菩萨蛮(中吕宫)

张先 〔宋朝〕

闻人语著仙卿字。瞋情恨意还须喜。何况草长时。酒前频共伊。 娇香堆宝帐。月到梨花上。心事两人知。掩灯罗幕垂。菩萨蛮(中吕宫)拼音解读:wén rén yǔ zhe xiān qīng zì 。tián qíng hèn yì hái xū xǐ 。hé kuàng cǎo zhǎng shí 。jiǔ qián pín gòng yī 。 jiāo xiāng duī bǎo zhàng 。yuè dào lí huā shàng 。xīn shì liǎng rén zhī 。yǎn dēng luó mù chuí 。
猜您喜欢

已酉端午

贝琼 〔元朝〕

风雨端阳生晦冥,汨罗无处吊英灵。海榴花发应相笑,无酒渊明亦独醒。已酉端午拼音解读:fēng yǔ duān yáng shēng huì míng ,mì luó wú chù diào yīng líng 。hǎi liú huā fā yīng xiàng xiào ,wú jiǔ yuān míng yì dú xǐng 。
详情

杂诗(白日沦西阿)

陶渊明 〔魏晋〕

【杂诗】 白日沦西阿[1],素月出东岭[2] 。遥遥万里辉,荡荡空中景[3] 。风来入房户[4],夜中枕席冷。气变悟时易,不眠知夕永[5] 。欲言无予和[6],挥杯劝孤影。日月掷人去,有志不获骋[7] 。念此怀悲凄,终晓不能静[8] 。杂诗(白日沦西阿)拼音解读:【zá shī 】 bái rì lún xī ā [1],sù yuè chū dōng lǐng [2] 。yáo yáo wàn lǐ huī ,dàng dàng kōng zhōng jǐng [3] 。fēng lái rù fáng hù [4],yè zhōng zhěn xí lěng 。qì biàn wù shí yì ,bú mián zhī xī yǒng [5] 。yù yán wú yǔ hé [6],huī bēi quàn gū yǐng 。rì yuè zhì rén qù ,yǒu zhì bú huò chěng [7] 。niàn cǐ huái bēi qī ,zhōng xiǎo bú néng jìng [8] 。
详情

眼儿媚(柳)

尹焕 〔宋朝〕

垂杨袅袅蘸清漪。明绿染春丝。市桥紧马,旗亭沽酒,无限相思。 云梳雨洗风前舞,一好百般宜。不知为甚,落花时节,都是颦眉。眼儿媚(柳)拼音解读:chuí yáng niǎo niǎo zhàn qīng yī 。míng lǜ rǎn chūn sī 。shì qiáo jǐn mǎ ,qí tíng gū jiǔ ,wú xiàn xiàng sī 。 yún shū yǔ xǐ fēng qián wǔ ,yī hǎo bǎi bān yí 。bú zhī wéi shèn ,luò huā shí jiē ,dōu shì pín méi 。
详情

浣溪沙(鸳鸯红梅)

赵师侠 〔宋朝〕

本是孤根傲雪霜。肌肤不肯涴铅黄。要随尘世浅匀妆。 似杏著花尤灿灿,比梅成实自双双。青枝巧缀碧鸳鸯。浣溪沙(鸳鸯红梅)拼音解读:běn shì gū gēn ào xuě shuāng 。jī fū bú kěn wó qiān huáng 。yào suí chén shì qiǎn yún zhuāng 。 sì xìng zhe huā yóu càn càn ,bǐ méi chéng shí zì shuāng shuāng 。qīng zhī qiǎo zhuì bì yuān yāng 。
详情

【中吕】红绣鞋_次崔雪竹韵

张可久 〔元朝〕

次崔雪竹韵学孔子尝闻俎豆,喜严陵不事王侯,百尺云帆洞庭秋。醉呼元亮酒,懒上仲宣楼,功名不挂口。宁元帅席上鸣玉珮凌烟图画,乐云村投老生涯,少年谁识故侯家?青蛇昏宝剑,团锦碎袍花,飞龙闲厩马。仙居有客樽前谈笑,无心江上渔樵,小壶新酝注仙瓢。梅花和月种,松叶带霜烧,本清闲忙到了。寻仙简霞隐白草矾矶头独钓,青衣孺子相招,寻真不怕路迢迢。闲云迷洞口.残雪老墙腰,夕阳红树杪。简吕实夫理问红锦香中乐句,紫薇花下诗余,玉麈风流映金色。岳阳楼三醉酒,消水岸六韬书,高名垂万古。天竺寺中金粟池中水镜,玉莲台下天灯,红尘无事恼山僧。月窗猿听讲,雪岭马驮经,龙华图上景。武康道中简王复斋一带云林堪画,数间茅屋谁家,山翠空濛润乌纱。小池中银杏叶,冻枝上蜡梅花,且吟诗休上马。归兴燕燕莺莺生分,风风雨雨伤神,吐酒吞花过芳春。黄金羞壮士,红粉弄佳人,青山招旧隐。德清山中简耿子春傍水依山境界,吟风啸月情怀,紫阳峰顶费青鞋。闲云随地有,老树未花开,新诗何处索?虎丘道上船系谁家古岸?人归何处青山?且将诗做画图看。雁声芦叶老,鹭影蓼花寒,鹤巢松树晚。茅山疏翁索赋小洞闲花何处?矮墙颠草准书?玉莲香露冷金壶。红云翔彩凤,丹井养文鱼,青山驯白虎。开玄堂上花有信春来春来,客无心云卷云舒,开玄堂上辋川图。冰梅栖翠羽,水藻漾金鱼,雪松摇玉麈。秋望一两字天边白雁,百千重楼外青山,别君容易寄书难。柳依依花可可,云淡淡月弯弯,长安迷望眼。开元遗事羯鼓罢天开云净,鹊桥平斗转参横,玉人私语祝长生。水边筝殿小,花上舞盘轻,月中歌扇冷。过括苍山鸦噪岩前古庙,鹤鸣松顶危巢,南明峰下路迢遥。问清溪道士有,喜白发贵人饶,看青山今日饱。偕周子荣游湖绿柳暗金沙佛地,白莲开云锦天池,摇曳歌声棹轻移。望南山新有雨,喜西子不颦眉,饮东阳错认水。【中吕】红绣鞋_次崔雪竹韵拼音解读:cì cuī xuě zhú yùn xué kǒng zǐ cháng wén zǔ dòu ,xǐ yán líng bú shì wáng hóu ,bǎi chǐ yún fān dòng tíng qiū 。zuì hū yuán liàng jiǔ ,lǎn shàng zhòng xuān lóu ,gōng míng bú guà kǒu 。níng yuán shuài xí shàng míng yù pèi líng yān tú huà ,lè yún cūn tóu lǎo shēng yá ,shǎo nián shuí shí gù hóu jiā ?qīng shé hūn bǎo jiàn ,tuán jǐn suì páo huā ,fēi lóng xián jiù mǎ 。xiān jū yǒu kè zūn qián tán xiào ,wú xīn jiāng shàng yú qiáo ,xiǎo hú xīn yùn zhù xiān piáo 。méi huā hé yuè zhǒng ,sōng yè dài shuāng shāo ,běn qīng xián máng dào le 。xún xiān jiǎn xiá yǐn bái cǎo fán jī tóu dú diào ,qīng yī rú zǐ xiàng zhāo ,xún zhēn bú pà lù tiáo tiáo 。xián yún mí dòng kǒu .cán xuě lǎo qiáng yāo ,xī yáng hóng shù miǎo 。jiǎn lǚ shí fū lǐ wèn hóng jǐn xiāng zhōng lè jù ,zǐ wēi huā xià shī yú ,yù zhǔ fēng liú yìng jīn sè 。yuè yáng lóu sān zuì jiǔ ,xiāo shuǐ àn liù tāo shū ,gāo míng chuí wàn gǔ 。tiān zhú sì zhōng jīn sù chí zhōng shuǐ jìng ,yù lián tái xià tiān dēng ,hóng chén wú shì nǎo shān sēng 。yuè chuāng yuán tīng jiǎng ,xuě lǐng mǎ tuó jīng ,lóng huá tú shàng jǐng 。wǔ kāng dào zhōng jiǎn wáng fù zhāi yī dài yún lín kān huà ,shù jiān máo wū shuí jiā ,shān cuì kōng méng rùn wū shā 。xiǎo chí zhōng yín xìng yè ,dòng zhī shàng là méi huā ,qiě yín shī xiū shàng mǎ 。guī xìng yàn yàn yīng yīng shēng fèn ,fēng fēng yǔ yǔ shāng shén ,tǔ jiǔ tūn huā guò fāng chūn 。huáng jīn xiū zhuàng shì ,hóng fěn nòng jiā rén ,qīng shān zhāo jiù yǐn 。dé qīng shān zhōng jiǎn gěng zǐ chūn bàng shuǐ yī shān jìng jiè ,yín fēng xiào yuè qíng huái ,zǐ yáng fēng dǐng fèi qīng xié 。xián yún suí dì yǒu ,lǎo shù wèi huā kāi ,xīn shī hé chù suǒ ?hǔ qiū dào shàng chuán xì shuí jiā gǔ àn ?rén guī hé chù qīng shān ?qiě jiāng shī zuò huà tú kàn 。yàn shēng lú yè lǎo ,lù yǐng liǎo huā hán ,hè cháo sōng shù wǎn 。máo shān shū wēng suǒ fù xiǎo dòng xián huā hé chù ?ǎi qiáng diān cǎo zhǔn shū ?yù lián xiāng lù lěng jīn hú 。hóng yún xiáng cǎi fèng ,dān jǐng yǎng wén yú ,qīng shān xùn bái hǔ 。kāi xuán táng shàng huā yǒu xìn chūn lái chūn lái ,kè wú xīn yún juàn yún shū ,kāi xuán táng shàng wǎng chuān tú 。bīng méi qī cuì yǔ ,shuǐ zǎo yàng jīn yú ,xuě sōng yáo yù zhǔ 。qiū wàng yī liǎng zì tiān biān bái yàn ,bǎi qiān zhòng lóu wài qīng shān ,bié jun1 róng yì jì shū nán 。liǔ yī yī huā kě kě ,yún dàn dàn yuè wān wān ,zhǎng ān mí wàng yǎn 。kāi yuán yí shì jié gǔ bà tiān kāi yún jìng ,què qiáo píng dòu zhuǎn cān héng ,yù rén sī yǔ zhù zhǎng shēng 。shuǐ biān zhēng diàn xiǎo ,huā shàng wǔ pán qīng ,yuè zhōng gē shàn lěng 。guò kuò cāng shān yā zào yán qián gǔ miào ,hè míng sōng dǐng wēi cháo ,nán míng fēng xià lù tiáo yáo 。wèn qīng xī dào shì yǒu ,xǐ bái fā guì rén ráo ,kàn qīng shān jīn rì bǎo 。xié zhōu zǐ róng yóu hú lǜ liǔ àn jīn shā fó dì ,bái lián kāi yún jǐn tiān chí ,yáo yè gē shēng zhào qīng yí 。wàng nán shān xīn yǒu yǔ ,xǐ xī zǐ bú pín méi ,yǐn dōng yáng cuò rèn shuǐ 。
详情

河渎神·汾水碧依依

孙光宪 〔清朝〕

汾水碧依依,黄云落叶初飞。翠娥一去不言归,庙门空掩斜晖。四壁阴森排古画,依旧琼轮羽驾。小殿沈沈清夜,银灯飘落香灺。 河渎神·汾水碧依依拼音解读: fén shuǐ bì yī yī ,huáng yún luò yè chū fēi 。cuì é yī qù bú yán guī ,miào mén kōng yǎn xié huī 。sì bì yīn sēn pái gǔ huà ,yī jiù qióng lún yǔ jià 。xiǎo diàn shěn shěn qīng yè ,yín dēng piāo luò xiāng xiè 。
详情

鹧鸪天(和人韵有所赠)

辛弃疾 〔宋朝〕

趁得东风汗漫游。见他歌后怎生愁。事如芳草春长在,人似浮云影不留。 眉黛敛,眼波流。十年薄_谩扬州。明朝短棹轻衫梦,只在溪南罨画楼。鹧鸪天(和人韵有所赠)拼音解读:chèn dé dōng fēng hàn màn yóu 。jiàn tā gē hòu zěn shēng chóu 。shì rú fāng cǎo chūn zhǎng zài ,rén sì fú yún yǐng bú liú 。 méi dài liǎn ,yǎn bō liú 。shí nián báo _màn yáng zhōu 。míng cháo duǎn zhào qīng shān mèng ,zhī zài xī nán yǎn huà lóu 。
详情

鹊桥仙·七夕

范成大 〔清朝〕

双星良夜,耕慵织懒,应被群仙相妒。娟娟月姊满眉颦,更无奈、风姨吹雨。 相逢草草,争如休见,重搅别离心绪。新欢不抵旧愁多,倒添了、新愁归去。鹊桥仙·七夕拼音解读:shuāng xīng liáng yè ,gēng yōng zhī lǎn ,yīng bèi qún xiān xiàng dù 。juān juān yuè zǐ mǎn méi pín ,gèng wú nài 、fēng yí chuī yǔ 。 xiàng féng cǎo cǎo ,zhēng rú xiū jiàn ,zhòng jiǎo bié lí xīn xù 。xīn huān bú dǐ jiù chóu duō ,dǎo tiān le 、xīn chóu guī qù 。
详情

杂剧·张公艺九世同居

未知作者 〔元朝〕

(正末领大末、二末、三未净行钱上)(正末云)老夫姓张名公艺,寿张县人氏。嫡亲的四口儿家属。老夫所生三个孩儿,大的张悦,第二张王羽,第三个张英。大的个治家,第二个习文,第三个习武。这三个孩儿,家私里外,都是俺这三个孩儿的。自北齐至隋,到今九世同居。曾蒙两朝旌表门闾,人呼为义门张氏。老夫自来仗义疏财,为乡里钦敬,尊称曰长者相呼。目今圣人治世,上托着万万岁主人洪福,下托着祖宗阴德,似我这般人家,天下罕有也。(大末云)父亲,有甚么修身齐家的事,训教您儿者。(正末唱) 【仙吕】【点绛唇】九世同居,故家乔木,传今古。则俺这远近宗族,端的是上下皆和睦。
详情

菩萨蛮(菊花)

李处全 〔宋朝〕

四时皆有司花女。杪秋犹见花如许。想得紫金丹。工夫造化间。 春莺留弱羽。更渍蔷薇露。莫取落英餐。留供醉眼看。菩萨蛮(菊花)拼音解读:sì shí jiē yǒu sī huā nǚ 。miǎo qiū yóu jiàn huā rú xǔ 。xiǎng dé zǐ jīn dān 。gōng fū zào huà jiān 。 chūn yīng liú ruò yǔ 。gèng zì qiáng wēi lù 。mò qǔ luò yīng cān 。liú gòng zuì yǎn kàn 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->