水龙吟(赠赵晦之吹笛侍儿)

苏轼 〔宋朝〕

楚山修竹如云,异材秀出千林表。龙须半翦,凤膺微涨,玉肌匀绕。木落淮南,雨睛云梦,月明风袅。自中郎不见,桓伊去后,知孤负、秋多少。 闻道岭南太守,后堂深、绿珠娇小。绮窗学弄,梁州初遍,霓裳未了。嚼徵含宫,泛商流羽,一声云杪。为使君洗尽,蛮风瘴雨,作霜天晓。水龙吟(赠赵晦之吹笛侍儿)拼音解读:chǔ shān xiū zhú rú yún ,yì cái xiù chū qiān lín biǎo 。lóng xū bàn jiǎn ,fèng yīng wēi zhǎng ,yù jī yún rào 。mù luò huái nán ,yǔ jīng yún mèng ,yuè míng fēng niǎo 。zì zhōng láng bú jiàn ,huán yī qù hòu ,zhī gū fù 、qiū duō shǎo 。 wén dào lǐng nán tài shǒu ,hòu táng shēn 、lǜ zhū jiāo xiǎo 。qǐ chuāng xué nòng ,liáng zhōu chū biàn ,ní shang wèi le 。jiáo zhēng hán gōng ,fàn shāng liú yǔ ,yī shēng yún miǎo 。wéi shǐ jun1 xǐ jìn ,mán fēng zhàng yǔ ,zuò shuāng tiān xiǎo 。
猜您喜欢

鹧鸪天·林断山明竹隐墙

苏轼 〔宋朝〕

林断山明竹隐墙。乱蝉衰草小池塘。翻空白鸟时时见,照水红蕖细细香。村舍外,古城旁。杖藜徐步转斜阳。殷勤昨夜三更雨,又得浮生一日凉。鹧鸪天·林断山明竹隐墙拼音解读:lín duàn shān míng zhú yǐn qiáng 。luàn chán shuāi cǎo xiǎo chí táng 。fān kōng bái niǎo shí shí jiàn ,zhào shuǐ hóng qú xì xì xiāng 。cūn shě wài ,gǔ chéng páng 。zhàng lí xú bù zhuǎn xié yáng 。yīn qín zuó yè sān gèng yǔ ,yòu dé fú shēng yī rì liáng 。
详情

少年游(戏平甫)

姜夔 〔宋朝〕

双螺未合,双蛾先敛,家在碧云西。别母情怀,随郎滋味,桃叶渡江时。 扁舟载了,匆匆归去,今夜泊前溪。杨柳津头,梨花墙外,心事两人知。少年游(戏平甫)拼音解读:shuāng luó wèi hé ,shuāng é xiān liǎn ,jiā zài bì yún xī 。bié mǔ qíng huái ,suí láng zī wèi ,táo yè dù jiāng shí 。 biǎn zhōu zǎi le ,cōng cōng guī qù ,jīn yè bó qián xī 。yáng liǔ jīn tóu ,lí huā qiáng wài ,xīn shì liǎng rén zhī 。
详情

念奴娇(咏柳)

秦观 〔宋朝〕

纤腰袅袅,东风里、逞尽娉婷态度。应是青皇偏著意,尽把韶华付与。月榭花台,珠帘画槛,几处堆金缕。不胜风韵,陌头又过朝雨。 闻说灞水桥边,年年春暮,满地飘香絮。掩映夕阳千万树,不道离情正苦。上苑风和,琐窗昼静,调弄娇莺语。伤春人瘦,倚阑半饷延伫。念奴娇(咏柳)拼音解读:xiān yāo niǎo niǎo ,dōng fēng lǐ 、chěng jìn pīng tíng tài dù 。yīng shì qīng huáng piān zhe yì ,jìn bǎ sháo huá fù yǔ 。yuè xiè huā tái ,zhū lián huà kǎn ,jǐ chù duī jīn lǚ 。bú shèng fēng yùn ,mò tóu yòu guò cháo yǔ 。 wén shuō bà shuǐ qiáo biān ,nián nián chūn mù ,mǎn dì piāo xiāng xù 。yǎn yìng xī yáng qiān wàn shù ,bú dào lí qíng zhèng kǔ 。shàng yuàn fēng hé ,suǒ chuāng zhòu jìng ,diào nòng jiāo yīng yǔ 。shāng chūn rén shòu ,yǐ lán bàn xiǎng yán zhù 。
详情

念奴娇(寿姚橘州)

陈著 〔宋朝〕

紧头上立,问如何、犹向清溪盘礴。应为春妨须熟局,且借轻裘弹压。野聚晴炊,烟波暖唱,尽出江南北。从容归衮,三年功满棋柝。 真个福比南山,谁无富贵,无此团F45F乐。锦瑟瑶琴清对处,青紫诸郎参错。楚楚孙枝,温温婿玉,帘幕欢声拍。抠衣小子,寿公也趁龟鹤。念奴娇(寿姚橘州)拼音解读:jǐn tóu shàng lì ,wèn rú hé 、yóu xiàng qīng xī pán bó 。yīng wéi chūn fáng xū shú jú ,qiě jiè qīng qiú dàn yā 。yě jù qíng chuī ,yān bō nuǎn chàng ,jìn chū jiāng nán běi 。cóng róng guī gǔn ,sān nián gōng mǎn qí tuò 。 zhēn gè fú bǐ nán shān ,shuí wú fù guì ,wú cǐ tuán F45Flè 。jǐn sè yáo qín qīng duì chù ,qīng zǐ zhū láng cān cuò 。chǔ chǔ sūn zhī ,wēn wēn xù yù ,lián mù huān shēng pāi 。kōu yī xiǎo zǐ ,shòu gōng yě chèn guī hè 。
详情

柳初新

晁端礼 〔宋朝〕

些儿柄靶天来大。闷损也、还知麽。共伊合下、深盟厚约,比望收因结果。这好事、难成易破。到如今,彼此无那。 终日行行坐坐。未曾识、展眉则个。若还不是、前生注定,甚得许多摧挫。去你行、有甚罪过。送一场、烦恼与我。柳初新拼音解读:xiē ér bǐng bǎ tiān lái dà 。mèn sǔn yě 、hái zhī me 。gòng yī hé xià 、shēn méng hòu yuē ,bǐ wàng shōu yīn jié guǒ 。zhè hǎo shì 、nán chéng yì pò 。dào rú jīn ,bǐ cǐ wú nà 。 zhōng rì háng háng zuò zuò 。wèi céng shí 、zhǎn méi zé gè 。ruò hái bú shì 、qián shēng zhù dìng ,shèn dé xǔ duō cuī cuò 。qù nǐ háng 、yǒu shèn zuì guò 。sòng yī chǎng 、fán nǎo yǔ wǒ 。
详情

木兰花(林钟商)

张先 〔宋朝〕

西湖杨柳风流绝。满楼青春看赠别。墙头簌簌暗飞花,山外阴阴初落月。 秦姬秾丽云梳发。持酒唱歌留晚发。骊驹应解恼人情,欲出重城嘶不歇。木兰花(林钟商)拼音解读:xī hú yáng liǔ fēng liú jué 。mǎn lóu qīng chūn kàn zèng bié 。qiáng tóu sù sù àn fēi huā ,shān wài yīn yīn chū luò yuè 。 qín jī nóng lì yún shū fā 。chí jiǔ chàng gē liú wǎn fā 。lí jū yīng jiě nǎo rén qíng ,yù chū zhòng chéng sī bú xiē 。
详情

西江月(木犀)

辛弃疾 〔宋朝〕

金粟如来出世,蕊宫仙子乘风。清香一袖意无穷。洗尽尘缘千种。 长为西风作主,更居明月光中。十分秋意与玲珑。拚却今宵无梦。西江月(木犀)拼音解读:jīn sù rú lái chū shì ,ruǐ gōng xiān zǐ chéng fēng 。qīng xiāng yī xiù yì wú qióng 。xǐ jìn chén yuán qiān zhǒng 。 zhǎng wéi xī fēng zuò zhǔ ,gèng jū míng yuè guāng zhōng 。shí fèn qiū yì yǔ líng lóng 。pīn què jīn xiāo wú mèng 。
详情

满江红(约台)

方有开 〔宋朝〕

跳出红尘,都不愿、是非荣辱。垂钓处、月明风细,水清山绿。七里滩头帆落尽,长山泷口潮回速。问有谁、特为上钩来,刘文叔。 貂蝉贵,无人续。金带重,难拘束。这白麻黄纸,岂曾经目。昨夜客星侵帝座,且容伸脚加君腹。问高风、今古有谁同,先生独。满江红(约台)拼音解读:tiào chū hóng chén ,dōu bú yuàn 、shì fēi róng rǔ 。chuí diào chù 、yuè míng fēng xì ,shuǐ qīng shān lǜ 。qī lǐ tān tóu fān luò jìn ,zhǎng shān lóng kǒu cháo huí sù 。wèn yǒu shuí 、tè wéi shàng gōu lái ,liú wén shū 。 diāo chán guì ,wú rén xù 。jīn dài zhòng ,nán jū shù 。zhè bái má huáng zhǐ ,qǐ céng jīng mù 。zuó yè kè xīng qīn dì zuò ,qiě róng shēn jiǎo jiā jun1 fù 。wèn gāo fēng 、jīn gǔ yǒu shuí tóng ,xiān shēng dú 。
详情

河(我散步时的侣伴)

何其芳 〔近现代〕

【河】我散步时的侣伴,我的河, 你在歌唱着什么? 我这是多么无意识的话呵。 但是我知道没有水的地方就是沙漠。 你从我们居住的小市镇流过。 我们在你的水里洗衣服洗脚。 我们在沉默的群山中间听着你 像听着大地的脉搏。 我爱人的歌,也爱自然的歌, 我知道没有声音的地方就是寂寞。河(我散步时的侣伴)拼音解读:【hé 】wǒ sàn bù shí de lǚ bàn ,wǒ de hé , nǐ zài gē chàng zhe shí me ? wǒ zhè shì duō me wú yì shí de huà hē 。 dàn shì wǒ zhī dào méi yǒu shuǐ de dì fāng jiù shì shā mò 。 nǐ cóng wǒ men jū zhù de xiǎo shì zhèn liú guò 。 wǒ men zài nǐ de shuǐ lǐ xǐ yī fú xǐ jiǎo 。 wǒ men zài chén mò de qún shān zhōng jiān tīng zhe nǐ xiàng tīng zhe dà dì de mò bó 。 wǒ ài rén de gē ,yě ài zì rán de gē , wǒ zhī dào méi yǒu shēng yīn de dì fāng jiù shì jì mò 。
详情

【南吕】一枝花 安庆湖雪夜

沙正卿 〔元朝〕

荒陂寒雁鸣,远树昏鸦噪。断云淮甸阔,残照楚山高。古岸萧萧,败苇折芦罩,穿林荒径小。水村寒犬吠柴荆,梅岭冻猿啼树杪。  【梁州】野烟暗迷合渡口,渔灯明照破江皋。溪边望罢归村路。野塘萧索,暮景寂寥。半间草厦,一榻橛床。冷清清伴我萧条,到黄昏恶限才交。ゐ惶运环海般相连,烦恼乡石城般围绕,离愁阵铁壁般坚牢。怎生,得逃?百千般无计把凄凉傲,愁恰去闷来到。愁和闷共凄凉厮缠缴,不离我周遭。  【三煞】安排下孤闷供诗料,收拾聚闲愁注酒瓢,假开怀直饮得醉。独拥衾,都忘尽伤心怀抱,才睡美又还闹,篱畔筛风竹韵敲,惊梦无聊。  【二煞】破窗鸣雨霰风犹恶,漏屋垂冰蚕冻未消,梦回酒醒越难熬。万籁皆鸣,更一点残灯斜照。供愁恨献烦恼,破思虑忧愁厮定害,暗消了年少。  【尾】黄昏时春色生容貌,清镜晓秋霜点鬓毛。愁虽是多,恨也不少。衰了潘容,瘦了沈腰。镜里端详,心下暗约。端详罢怎不教我心焦,则一夜剩添十岁老。【南吕】一枝花 安庆湖雪夜拼音解读:huāng bēi hán yàn míng ,yuǎn shù hūn yā zào 。duàn yún huái diàn kuò ,cán zhào chǔ shān gāo 。gǔ àn xiāo xiāo ,bài wěi shé lú zhào ,chuān lín huāng jìng xiǎo 。shuǐ cūn hán quǎn fèi chái jīng ,méi lǐng dòng yuán tí shù miǎo 。  【liáng zhōu 】yě yān àn mí hé dù kǒu ,yú dēng míng zhào pò jiāng gāo 。xī biān wàng bà guī cūn lù 。yě táng xiāo suǒ ,mù jǐng jì liáo 。bàn jiān cǎo shà ,yī tà jué chuáng 。lěng qīng qīng bàn wǒ xiāo tiáo ,dào huáng hūn è xiàn cái jiāo 。ゐhuáng yùn huán hǎi bān xiàng lián ,fán nǎo xiāng shí chéng bān wéi rào ,lí chóu zhèn tiě bì bān jiān láo 。zěn shēng ,dé táo ?bǎi qiān bān wú jì bǎ qī liáng ào ,chóu qià qù mèn lái dào 。chóu hé mèn gòng qī liáng sī chán jiǎo ,bú lí wǒ zhōu zāo 。  【sān shà 】ān pái xià gū mèn gòng shī liào ,shōu shí jù xián chóu zhù jiǔ piáo ,jiǎ kāi huái zhí yǐn dé zuì 。dú yōng qīn ,dōu wàng jìn shāng xīn huái bào ,cái shuì měi yòu hái nào ,lí pàn shāi fēng zhú yùn qiāo ,jīng mèng wú liáo 。  【èr shà 】pò chuāng míng yǔ xiàn fēng yóu è ,lòu wū chuí bīng cán dòng wèi xiāo ,mèng huí jiǔ xǐng yuè nán áo 。wàn lài jiē míng ,gèng yī diǎn cán dēng xié zhào 。gòng chóu hèn xiàn fán nǎo ,pò sī lǜ yōu chóu sī dìng hài ,àn xiāo le nián shǎo 。  【wěi 】huáng hūn shí chūn sè shēng róng mào ,qīng jìng xiǎo qiū shuāng diǎn bìn máo 。chóu suī shì duō ,hèn yě bú shǎo 。shuāi le pān róng ,shòu le shěn yāo 。jìng lǐ duān xiáng ,xīn xià àn yuē 。duān xiáng bà zěn bú jiāo wǒ xīn jiāo ,zé yī yè shèng tiān shí suì lǎo 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->