虞美人(和赵承之送权朝美接伴)

王安中 〔宋朝〕

文昌郎自文无比。风露行千里。试寻天上使星看。却见锦衣白昼、过乡关。 边城落照孤鸿外。联璧人相对。应吟红叶送清秋。向我旧题诗处、更重游。虞美人(和赵承之送权朝美接伴)拼音解读:wén chāng láng zì wén wú bǐ 。fēng lù háng qiān lǐ 。shì xún tiān shàng shǐ xīng kàn 。què jiàn jǐn yī bái zhòu 、guò xiāng guān 。 biān chéng luò zhào gū hóng wài 。lián bì rén xiàng duì 。yīng yín hóng yè sòng qīng qiū 。xiàng wǒ jiù tí shī chù 、gèng zhòng yóu 。
猜您喜欢

松树

元稹 〔先秦〕

华山高幢幢,上有高高松。株株遥各各,叶叶相重重。 槐树夹道植,枝叶俱冥蒙。既无贞直干,复有罥挂虫。 何不种松树,使之摇清风。秦时已曾种,憔悴种不供。 可怜孤松意,不与槐树同。闲在高山顶,樛盘虬与龙。 屈为大厦栋,庇荫侯与公。不肯作行伍,俱在尘土中。松树拼音解读:huá shān gāo zhuàng zhuàng ,shàng yǒu gāo gāo sōng 。zhū zhū yáo gè gè ,yè yè xiàng zhòng zhòng 。 huái shù jiá dào zhí ,zhī yè jù míng méng 。jì wú zhēn zhí gàn ,fù yǒu juàn guà chóng 。 hé bú zhǒng sōng shù ,shǐ zhī yáo qīng fēng 。qín shí yǐ céng zhǒng ,qiáo cuì zhǒng bú gòng 。 kě lián gū sōng yì ,bú yǔ huái shù tóng 。xián zài gāo shān dǐng ,liáo pán qiú yǔ lóng 。 qū wéi dà shà dòng ,bì yīn hóu yǔ gōng 。bú kěn zuò háng wǔ ,jù zài chén tǔ zhōng 。
详情

西江月(送公棠戎)

陈著 〔宋朝〕

钱影何曾过眼,笔头那肯亏心。系门瘦马影沈沈。夜柝不惊春枕。 一去轻如蕉梦,三乡都是棠阴。等闲换取印黄金。催上云程新任。西江月(送公棠戎)拼音解读:qián yǐng hé céng guò yǎn ,bǐ tóu nà kěn kuī xīn 。xì mén shòu mǎ yǐng shěn shěn 。yè tuò bú jīng chūn zhěn 。 yī qù qīng rú jiāo mèng ,sān xiāng dōu shì táng yīn 。děng xián huàn qǔ yìn huáng jīn 。cuī shàng yún chéng xīn rèn 。
详情

酬乐天扬州初逢席上见赠

刘禹锡 〔宋朝〕

巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。 酬乐天扬州初逢席上见赠拼音解读: bā shān chǔ shuǐ qī liáng dì ,èr shí sān nián qì zhì shēn 。huái jiù kōng yín wén dí fù ,dào xiāng fān sì làn kē rén 。chén zhōu cè pàn qiān fān guò ,bìng shù qián tóu wàn mù chūn 。jīn rì tīng jun1 gē yī qǔ ,zàn píng bēi jiǔ zhǎng jīng shén 。
详情

宴清都(太母诞辰)

曹勋 〔宋朝〕

画幕明新晓。晴日薄,小春微动花柳。宸闱荐祉,东朝诞育,载光坤厚。朱颜内鼎丹就。喜自得、长生妙有。奉冕旒、衣彩坤珍,同耀帕罗珠袖。 钧奏。翠羽帘垂,三千粉色,花明如绣。歌声缓引,梁尘暗落,五云凝昼。龙香绕斟芳酒。尽夜饮、何妨禁漏。万万载、常向慈宁,俱献圣寿。宴清都(太母诞辰)拼音解读:huà mù míng xīn xiǎo 。qíng rì báo ,xiǎo chūn wēi dòng huā liǔ 。chén wéi jiàn zhǐ ,dōng cháo dàn yù ,zǎi guāng kūn hòu 。zhū yán nèi dǐng dān jiù 。xǐ zì dé 、zhǎng shēng miào yǒu 。fèng miǎn liú 、yī cǎi kūn zhēn ,tóng yào pà luó zhū xiù 。 jun1 zòu 。cuì yǔ lián chuí ,sān qiān fěn sè ,huā míng rú xiù 。gē shēng huǎn yǐn ,liáng chén àn luò ,wǔ yún níng zhòu 。lóng xiāng rào zhēn fāng jiǔ 。jìn yè yǐn 、hé fáng jìn lòu 。wàn wàn zǎi 、cháng xiàng cí níng ,jù xiàn shèng shòu 。
详情

菩萨蛮(咏酒十首)

张抡 〔宋朝〕

人间何处难忘酒。迟迟暖日群花秀。红紫斗芳菲。满园张锦机。 春光能几许。多少闲风雨。一盏此时疏。非痴即是愚。菩萨蛮(咏酒十首)拼音解读:rén jiān hé chù nán wàng jiǔ 。chí chí nuǎn rì qún huā xiù 。hóng zǐ dòu fāng fēi 。mǎn yuán zhāng jǐn jī 。 chūn guāng néng jǐ xǔ 。duō shǎo xián fēng yǔ 。yī zhǎn cǐ shí shū 。fēi chī jí shì yú 。
详情

绛都春(太师生辰)

毛滂 〔宋朝〕

余寒尚峭。早凤沼冻开,芝田春到。茂对诞期,天与公春向廊庙。元功开物争春妙。付与秾华多少。召还和气,拂开霁色,未妨谈笑。 缥缈。五云乱处,种雕菰向熟,碧桃犹小。雨露在门,光彩充闾乌亦好。宝熏郁雾城南道。天自锡公难老。看公身任安危,二十四考。绛都春(太师生辰)拼音解读:yú hán shàng qiào 。zǎo fèng zhǎo dòng kāi ,zhī tián chūn dào 。mào duì dàn qī ,tiān yǔ gōng chūn xiàng láng miào 。yuán gōng kāi wù zhēng chūn miào 。fù yǔ nóng huá duō shǎo 。zhào hái hé qì ,fú kāi jì sè ,wèi fáng tán xiào 。 piāo miǎo 。wǔ yún luàn chù ,zhǒng diāo gū xiàng shú ,bì táo yóu xiǎo 。yǔ lù zài mén ,guāng cǎi chōng lǘ wū yì hǎo 。bǎo xūn yù wù chéng nán dào 。tiān zì xī gōng nán lǎo 。kàn gōng shēn rèn ān wēi ,èr shí sì kǎo 。
详情

木兰花减字

陈师道 〔宋朝〕

匀红点翠。取次梳妆谁得似。风柳腰枝。尽日纤柔属阿谁。 娇娇小小。却是寻春人较老。著便休痴。付与风流幕下儿古词云:十五年来,从事风流府。木兰花减字拼音解读:yún hóng diǎn cuì 。qǔ cì shū zhuāng shuí dé sì 。fēng liǔ yāo zhī 。jìn rì xiān róu shǔ ā shuí 。 jiāo jiāo xiǎo xiǎo 。què shì xún chūn rén jiào lǎo 。zhe biàn xiū chī 。fù yǔ fēng liú mù xià ér gǔ cí yún :shí wǔ nián lái ,cóng shì fēng liú fǔ 。
详情

月中桂

熊皎 〔唐朝〕

断破重轮种者谁,银蟾何事便相随。莫言望夜无攀处, 却是吟人有得时。孤影不凋清露滴,异香常在好风吹。 几回目断云霄外,未必姮娥惜一枝。月中桂拼音解读:duàn pò zhòng lún zhǒng zhě shuí ,yín chán hé shì biàn xiàng suí 。mò yán wàng yè wú pān chù , què shì yín rén yǒu dé shí 。gū yǐng bú diāo qīng lù dī ,yì xiāng cháng zài hǎo fēng chuī 。 jǐ huí mù duàn yún xiāo wài ,wèi bì héng é xī yī zhī 。
详情

长安旧里(满目墙匡春草深)

韦庄 〔唐朝〕

【长安旧里】满目墙匡春草深,伤时伤事更伤心。车轮马迹今何在,十二玉楼无处寻。长安旧里(满目墙匡春草深)拼音解读:【zhǎng ān jiù lǐ 】mǎn mù qiáng kuāng chūn cǎo shēn ,shāng shí shāng shì gèng shāng xīn 。chē lún mǎ jì jīn hé zài ,shí èr yù lóu wú chù xún 。
详情

三部乐(黄钟商,俗名大石调赋姜石帚渔隐)

吴文英 〔宋朝〕

江ED42初飞,荡万里素云,际空如沐。咏情吟思,不在秦筝金屋。夜潮上、明月芦花,傍钓蓑梦远,句清敲玉。翠罂汲晓,欸乃一声秋曲。 越装片篷障雨,瘦半竿渭水,鹭汀幽宿。那知暖袍挟锦,低帘笼烛。鼓春波、载花万斛。帆鬣转、银河可掬。风定浪息。苍茫外、天浸寒绿。三部乐(黄钟商,俗名大石调赋姜石帚渔隐)拼音解读:jiāng ED42chū fēi ,dàng wàn lǐ sù yún ,jì kōng rú mù 。yǒng qíng yín sī ,bú zài qín zhēng jīn wū 。yè cháo shàng 、míng yuè lú huā ,bàng diào suō mèng yuǎn ,jù qīng qiāo yù 。cuì yīng jí xiǎo ,ě nǎi yī shēng qiū qǔ 。 yuè zhuāng piàn péng zhàng yǔ ,shòu bàn gān wèi shuǐ ,lù tīng yōu xiǔ 。nà zhī nuǎn páo jiā jǐn ,dī lián lóng zhú 。gǔ chūn bō 、zǎi huā wàn hú 。fān liè zhuǎn 、yín hé kě jū 。fēng dìng làng xī 。cāng máng wài 、tiān jìn hán lǜ 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->