愁倚阑

蔡伸 〔宋朝〕

伤春晚,送春归。步云溪。绿叶同心双小字,记曾题。 楼外红日平西。长亭路、烟草萋萋。云雨不成新梦后,倚阑时。愁倚阑拼音解读:shāng chūn wǎn ,sòng chūn guī 。bù yún xī 。lǜ yè tóng xīn shuāng xiǎo zì ,jì céng tí 。 lóu wài hóng rì píng xī 。zhǎng tíng lù 、yān cǎo qī qī 。yún yǔ bú chéng xīn mèng hòu ,yǐ lán shí 。
猜您喜欢

临江仙·峭壁参差十二峰

牛希济 〔宋朝〕

峭壁参差十二峰,冷烟寒树重重。瑶姬宫殿是仙踪。金炉珠帐,香霭昼偏浓。一自楚王惊梦断,人间无路相逢。至今云雨带愁容,月斜江上,征棹动晨钟。 临江仙·峭壁参差十二峰拼音解读: qiào bì cān chà shí èr fēng ,lěng yān hán shù zhòng zhòng 。yáo jī gōng diàn shì xiān zōng 。jīn lú zhū zhàng ,xiāng ǎi zhòu piān nóng 。yī zì chǔ wáng jīng mèng duàn ,rén jiān wú lù xiàng féng 。zhì jīn yún yǔ dài chóu róng ,yuè xié jiāng shàng ,zhēng zhào dòng chén zhōng 。
详情

月当窗(寓霜天晓角)

张辑 〔宋朝〕

看朱成碧。曾醉梅花侧。相遇匆匆相别。又争似、不相识。 南北。千里隔。几时重见得。最苦子规啼处,一片月、当窗白。月当窗(寓霜天晓角)拼音解读:kàn zhū chéng bì 。céng zuì méi huā cè 。xiàng yù cōng cōng xiàng bié 。yòu zhēng sì 、bú xiàng shí 。 nán běi 。qiān lǐ gé 。jǐ shí zhòng jiàn dé 。zuì kǔ zǐ guī tí chù ,yī piàn yuè 、dāng chuāng bái 。
详情

戏答成汭

徐彦若 〔清朝〕

南海黄茅瘴,不死成和尚。戏答成汭拼音解读:nán hǎi huáng máo zhàng ,bú sǐ chéng hé shàng 。
详情

好事近·汴京赐宴闻教坊乐有感

韩元吉 〔唐朝〕

凝碧旧池头,一听管弦凄切。多少梨园声在,总不堪华发。 杏花无处避春愁,也傍野烟发。惟有御沟声断,似知人呜咽。 好事近·汴京赐宴闻教坊乐有感拼音解读: níng bì jiù chí tóu ,yī tīng guǎn xián qī qiē 。duō shǎo lí yuán shēng zài ,zǒng bú kān huá fā 。 xìng huā wú chù bì chūn chóu ,yě bàng yě yān fā 。wéi yǒu yù gōu shēng duàn ,sì zhī rén wū yān 。
详情

离世(灵怀其不吾知兮)

楚辞(先秦及汉代) 〔先秦〕

【离世】灵怀其不吾知兮,灵怀其不吾闻。就灵怀之皇祖兮,愬灵怀之鬼神。灵怀曾不吾与兮,即听夫人之谀辞。余辞上参於天坠兮,旁引之於四时。指日月使延照兮,抚招摇以质正。立师旷俾端辞兮,命咎繇使并听。兆出名曰正则兮,卦发字曰灵均。余幼既有此鸿节兮,长愈固而弥纯。不从俗而诐行兮,直躬指而信志。不枉绳以追曲兮,屈情素以从事。端余行其如玉兮,述皇舆之踵迹。群阿容以晦光兮,皇舆覆以幽辟。舆中涂以回畔兮,驷马惊而横奔。执组者不能制兮,必折轭而摧辕。断镳衔以驰骛兮,暮去次而敢止。路荡荡其无人兮,遂不禦乎千里。身衡陷而下沉兮,不可获而复登。不顾身之卑贱兮,惜皇舆之不兴。出国门而端指兮,冀壹寤而锡还。哀仆夫之坎毒兮,屡离忧而逢患。九年之中不吾反兮,思彭咸之水游。惜师延之浮渚兮,赴汨罗之长流。遵江曲之逶移兮,触石碕而衡游。波澧澧而扬浇兮,顺长濑之浊流。凌黄沱而下低兮,思还流而复反。玄舆驰而并集兮,身容与而日远。棹舟杭以横濿兮,济湘流而南极。立江界而长吟兮,愁哀哀而累息。情慌忽以忘归兮,神浮游以高历。心蛩蛩而怀顾兮,魂眷眷而独逝。叹曰:余思旧邦心依违兮,日暮黄昏羌幽悲兮,去郢东迁余谁慕兮,谗夫党旅其以兹故兮,河水淫淫情所原兮,顾瞻郢路终不返兮。离世(灵怀其不吾知兮)拼音解读:【lí shì 】líng huái qí bú wú zhī xī ,líng huái qí bú wú wén 。jiù líng huái zhī huáng zǔ xī ,sè líng huái zhī guǐ shén 。líng huái céng bú wú yǔ xī ,jí tīng fū rén zhī yú cí 。yú cí shàng cān yú tiān zhuì xī ,páng yǐn zhī yú sì shí 。zhǐ rì yuè shǐ yán zhào xī ,fǔ zhāo yáo yǐ zhì zhèng 。lì shī kuàng bǐ duān cí xī ,mìng jiù yáo shǐ bìng tīng 。zhào chū míng yuē zhèng zé xī ,guà fā zì yuē líng jun1 。yú yòu jì yǒu cǐ hóng jiē xī ,zhǎng yù gù ér mí chún 。bú cóng sú ér bì háng xī ,zhí gōng zhǐ ér xìn zhì 。bú wǎng shéng yǐ zhuī qǔ xī ,qū qíng sù yǐ cóng shì 。duān yú háng qí rú yù xī ,shù huáng yú zhī zhǒng jì 。qún ā róng yǐ huì guāng xī ,huáng yú fù yǐ yōu pì 。yú zhōng tú yǐ huí pàn xī ,sì mǎ jīng ér héng bēn 。zhí zǔ zhě bú néng zhì xī ,bì shé è ér cuī yuán 。duàn biāo xián yǐ chí wù xī ,mù qù cì ér gǎn zhǐ 。lù dàng dàng qí wú rén xī ,suí bú yù hū qiān lǐ 。shēn héng xiàn ér xià chén xī ,bú kě huò ér fù dēng 。bú gù shēn zhī bēi jiàn xī ,xī huáng yú zhī bú xìng 。chū guó mén ér duān zhǐ xī ,jì yī wù ér xī hái 。āi pú fū zhī kǎn dú xī ,lǚ lí yōu ér féng huàn 。jiǔ nián zhī zhōng bú wú fǎn xī ,sī péng xián zhī shuǐ yóu 。xī shī yán zhī fú zhǔ xī ,fù mì luó zhī zhǎng liú 。zūn jiāng qǔ zhī wēi yí xī ,chù shí qī ér héng yóu 。bō lǐ lǐ ér yáng jiāo xī ,shùn zhǎng lài zhī zhuó liú 。líng huáng tuó ér xià dī xī ,sī hái liú ér fù fǎn 。xuán yú chí ér bìng jí xī ,shēn róng yǔ ér rì yuǎn 。zhào zhōu háng yǐ héng lì xī ,jì xiāng liú ér nán jí 。lì jiāng jiè ér zhǎng yín xī ,chóu āi āi ér lèi xī 。qíng huāng hū yǐ wàng guī xī ,shén fú yóu yǐ gāo lì 。xīn qióng qióng ér huái gù xī ,hún juàn juàn ér dú shì 。tàn yuē :yú sī jiù bāng xīn yī wéi xī ,rì mù huáng hūn qiāng yōu bēi xī ,qù yǐng dōng qiān yú shuí mù xī ,chán fū dǎng lǚ qí yǐ zī gù xī ,hé shuǐ yín yín qíng suǒ yuán xī ,gù zhān yǐng lù zhōng bú fǎn xī 。
详情

山中雪后

郑燮 〔清朝〕

晨起开门雪满山,雪睛云淡日光寒。檐流未滴梅花冻,一种清孤不等闲。 山中雪后拼音解读: chén qǐ kāi mén xuě mǎn shān ,xuě jīng yún dàn rì guāng hán 。yán liú wèi dī méi huā dòng ,yī zhǒng qīng gū bú děng xián 。
详情

忆旧游(寄友)

张炎 〔宋朝〕

记琼筵卜夜,锦槛移春,同恼莺娇。暗水流花径,正无风院落,银烛迟销。闹枝浅压髫髻,香脸泛红潮。甚如此游情,还将乐事,轻趁冰消。 飘零又成梦,但长歌袅袅,柳色迢迢。一叶江心冷,望美人不见,隔浦难招。认得旧时鸥鹭,重过月明桥。溯万里天风,清声谩忆何处箫。忆旧游(寄友)拼音解读:jì qióng yàn bo yè ,jǐn kǎn yí chūn ,tóng nǎo yīng jiāo 。àn shuǐ liú huā jìng ,zhèng wú fēng yuàn luò ,yín zhú chí xiāo 。nào zhī qiǎn yā tiáo jì ,xiāng liǎn fàn hóng cháo 。shèn rú cǐ yóu qíng ,hái jiāng lè shì ,qīng chèn bīng xiāo 。 piāo líng yòu chéng mèng ,dàn zhǎng gē niǎo niǎo ,liǔ sè tiáo tiáo 。yī yè jiāng xīn lěng ,wàng měi rén bú jiàn ,gé pǔ nán zhāo 。rèn dé jiù shí ōu lù ,zhòng guò yuè míng qiáo 。sù wàn lǐ tiān fēng ,qīng shēng màn yì hé chù xiāo 。
详情

减字木兰花(春)

黄庭坚 〔宋朝〕

余寒争令。雪共蜡梅相照影。昨夜东风。已出耕牛劝岁功。 阴云幂幂。近觉去天无几尺。休恨春迟。桃李梢头次第知。减字木兰花(春)拼音解读:yú hán zhēng lìng 。xuě gòng là méi xiàng zhào yǐng 。zuó yè dōng fēng 。yǐ chū gēng niú quàn suì gōng 。 yīn yún mì mì 。jìn jiào qù tiān wú jǐ chǐ 。xiū hèn chūn chí 。táo lǐ shāo tóu cì dì zhī 。
详情

感皇恩(徐铎状元·般涉调)

张先 〔宋朝〕

延寿芸香七世孙。华轩承大对,见经纶。溟鱼一息化天津。袍如草,三百骑,从清尘。 玉树莹风神。同时棠棣萼,一家春。十年身是凤池人。蓬莱阁,黄阁主,迟谈宾。感皇恩(徐铎状元·般涉调)拼音解读:yán shòu yún xiāng qī shì sūn 。huá xuān chéng dà duì ,jiàn jīng lún 。míng yú yī xī huà tiān jīn 。páo rú cǎo ,sān bǎi qí ,cóng qīng chén 。 yù shù yíng fēng shén 。tóng shí táng dì è ,yī jiā chūn 。shí nián shēn shì fèng chí rén 。péng lái gé ,huáng gé zhǔ ,chí tán bīn 。
详情

碧牡丹

晏几道 〔宋朝〕

翠袖疏纨扇。凉叶催归燕。一夜西风,几处伤高怀远。细菊枝头,开嫩香还遍。月痕依旧庭院。 事何限。恨望秋意晚。离人鬓华将换。静忆天涯,路比此情犹短。试约鸾笺,传素期良愿。南云应有新雁。碧牡丹拼音解读:cuì xiù shū wán shàn 。liáng yè cuī guī yàn 。yī yè xī fēng ,jǐ chù shāng gāo huái yuǎn 。xì jú zhī tóu ,kāi nèn xiāng hái biàn 。yuè hén yī jiù tíng yuàn 。 shì hé xiàn 。hèn wàng qiū yì wǎn 。lí rén bìn huá jiāng huàn 。jìng yì tiān yá ,lù bǐ cǐ qíng yóu duǎn 。shì yuē luán jiān ,chuán sù qī liáng yuàn 。nán yún yīng yǒu xīn yàn 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->