南柯子(塔院僧阁)

陈与义 〔宋朝〕

矫矫千年鹤,茫茫万里风。阑干三面看秋空。背插浮屠千尺、冷烟中。 林坞村村暗,溪流处处通。此间何似玉霄峰。遥望蓬莱依约、晚云东。南柯子(塔院僧阁)拼音解读:jiǎo jiǎo qiān nián hè ,máng máng wàn lǐ fēng 。lán gàn sān miàn kàn qiū kōng 。bèi chā fú tú qiān chǐ 、lěng yān zhōng 。 lín wù cūn cūn àn ,xī liú chù chù tōng 。cǐ jiān hé sì yù xiāo fēng 。yáo wàng péng lái yī yuē 、wǎn yún dōng 。
猜您喜欢

木兰花慢·送人之官九华

周端臣 〔宋朝〕

霭芳阴未解,乍天气、过元宵。讶客神犹寒,吟窗易晓,春色无柳。梅梢。尚留顾藉,滞东风、未肯雪轻飘。知道诗翁欲去,递香要送兰桡。清标。会上丛霄。千里阻、九华遥。料今朝别后,他时有梦,应梦今朝。河桥。柳愁未醒,赠行人、又恐越魂销。留取归来紧马,翠长千缕柔条。木兰花慢·送人之官九华拼音解读:ǎi fāng yīn wèi jiě ,zhà tiān qì 、guò yuán xiāo 。yà kè shén yóu hán ,yín chuāng yì xiǎo ,chūn sè wú liǔ 。méi shāo 。shàng liú gù jiè ,zhì dōng fēng 、wèi kěn xuě qīng piāo 。zhī dào shī wēng yù qù ,dì xiāng yào sòng lán ráo 。qīng biāo 。huì shàng cóng xiāo 。qiān lǐ zǔ 、jiǔ huá yáo 。liào jīn cháo bié hòu ,tā shí yǒu mèng ,yīng mèng jīn cháo 。hé qiáo 。liǔ chóu wèi xǐng ,zèng háng rén 、yòu kǒng yuè hún xiāo 。liú qǔ guī lái jǐn mǎ ,cuì zhǎng qiān lǚ róu tiáo 。
详情

【双调】雁儿落过得胜令_送别和风闹

刘时中 〔元朝〕

送别和风闹燕莺,丽日明桃杏。长江一线平,暮雨千山静。载酒送君行,折柳系离情。梦里思梁苑,花时别渭城。长亭,咫尺人孤另;愁听,阳关第四声。东山仰谢安,秋水思张翰。长沙屈贾谊,落日悲王粲。坐上酒初残,灯下剑空弹。马援标铜柱,班超指玉关。遥看,明月钱塘岸;云间,山头更有山。题和靖墓西湖避世乖,东阁偿诗债。遨游天地间,放浪江湖外。读易坐书斋,策杖步苍苔。酒饮方拚醉,诗成且放怀。渐渐梅开,独立黄昏待。暗暗香来,清闲处士宅。【双调】雁儿落过得胜令_送别和风闹拼音解读:sòng bié hé fēng nào yàn yīng ,lì rì míng táo xìng 。zhǎng jiāng yī xiàn píng ,mù yǔ qiān shān jìng 。zǎi jiǔ sòng jun1 háng ,shé liǔ xì lí qíng 。mèng lǐ sī liáng yuàn ,huā shí bié wèi chéng 。zhǎng tíng ,zhǐ chǐ rén gū lìng ;chóu tīng ,yáng guān dì sì shēng 。dōng shān yǎng xiè ān ,qiū shuǐ sī zhāng hàn 。zhǎng shā qū jiǎ yì ,luò rì bēi wáng càn 。zuò shàng jiǔ chū cán ,dēng xià jiàn kōng dàn 。mǎ yuán biāo tóng zhù ,bān chāo zhǐ yù guān 。yáo kàn ,míng yuè qián táng àn ;yún jiān ,shān tóu gèng yǒu shān 。tí hé jìng mù xī hú bì shì guāi ,dōng gé cháng shī zhài 。áo yóu tiān dì jiān ,fàng làng jiāng hú wài 。dú yì zuò shū zhāi ,cè zhàng bù cāng tái 。jiǔ yǐn fāng pīn zuì ,shī chéng qiě fàng huái 。jiàn jiàn méi kāi ,dú lì huáng hūn dài 。àn àn xiāng lái ,qīng xián chù shì zhái 。
详情

满江红(重九登增江凤台望崔清献故居)

陈纪 〔宋朝〕

凤去台空,庭叶下、嫩寒初透。人世上、几番风雨,几番重九。列岫迢供远目,晴空荡荡容长袖。把中年、怀抱更登台,秋知否。 天也老,山应瘦。时易失,欢难久。到于今惟有,黄花依旧。岁晚凄其诸葛恨,乾坤只可渊明酒。忆坡头、老菊晚香寒,空搔首。满江红(重九登增江凤台望崔清献故居)拼音解读:fèng qù tái kōng ,tíng yè xià 、nèn hán chū tòu 。rén shì shàng 、jǐ fān fēng yǔ ,jǐ fān zhòng jiǔ 。liè xiù tiáo gòng yuǎn mù ,qíng kōng dàng dàng róng zhǎng xiù 。bǎ zhōng nián 、huái bào gèng dēng tái ,qiū zhī fǒu 。 tiān yě lǎo ,shān yīng shòu 。shí yì shī ,huān nán jiǔ 。dào yú jīn wéi yǒu ,huáng huā yī jiù 。suì wǎn qī qí zhū gě hèn ,qián kūn zhī kě yuān míng jiǔ 。yì pō tóu 、lǎo jú wǎn xiāng hán ,kōng sāo shǒu 。
详情

定风波·两两轻红半晕腮

苏轼 〔宋朝〕

十月九日,孟亨之置酒秋香亭。有双拒霜,独向君猷而开,坐客喜笑,以为非使君莫可当此花,故作是篇。 两两轻红半晕腮,依依独为使君回。若道使君无此意,何为,双花不向别人开。但看低昂烟雨里,不已。劝君休诉十分杯。更问尊前狂副使。来岁。花开时节与谁来。定风波·两两轻红半晕腮拼音解读:shí yuè jiǔ rì ,mèng hēng zhī zhì jiǔ qiū xiāng tíng 。yǒu shuāng jù shuāng ,dú xiàng jun1 yóu ér kāi ,zuò kè xǐ xiào ,yǐ wéi fēi shǐ jun1 mò kě dāng cǐ huā ,gù zuò shì piān 。 liǎng liǎng qīng hóng bàn yūn sāi ,yī yī dú wéi shǐ jun1 huí 。ruò dào shǐ jun1 wú cǐ yì ,hé wéi ,shuāng huā bú xiàng bié rén kāi 。dàn kàn dī áng yān yǔ lǐ ,bú yǐ 。quàn jun1 xiū sù shí fèn bēi 。gèng wèn zūn qián kuáng fù shǐ 。lái suì 。huā kāi shí jiē yǔ shuí lái 。
详情

小桃红(柔条不奈晓风梳)

李致远 〔元朝〕

【越调·小桃红】新柳柔条不奈晓风梳,乱织新丝绿。瘦倚春寒灞陵路。[1]影扶疏,梨花未肯飘香玉。黄金半吐,翠烟微妒,相伴月儿孤。小桃红(柔条不奈晓风梳)拼音解读:【yuè diào ·xiǎo táo hóng 】xīn liǔ róu tiáo bú nài xiǎo fēng shū ,luàn zhī xīn sī lǜ 。shòu yǐ chūn hán bà líng lù 。[1]yǐng fú shū ,lí huā wèi kěn piāo xiāng yù 。huáng jīn bàn tǔ ,cuì yān wēi dù ,xiàng bàn yuè ér gū 。
详情

核舟记

魏学洢 〔先秦〕

明有奇巧人曰王叔远,能以径寸之木为宫室、器皿、人物,以至鸟兽、木石,罔不因势象形,各具情态。尝贻余核舟一,盖大苏泛赤壁云。  舟首尾长约八分有奇,高可二黍许。中轩敞者为舱,箬篷覆之。旁开小窗,左右各四,共八扇。启窗而观,雕栏相望焉。闭之,则右刻“山高月小,水落石出”,左刻“清风徐来,水波不兴”,石青糁之。  船头坐三人,中峨冠而多髯者为东坡,佛印居右,鲁直居左。苏、黄共阅一手卷。东坡右手执卷端,左手抚鲁直背。鲁直左手执卷末,右手指卷,如有所语。东坡现右足,鲁直现左足,各微侧,其两膝相比者,各隐卷底衣褶中。佛印绝类弥勒,袒胸露乳,矫首昂视,神情与苏黄不属。卧右膝,诎右臂支船,而竖其左膝,左臂挂念珠倚之,珠可历历数也。  舟尾横卧一楫。楫左右舟子各一人。居右者椎髻仰面,左手倚一衡木,右手攀右趾,若啸呼状。居左者右手执蒲葵扇,左手抚炉,炉上有壶,其人视端容寂,若听茶声然。  其船背稍夷,则题名其上,文曰“天启壬戌秋日,虞山王毅叔远甫刻”,细若蚊足,钩画了了,其色墨。又用篆章一,文曰“初平山人”,其色丹。  通计一舟,为人五,为窗八,为箬篷,为楫,为炉,为壶,为手卷,为念珠各一;对联、题名并篆文,为字共三十有四。而计其长,曾不盈寸。盖简桃核修狭者为之。  魏子详瞩既毕,诧曰:嘻,技亦灵怪矣哉!核舟记拼音解读: míng yǒu qí qiǎo rén yuē wáng shū yuǎn ,néng yǐ jìng cùn zhī mù wéi gōng shì 、qì mǐn 、rén wù ,yǐ zhì niǎo shòu 、mù shí ,wǎng bú yīn shì xiàng xíng ,gè jù qíng tài 。cháng yí yú hé zhōu yī ,gài dà sū fàn chì bì yún 。  zhōu shǒu wěi zhǎng yuē bā fèn yǒu qí ,gāo kě èr shǔ xǔ 。zhōng xuān chǎng zhě wéi cāng ,ruò péng fù zhī 。páng kāi xiǎo chuāng ,zuǒ yòu gè sì ,gòng bā shàn 。qǐ chuāng ér guān ,diāo lán xiàng wàng yān 。bì zhī ,zé yòu kè “shān gāo yuè xiǎo ,shuǐ luò shí chū ”,zuǒ kè “qīng fēng xú lái ,shuǐ bō bú xìng ”,shí qīng shēn zhī 。  chuán tóu zuò sān rén ,zhōng é guàn ér duō rán zhě wéi dōng pō ,fó yìn jū yòu ,lǔ zhí jū zuǒ 。sū 、huáng gòng yuè yī shǒu juàn 。dōng pō yòu shǒu zhí juàn duān ,zuǒ shǒu fǔ lǔ zhí bèi 。lǔ zhí zuǒ shǒu zhí juàn mò ,yòu shǒu zhǐ juàn ,rú yǒu suǒ yǔ 。dōng pō xiàn yòu zú ,lǔ zhí xiàn zuǒ zú ,gè wēi cè ,qí liǎng xī xiàng bǐ zhě ,gè yǐn juàn dǐ yī zhě zhōng 。fó yìn jué lèi mí lè ,tǎn xiōng lù rǔ ,jiǎo shǒu áng shì ,shén qíng yǔ sū huáng bú shǔ 。wò yòu xī ,qū yòu bì zhī chuán ,ér shù qí zuǒ xī ,zuǒ bì guà niàn zhū yǐ zhī ,zhū kě lì lì shù yě 。  zhōu wěi héng wò yī jí 。jí zuǒ yòu zhōu zǐ gè yī rén 。jū yòu zhě zhuī jì yǎng miàn ,zuǒ shǒu yǐ yī héng mù ,yòu shǒu pān yòu zhǐ ,ruò xiào hū zhuàng 。jū zuǒ zhě yòu shǒu zhí pú kuí shàn ,zuǒ shǒu fǔ lú ,lú shàng yǒu hú ,qí rén shì duān róng jì ,ruò tīng chá shēng rán 。  qí chuán bèi shāo yí ,zé tí míng qí shàng ,wén yuē “tiān qǐ rén xū qiū rì ,yú shān wáng yì shū yuǎn fǔ kè ”,xì ruò wén zú ,gōu huà le le ,qí sè mò 。yòu yòng zhuàn zhāng yī ,wén yuē “chū píng shān rén ”,qí sè dān 。  tōng jì yī zhōu ,wéi rén wǔ ,wéi chuāng bā ,wéi ruò péng ,wéi jí ,wéi lú ,wéi hú ,wéi shǒu juàn ,wéi niàn zhū gè yī ;duì lián 、tí míng bìng zhuàn wén ,wéi zì gòng sān shí yǒu sì 。ér jì qí zhǎng ,céng bú yíng cùn 。gài jiǎn táo hé xiū xiá zhě wéi zhī 。  wèi zǐ xiáng zhǔ jì bì ,chà yuē :xī ,jì yì líng guài yǐ zāi !
详情

豫章行(胡风吹代马)

李白 〔唐朝〕

胡风吹代马,北拥鲁阳关。 吴兵照海雪,西讨何时还。 半渡上辽津,黄云惨无颜。 老母与子别,呼天野草间。 白马绕旌旗,悲鸣相追攀。 白杨秋月苦,早落豫章山。 本为休明人,斩虏素不闲。 岂惜战斗死,为君扫凶顽。 精感石没羽,岂云惮险艰。 楼船若鲸飞,波荡落星湾。 此曲不可奏,三军鬓成斑。豫章行(胡风吹代马)拼音解读:hú fēng chuī dài mǎ ,běi yōng lǔ yáng guān 。 wú bīng zhào hǎi xuě ,xī tǎo hé shí hái 。 bàn dù shàng liáo jīn ,huáng yún cǎn wú yán 。 lǎo mǔ yǔ zǐ bié ,hū tiān yě cǎo jiān 。 bái mǎ rào jīng qí ,bēi míng xiàng zhuī pān 。 bái yáng qiū yuè kǔ ,zǎo luò yù zhāng shān 。 běn wéi xiū míng rén ,zhǎn lǔ sù bú xián 。 qǐ xī zhàn dòu sǐ ,wéi jun1 sǎo xiōng wán 。 jīng gǎn shí méi yǔ ,qǐ yún dàn xiǎn jiān 。 lóu chuán ruò jīng fēi ,bō dàng luò xīng wān 。 cǐ qǔ bú kě zòu ,sān jun1 bìn chéng bān 。
详情

青玉案·征鸿过尽秋容谢

石孝友 〔宋朝〕

征鸿过尽秋容谢。卷离恨、还东下。剪剪霜风落平野。溪山掩映,水烟摇曳,几簇渔樵舍。 芙蓉城里人如画。春伴春游夜转夜。别后知他如何也。心随云乱,眼随天断,泪逐长江泻。青玉案·征鸿过尽秋容谢拼音解读:zhēng hóng guò jìn qiū róng xiè 。juàn lí hèn 、hái dōng xià 。jiǎn jiǎn shuāng fēng luò píng yě 。xī shān yǎn yìng ,shuǐ yān yáo yè ,jǐ cù yú qiáo shě 。 fú róng chéng lǐ rén rú huà 。chūn bàn chūn yóu yè zhuǎn yè 。bié hòu zhī tā rú hé yě 。xīn suí yún luàn ,yǎn suí tiān duàn ,lèi zhú zhǎng jiāng xiè 。
详情

鹊桥仙(同舍郎载酒见过,醉后作)

曾觌 〔宋朝〕

菊花小摘,西风斜照,帘影轻笼暝色。玉尊侧倒莫辞空,□满座、宾朋弁侧。 乡邦万里,北来年少,几个如今在得。扶头一任且留连,叹人世、光阴半百。鹊桥仙(同舍郎载酒见过,醉后作)拼音解读:jú huā xiǎo zhāi ,xī fēng xié zhào ,lián yǐng qīng lóng míng sè 。yù zūn cè dǎo mò cí kōng ,□mǎn zuò 、bīn péng biàn cè 。 xiāng bāng wàn lǐ ,běi lái nián shǎo ,jǐ gè rú jīn zài dé 。fú tóu yī rèn qiě liú lián ,tàn rén shì 、guāng yīn bàn bǎi 。
详情

贺新郎(再韵赋雪)

刘学箕 〔宋朝〕

晓听儿曹说。道前村、疏梅莫与,蔽萧缠葛。急与呼童诛翦尽,趁此江天暮雪。唤小艇、渔翁鹤发,凛冽寒风吹酒面,与何人、共泛山阴月。归浩叹,御琴瑟。 世寰恍惚山川别。望琼楼、玉宇相映,烂银环合。冰柱雪车新句就,不疗饥肠病骨。奈野鸟、千山飞绝。我笑书生贫亦甚,诵布衾、岁久寒如铁。儿恶卧,踏里裂。贺新郎(再韵赋雪)拼音解读:xiǎo tīng ér cáo shuō 。dào qián cūn 、shū méi mò yǔ ,bì xiāo chán gě 。jí yǔ hū tóng zhū jiǎn jìn ,chèn cǐ jiāng tiān mù xuě 。huàn xiǎo tǐng 、yú wēng hè fā ,lǐn liè hán fēng chuī jiǔ miàn ,yǔ hé rén 、gòng fàn shān yīn yuè 。guī hào tàn ,yù qín sè 。 shì huán huǎng hū shān chuān bié 。wàng qióng lóu 、yù yǔ xiàng yìng ,làn yín huán hé 。bīng zhù xuě chē xīn jù jiù ,bú liáo jī cháng bìng gǔ 。nài yě niǎo 、qiān shān fēi jué 。wǒ xiào shū shēng pín yì shèn ,sòng bù qīn 、suì jiǔ hán rú tiě 。ér è wò ,tà lǐ liè 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->