玉楼春(茶)

杨无咎 〔宋朝〕

酒阑未放宾朋散。自拣冰芽教旋碾。调膏初喜玉成泥,溅沫共惊银作线。 已知于我情非浅。不必宁宁书木宛面。满尝乞得夜无眠,要听枕边言语软。玉楼春(茶)拼音解读:jiǔ lán wèi fàng bīn péng sàn 。zì jiǎn bīng yá jiāo xuán niǎn 。diào gāo chū xǐ yù chéng ní ,jiàn mò gòng jīng yín zuò xiàn 。 yǐ zhī yú wǒ qíng fēi qiǎn 。bú bì níng níng shū mù wǎn miàn 。mǎn cháng qǐ dé yè wú mián ,yào tīng zhěn biān yán yǔ ruǎn 。
猜您喜欢

卜算子(茉莉)

刘克庄 〔宋朝〕

老圃献花来,异域移根至。相对炎官火伞中,便有清凉意。 淡薄古梳妆,娴雅仙标致。欲起涪翁再品花,压了出_弟。卜算子(茉莉)拼音解读:lǎo pǔ xiàn huā lái ,yì yù yí gēn zhì 。xiàng duì yán guān huǒ sǎn zhōng ,biàn yǒu qīng liáng yì 。 dàn báo gǔ shū zhuāng ,xián yǎ xiān biāo zhì 。yù qǐ fú wēng zài pǐn huā ,yā le chū _dì 。
详情

南柯子(玉簪)

韩元吉 〔宋朝〕

五月炎州路,千重扑地开。只疑标韵是江梅。不道薰风庭院、雪成堆。 宝髻琼瑶缀,仙衣翡翠裁。一枝长伴荔枝来。付与玉人和笑、插鸾钗。南柯子(玉簪)拼音解读:wǔ yuè yán zhōu lù ,qiān zhòng pū dì kāi 。zhī yí biāo yùn shì jiāng méi 。bú dào xūn fēng tíng yuàn 、xuě chéng duī 。 bǎo jì qióng yáo zhuì ,xiān yī fěi cuì cái 。yī zhī zhǎng bàn lì zhī lái 。fù yǔ yù rén hé xiào 、chā luán chāi 。
详情

古棺石铭

佚名 〔唐朝〕

欲陷不陷被藤缚,欲落不落被沙阁,五百年后遇熊博。古棺石铭拼音解读:yù xiàn bú xiàn bèi téng fù ,yù luò bú luò bèi shā gé ,wǔ bǎi nián hòu yù xióng bó 。
详情

东飞伯劳歌

萧衍 〔魏晋〕

东飞伯劳西飞燕,黄姑织女时相见。 谁家女儿对门居,开颜发艳照里闾。 南窗北牖挂明光,罗帷绮箔脂粉香。 女儿年几十五六,窈窕无双颜如玉。 三春已暮花从风,空留可怜与谁同。 东飞伯劳歌拼音解读: dōng fēi bó láo xī fēi yàn ,huáng gū zhī nǚ shí xiàng jiàn 。 shuí jiā nǚ ér duì mén jū ,kāi yán fā yàn zhào lǐ lǘ 。 nán chuāng běi yǒu guà míng guāng ,luó wéi qǐ bó zhī fěn xiāng 。 nǚ ér nián jǐ shí wǔ liù ,yǎo tiǎo wú shuāng yán rú yù 。 sān chūn yǐ mù huā cóng fēng ,kōng liú kě lián yǔ shuí tóng 。
详情

【双调】殿前欢_畅幽哉,春

贯云石 〔元朝〕

畅幽哉,春风无处不楼台。一时怀抱俱无奈,总对天开。就渊明归去来,怕鹤怨山禽怪,问甚功名在?酸斋是我,我是酸斋。 楚怀王,忠臣跳入汨罗江。《离骚》读罢空惆怅,日月同光。伤心来笑一场,笑你个三闾强,为甚不身心放?沧浪污你,你污沧浪。 觉来评,求名求利不多争。西风吹起山林兴,便了余生。白云边创草亭,便留下寻芳径,消日月存天性。功名戏我,我戏功名。 怕西风,晚来吹上广寒宫。玉台不放香奁梦,正要情浓。此时心造物同,听甚《霓裳》弄,酒后黄鹤送。山翁醉我,我醉山翁。 怕相逢,怕相逢歌罢酒樽空。醉归来纵有阳台梦,云雨元踪。楼心月扇底风,情缘重,恨不似钗头凤。东阳瘦损,羞对青铜。 怕秋来,怕秋来秋绪感秋怀。扫空阶落叶西风外,独立苍苔。看黄花谩自开,人安在?还不彻相思债。朝云暮雨,都变了梦里阳台。 隔帘听,几番风送卖花声。夜来微雨天阶净,小院闲庭。轻寒翠袖生,穿芳径,十二阑干凭。杏花疏影,杨柳新晴。 数归期,绿苔墙划损短金篦。裙刀儿刻得阑干碎,都为别离。西楼上雁过稀,无消息,空滴尽相思泪。山长水远,何日回归? 夜啼乌,柳枝和月翠扶疏。绣鞋香染莓苔路,搔首踟蹰。灯残瘦影孤,花落流度度,春去佳期误。离鸾有恨,过雁无书。 和阿里西瑛懒云窝 懒云窝,阳台谁与送巫娥?蟾光一任来穿破,遁迹由他。蔽一天星斗多,分半榻蒲团坐,尽万里鹏程挫。向烟霞笑傲,任世事蹉跎。【双调】殿前欢_畅幽哉,春拼音解读:chàng yōu zāi ,chūn fēng wú chù bú lóu tái 。yī shí huái bào jù wú nài ,zǒng duì tiān kāi 。jiù yuān míng guī qù lái ,pà hè yuàn shān qín guài ,wèn shèn gōng míng zài ?suān zhāi shì wǒ ,wǒ shì suān zhāi 。 chǔ huái wáng ,zhōng chén tiào rù mì luó jiāng 。《lí sāo 》dú bà kōng chóu chàng ,rì yuè tóng guāng 。shāng xīn lái xiào yī chǎng ,xiào nǐ gè sān lǘ qiáng ,wéi shèn bú shēn xīn fàng ?cāng làng wū nǐ ,nǐ wū cāng làng 。 jiào lái píng ,qiú míng qiú lì bú duō zhēng 。xī fēng chuī qǐ shān lín xìng ,biàn le yú shēng 。bái yún biān chuàng cǎo tíng ,biàn liú xià xún fāng jìng ,xiāo rì yuè cún tiān xìng 。gōng míng xì wǒ ,wǒ xì gōng míng 。 pà xī fēng ,wǎn lái chuī shàng guǎng hán gōng 。yù tái bú fàng xiāng lián mèng ,zhèng yào qíng nóng 。cǐ shí xīn zào wù tóng ,tīng shèn 《ní shang 》nòng ,jiǔ hòu huáng hè sòng 。shān wēng zuì wǒ ,wǒ zuì shān wēng 。 pà xiàng féng ,pà xiàng féng gē bà jiǔ zūn kōng 。zuì guī lái zòng yǒu yáng tái mèng ,yún yǔ yuán zōng 。lóu xīn yuè shàn dǐ fēng ,qíng yuán zhòng ,hèn bú sì chāi tóu fèng 。dōng yáng shòu sǔn ,xiū duì qīng tóng 。 pà qiū lái ,pà qiū lái qiū xù gǎn qiū huái 。sǎo kōng jiē luò yè xī fēng wài ,dú lì cāng tái 。kàn huáng huā màn zì kāi ,rén ān zài ?hái bú chè xiàng sī zhài 。cháo yún mù yǔ ,dōu biàn le mèng lǐ yáng tái 。 gé lián tīng ,jǐ fān fēng sòng mài huā shēng 。yè lái wēi yǔ tiān jiē jìng ,xiǎo yuàn xián tíng 。qīng hán cuì xiù shēng ,chuān fāng jìng ,shí èr lán gàn píng 。xìng huā shū yǐng ,yáng liǔ xīn qíng 。 shù guī qī ,lǜ tái qiáng huá sǔn duǎn jīn bì 。qún dāo ér kè dé lán gàn suì ,dōu wéi bié lí 。xī lóu shàng yàn guò xī ,wú xiāo xī ,kōng dī jìn xiàng sī lèi 。shān zhǎng shuǐ yuǎn ,hé rì huí guī ? yè tí wū ,liǔ zhī hé yuè cuì fú shū 。xiù xié xiāng rǎn méi tái lù ,sāo shǒu chí chú 。dēng cán shòu yǐng gū ,huā luò liú dù dù ,chūn qù jiā qī wù 。lí luán yǒu hèn ,guò yàn wú shū 。 hé ā lǐ xī yīng lǎn yún wō  lǎn yún wō ,yáng tái shuí yǔ sòng wū é ?chán guāng yī rèn lái chuān pò ,dùn jì yóu tā 。bì yī tiān xīng dòu duō ,fèn bàn tà pú tuán zuò ,jìn wàn lǐ péng chéng cuò 。xiàng yān xiá xiào ào ,rèn shì shì cuō tuó 。
详情

霜天晓角(和叶检阅仁叔韵)

吴潜 〔宋朝〕

倚花傍月,花底歌声彻。最好月筛花影,花月浸、香奇绝。 双溪秋月洁。桂棹何时发。客里明朝送客,多少事、且休说。霜天晓角(和叶检阅仁叔韵)拼音解读:yǐ huā bàng yuè ,huā dǐ gē shēng chè 。zuì hǎo yuè shāi huā yǐng ,huā yuè jìn 、xiāng qí jué 。 shuāng xī qiū yuè jié 。guì zhào hé shí fā 。kè lǐ míng cháo sòng kè ,duō shǎo shì 、qiě xiū shuō 。
详情

咏北海

汪遵 〔唐朝〕

汉臣曾此作缧囚,茹血衣毛十九秋。 鹤发半垂龙节在,不闻青史说封侯。 咏北海拼音解读: hàn chén céng cǐ zuò léi qiú ,rú xuè yī máo shí jiǔ qiū 。 hè fā bàn chuí lóng jiē zài ,bú wén qīng shǐ shuō fēng hóu 。
详情

烧香(茹芝却粒世无方)

陆游 〔宋朝〕

【烧香】茹芝却粒世无方,随食江湖每自伤。千里一身凫泛泛,十年万事海茫茫。春来乡梦凭谁说,归去君恩未敢忘。一寸丹心幸无愧,庭空月白夜烧香。烧香(茹芝却粒世无方)拼音解读:【shāo xiāng 】rú zhī què lì shì wú fāng ,suí shí jiāng hú měi zì shāng 。qiān lǐ yī shēn fú fàn fàn ,shí nián wàn shì hǎi máng máng 。chūn lái xiāng mèng píng shuí shuō ,guī qù jun1 ēn wèi gǎn wàng 。yī cùn dān xīn xìng wú kuì ,tíng kōng yuè bái yè shāo xiāng 。
详情

满江红(次潼川漕刘殿院韵)

京镗 〔宋朝〕

外省抡才,诏书下、芝泥犹湿。应料得、出奇锦绣,争辉金碧。三级浪高鱼已化,九霄路远鹏方息。有宗工、此地独持衡,将专席。 岁月晚,霜风急。嗟老子,为行客。念昔陪班缀,今亲辞色。握手方成同社款,消魂又作歧亭别。也不须、因赋大刀头,归心折。满江红(次潼川漕刘殿院韵)拼音解读:wài shěng lún cái ,zhào shū xià 、zhī ní yóu shī 。yīng liào dé 、chū qí jǐn xiù ,zhēng huī jīn bì 。sān jí làng gāo yú yǐ huà ,jiǔ xiāo lù yuǎn péng fāng xī 。yǒu zōng gōng 、cǐ dì dú chí héng ,jiāng zhuān xí 。 suì yuè wǎn ,shuāng fēng jí 。jiē lǎo zǐ ,wéi háng kè 。niàn xī péi bān zhuì ,jīn qīn cí sè 。wò shǒu fāng chéng tóng shè kuǎn ,xiāo hún yòu zuò qí tíng bié 。yě bú xū 、yīn fù dà dāo tóu ,guī xīn shé 。
详情

女冠子·凤楼琪树

鹿虔扆 〔宋朝〕

凤楼琪树,惆怅刘郎一去,正春深。洞里愁空结,人间信莫寻。竹疏斋殿迥,松密醮坛阴。倚云低首望,可知心? 女冠子·凤楼琪树拼音解读: fèng lóu qí shù ,chóu chàng liú láng yī qù ,zhèng chūn shēn 。dòng lǐ chóu kōng jié ,rén jiān xìn mò xún 。zhú shū zhāi diàn jiǒng ,sōng mì jiào tán yīn 。yǐ yún dī shǒu wàng ,kě zhī xīn ?
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->