ,yī xiàng wú xiāo hào 。jiù yuē nán qī ,jiù qíng nán shě ,jiù chóu zhòng jí 。yún shuǐ tiáo tiáo ,fáng lóng jìng qiāo 。shuǐ chén yān lěng ,bǎo yā xiāng jǔ ,zhī jiāo rén féng huā yù jiǔ xìng wú liáo 。 【huò láng ér běi 】zhè xiē shí xiàng sī bìng yǒu shuí rén jiāng wǒ yī liáo ,jí jiàn lǐ bǎ shēn qū shòu le ,jiāng wǒ zhè zhū yán lǜ bìn kàn kàn de jìn kū qiáo 。fèi le jīng shǐ ,qì le shuāng háo ,měi rì jiā mèn yān yān rú chī sì zuì hún àn xiāo 。é sì zhuī wān ,xīn rú dāo jiǎo ,wú yǔ jì liáo ,yù bú zhe yī guǐ bìng líng dān yào 。 【yāo piān 】yàn téng téng liè huǒ fén shāo le ǎo miào ,bái máng máng làng táo tiān shuǐ yān le lán qiáo ,wù méng méng táo yuán dòng zǔ gé de lái lù tiáo yáo 。jiǎ chōng zhái tiān rén xún bǔ ,cuī xiàng fǔ bì de jiān láo ,zuì kǔ shì jiāng tā nà chǔ guǎn hé zhè yáng tái bēng huài dǎo 。 【xiǎo táo hóng nán 】děng xián jiān sháo huá lǎo ,gū fù le chūn duō shǎo ,zé tīng de tiě mǎ yán jiān xiǎng dīng dāng jiāng rén nǎo 。yīn shū yù jì wú qīng niǎo ,xīn cháng cháo xī shāng huái bào ,jǐ shí néng gòu zài zhěng luán jiāo 。 【bàn dú shū běi 】zhè chóu fán wǒ mìng suǒ zhāo ,bàn chéng xīn bǎ cāng tiān gào 。zé yuàn de mǎ shàng qiáng tóu gòng yī chù tóng huān lè ,yǒu yī rì fū qī měi mǎn shēn róng yào 。cháng yán dào qīng xiāo yǒu lù zhōng xū dào ,cái chēng le xīn miáo 。 【xiào hé shàng běi 】zài jiāng chǔ yáng tái qì lěi de láo ,zhòng gài yī zuò ǎo shén miào ,zhuān le táo yuán dào 。jiǎ chōng zhái rén qīng qiāo ,lán qiáo xià shuǐ guī cáo 。xuǎn liáng xiāo fèng luán jiāo ,yǐn xiāng láo lè ,jiāng cuī xiàng fǔ dòng fáng chūn bǎ huā zhú zhào 。 【wěi shēng nán 】tiān hái xǔ fú fèn zhāo ,dài wǎn gè tóng xīn dào lǎo ,bàn zhù míng xiāng měi yè shāo 。
详情

满江红(夷则宫、俗名仙吕宫淀山湖)

吴文英 〔宋朝〕

云气楼台,分一派、沧浪翠蓬。开小景、玉盆寒浸,巧石盘松。风送流花时过岸,浪摇晴练欲飞空。算鲛宫、祗隔一红尘,无路通。 神女驾,凌晓风。明月佩,响丁东。对两蛾犹锁,怨绿烟中。秋色未教飞尽雁,夕阳长是坠疏钟。又一声、欸乃过前岩,移钓篷。满江红(夷则宫、俗名仙吕宫淀山湖)拼音解读:yún qì lóu tái ,fèn yī pài 、cāng làng cuì péng 。kāi xiǎo jǐng 、yù pén hán jìn ,qiǎo shí pán sōng 。fēng sòng liú huā shí guò àn ,làng yáo qíng liàn yù fēi kōng 。suàn jiāo gōng 、zhī gé yī hóng chén ,wú lù tōng 。 shén nǚ jià ,líng xiǎo fēng 。míng yuè pèi ,xiǎng dīng dōng 。duì liǎng é yóu suǒ ,yuàn lǜ yān zhōng 。qiū sè wèi jiāo fēi jìn yàn ,xī yáng zhǎng shì zhuì shū zhōng 。yòu yī shēng 、ě nǎi guò qián yán ,yí diào péng 。
详情

三垂冈

严遂成 〔南北代〕

英雄立马起沙陀,奈此朱梁跋扈何。只手难扶唐社稷,连城犹拥晋山河。风云帐下奇儿在,鼓角灯前老泪多。萧瑟三垂冈下路,至今人唱《百年歌》。 三垂冈拼音解读: yīng xióng lì mǎ qǐ shā tuó ,nài cǐ zhū liáng bá hù hé 。zhī shǒu nán fú táng shè jì ,lián chéng yóu yōng jìn shān hé 。fēng yún zhàng xià qí ér zài ,gǔ jiǎo dēng qián lǎo lèi duō 。xiāo sè sān chuí gāng xià lù ,zhì jīn rén chàng 《bǎi nián gē 》。
详情

【双调】驻马听近

郑光祖 〔元朝〕

秋闺财叶将残,雨霁风高摧木杪;江乡潇洒,数株衰柳罩平桥。露寒波冷翠荷凋,雾浓霜重丹枫老。暮云收,晴虹散,落霞飘。【幺】雨过池塘肥水面,云归岩谷瘦山腰。横空几行塞鸿高,茂林千点昏鸦噪。日衔山,船舣岸,鸟寻巢。【驻马听】闷入孤帏,静掩重门情似烧;文窗寂静,画屏冷落暗魂消。倦闻近砌竹相敲,忍听邻院砧声捣。景无聊,闲阶落叶从风扫。【幺】玉漏迟迟,银汉澄澄凉月高;金炉烟烬,锦衾宽剩越难熬。强啀夜永把灯挑,欲求欢梦和衣倒,眼才交,恼人促织叨叨闹。【尾】一点来不够身躯小,响喉咙针眼里应难到。煎聒的离人,斗来合噪。草虫之中无你般薄劣把人焦。急睡着,急惊觉,紧截定阳台路儿叫。【双调】驻马听近拼音解读:qiū guī cái yè jiāng cán ,yǔ jì fēng gāo cuī mù miǎo ;jiāng xiāng xiāo sǎ ,shù zhū shuāi liǔ zhào píng qiáo 。lù hán bō lěng cuì hé diāo ,wù nóng shuāng zhòng dān fēng lǎo 。mù yún shōu ,qíng hóng sàn ,luò xiá piāo 。【yāo 】yǔ guò chí táng féi shuǐ miàn ,yún guī yán gǔ shòu shān yāo 。héng kōng jǐ háng sāi hóng gāo ,mào lín qiān diǎn hūn yā zào 。rì xián shān ,chuán yǐ àn ,niǎo xún cháo 。【zhù mǎ tīng 】mèn rù gū wéi ,jìng yǎn zhòng mén qíng sì shāo ;wén chuāng jì jìng ,huà píng lěng luò àn hún xiāo 。juàn wén jìn qì zhú xiàng qiāo ,rěn tīng lín yuàn zhēn shēng dǎo 。jǐng wú liáo ,xián jiē luò yè cóng fēng sǎo 。【yāo 】yù lòu chí chí ,yín hàn chéng chéng liáng yuè gāo ;jīn lú yān jìn ,jǐn qīn kuān shèng yuè nán áo 。qiáng ái yè yǒng bǎ dēng tiāo ,yù qiú huān mèng hé yī dǎo ,yǎn cái jiāo ,nǎo rén cù zhī dāo dāo nào 。【wěi 】yī diǎn lái bú gòu shēn qū xiǎo ,xiǎng hóu lóng zhēn yǎn lǐ yīng nán dào 。jiān guō de lí rén ,dòu lái hé zào 。cǎo chóng zhī zhōng wú nǐ bān báo liè bǎ rén jiāo 。jí shuì zhe ,jí jīng jiào ,jǐn jié dìng yáng tái lù ér jiào 。
详情

采桑子(无端恼破桃源梦)

晏几道 〔宋朝〕

【采桑子】无端恼破桃源梦,明日青楼。玉腻花柔,不学行云易去留。应嫌衫袖前香冷,重傍金虬。歌扇风流,遮尽归时翠黛愁。采桑子(无端恼破桃源梦)拼音解读:【cǎi sāng zǐ 】wú duān nǎo pò táo yuán mèng ,míng rì qīng lóu 。yù nì huā róu ,bú xué háng yún yì qù liú 。yīng xián shān xiù qián xiāng lěng ,zhòng bàng jīn qiú 。gē shàn fēng liú ,zhē jìn guī shí cuì dài chóu 。
详情

念奴娇(九日)

袁去华 〔宋朝〕

一番雨过一番凉,秋入苍崖青壁。昼日多阴,还又是、重九飘零江国。瘦水鳞鳞,长烟袅袅,枫叶千林赤。南山入望,为谁依旧佳色。 随分绿酒黄花,联镳飞盖,总龙山豪客。人世高歌狂笑外,扰扰于身何得。短发萧萧,风吹乌帽,醉里从_侧。明年虽健,未知何处相忆。念奴娇(九日)拼音解读:yī fān yǔ guò yī fān liáng ,qiū rù cāng yá qīng bì 。zhòu rì duō yīn ,hái yòu shì 、zhòng jiǔ piāo líng jiāng guó 。shòu shuǐ lín lín ,zhǎng yān niǎo niǎo ,fēng yè qiān lín chì 。nán shān rù wàng ,wéi shuí yī jiù jiā sè 。 suí fèn lǜ jiǔ huáng huā ,lián biāo fēi gài ,zǒng lóng shān háo kè 。rén shì gāo gē kuáng xiào wài ,rǎo rǎo yú shēn hé dé 。duǎn fā xiāo xiāo ,fēng chuī wū mào ,zuì lǐ cóng _cè 。míng nián suī jiàn ,wèi zhī hé chù xiàng yì 。
详情

雁侵云慢(咏题)

曹勋 〔宋朝〕

晓云低。是残暑渐消,凉意初至。翠帘燕去,觉商飙天气。凝华吹、动绣额,乍殿阁、金茎风细。夜雨笼微阴,满绮窗、疏影响清吹。 轻颸嫩细透衣。想宵长漏迟,香动罗袂。戏曾计日,忆宾鸿来期。杯盘排备宴适,乍好景、心情先喜。待淡月疏烟里,试寻岩桂蕊。雁侵云慢(咏题)拼音解读:xiǎo yún dī 。shì cán shǔ jiàn xiāo ,liáng yì chū zhì 。cuì lián yàn qù ,jiào shāng biāo tiān qì 。níng huá chuī 、dòng xiù é ,zhà diàn gé 、jīn jīng fēng xì 。yè yǔ lóng wēi yīn ,mǎn qǐ chuāng 、shū yǐng xiǎng qīng chuī 。 qīng sī nèn xì tòu yī 。xiǎng xiāo zhǎng lòu chí ,xiāng dòng luó mèi 。xì céng jì rì ,yì bīn hóng lái qī 。bēi pán pái bèi yàn shì ,zhà hǎo jǐng 、xīn qíng xiān xǐ 。dài dàn yuè shū yān lǐ ,shì xún yán guì ruǐ 。
详情

赠羊长史并序(愚生三季后)

陶渊明 〔魏晋〕

【赠羊长史并序】  左军羊长史[1],衔使秦川[2],作此与之[3] 。愚生三季后,慨然念黄虞[4] 。得知千载外,正赖古人书[5] 。圣贤留余迹,事事在中都[6],岂忘游心目,关河不可逾[7] 。九域甫已一,逝将理舟舆[8];闻君当先迈,负疴不获俱[9] 。路若经商山,为我小踌躇[10];多谢绮与角,精爽今何如[11]?紫芝谁复采,深谷久应芜[12] 。驷马无贳患,贫贱有交娱[13] 。清谣结心曲,人乖运见疏[14] 。拥怀累代下,言尽意不舒[15] 。赠羊长史并序(愚生三季后)拼音解读:【zèng yáng zhǎng shǐ bìng xù 】  zuǒ jun1 yáng zhǎng shǐ [1],xián shǐ qín chuān [2],zuò cǐ yǔ zhī [3] 。yú shēng sān jì hòu ,kǎi rán niàn huáng yú [4] 。dé zhī qiān zǎi wài ,zhèng lài gǔ rén shū [5] 。shèng xián liú yú jì ,shì shì zài zhōng dōu [6],qǐ wàng yóu xīn mù ,guān hé bú kě yú [7] 。jiǔ yù fǔ yǐ yī ,shì jiāng lǐ zhōu yú [8];wén jun1 dāng xiān mài ,fù kē bú huò jù [9] 。lù ruò jīng shāng shān ,wéi wǒ xiǎo chóu chú [10];duō xiè qǐ yǔ jiǎo ,jīng shuǎng jīn hé rú [11]?zǐ zhī shuí fù cǎi ,shēn gǔ jiǔ yīng wú [12] 。sì mǎ wú shì huàn ,pín jiàn yǒu jiāo yú [13] 。qīng yáo jié xīn qǔ ,rén guāi yùn jiàn shū [14] 。yōng huái lèi dài xià ,yán jìn yì bú shū [15] 。
详情

沁园春(题西宗云山楼)

刘镇 〔宋朝〕

爽气西来,玉削群峰,千杉万松。望疏林清旷,晴烟紫翠,雪边回棹,柳外闻钟。夜月琼田,夕阳金界,倒影楼台表里空。桥阴曲,是旧来忠定,手种芙蓉。 仙翁。心事谁同。付鱼鸟相望一笑中。向月梅香底,招邀和靖,云山高处,问讯梁公。物象搜奇,风流怀古,消得文章万丈虹。沉吟久,想依春树,人在江东。沁园春(题西宗云山楼)拼音解读:shuǎng qì xī lái ,yù xuē qún fēng ,qiān shān wàn sōng 。wàng shū lín qīng kuàng ,qíng yān zǐ cuì ,xuě biān huí zhào ,liǔ wài wén zhōng 。yè yuè qióng tián ,xī yáng jīn jiè ,dǎo yǐng lóu tái biǎo lǐ kōng 。qiáo yīn qǔ ,shì jiù lái zhōng dìng ,shǒu zhǒng fú róng 。 xiān wēng 。xīn shì shuí tóng 。fù yú niǎo xiàng wàng yī xiào zhōng 。xiàng yuè méi xiāng dǐ ,zhāo yāo hé jìng ,yún shān gāo chù ,wèn xùn liáng gōng 。wù xiàng sōu qí ,fēng liú huái gǔ ,xiāo dé wén zhāng wàn zhàng hóng 。chén yín jiǔ ,xiǎng yī chūn shù ,rén zài jiāng dōng 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->