面朝大海,春暖花开

海子 〔近现代〕

从明天起, 做一个幸福的人 喂马, 劈柴, 周游世界 从明天起, 关心粮食和蔬菜 我有一所房子, 面朝大海, 春暖花开 从明天起, 和每一个亲人通信 告诉他们我的幸福 那幸福的闪电告诉我的 我将告诉每一个人 给每一条河每一座山取一个温暖的名字 陌生人, 我也为你祝福 愿你有一个灿烂的前程 愿你有情人终成眷属 愿你在尘世获得幸福 我只愿面朝大海, 春暖花开面朝大海,春暖花开拼音解读:cóng míng tiān qǐ , zuò yī gè xìng fú de rén wèi mǎ , pī chái , zhōu yóu shì jiè cóng míng tiān qǐ , guān xīn liáng shí hé shū cài wǒ yǒu yī suǒ fáng zǐ , miàn cháo dà hǎi , chūn nuǎn huā kāi cóng míng tiān qǐ , hé měi yī gè qīn rén tōng xìn gào sù tā men wǒ de xìng fú nà xìng fú de shǎn diàn gào sù wǒ de wǒ jiāng gào sù měi yī gè rén gěi měi yī tiáo hé měi yī zuò shān qǔ yī gè wēn nuǎn de míng zì mò shēng rén , wǒ yě wéi nǐ zhù fú yuàn nǐ yǒu yī gè càn làn de qián chéng yuàn nǐ yǒu qíng rén zhōng chéng juàn shǔ yuàn nǐ zài chén shì huò dé xìng fú wǒ zhī yuàn miàn cháo dà hǎi , chūn nuǎn huā kāi
猜您喜欢

八声甘州(壬子九日约诸幕客游龙山)

李曾伯 〔宋朝〕

领青油车骑出郊_,来游晋龙山。喜水天澄霁,稻畦镰净,榆塞戈闲。登高谩酬佳节,一笑破苍颜。剩泛茱萸菊,杯莫留残。 休说参军往事,意当时凝眺,不到长安。赖座间小异,豪气眇尘寰。到如今、只成佳话,记封姨、曾荐众宾欢。吾曹事,有如此酒,要共弹冠。八声甘州(壬子九日约诸幕客游龙山)拼音解读:lǐng qīng yóu chē qí chū jiāo _,lái yóu jìn lóng shān 。xǐ shuǐ tiān chéng jì ,dào qí lián jìng ,yú sāi gē xián 。dēng gāo màn chóu jiā jiē ,yī xiào pò cāng yán 。shèng fàn zhū yú jú ,bēi mò liú cán 。 xiū shuō cān jun1 wǎng shì ,yì dāng shí níng tiào ,bú dào zhǎng ān 。lài zuò jiān xiǎo yì ,háo qì miǎo chén huán 。dào rú jīn 、zhī chéng jiā huà ,jì fēng yí 、céng jiàn zhòng bīn huān 。wú cáo shì ,yǒu rú cǐ jiǔ ,yào gòng dàn guàn 。
详情

正宫

柳永 〔宋朝〕

●爪茉莉秋夜 每到秋来,转添甚况味。金风动、冷清清地。残蝉噪晚,其聒得、人心欲碎,更休道、宋玉多悲,石人、也须下泪。衾寒枕冷,夜迢迢、更无寐。深院静、月明风细。巴巴望晓,怎生捱、更迢递。料我儿、只在枕头根底,等人来、睡梦里。正宫拼音解读:●zhǎo mò lì qiū yè měi dào qiū lái ,zhuǎn tiān shèn kuàng wèi 。jīn fēng dòng 、lěng qīng qīng dì 。cán chán zào wǎn ,qí guō dé 、rén xīn yù suì ,gèng xiū dào 、sòng yù duō bēi ,shí rén 、yě xū xià lèi 。qīn hán zhěn lěng ,yè tiáo tiáo 、gèng wú mèi 。shēn yuàn jìng 、yuè míng fēng xì 。bā bā wàng xiǎo ,zěn shēng ái 、gèng tiáo dì 。liào wǒ ér 、zhī zài zhěn tóu gēn dǐ ,děng rén lái 、shuì mèng lǐ 。
详情

采莲子(船动湖光滟滟秋)

皇甫松 〔唐朝〕

【采莲子】 船动湖光滟滟秋(举棹),贪看年少信船流(年少)。无端隔水抛莲子(举棹),遥被人知半日羞(年少)。采莲子(船动湖光滟滟秋)拼音解读:【cǎi lián zǐ 】 chuán dòng hú guāng yàn yàn qiū (jǔ zhào ),tān kàn nián shǎo xìn chuán liú (nián shǎo )。wú duān gé shuǐ pāo lián zǐ (jǔ zhào ),yáo bèi rén zhī bàn rì xiū (nián shǎo )。
详情

邺民歌

佚名 〔先秦〕

邺有贤令兮为史公。 决漳水兮灌邺旁。 终古舄兮生稻梁。邺民歌拼音解读:yè yǒu xián lìng xī wéi shǐ gōng 。 jué zhāng shuǐ xī guàn yè páng 。 zhōng gǔ xì xī shēng dào liáng 。
详情

题残雷琴铭(破天一声挥大斧)

谭嗣同 〔清朝〕

【题残雷琴铭】破天一声挥大斧,干断柯折皮骨腐,纵作良材遇已苦。遇已苦,呜咽哀鸣莽终古!题残雷琴铭(破天一声挥大斧)拼音解读:【tí cán léi qín míng 】pò tiān yī shēng huī dà fǔ ,gàn duàn kē shé pí gǔ fǔ ,zòng zuò liáng cái yù yǐ kǔ 。yù yǐ kǔ ,wū yān āi míng mǎng zhōng gǔ !
详情

翠楼吟(月冷龙沙)

姜夔 〔唐朝〕

【翠楼吟】 淳熙丙午冬,武昌安远楼成,与刘去非诸友落之,度曲见志。予去武昌十年,故人有泊舟鹦鹉洲者,闻小姬歌此词,问之,颇能道其事,还吴为余言之;兴怀昔游,且伤今之离索也。月冷龙沙,尘清虎落,今年汉酺初赐。新翻胡部曲,听毡幕元戎歌吹。层楼高峙。看槛曲萦红,檐牙飞翠。人姝丽,粉香吹下,夜寒风细。此地,宜有词仙,拥素云黄鹤,与君游戏。玉梯凝望久,叹芳草萋萋千里。天涯情味。仗酒祓清愁,花销英气。西山外,晚来还卷,一帘秋霁。翠楼吟(月冷龙沙)拼音解读:【cuì lóu yín 】 chún xī bǐng wǔ dōng ,wǔ chāng ān yuǎn lóu chéng ,yǔ liú qù fēi zhū yǒu luò zhī ,dù qǔ jiàn zhì 。yǔ qù wǔ chāng shí nián ,gù rén yǒu bó zhōu yīng wǔ zhōu zhě ,wén xiǎo jī gē cǐ cí ,wèn zhī ,pō néng dào qí shì ,hái wú wéi yú yán zhī ;xìng huái xī yóu ,qiě shāng jīn zhī lí suǒ yě 。yuè lěng lóng shā ,chén qīng hǔ luò ,jīn nián hàn pú chū cì 。xīn fān hú bù qǔ ,tīng zhān mù yuán róng gē chuī 。céng lóu gāo zhì 。kàn kǎn qǔ yíng hóng ,yán yá fēi cuì 。rén shū lì ,fěn xiāng chuī xià ,yè hán fēng xì 。cǐ dì ,yí yǒu cí xiān ,yōng sù yún huáng hè ,yǔ jun1 yóu xì 。yù tī níng wàng jiǔ ,tàn fāng cǎo qī qī qiān lǐ 。tiān yá qíng wèi 。zhàng jiǔ fú qīng chóu ,huā xiāo yīng qì 。xī shān wài ,wǎn lái hái juàn ,yī lián qiū jì 。
详情

满江红(齐云月酌)

卢祖皋 〔宋朝〕

楼倚晴空,炎云净、晚来风力。沧海外、等闲吹上,满轮寒璧。河汉低垂天欲近,乾坤浩荡秋无极。凭阑干、衣袂拂青冥,知何夕。 登眺地,追畴昔。吴越事,皆陈迹。对清光只有,醉吟消得。万古悠悠惟月在,浮生衮衮空头白。自骑鲸、仙去有谁知,遥相忆。满江红(齐云月酌)拼音解读:lóu yǐ qíng kōng ,yán yún jìng 、wǎn lái fēng lì 。cāng hǎi wài 、děng xián chuī shàng ,mǎn lún hán bì 。hé hàn dī chuí tiān yù jìn ,qián kūn hào dàng qiū wú jí 。píng lán gàn 、yī mèi fú qīng míng ,zhī hé xī 。 dēng tiào dì ,zhuī chóu xī 。wú yuè shì ,jiē chén jì 。duì qīng guāng zhī yǒu ,zuì yín xiāo dé 。wàn gǔ yōu yōu wéi yuè zài ,fú shēng gǔn gǔn kōng tóu bái 。zì qí jīng 、xiān qù yǒu shuí zhī ,yáo xiàng yì 。
详情

杜濬 〔清朝〕

海角收残雨,楼前散夕阳。行吟原草泽,醉卧即沙场。骑马人如戏,呼鹰俗故狂。白头苏属国,只合看牛羊!晴拼音解读:hǎi jiǎo shōu cán yǔ ,lóu qián sàn xī yáng 。háng yín yuán cǎo zé ,zuì wò jí shā chǎng 。qí mǎ rén rú xì ,hū yīng sú gù kuáng 。bái tóu sū shǔ guó ,zhī hé kàn niú yáng !
详情

折杨柳枝歌(门前一株枣)

北朝乐府 〔南北朝〕

【折杨柳枝歌】 门前一株枣,岁岁不知老。阿婆不嫁女[1],那得孙儿抱。折杨柳枝歌(门前一株枣)拼音解读:【shé yáng liǔ zhī gē 】 mén qián yī zhū zǎo ,suì suì bú zhī lǎo 。ā pó bú jià nǚ [1],nà dé sūn ér bào 。
详情

观泗州李常侍打球

张祜 〔唐朝〕

日出树烟红,开场画鼓雄。骤骑鞍上月,轻拨镫前风。 斗转时乘势,旁捎乍迸空。等来低背手,争得旋分騣. 远射门斜入,深排马迥通。遥知三殿下,长恨出征东。观泗州李常侍打球拼音解读:rì chū shù yān hóng ,kāi chǎng huà gǔ xióng 。zhòu qí ān shàng yuè ,qīng bō dèng qián fēng 。 dòu zhuǎn shí chéng shì ,páng shāo zhà bèng kōng 。děng lái dī bèi shǒu ,zhēng dé xuán fèn zōng . yuǎn shè mén xié rù ,shēn pái mǎ jiǒng tōng 。yáo zhī sān diàn xià ,zhǎng hèn chū zhēng dōng 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->