虞美人(宣和辛丑)

向子諲 〔宋朝〕

去年雪满长安树。望断扬州路。今年看雪在扬州。人在蓬莱深处、若为愁。 而今不恨伊相误。自恨来何暮。平山堂下旧嬉游。只有舞春杨柳、似风流。虞美人(宣和辛丑)拼音解读:qù nián xuě mǎn zhǎng ān shù 。wàng duàn yáng zhōu lù 。jīn nián kàn xuě zài yáng zhōu 。rén zài péng lái shēn chù 、ruò wéi chóu 。 ér jīn bú hèn yī xiàng wù 。zì hèn lái hé mù 。píng shān táng xià jiù xī yóu 。zhī yǒu wǔ chūn yáng liǔ 、sì fēng liú 。
猜您喜欢

齐天乐·与冯深居登禹陵

吴文英 〔唐朝〕

三千年事残鸦外,无言倦凭秋树。逝水移川,高陵变谷,那识当时神禹。幽云怪雨。翠萍湿空梁,夜深飞去。雁起青天,数行书似旧藏处。 寂寥西窗久坐,故人慳会遇,同翦灯语。积藓残碑,零圭断璧,重拂人间尘土。霜红罢舞。漫山色青青,雾朝烟暮。岸锁春船,画旗喧赛鼓。 齐天乐·与冯深居登禹陵拼音解读: sān qiān nián shì cán yā wài ,wú yán juàn píng qiū shù 。shì shuǐ yí chuān ,gāo líng biàn gǔ ,nà shí dāng shí shén yǔ 。yōu yún guài yǔ 。cuì píng shī kōng liáng ,yè shēn fēi qù 。yàn qǐ qīng tiān ,shù háng shū sì jiù cáng chù 。 jì liáo xī chuāng jiǔ zuò ,gù rén qiān huì yù ,tóng jiǎn dēng yǔ 。jī xiǎn cán bēi ,líng guī duàn bì ,zhòng fú rén jiān chén tǔ 。shuāng hóng bà wǔ 。màn shān sè qīng qīng ,wù cháo yān mù 。àn suǒ chūn chuán ,huà qí xuān sài gǔ 。
详情

木兰花慢(送郑伯昌)

范成大 〔宋朝〕

古人吾不见,君莫是、郑当时。更筑就山房,躬耕谷口,名动京师。诸公任他衮衮,与杜陵野老共襟期。有客至门先喜,得钱沽酒何疑。 昔年连辔柳边归。陈迹恍难追。况种桃道士,看花才子,回首皆非。相逢故人问讯,道刘郎去久无诗。把做一场春梦,觉来莫要寻思。木兰花慢(送郑伯昌)拼音解读:gǔ rén wú bú jiàn ,jun1 mò shì 、zhèng dāng shí 。gèng zhù jiù shān fáng ,gōng gēng gǔ kǒu ,míng dòng jīng shī 。zhū gōng rèn tā gǔn gǔn ,yǔ dù líng yě lǎo gòng jīn qī 。yǒu kè zhì mén xiān xǐ ,dé qián gū jiǔ hé yí 。 xī nián lián pèi liǔ biān guī 。chén jì huǎng nán zhuī 。kuàng zhǒng táo dào shì ,kàn huā cái zǐ ,huí shǒu jiē fēi 。xiàng féng gù rén wèn xùn ,dào liú láng qù jiǔ wú shī 。bǎ zuò yī chǎng chūn mèng ,jiào lái mò yào xún sī 。
详情

血书诗

任彦思家鬼 〔唐朝〕

物类易迁变,我行人不见。珍重任彦思,相别日已远。血书诗拼音解读:wù lèi yì qiān biàn ,wǒ háng rén bú jiàn 。zhēn zhòng rèn yàn sī ,xiàng bié rì yǐ yuǎn 。
详情

木兰花慢·送翁五峰游江陵

吴文英 〔宋朝〕

送秋云万里,算舒卷、总何心。叹路转羊肠,人营燕垒,霜满蓬簪。愁侵。庾尘满袖,便封侯、那羡汉淮阴。一醉莼丝脍玉,忍教菊老松深。 离音。又听西风,金井树、动秋吟。向暮江目断,鸿飞渺渺,天色沈沈。沾襟。四弦夜语,问杨琼、往事到寒砧。争似湖山岁晚,静梅香底同斟。木兰花慢·送翁五峰游江陵拼音解读:sòng qiū yún wàn lǐ ,suàn shū juàn 、zǒng hé xīn 。tàn lù zhuǎn yáng cháng ,rén yíng yàn lěi ,shuāng mǎn péng zān 。chóu qīn 。yǔ chén mǎn xiù ,biàn fēng hóu 、nà xiàn hàn huái yīn 。yī zuì chún sī kuài yù ,rěn jiāo jú lǎo sōng shēn 。 lí yīn 。yòu tīng xī fēng ,jīn jǐng shù 、dòng qiū yín 。xiàng mù jiāng mù duàn ,hóng fēi miǎo miǎo ,tiān sè shěn shěn 。zhān jīn 。sì xián yè yǔ ,wèn yáng qióng 、wǎng shì dào hán zhēn 。zhēng sì hú shān suì wǎn ,jìng méi xiāng dǐ tóng zhēn 。
详情

三衢道中

曾几 〔宋朝〕

梅子黄时日日晴,小溪泛尽却山行。绿阴不减来时路,添得黄鹂四五声。三衢道中拼音解读:méi zǐ huáng shí rì rì qíng ,xiǎo xī fàn jìn què shān háng 。lǜ yīn bú jiǎn lái shí lù ,tiān dé huáng lí sì wǔ shēng 。
详情

渔家傲(再用前韵)

吴潜 〔宋朝〕

遍阅芳园闲半昼,残花尚有榴裙皱。倦鸟投林云返岫,人影瘦。可怜身世为他囿。 燕子飞来还忆旧,回头又是梅黄候。且尽一杯昌_酒。凝睇久。晚风细雨沾衫袖。渔家傲(再用前韵)拼音解读:biàn yuè fāng yuán xián bàn zhòu ,cán huā shàng yǒu liú qún zhòu 。juàn niǎo tóu lín yún fǎn xiù ,rén yǐng shòu 。kě lián shēn shì wéi tā yòu 。 yàn zǐ fēi lái hái yì jiù ,huí tóu yòu shì méi huáng hòu 。qiě jìn yī bēi chāng _jiǔ 。níng dì jiǔ 。wǎn fēng xì yǔ zhān shān xiù 。
详情

悯上(哀世兮睩睩)

楚辞(先秦及汉代) 〔先秦〕

【悯上】哀世兮睩睩,諓諓兮嗌喔。众多兮阿媚,骫靡兮成俗。贪枉兮党比,贞良兮茕独。鹄竄兮枳棘,鹈集兮帷幄。罽蕠兮青蔥,槁本兮萎落。睹斯兮伪惑,心为兮隔错。逡巡兮圃薮,率彼兮畛陌。川谷兮渊渊,山阜兮峉峉。丛林兮崟崟,株榛兮岳岳。霜雪兮漼溰,冰冻兮洛泽。东西兮南北,罔所兮归薄。庇廕兮枯树,匍匐兮岩石。蜷跼兮寒局数,独处兮志不申。年齿尽兮命迫促,魁垒挤摧兮常困辱。含忧强老兮愁无乐。须发苎悴兮顠鬓白,思灵泽兮一膏沐。怀兰英兮把琼若,待天明兮立踯躅。云蒙蒙兮电鯈烁,孤雌惊兮鸣呴呴。思怫郁兮肝切剥,忿悁悒兮孰诉告。悯上(哀世兮睩睩)拼音解读:【mǐn shàng 】āi shì xī lù lù ,jiàn jiàn xī ài wō 。zhòng duō xī ā mèi ,wěi mí xī chéng sú 。tān wǎng xī dǎng bǐ ,zhēn liáng xī qióng dú 。hú cuàn xī zhǐ jí ,tí jí xī wéi wò 。jì rú xī qīng cōng ,gǎo běn xī wěi luò 。dǔ sī xī wěi huò ,xīn wéi xī gé cuò 。qūn xún xī pǔ sǒu ,lǜ bǐ xī zhěn mò 。chuān gǔ xī yuān yuān ,shān fù xī è è 。cóng lín xī yín yín ,zhū zhēn xī yuè yuè 。shuāng xuě xī cuī ái ,bīng dòng xī luò zé 。dōng xī xī nán běi ,wǎng suǒ xī guī báo 。bì yìn xī kū shù ,pú fú xī yán shí 。quán qú xī hán jú shù ,dú chù xī zhì bú shēn 。nián chǐ jìn xī mìng pò cù ,kuí lěi jǐ cuī xī cháng kùn rǔ 。hán yōu qiáng lǎo xī chóu wú lè 。xū fā zhù cuì xī piǎo bìn bái ,sī líng zé xī yī gāo mù 。huái lán yīng xī bǎ qióng ruò ,dài tiān míng xī lì zhí zhú 。yún méng méng xī diàn tiáo shuò ,gū cí jīng xī míng hǒu hǒu 。sī fú yù xī gān qiē bāo ,fèn yuān yì xī shú sù gào 。
详情

水龙吟(用见山韵饯别)

吴文英 〔宋朝〕

夜分溪馆渔灯,巷声乍寂西风定。河桥径远,玉箫吹断,霜丝舞影。薄絮秋云,澹蛾山色,宦情归兴。怕烟江渡后,桃花又泛,宫沟上、春流紧。 新句欲题还省。透香煤、重牒误隐。西园已负,林亭移酒,松泉荐茗。携手同归处,玉奴唤、绿窗春近。想骄骢、又踏西湖,二十四番花信。水龙吟(用见山韵饯别)拼音解读:yè fèn xī guǎn yú dēng ,xiàng shēng zhà jì xī fēng dìng 。hé qiáo jìng yuǎn ,yù xiāo chuī duàn ,shuāng sī wǔ yǐng 。báo xù qiū yún ,dàn é shān sè ,huàn qíng guī xìng 。pà yān jiāng dù hòu ,táo huā yòu fàn ,gōng gōu shàng 、chūn liú jǐn 。 xīn jù yù tí hái shěng 。tòu xiāng méi 、zhòng dié wù yǐn 。xī yuán yǐ fù ,lín tíng yí jiǔ ,sōng quán jiàn míng 。xié shǒu tóng guī chù ,yù nú huàn 、lǜ chuāng chūn jìn 。xiǎng jiāo cōng 、yòu tà xī hú ,èr shí sì fān huā xìn 。
详情

卜算子(黄葵,一名侧金盏)

张炎 〔宋朝〕

雅淡浅深黄,顾影欹秋雨。碧带犹皱笋指痕,不解擎芳醑。 休唱古阳关,如把相思铸。却忆铜盘露已干,愁在倾心处。卜算子(黄葵,一名侧金盏)拼音解读:yǎ dàn qiǎn shēn huáng ,gù yǐng yī qiū yǔ 。bì dài yóu zhòu sǔn zhǐ hén ,bú jiě qíng fāng xǔ 。 xiū chàng gǔ yáng guān ,rú bǎ xiàng sī zhù 。què yì tóng pán lù yǐ gàn ,chóu zài qīng xīn chù 。
详情

霜天晓角·桂花

谢懋 〔五代〕

绿云剪叶,低护黄金屑。占断花中声誉,香与韵、两清洁。胜绝,君听说。是他来处别。试看仙衣犹带,金庭露、玉阶月。 霜天晓角·桂花拼音解读: lǜ yún jiǎn yè ,dī hù huáng jīn xiè 。zhàn duàn huā zhōng shēng yù ,xiāng yǔ yùn 、liǎng qīng jié 。shèng jué ,jun1 tīng shuō 。shì tā lái chù bié 。shì kàn xiān yī yóu dài ,jīn tíng lù 、yù jiē yuè 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->