洞天春

欧阳修 〔宋朝〕

莺啼绿树声早。槛外残红未扫。露点真珠遍芳草。正帘帏清晓。 秋千宅院悄悄。又是清明过了。燕蝶轻狂,柳丝撩乱,春心多少。洞天春拼音解读:yīng tí lǜ shù shēng zǎo 。kǎn wài cán hóng wèi sǎo 。lù diǎn zhēn zhū biàn fāng cǎo 。zhèng lián wéi qīng xiǎo 。 qiū qiān zhái yuàn qiāo qiāo 。yòu shì qīng míng guò le 。yàn dié qīng kuáng ,liǔ sī liáo luàn ,chūn xīn duō shǎo 。
猜您喜欢

满江红(和吕居仁侍郎东里先生韵)

吴潜 〔宋朝〕

拟卜三椽,问何处、水回山曲。朝暮景、清风当户,白云藏屋。更得四时瓶贮酒,未输一品腰围玉。待千章、手种木成阴,周遮绿。 且休_,陶令菊。也休羡,子猷竹。算百年一梦,谁荣谁辱。唤客烹茶闲话了,呼童取枕佳眠足。但晨香、一炷愿天公,时丰熟。满江红(和吕居仁侍郎东里先生韵)拼音解读:nǐ bo sān chuán ,wèn hé chù 、shuǐ huí shān qǔ 。cháo mù jǐng 、qīng fēng dāng hù ,bái yún cáng wū 。gèng dé sì shí píng zhù jiǔ ,wèi shū yī pǐn yāo wéi yù 。dài qiān zhāng 、shǒu zhǒng mù chéng yīn ,zhōu zhē lǜ 。 qiě xiū _,táo lìng jú 。yě xiū xiàn ,zǐ yóu zhú 。suàn bǎi nián yī mèng ,shuí róng shuí rǔ 。huàn kè pēng chá xián huà le ,hū tóng qǔ zhěn jiā mián zú 。dàn chén xiāng 、yī zhù yuàn tiān gōng ,shí fēng shú 。
详情

减兰十梅(雨)

李子正 〔宋朝〕

潇潇细雨。雨歇芳菲犹淡伫。密洒轻笼。湿遍柔枝香更浓。 琼腮微腻。疑是凝酥初点缀。冷体相宜。不似梨花带雨时。 减兰十梅(雨)拼音解读:xiāo xiāo xì yǔ 。yǔ xiē fāng fēi yóu dàn zhù 。mì sǎ qīng lóng 。shī biàn róu zhī xiāng gèng nóng 。 qióng sāi wēi nì 。yí shì níng sū chū diǎn zhuì 。lěng tǐ xiàng yí 。bú sì lí huā dài yǔ shí 。
详情

关试前送进士姚潜下第归南阳(马嘶残日没残霞)

曹邺 〔唐朝〕

【关试前送进士姚潜下第归南阳】马嘶残日没残霞,二月东风便到家。莫羡长安占春者,明年始见故园花。关试前送进士姚潜下第归南阳(马嘶残日没残霞)拼音解读:【guān shì qián sòng jìn shì yáo qián xià dì guī nán yáng 】mǎ sī cán rì méi cán xiá ,èr yuè dōng fēng biàn dào jiā 。mò xiàn zhǎng ān zhàn chūn zhě ,míng nián shǐ jiàn gù yuán huā 。
详情

鲁共公择言

佚名 〔先秦〕

梁王魏婴觞诸侯于范台。酒酣,请鲁君举觞。鲁君兴,避席择言曰:“昔者,帝女令仪狄作酒而美,进之禹,禹饮而甘之,遂疏仪狄,绝旨酒,曰:‘后世必有以酒亡其国者。’齐桓公夜半不嗛,易牙乃煎熬燔灸,和调五味而进之,桓公食之而饱,至旦不觉,曰:‘后世必有以味亡其国者。’晋文公得南之威,三日不听朝,遂推南之威而远之,曰:‘后世必有以色亡其国者。’楚王登强台而望崩山,左江而右湖,以临彷徨,其乐忘死,遂盟强台而弗登,曰:‘后世必有以高台陂池亡其国者。’今主君之尊,仪狄之酒以;主君之味,易牙之调也;左白台而右闾须,南威之美也;前夹林而后兰台,强台之乐也。有一于此,足以亡其国。今主君兼此四者,可无戒与!”梁王称善相属。鲁共公择言拼音解读:liáng wáng wèi yīng shāng zhū hóu yú fàn tái 。jiǔ hān ,qǐng lǔ jun1 jǔ shāng 。lǔ jun1 xìng ,bì xí zé yán yuē :“xī zhě ,dì nǚ lìng yí dí zuò jiǔ ér měi ,jìn zhī yǔ ,yǔ yǐn ér gān zhī ,suí shū yí dí ,jué zhǐ jiǔ ,yuē :‘hòu shì bì yǒu yǐ jiǔ wáng qí guó zhě 。’qí huán gōng yè bàn bú qiàn ,yì yá nǎi jiān áo fán jiǔ ,hé diào wǔ wèi ér jìn zhī ,huán gōng shí zhī ér bǎo ,zhì dàn bú jiào ,yuē :‘hòu shì bì yǒu yǐ wèi wáng qí guó zhě 。’jìn wén gōng dé nán zhī wēi ,sān rì bú tīng cháo ,suí tuī nán zhī wēi ér yuǎn zhī ,yuē :‘hòu shì bì yǒu yǐ sè wáng qí guó zhě 。’chǔ wáng dēng qiáng tái ér wàng bēng shān ,zuǒ jiāng ér yòu hú ,yǐ lín páng huáng ,qí lè wàng sǐ ,suí méng qiáng tái ér fú dēng ,yuē :‘hòu shì bì yǒu yǐ gāo tái bēi chí wáng qí guó zhě 。’jīn zhǔ jun1 zhī zūn ,yí dí zhī jiǔ yǐ ;zhǔ jun1 zhī wèi ,yì yá zhī diào yě ;zuǒ bái tái ér yòu lǘ xū ,nán wēi zhī měi yě ;qián jiá lín ér hòu lán tái ,qiáng tái zhī lè yě 。yǒu yī yú cǐ ,zú yǐ wáng qí guó 。jīn zhǔ jun1 jiān cǐ sì zhě ,kě wú jiè yǔ !”liáng wáng chēng shàn xiàng shǔ 。
详情

临江仙(与叶少蕴梦得上巳游法华山九曲池流杯)

葛胜仲 〔宋朝〕

小样洪河分九曲,飞泉环绕粼粼。青莲往事已成尘。羽觞浮玉甃,宝剑捧金人。 绿绮且依流水调,蓬蓬酹鼓催巡。玉堂词客是佳宾。茂林修竹地,大胜永和春。临江仙(与叶少蕴梦得上巳游法华山九曲池流杯)拼音解读:xiǎo yàng hóng hé fèn jiǔ qǔ ,fēi quán huán rào lín lín 。qīng lián wǎng shì yǐ chéng chén 。yǔ shāng fú yù zhòu ,bǎo jiàn pěng jīn rén 。 lǜ qǐ qiě yī liú shuǐ diào ,péng péng lèi gǔ cuī xún 。yù táng cí kè shì jiā bīn 。mào lín xiū zhú dì ,dà shèng yǒng hé chūn 。
详情

锄草怨

司马扎 〔唐朝〕

种田望雨多,雨多长蓬蒿。亦念官赋急,宁知荷锄劳。亭午霁日明,邻翁醉陶陶。乡吏不到门,禾黍苗自高。独有辛苦者,屡为州县徭。罢锄田又废,恋乡不忍逃。出门吏相促,邻家满仓谷。邻翁不可告,尽日向田哭。锄草怨拼音解读:zhǒng tián wàng yǔ duō ,yǔ duō zhǎng péng hāo 。yì niàn guān fù jí ,níng zhī hé chú láo 。tíng wǔ jì rì míng ,lín wēng zuì táo táo 。xiāng lì bú dào mén ,hé shǔ miáo zì gāo 。dú yǒu xīn kǔ zhě ,lǚ wéi zhōu xiàn yáo 。bà chú tián yòu fèi ,liàn xiāng bú rěn táo 。chū mén lì xiàng cù ,lín jiā mǎn cāng gǔ 。lín wēng bú kě gào ,jìn rì xiàng tián kū 。
详情

减字木兰花·春怨

朱淑真 〔唐朝〕

独行独坐。独倡独酬还独卧。伫立伤神。无奈轻寒著摸人。 此情谁见。泪洗残妆无一半。愁病相仍。剔尽寒灯梦不成。减字木兰花·春怨拼音解读:dú háng dú zuò 。dú chàng dú chóu hái dú wò 。zhù lì shāng shén 。wú nài qīng hán zhe mō rén 。 cǐ qíng shuí jiàn 。lèi xǐ cán zhuāng wú yī bàn 。chóu bìng xiàng réng 。tī jìn hán dēng mèng bú chéng 。
详情

琴调相思引(越上赏花)

汪元量 〔宋朝〕

晓拂菱花巧画眉。猩罗新翦作春衣。恐春归去,无处看花枝。 已恨东风成去客,更教飞燕舞些时。惜花人醉,头上插花归。琴调相思引(越上赏花)拼音解读:xiǎo fú líng huā qiǎo huà méi 。xīng luó xīn jiǎn zuò chūn yī 。kǒng chūn guī qù ,wú chù kàn huā zhī 。 yǐ hèn dōng fēng chéng qù kè ,gèng jiāo fēi yàn wǔ xiē shí 。xī huā rén zuì ,tóu shàng chā huā guī 。
详情

浪淘沙(往事只堪哀)

李煜 〔唐朝〕

往事只堪哀,对景难排。秋风庭院藓侵阶。一桁珠帘闲不卷,终日谁来?金锁已沉埋,壮气蒿莱。晚凉天净月华开。相得玉楼瑶殿影,空照秦淮。浪淘沙(往事只堪哀)拼音解读:wǎng shì zhī kān āi ,duì jǐng nán pái 。qiū fēng tíng yuàn xiǎn qīn jiē 。yī héng zhū lián xián bú juàn ,zhōng rì shuí lái ?jīn suǒ yǐ chén mái ,zhuàng qì hāo lái 。wǎn liáng tiān jìng yuè huá kāi 。xiàng dé yù lóu yáo diàn yǐng ,kōng zhào qín huái 。
详情

嵩山小儿吟

佚名 〔唐朝〕

我本长生深山内,更何入他不二门。 争如访取旧时伴,休更朝夕劳神魂。嵩山小儿吟拼音解读:wǒ běn zhǎng shēng shēn shān nèi ,gèng hé rù tā bú èr mén 。 zhēng rú fǎng qǔ jiù shí bàn ,xiū gèng cháo xī láo shén hún 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->