满庭芳(有碾龙团为供求诗者,作长短句报之)

李之仪 〔宋朝〕

花陌千条,珠帘十里,梦中还是扬州。月斜河汉,曾记醉歌楼。谁赋红绫小砑,因飞絮、天与风流。春常在,仙源路隔,空自泛渔舟。 新秋。初雨过,龙团细碾,雪乳浮瓯。问殷勤何处,特地相留。应念长门赋罢,消渴甚、无物堪酬。情无尽,金扉玉榜,何日许重游。满庭芳(有碾龙团为供求诗者,作长短句报之)拼音解读:huā mò qiān tiáo ,zhū lián shí lǐ ,mèng zhōng hái shì yáng zhōu 。yuè xié hé hàn ,céng jì zuì gē lóu 。shuí fù hóng líng xiǎo yà ,yīn fēi xù 、tiān yǔ fēng liú 。chūn cháng zài ,xiān yuán lù gé ,kōng zì fàn yú zhōu 。 xīn qiū 。chū yǔ guò ,lóng tuán xì niǎn ,xuě rǔ fú ōu 。wèn yīn qín hé chù ,tè dì xiàng liú 。yīng niàn zhǎng mén fù bà ,xiāo kě shèn 、wú wù kān chóu 。qíng wú jìn ,jīn fēi yù bǎng ,hé rì xǔ zhòng yóu 。
猜您喜欢

归国遥·春欲晚

韦庄 〔清朝〕

春欲晚,戏蝶游蜂花烂熳。日落谢家池馆,柳丝金缕断。睡觉绿鬟风乱,画屏云雨散。闲倚博山长叹,泪流沾皓腕。归国遥·春欲晚拼音解读:chūn yù wǎn ,xì dié yóu fēng huā làn màn 。rì luò xiè jiā chí guǎn ,liǔ sī jīn lǚ duàn 。shuì jiào lǜ huán fēng luàn ,huà píng yún yǔ sàn 。xián yǐ bó shān zhǎng tàn ,lèi liú zhān hào wàn 。
详情

西江月(番禺赵立之郡王席上)

向子諲 〔宋朝〕

风响蕉林似雨,烛生粉艳如花。客星乘兴泛仙槎。误到支机石下。 欢喜地中取醉,温柔乡里为家。暖红香雾闹春华。不道风波可怕。西江月(番禺赵立之郡王席上)拼音解读:fēng xiǎng jiāo lín sì yǔ ,zhú shēng fěn yàn rú huā 。kè xīng chéng xìng fàn xiān chá 。wù dào zhī jī shí xià 。 huān xǐ dì zhōng qǔ zuì ,wēn róu xiāng lǐ wéi jiā 。nuǎn hóng xiāng wù nào chūn huá 。bú dào fēng bō kě pà 。
详情

祈雨词(政不节与)

汤 〔宋朝〕

【祈雨词】 政不节与?使民疾与?何以不雨至斯极也!宦室荣与?妇谒盛与?何以不雨至斯极也!苞苴行与?谗夫兴与?何以不雨至斯极也! 祈雨词(政不节与)拼音解读:【qí yǔ cí 】 zhèng bú jiē yǔ ?shǐ mín jí yǔ ?hé yǐ bú yǔ zhì sī jí yě !huàn shì róng yǔ ?fù yè shèng yǔ ?hé yǐ bú yǔ zhì sī jí yě !bāo jū háng yǔ ?chán fū xìng yǔ ?hé yǐ bú yǔ zhì sī jí yě !
详情

江上秋夕

司马扎 〔唐朝〕

茂陵归路绝,谁念此淹留。极目月沈浦,苦吟霜满舟。孤猿啼后夜,久客病高秋。欲寄乡关恨,寒江无北流。江上秋夕拼音解读:mào líng guī lù jué ,shuí niàn cǐ yān liú 。jí mù yuè shěn pǔ ,kǔ yín shuāng mǎn zhōu 。gū yuán tí hòu yè ,jiǔ kè bìng gāo qiū 。yù jì xiāng guān hèn ,hán jiāng wú běi liú 。
详情

玉真公主别馆苦雨赠卫尉张卿二首

李白 〔唐朝〕

秋坐金张馆,繁阴昼不开。 空烟迷雨色,萧飒望中来。 翳翳昏垫苦,沉沉忧恨催。 清秋何以慰,白酒盈吾杯。 吟咏思管乐,此人已成灰。 独酌聊自勉,谁贵经纶才。 弹剑谢公子,无鱼良可哀。 苦雨思白日,浮云何由卷。 稷契和天人,阴阳乃骄蹇。 秋霖剧倒井,昏雾横绝巘。 欲往咫尺途,遂成山川限。 潈潈奔溜闻,浩浩惊波转。 泥沙塞中途,牛马不可辨。 饥从漂母食,闲缀羽陵简。 园家逢秋蔬,藜藿不满眼。 蟏蛸结思幽,蟋蟀伤褊浅。 厨灶无青烟,刀机生绿藓。 投箸解鹔鹴,换酒醉北堂。 丹徒布衣者,慷慨未可量。 何时黄金盘,一斛荐槟榔。 功成拂衣去,摇曳沧洲傍。 玉真公主别馆苦雨赠卫尉张卿二首拼音解读: qiū zuò jīn zhāng guǎn ,fán yīn zhòu bú kāi 。 kōng yān mí yǔ sè ,xiāo sà wàng zhōng lái 。 yì yì hūn diàn kǔ ,chén chén yōu hèn cuī 。 qīng qiū hé yǐ wèi ,bái jiǔ yíng wú bēi 。 yín yǒng sī guǎn lè ,cǐ rén yǐ chéng huī 。 dú zhuó liáo zì miǎn ,shuí guì jīng lún cái 。 dàn jiàn xiè gōng zǐ ,wú yú liáng kě āi 。 kǔ yǔ sī bái rì ,fú yún hé yóu juàn 。 jì qì hé tiān rén ,yīn yáng nǎi jiāo jiǎn 。 qiū lín jù dǎo jǐng ,hūn wù héng jué yǎn 。 yù wǎng zhǐ chǐ tú ,suí chéng shān chuān xiàn 。 zóng zóng bēn liū wén ,hào hào jīng bō zhuǎn 。 ní shā sāi zhōng tú ,niú mǎ bú kě biàn 。 jī cóng piāo mǔ shí ,xián zhuì yǔ líng jiǎn 。 yuán jiā féng qiū shū ,lí huò bú mǎn yǎn 。 xiāo shāo jié sī yōu ,xī shuài shāng biǎn qiǎn 。 chú zào wú qīng yān ,dāo jī shēng lǜ xiǎn 。 tóu zhù jiě sù shuāng ,huàn jiǔ zuì běi táng 。 dān tú bù yī zhě ,kāng kǎi wèi kě liàng 。 hé shí huáng jīn pán ,yī hú jiàn bīn láng 。 gōng chéng fú yī qù ,yáo yè cāng zhōu bàng 。
详情

【南吕】金字经_一更无事坐

王玠 〔元朝〕

一更无事坐灵台,塞兑垂帘八面开。开,清风入户来。调真息,冲和气自回。  二更天静玩真空,八极无尘月正中。中,西来一意通。金炉内,霞光透鼎红。  三更鸡叫一阳生,月落寒潭斗柄横。横,泥斗海底惊。三车转,黄河水倒行。  四更北斗西南看,火运周天透玉关。关,龙吟虎啸间。神丹结,通身彻骨寒。  五更五气总朝元,种出黄金七朵莲。莲,花开带露鲜。天门破,神光照大千。【南吕】金字经_一更无事坐拼音解读:yī gèng wú shì zuò líng tái ,sāi duì chuí lián bā miàn kāi 。kāi ,qīng fēng rù hù lái 。diào zhēn xī ,chōng hé qì zì huí 。  èr gèng tiān jìng wán zhēn kōng ,bā jí wú chén yuè zhèng zhōng 。zhōng ,xī lái yī yì tōng 。jīn lú nèi ,xiá guāng tòu dǐng hóng 。  sān gèng jī jiào yī yáng shēng ,yuè luò hán tán dòu bǐng héng 。héng ,ní dòu hǎi dǐ jīng 。sān chē zhuǎn ,huáng hé shuǐ dǎo háng 。  sì gèng běi dòu xī nán kàn ,huǒ yùn zhōu tiān tòu yù guān 。guān ,lóng yín hǔ xiào jiān 。shén dān jié ,tōng shēn chè gǔ hán 。  wǔ gèng wǔ qì zǒng cháo yuán ,zhǒng chū huáng jīn qī duǒ lián 。lián ,huā kāi dài lù xiān 。tiān mén pò ,shén guāng zhào dà qiān 。
详情

蝶恋花(曾韵革奚·词)

杨无咎 〔宋朝〕

端正纤柔如玉削。窄袜宫革奚,暖衬吴绫薄。掌上细看才半搦。巧偷强夺尝春酌。 稳称身材轻绰约。微步盈盈,未怕香尘觉。试问更谁如样脚。除非借与嫦娥著。蝶恋花(曾韵革奚·词)拼音解读:duān zhèng xiān róu rú yù xuē 。zhǎi wà gōng gé xī ,nuǎn chèn wú líng báo 。zhǎng shàng xì kàn cái bàn nuò 。qiǎo tōu qiáng duó cháng chūn zhuó 。 wěn chēng shēn cái qīng chāo yuē 。wēi bù yíng yíng ,wèi pà xiāng chén jiào 。shì wèn gèng shuí rú yàng jiǎo 。chú fēi jiè yǔ cháng é zhe 。
详情

杂剧·四丞相高会丽春堂

王实甫 〔元朝〕

(冲末扮押宴官引祗从上,诗云)小帽虬头裹绛纱,征袍砌就雁衔花。花根本艳公卿子,虎体鹓班将相家。老夫完颜女真人氏。小字徒单克宁,祖居莱州人也。幼年善骑射,有勇略,曾为山东路兵马都总管行军都统,后迁枢密院副使,兼知大兴府事,官拜右丞相。老夫受恩甚厚,以年老乞归田里。圣人言曰:"朕念众臣之功,无出卿右者。"今拜左丞相之职。时遇蕤宾节届,奉圣人的命,但是文武官员,都到御园中赴射柳会。老夫为押宴官,射着者有赏,射不着者无赏。老夫在此久等,这早晚官人每敢待来也。(正末引属官上,云)老夫完颜女真人氏,小字乐善。老夫幼年跟随郎主,南征北讨,东荡西除,多有功劳汗马。谢圣恩可怜,官拜右丞相,领大兴府事。正受管军元帅之职。今日五月端午,蕤宾节令,奉圣人命,都着俺文武官员御园中赴射柳会。圣人着左丞相徒单克宁为押宴官。想老夫幼年问苦争恶战。得到今日,非同容易也呵。
详情

青玉案(东园饯母舅晁阁学镇临川)

侯置 〔宋朝〕

东风一夜吹晴雨。小园里、春如许。桃李无言情难诉。阳关车马,灞桥风月,移入江天暮。 双旌明日留难住。今夕清觞且频举。咫尺清明三月暮。寻芳宾客,对花杯酌,回首西江路。青玉案(东园饯母舅晁阁学镇临川)拼音解读:dōng fēng yī yè chuī qíng yǔ 。xiǎo yuán lǐ 、chūn rú xǔ 。táo lǐ wú yán qíng nán sù 。yáng guān chē mǎ ,bà qiáo fēng yuè ,yí rù jiāng tiān mù 。 shuāng jīng míng rì liú nán zhù 。jīn xī qīng shāng qiě pín jǔ 。zhǐ chǐ qīng míng sān yuè mù 。xún fāng bīn kè ,duì huā bēi zhuó ,huí shǒu xī jiāng lù 。
详情

昼夜乐·洞房记得初相遇

柳永 〔宋朝〕

洞房记得初相遇。便只合、长相聚。何期小会幽欢,变作离情别绪。况值阑珊春色暮。对满目、乱花狂絮。直恐好风光,尽随伊归去。 一场寂寞凭谁诉。算前言、总轻负。早知恁地难拚,悔不当时留住。其奈风流端正外,更别有,系人心处。一日不思量,也攒眉千度。昼夜乐·洞房记得初相遇拼音解读:dòng fáng jì dé chū xiàng yù 。biàn zhī hé 、zhǎng xiàng jù 。hé qī xiǎo huì yōu huān ,biàn zuò lí qíng bié xù 。kuàng zhí lán shān chūn sè mù 。duì mǎn mù 、luàn huā kuáng xù 。zhí kǒng hǎo fēng guāng ,jìn suí yī guī qù 。 yī chǎng jì mò píng shuí sù 。suàn qián yán 、zǒng qīng fù 。zǎo zhī nín dì nán pīn ,huǐ bú dāng shí liú zhù 。qí nài fēng liú duān zhèng wài ,gèng bié yǒu ,xì rén xīn chù 。yī rì bú sī liàng ,yě zǎn méi qiān dù 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->