醉蓬莱(窜易前词)

黄庭坚 〔宋朝〕

对朝云叆叇,暮雨霏微,翠峰相倚。巫峡高唐,锁楚宫佳丽。蘸水朱门,半空霜戟,自一川都会。虏酒千杯,夷歌百转,迫人垂泪。 人道黔南,去天尺五,望极神京,万重烟水。悬榻相迎,有风流千骑。荔脸红深,麝脐香满,醉舞裀歌袂。杜宇催人,声声到晓,不如归是。醉蓬莱(窜易前词)拼音解读:duì cháo yún ài dài ,mù yǔ fēi wēi ,cuì fēng xiàng yǐ 。wū xiá gāo táng ,suǒ chǔ gōng jiā lì 。zhàn shuǐ zhū mén ,bàn kōng shuāng jǐ ,zì yī chuān dōu huì 。lǔ jiǔ qiān bēi ,yí gē bǎi zhuǎn ,pò rén chuí lèi 。 rén dào qián nán ,qù tiān chǐ wǔ ,wàng jí shén jīng ,wàn zhòng yān shuǐ 。xuán tà xiàng yíng ,yǒu fēng liú qiān qí 。lì liǎn hóng shēn ,shè qí xiāng mǎn ,zuì wǔ yīn gē mèi 。dù yǔ cuī rén ,shēng shēng dào xiǎo ,bú rú guī shì 。
猜您喜欢

古越谣歌(君乘车)

汉无名氏 〔汉朝〕

【古越谣歌】君乘车,我戴笠,他日相逢下车揖。君担簦,我跨马,他日相逢为君下。古越谣歌(君乘车)拼音解读:【gǔ yuè yáo gē 】jun1 chéng chē ,wǒ dài lì ,tā rì xiàng féng xià chē yī 。jun1 dān dēng ,wǒ kuà mǎ ,tā rì xiàng féng wéi jun1 xià 。
详情

采桑子·宝钗楼上妆梳晚

陆游 〔宋朝〕

宝钗楼上妆梳晚,懒上秋千。闲拨沈烟。金缕衣宽睡髻偏。 鳞鸿不寄辽东信,又是经年。弹泪花前。愁入春见十四弦。采桑子·宝钗楼上妆梳晚拼音解读:bǎo chāi lóu shàng zhuāng shū wǎn ,lǎn shàng qiū qiān 。xián bō shěn yān 。jīn lǚ yī kuān shuì jì piān 。 lín hóng bú jì liáo dōng xìn ,yòu shì jīng nián 。dàn lèi huā qián 。chóu rù chūn jiàn shí sì xián 。
详情

翰林读书言怀呈集贤诸学士

李白 〔唐朝〕

晨趋紫禁中,夕待金门诏。观书散遗帙,探古穷至妙。片言苟会心,掩卷忽而笑。青蝇易相点,白雪难同调。本是疏散人,屡贻褊促诮。云天属清朗,林壑忆游眺。或时清风来,闲倚栏下啸。严光桐庐溪,谢客临海峤。功成谢人间,从此一投钓。翰林读书言怀呈集贤诸学士拼音解读:chén qū zǐ jìn zhōng ,xī dài jīn mén zhào 。guān shū sàn yí zhì ,tàn gǔ qióng zhì miào 。piàn yán gǒu huì xīn ,yǎn juàn hū ér xiào 。qīng yíng yì xiàng diǎn ,bái xuě nán tóng diào 。běn shì shū sàn rén ,lǚ yí biǎn cù qiào 。yún tiān shǔ qīng lǎng ,lín hè yì yóu tiào 。huò shí qīng fēng lái ,xián yǐ lán xià xiào 。yán guāng tóng lú xī ,xiè kè lín hǎi qiáo 。gōng chéng xiè rén jiān ,cóng cǐ yī tóu diào 。
详情

鹧鸪天(十六夜出)

姜夔 〔宋朝〕

辇路珠帘两行垂。千枝银烛舞僛々。东风历历红楼下,谁识三生杜牧之。 欢正好,夜何其。明朝春过小桃枝。鼓声渐远游人散,惆怅归来有月知。鹧鸪天(十六夜出)拼音解读:niǎn lù zhū lián liǎng háng chuí 。qiān zhī yín zhú wǔ qī 々。dōng fēng lì lì hóng lóu xià ,shuí shí sān shēng dù mù zhī 。 huān zhèng hǎo ,yè hé qí 。míng cháo chūn guò xiǎo táo zhī 。gǔ shēng jiàn yuǎn yóu rén sàn ,chóu chàng guī lái yǒu yuè zhī 。
详情

高帝求贤诏

班固 〔两汉〕

盖闻王者莫高于周文,伯者莫高于齐桓,皆待贤人而成名。今天下贤者智能,岂特古之人乎?患在人主不交故也,士奚由进?今吾以天之灵,贤士大夫,定有天下,以为一家。欲其长久,世世奉宗庙亡绝也。贤人已与我共平之矣,而不与吾共安利之,可乎?贤士大夫有肯从我游者,吾能尊显之。布告天下,使明知朕意。   御史大夫昌下相国,相国酂侯下诸侯王,御史中执法下郡守,其有意称明德者,必身劝,为之驾,遣诣相国府,署行义年,有而弗言,觉免。年老癃病,勿遣。高帝求贤诏拼音解读:  gài wén wáng zhě mò gāo yú zhōu wén ,bó zhě mò gāo yú qí huán ,jiē dài xián rén ér chéng míng 。jīn tiān xià xián zhě zhì néng ,qǐ tè gǔ zhī rén hū ?huàn zài rén zhǔ bú jiāo gù yě ,shì xī yóu jìn ?jīn wú yǐ tiān zhī líng ,xián shì dà fū ,dìng yǒu tiān xià ,yǐ wéi yī jiā 。yù qí zhǎng jiǔ ,shì shì fèng zōng miào wáng jué yě 。xián rén yǐ yǔ wǒ gòng píng zhī yǐ ,ér bú yǔ wú gòng ān lì zhī ,kě hū ?xián shì dà fū yǒu kěn cóng wǒ yóu zhě ,wú néng zūn xiǎn zhī 。bù gào tiān xià ,shǐ míng zhī zhèn yì 。   yù shǐ dà fū chāng xià xiàng guó ,xiàng guó zàn hóu xià zhū hóu wáng ,yù shǐ zhōng zhí fǎ xià jun4 shǒu ,qí yǒu yì chēng míng dé zhě ,bì shēn quàn ,wéi zhī jià ,qiǎn yì xiàng guó fǔ ,shǔ háng yì nián ,yǒu ér fú yán ,jiào miǎn 。nián lǎo lóng bìng ,wù qiǎn 。
详情

登河中鹳雀楼

司马扎 〔唐朝〕

楼中见千里,楼影入通津。烟树遥分陕,山河曲向秦。兴亡留白日,今古共红尘。鹳雀飞何处,城隅草自春。登河中鹳雀楼拼音解读:lóu zhōng jiàn qiān lǐ ,lóu yǐng rù tōng jīn 。yān shù yáo fèn shǎn ,shān hé qǔ xiàng qín 。xìng wáng liú bái rì ,jīn gǔ gòng hóng chén 。guàn què fēi hé chù ,chéng yú cǎo zì chūn 。
详情

四时田园杂兴·其二

范成大 〔宋朝〕

梅子金黄杏子肥,麦花雪白菜花稀。日长篱落无人过,惟有蜻蜓蛱蝶飞。(惟 通 唯)四时田园杂兴·其二拼音解读:méi zǐ jīn huáng xìng zǐ féi ,mài huā xuě bái cài huā xī 。rì zhǎng lí luò wú rén guò ,wéi yǒu qīng tíng jiá dié fēi 。(wéi tōng wéi )
详情

杨柳枝(苏州杨柳任君夸)

白居易 〔唐朝〕

苏州杨柳任君夸,更有钱塘胜馆娃。若解多情寻小小,绿杨深处是苏家。杨柳枝(苏州杨柳任君夸)拼音解读:sū zhōu yáng liǔ rèn jun1 kuā ,gèng yǒu qián táng shèng guǎn wá 。ruò jiě duō qíng xún xiǎo xiǎo ,lǜ yáng shēn chù shì sū jiā 。
详情

长寿仙促拍(太母生辰)

曹勋 〔宋朝〕

舜德日辉光,正初冬盛期。东朝喜、诞生时。向彤闱、清净均化有,自然和气。长生久视,金殿熙熙。宴瑶池。 袆衣俱侍、玳筵启。花如锦、耀朝晖。太平际天子,天下养、共瞻诚意。南山虔祝,亿万同岁。长寿仙促拍(太母生辰)拼音解读:shùn dé rì huī guāng ,zhèng chū dōng shèng qī 。dōng cháo xǐ 、dàn shēng shí 。xiàng tóng wéi 、qīng jìng jun1 huà yǒu ,zì rán hé qì 。zhǎng shēng jiǔ shì ,jīn diàn xī xī 。yàn yáo chí 。 yī yī jù shì 、dài yàn qǐ 。huā rú jǐn 、yào cháo huī 。tài píng jì tiān zǐ ,tiān xià yǎng 、gòng zhān chéng yì 。nán shān qián zhù ,yì wàn tóng suì 。
详情

菩萨蛮(坐中赋樱桃)

辛弃疾 〔宋朝〕

香浮乳酪玻璃碗。年年醉里尝新惯。何物比春风。歌唇一点红。 江湖清梦断。翠笼明光殿。万颗写轻匀。低头愧野人。菩萨蛮(坐中赋樱桃)拼音解读:xiāng fú rǔ lào bō lí wǎn 。nián nián zuì lǐ cháng xīn guàn 。hé wù bǐ chūn fēng 。gē chún yī diǎn hóng 。 jiāng hú qīng mèng duàn 。cuì lóng míng guāng diàn 。wàn kē xiě qīng yún 。dī tóu kuì yě rén 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->