秦州北山观留诗

吕岩 〔唐朝〕

石池清水是吾心,刚被桃花影倒沉。 一到邽山宫阙内,销闲澄虑七弦琴。秦州北山观留诗拼音解读:shí chí qīng shuǐ shì wú xīn ,gāng bèi táo huā yǐng dǎo chén 。 yī dào guī shān gōng què nèi ,xiāo xián chéng lǜ qī xián qín 。
猜您喜欢

咏怀(昔闻东陵瓜)

阮籍 〔魏晋〕

【咏怀】 昔闻东陵瓜[1],近在青门外[2] 。连畛距阡陌[3],子母相钩带[4] 。五色曜朝日[5],嘉宾四面会[6] 。膏火自煎熬,多财为患害[7] 。布衣可终身[8],宠禄岂足赖[9] 。咏怀(昔闻东陵瓜)拼音解读:【yǒng huái 】 xī wén dōng líng guā [1],jìn zài qīng mén wài [2] 。lián zhěn jù qiān mò [3],zǐ mǔ xiàng gōu dài [4] 。wǔ sè yào cháo rì [5],jiā bīn sì miàn huì [6] 。gāo huǒ zì jiān áo ,duō cái wéi huàn hài [7] 。bù yī kě zhōng shēn [8],chǒng lù qǐ zú lài [9] 。
详情

重叠金(春游)

赵善扛 〔宋朝〕

楚宫杨柳依依碧。遥山翠隐横波溢。绝艳照秾春。春光欲醉人。 纤纤芳草嫩。微步轻罗衬。花戴满头归。游蜂花上飞。重叠金(春游)拼音解读:chǔ gōng yáng liǔ yī yī bì 。yáo shān cuì yǐn héng bō yì 。jué yàn zhào nóng chūn 。chūn guāng yù zuì rén 。 xiān xiān fāng cǎo nèn 。wēi bù qīng luó chèn 。huā dài mǎn tóu guī 。yóu fēng huā shàng fēi 。
详情

淇澳青青水一湾

郑燮 〔宋朝〕

渭川千亩入秦关,淇澳青青水一湾。两地高风来拱向,中间突兀太行山。淇澳青青水一湾拼音解读:wèi chuān qiān mǔ rù qín guān ,qí ào qīng qīng shuǐ yī wān 。liǎng dì gāo fēng lái gǒng xiàng ,zhōng jiān tū wū tài háng shān 。
详情

【般涉调】哨遍 风情

朱庭玉 〔元朝〕

惊破佳人春梦,晓庭红树流莺啭。唤起伤春恨无穷,鸾翘云鬓堆蝉。首低勉,闺情脉脉,粉泪盈盈,界破残妆面。埋怨萧郎薄幸,狂心不断,旧性依然。恰才柳陌罢风流,又向花街趁芳妍。推宴东楼,暗挈娇姝,浪游上苑。 【幺】昨夜来时,月移檐影花阴转。门外玉骢嘶,下雕鞍醉帽斜偏。暂眉展,红妆竞拥,翠袖忙扶,银烛朗珠帘卷。拂杓牙床珊枕,锦衾轻,玉山低偃。恨琐窗终日怨离鸾,喜罗幕今宵效双鸳,纵相逢却似孤眠。 【尾】早是更漏促,春夜浅。醉醺醺直恁身躯软,到压的我黄金钏儿扁。 别恨 疑怪杨花无力,晓来雨霁东风软。春事又成空,好光阴无计留连。过禁烟,云鬟绿,霞脸消红。玉腕松金钏。生怕傍人惊问,自言清瘦,不似今年。落花流水景迟迟,芳草斜阳恨绵绵。宝镜羞观,绣榻慵临,冰绡倦剪。 【幺】金拨空眸,任从尘满琵琶面。帘幕深深悄无人,惟余燕语莺喧。怎消遣,双眸落泪,纤手扌耆颐,往事思量遍。几度凭高凝望,妆楼十二,客路三千。谩空和月倚阑干,却甚无人伴秋千,寂寞小花庭院。 【尾】欢会少,缘分浅。音书欲寄凭黄犬,无奈关河路途远。 伤春 唤起琐窗离恨,闹花深处鸣啼。独立高楼望郊原,但凝眸堪画宜诗。是则是,年年景物,岁岁风光,无比正三二。偏得东君造化,绿裁翡翠,红染胭脂。断云微雨养花天,暖日和风困人时。妆点人愁,将近清明,才过上已。 【幺】着甚因由,消磨多病伤春事。无语恨轻别,懒临鸾脂粉慵施。倦针指,逐朝忆想,每夜思量,梦里何曾至。纵有邻姬相约,强斟芳酝,羞听离词。绿杨甚日系银宗?翠靥何时展金丝?销灭了袅娜腰肢。 【促拍令】好光阴都空过了,美姻缘越恁推辞。到教俺传情寄恨,审问了三回五次。是他司马不伤春?白甚自家如此? 【随煞】试喑腹,重三思。文君纵有当垆志,也被相如定害死。 春梦 遮断墙头望眼,绿阴已满团圆树。南陌东郊静无人,又一番芳意成虚。听杜宇,噍噍聒聒,絮絮叨叨,叫的春归去。正是蜂闲蝶倦,燕忙莺懒,困人时序。落花满地锦斓斑,飞絮空雪模糊。有意留春,对景牵情,伤时感物。 【幺】芳草斜阳,碧云荏苒衡皋暮。千里关河两无凭,几番欲寄音书。仗鳞羽,花笺谩展,彩笔空擎,倦写相思句。自觉香肌销怯,裙腰松掩,衫衤肯宽余。邻姬问我几多愁,说与他知也长吁。斜阳芳草,落花飞絮。 【尾】叹此愁,能几许?看看更有伤心处,梅子黄时断肠雨。 莲船 炽日人皆可畏,火云削出奇峰样。梅雨凌晨乍晴时,堪游水国江乡。挈艳妆,轻摇彩棹,缓拨兰舟,稳载清波漾。正是蕖花开也,荷张翠盖,莲竖红幢。系兰舟聊复舣沙汀,停彩棹须臾歇横塘。低奏笙篁,浅酌芳醪,恣情共赏。 【幺】媚景芳年,莫教两事成虚妄。赏玩兴无穷,只疑身在潇湘。向晚来,残霞散绮,落日沉金,迤逦银蟾上。莫放酒空金,玉山低偃,又且何妨。朱唇齐唱采莲歌,惊起双双宿鸳鸯,难道是断我愁肠? 【随煞】归去也,夜未央。棹行时拨散浮萍浪,船过处冲开菡萏香。【般涉调】哨遍 风情拼音解读:jīng pò jiā rén chūn mèng ,xiǎo tíng hóng shù liú yīng zhuàn 。huàn qǐ shāng chūn hèn wú qióng ,luán qiào yún bìn duī chán 。shǒu dī miǎn ,guī qíng mò mò ,fěn lèi yíng yíng ,jiè pò cán zhuāng miàn 。mái yuàn xiāo láng báo xìng ,kuáng xīn bú duàn ,jiù xìng yī rán 。qià cái liǔ mò bà fēng liú ,yòu xiàng huā jiē chèn fāng yán 。tuī yàn dōng lóu ,àn qiè jiāo shū ,làng yóu shàng yuàn 。 【yāo 】zuó yè lái shí ,yuè yí yán yǐng huā yīn zhuǎn 。mén wài yù cōng sī ,xià diāo ān zuì mào xié piān 。zàn méi zhǎn ,hóng zhuāng jìng yōng ,cuì xiù máng fú ,yín zhú lǎng zhū lián juàn 。fú sháo yá chuáng shān zhěn ,jǐn qīn qīng ,yù shān dī yǎn 。hèn suǒ chuāng zhōng rì yuàn lí luán ,xǐ luó mù jīn xiāo xiào shuāng yuān ,zòng xiàng féng què sì gū mián 。 【wěi 】zǎo shì gèng lòu cù ,chūn yè qiǎn 。zuì xūn xūn zhí nín shēn qū ruǎn ,dào yā de wǒ huáng jīn chuàn ér biǎn 。 bié hèn  yí guài yáng huā wú lì ,xiǎo lái yǔ jì dōng fēng ruǎn 。chūn shì yòu chéng kōng ,hǎo guāng yīn wú jì liú lián 。guò jìn yān ,yún huán lǜ ,xiá liǎn xiāo hóng 。yù wàn sōng jīn chuàn 。shēng pà bàng rén jīng wèn ,zì yán qīng shòu ,bú sì jīn nián 。luò huā liú shuǐ jǐng chí chí ,fāng cǎo xié yáng hèn mián mián 。bǎo jìng xiū guān ,xiù tà yōng lín ,bīng xiāo juàn jiǎn 。 【yāo 】jīn bō kōng móu ,rèn cóng chén mǎn pí pá miàn 。lián mù shēn shēn qiāo wú rén ,wéi yú yàn yǔ yīng xuān 。zěn xiāo qiǎn ,shuāng móu luò lèi ,xiān shǒu tí qí yí ,wǎng shì sī liàng biàn 。jǐ dù píng gāo níng wàng ,zhuāng lóu shí èr ,kè lù sān qiān 。màn kōng hé yuè yǐ lán gàn ,què shèn wú rén bàn qiū qiān ,jì mò xiǎo huā tíng yuàn 。 【wěi 】huān huì shǎo ,yuán fèn qiǎn 。yīn shū yù jì píng huáng quǎn ,wú nài guān hé lù tú yuǎn 。 shāng chūn  huàn qǐ suǒ chuāng lí hèn ,nào huā shēn chù míng tí 。dú lì gāo lóu wàng jiāo yuán ,dàn níng móu kān huà yí shī 。shì zé shì ,nián nián jǐng wù ,suì suì fēng guāng ,wú bǐ zhèng sān èr 。piān dé dōng jun1 zào huà ,lǜ cái fěi cuì ,hóng rǎn yān zhī 。duàn yún wēi yǔ yǎng huā tiān ,nuǎn rì hé fēng kùn rén shí 。zhuāng diǎn rén chóu ,jiāng jìn qīng míng ,cái guò shàng yǐ 。 【yāo 】zhe shèn yīn yóu ,xiāo mó duō bìng shāng chūn shì 。wú yǔ hèn qīng bié ,lǎn lín luán zhī fěn yōng shī 。juàn zhēn zhǐ ,zhú cháo yì xiǎng ,měi yè sī liàng ,mèng lǐ hé céng zhì 。zòng yǒu lín jī xiàng yuē ,qiáng zhēn fāng yùn ,xiū tīng lí cí 。lǜ yáng shèn rì xì yín zōng ?cuì yè hé shí zhǎn jīn sī ?xiāo miè le niǎo nà yāo zhī 。 【cù pāi lìng 】hǎo guāng yīn dōu kōng guò le ,měi yīn yuán yuè nín tuī cí 。dào jiāo ǎn chuán qíng jì hèn ,shěn wèn le sān huí wǔ cì 。shì tā sī mǎ bú shāng chūn ?bái shèn zì jiā rú cǐ ? 【suí shà 】shì yīn fù ,zhòng sān sī 。wén jun1 zòng yǒu dāng lú zhì ,yě bèi xiàng rú dìng hài sǐ 。 chūn mèng  zhē duàn qiáng tóu wàng yǎn ,lǜ yīn yǐ mǎn tuán yuán shù 。nán mò dōng jiāo jìng wú rén ,yòu yī fān fāng yì chéng xū 。tīng dù yǔ ,jiào jiào guō guō ,xù xù dāo dāo ,jiào de chūn guī qù 。zhèng shì fēng xián dié juàn ,yàn máng yīng lǎn ,kùn rén shí xù 。luò huā mǎn dì jǐn lán bān ,fēi xù kōng xuě mó hú 。yǒu yì liú chūn ,duì jǐng qiān qíng ,shāng shí gǎn wù 。 【yāo 】fāng cǎo xié yáng ,bì yún rěn rǎn héng gāo mù 。qiān lǐ guān hé liǎng wú píng ,jǐ fān yù jì yīn shū 。zhàng lín yǔ ,huā jiān màn zhǎn ,cǎi bǐ kōng qíng ,juàn xiě xiàng sī jù 。zì jiào xiāng jī xiāo qiè ,qún yāo sōng yǎn ,shān yī kěn kuān yú 。lín jī wèn wǒ jǐ duō chóu ,shuō yǔ tā zhī yě zhǎng yù 。xié yáng fāng cǎo ,luò huā fēi xù 。 【wěi 】tàn cǐ chóu ,néng jǐ xǔ ?kàn kàn gèng yǒu shāng xīn chù ,méi zǐ huáng shí duàn cháng yǔ 。 lián chuán  chì rì rén jiē kě wèi ,huǒ yún xuē chū qí fēng yàng 。méi yǔ líng chén zhà qíng shí ,kān yóu shuǐ guó jiāng xiāng 。qiè yàn zhuāng ,qīng yáo cǎi zhào ,huǎn bō lán zhōu ,wěn zǎi qīng bō yàng 。zhèng shì qú huā kāi yě ,hé zhāng cuì gài ,lián shù hóng zhuàng 。xì lán zhōu liáo fù yǐ shā tīng ,tíng cǎi zhào xū yú xiē héng táng 。dī zòu shēng huáng ,qiǎn zhuó fāng láo ,zì qíng gòng shǎng 。 【yāo 】mèi jǐng fāng nián ,mò jiāo liǎng shì chéng xū wàng 。shǎng wán xìng wú qióng ,zhī yí shēn zài xiāo xiāng 。xiàng wǎn lái ,cán xiá sàn qǐ ,luò rì chén jīn ,yǐ lǐ yín chán shàng 。mò fàng jiǔ kōng jīn ,yù shān dī yǎn ,yòu qiě hé fáng 。zhū chún qí chàng cǎi lián gē ,jīng qǐ shuāng shuāng xiǔ yuān yāng ,nán dào shì duàn wǒ chóu cháng ? 【suí shà 】guī qù yě ,yè wèi yāng 。zhào háng shí bō sàn fú píng làng ,chuán guò chù chōng kāi hàn dàn xiāng 。
详情

放队

郑仅 〔宋朝〕

新词宛转递相传。振袖倾鬟风露前。月落乌啼云雨散,游童陌上拾花钿。放队拼音解读:xīn cí wǎn zhuǎn dì xiàng chuán 。zhèn xiù qīng huán fēng lù qián 。yuè luò wū tí yún yǔ sàn ,yóu tóng mò shàng shí huā diàn 。
详情

悲青坂

杜甫 〔唐朝〕

我军青坂在东门,天寒饮马太白窟。 黄头奚儿日向西,数骑弯弓敢驰突。 山雪河冰野萧瑟,青是烽烟白人骨。 焉得附书与我军,忍待明年莫仓卒。悲青坂拼音解读:wǒ jun1 qīng bǎn zài dōng mén ,tiān hán yǐn mǎ tài bái kū 。 huáng tóu xī ér rì xiàng xī ,shù qí wān gōng gǎn chí tū 。 shān xuě hé bīng yě xiāo sè ,qīng shì fēng yān bái rén gǔ 。 yān dé fù shū yǔ wǒ jun1 ,rěn dài míng nián mò cāng zú 。
详情

送和甫至龙安微雨

王安石 〔宋朝〕

荒烟凉雨助人悲,泪染衣襟不自知。除却春风沙际绿,一如看汝过江时。送和甫至龙安微雨拼音解读:huāng yān liáng yǔ zhù rén bēi ,lèi rǎn yī jīn bú zì zhī 。chú què chūn fēng shā jì lǜ ,yī rú kàn rǔ guò jiāng shí 。
详情

木兰花慢(生日谢寄居见任官载酒三十七岁)

魏了翁 〔宋朝〕

怕年来年去,渐雅志、易华颠。叹梦里青藜,间边银信,望外朱_。十年竟成何事,虽万钟、于我曷加焉。海上潮生潮落,山头云去云还。 人生天地两仪间。只住百来年。今三纪虚过,七旬强半,四帙看看。当时只忧未见,恐如今、见得又徒然。夜静花间明露,晓凉竹外晴烟。木兰花慢(生日谢寄居见任官载酒三十七岁)拼音解读:pà nián lái nián qù ,jiàn yǎ zhì 、yì huá diān 。tàn mèng lǐ qīng lí ,jiān biān yín xìn ,wàng wài zhū _。shí nián jìng chéng hé shì ,suī wàn zhōng 、yú wǒ hé jiā yān 。hǎi shàng cháo shēng cháo luò ,shān tóu yún qù yún hái 。 rén shēng tiān dì liǎng yí jiān 。zhī zhù bǎi lái nián 。jīn sān jì xū guò ,qī xún qiáng bàn ,sì zhì kàn kàn 。dāng shí zhī yōu wèi jiàn ,kǒng rú jīn 、jiàn dé yòu tú rán 。yè jìng huā jiān míng lù ,xiǎo liáng zhú wài qíng yān 。
详情

蝶恋花(遥夜亭皋闲信步)

李冠 〔近现代〕

【蝶恋花】 遥夜亭皋闲信步,才过清明,渐觉伤春暮。数点雨声风约住,朦胧淡月云来去。桃杏依稀香暗度。谁在秋千,笑里轻轻语?一寸相思千万绪,人间没个安排处。蝶恋花(遥夜亭皋闲信步)拼音解读:【dié liàn huā 】 yáo yè tíng gāo xián xìn bù ,cái guò qīng míng ,jiàn jiào shāng chūn mù 。shù diǎn yǔ shēng fēng yuē zhù ,méng lóng dàn yuè yún lái qù 。táo xìng yī xī xiāng àn dù 。shuí zài qiū qiān ,xiào lǐ qīng qīng yǔ ?yī cùn xiàng sī qiān wàn xù ,rén jiān méi gè ān pái chù 。
详情

何彼襛矣

诗经 〔先秦〕

何彼襛矣,唐棣之华?曷不肃雍?王姬之车。 何彼襛矣,华如桃李?平王之孙,齐侯之子。 其钓维何?维丝伊缗。齐侯之子,平王之孙。 何彼襛矣拼音解读: hé bǐ nóng yǐ ,táng dì zhī huá ?hé bú sù yōng ?wáng jī zhī chē 。 hé bǐ nóng yǐ ,huá rú táo lǐ ?píng wáng zhī sūn ,qí hóu zhī zǐ 。 qí diào wéi hé ?wéi sī yī mín 。qí hóu zhī zǐ ,píng wáng zhī sūn 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->