离别难(中吕调)

柳永 〔宋朝〕

花谢水流倏忽,嗟年少光阴。有天然、蕙质兰心。美韶容、何啻值千金。便因甚、翠弱红衰,缠绵香体,都不胜任。算神仙、五色灵丹无验,中路委瓶簪。 人悄悄,夜沈沈。闭香闺、永弃鸳衾。想娇魂媚魄非远,纵洪都方士也难寻。最苦是、好景良天,尊前歌笑,空想遗音。望断处,杳杳巫峰十二,千古暮云深。离别难(中吕调)拼音解读:huā xiè shuǐ liú shū hū ,jiē nián shǎo guāng yīn 。yǒu tiān rán 、huì zhì lán xīn 。měi sháo róng 、hé chì zhí qiān jīn 。biàn yīn shèn 、cuì ruò hóng shuāi ,chán mián xiāng tǐ ,dōu bú shèng rèn 。suàn shén xiān 、wǔ sè líng dān wú yàn ,zhōng lù wěi píng zān 。 rén qiāo qiāo ,yè shěn shěn 。bì xiāng guī 、yǒng qì yuān qīn 。xiǎng jiāo hún mèi pò fēi yuǎn ,zòng hóng dōu fāng shì yě nán xún 。zuì kǔ shì 、hǎo jǐng liáng tiān ,zūn qián gē xiào ,kōng xiǎng yí yīn 。wàng duàn chù ,yǎo yǎo wū fēng shí èr ,qiān gǔ mù yún shēn 。
猜您喜欢

春思二首(草色青青柳色黄)

贾至 〔唐朝〕

草色青青柳色黄,桃花历乱李花香。 东风不为吹愁去,春日偏能惹恨长。 红粉当垆弱柳垂,金花腊酒解酴醿。 笙歌日暮能留客,醉杀长安轻薄儿。 春思二首(草色青青柳色黄)拼音解读: cǎo sè qīng qīng liǔ sè huáng ,táo huā lì luàn lǐ huā xiāng 。 dōng fēng bú wéi chuī chóu qù ,chūn rì piān néng rě hèn zhǎng 。 hóng fěn dāng lú ruò liǔ chuí ,jīn huā là jiǔ jiě tú mí 。 shēng gē rì mù néng liú kè ,zuì shā zhǎng ān qīng báo ér 。
详情

送元二使安西

王维 〔唐朝〕

渭城朝雨浥轻尘,[2]客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。[3]送元二使安西拼音解读:wèi chéng cháo yǔ yì qīng chén ,[2]kè shě qīng qīng liǔ sè xīn 。quàn jun1 gèng jìn yī bēi jiǔ ,xī chū yáng guān wú gù rén 。[3]
详情

塞下曲四首·其一

常建 〔魏晋〕

玉帛朝回望帝乡,乌孙归去不称王。天涯静处无征战,兵气销为日月光。塞下曲四首·其一拼音解读:yù bó cháo huí wàng dì xiāng ,wū sūn guī qù bú chēng wáng 。tiān yá jìng chù wú zhēng zhàn ,bīng qì xiāo wéi rì yuè guāng 。
详情

殢人娇

晏殊 〔宋朝〕

二月春风,正是杨花满路。那堪更、别离情绪。罗巾掩泪,任粉痕沾污。争奈向、千留万留不住。 玉酒频倾,宿眉愁聚。空肠断、宝筝弦柱。人间后会,又不知何处。魂梦里、也须时时飞去。殢人娇拼音解读:èr yuè chūn fēng ,zhèng shì yáng huā mǎn lù 。nà kān gèng 、bié lí qíng xù 。luó jīn yǎn lèi ,rèn fěn hén zhān wū 。zhēng nài xiàng 、qiān liú wàn liú bú zhù 。 yù jiǔ pín qīng ,xiǔ méi chóu jù 。kōng cháng duàn 、bǎo zhēng xián zhù 。rén jiān hòu huì ,yòu bú zhī hé chù 。hún mèng lǐ 、yě xū shí shí fēi qù 。
详情

与崔渥冥会杂诗

佚名 〔唐朝〕

万里同心别九重,定知涉历此相逢。 谁人翻向群峰路,不得苍梧徇玉容。 春鸟交交引思浓,岂期尘迹拜仙宫。 鸾歌凤舞飘珠翠,疑是阳台一梦中。 鸾舆昔日出蒲关,一去苍梧更不还。 若是不留千古恨,湘江何事竹犹斑。 愁闻黄鸟夜关关,沩汭春来有梦还。 遗美代移刊勒绝,唯闻留得泪痕斑。 方承恩宠醉金杯,岂为干戈骤到来。 亡国破家皆有恨,捧心无语泪苏台。 桃花流水两堪伤,洞口烟波月渐长。 莫道仙家无别恨,至今垂泪忆刘郎。 泾阳平野草初春,遥望家乡泪滴频。 当此不知多少恨,至今空忆在灵姻。 目断魂销正惘然,九疑山际路漫漫。 何人知得心中恨,空有湘江竹万竿。 常说仙家事不同,偶陪花月此宵中。 锦屏银烛皆堪恨,惆怅纱窗向晓风。与崔渥冥会杂诗拼音解读:wàn lǐ tóng xīn bié jiǔ zhòng ,dìng zhī shè lì cǐ xiàng féng 。 shuí rén fān xiàng qún fēng lù ,bú dé cāng wú xùn yù róng 。 chūn niǎo jiāo jiāo yǐn sī nóng ,qǐ qī chén jì bài xiān gōng 。 luán gē fèng wǔ piāo zhū cuì ,yí shì yáng tái yī mèng zhōng 。 luán yú xī rì chū pú guān ,yī qù cāng wú gèng bú hái 。 ruò shì bú liú qiān gǔ hèn ,xiāng jiāng hé shì zhú yóu bān 。 chóu wén huáng niǎo yè guān guān ,wéi tūn chūn lái yǒu mèng hái 。 yí měi dài yí kān lè jué ,wéi wén liú dé lèi hén bān 。 fāng chéng ēn chǒng zuì jīn bēi ,qǐ wéi gàn gē zhòu dào lái 。 wáng guó pò jiā jiē yǒu hèn ,pěng xīn wú yǔ lèi sū tái 。 táo huā liú shuǐ liǎng kān shāng ,dòng kǒu yān bō yuè jiàn zhǎng 。 mò dào xiān jiā wú bié hèn ,zhì jīn chuí lèi yì liú láng 。 jīng yáng píng yě cǎo chū chūn ,yáo wàng jiā xiāng lèi dī pín 。 dāng cǐ bú zhī duō shǎo hèn ,zhì jīn kōng yì zài líng yīn 。 mù duàn hún xiāo zhèng wǎng rán ,jiǔ yí shān jì lù màn màn 。 hé rén zhī dé xīn zhōng hèn ,kōng yǒu xiāng jiāng zhú wàn gān 。 cháng shuō xiān jiā shì bú tóng ,ǒu péi huā yuè cǐ xiāo zhōng 。 jǐn píng yín zhú jiē kān hèn ,chóu chàng shā chuāng xiàng xiǎo fēng 。
详情

【南吕】四块玉_客中九日落

张可久 〔元朝〕

客中九日落帽风,登高酒,人远天涯碧云秋,雨荒篱下黄花瘦。愁又愁,楼上楼,九月九。【南吕】四块玉_客中九日落拼音解读:kè zhōng jiǔ rì luò mào fēng ,dēng gāo jiǔ ,rén yuǎn tiān yá bì yún qiū ,yǔ huāng lí xià huáng huā shòu 。chóu yòu chóu ,lóu shàng lóu ,jiǔ yuè jiǔ 。
详情

金缕曲(二首)

顾贞观 〔清朝〕

寄吴汉槎宁古塔,以词代书。丙辰冬,寓京师千佛寺,冰雪中作。 季子平安否?便归来,平生万事,哪堪回首?行路悠悠谁慰藉?母老家贫子幼。记不起,从前杯酒。魑魅搏人应见惯,总输他,覆雨翻云手。冰与雪,周旋久!泪痕莫滴牛衣透,数天涯,依然骨肉,几家能彀?比似红颜多命薄,更不如今还有。只绝塞,苦寒难受。廿载包胥承一诺,盼乌头马脚终相救。置此札,君怀袖。 我亦飘零久,十年来,深恩负尽,死生师友。宿昔齐名非忝窃,试看杜陵消瘦。曾不减,夜郎僝僽。薄命长辞知己别,问人生,到此凄凉否?千万恨,为君剖。兄生辛未我丁丑,共些时,冰霜摧折,早衰蒲柳。词赋从今须少作,留取心魂相守。但愿得,河清人寿。归日急翻行戍稿,把空名料理传身后。言不尽,观顿首。 金缕曲(二首)拼音解读:jì wú hàn chá níng gǔ tǎ ,yǐ cí dài shū 。bǐng chén dōng ,yù jīng shī qiān fó sì ,bīng xuě zhōng zuò 。 jì zǐ píng ān fǒu ?biàn guī lái ,píng shēng wàn shì ,nǎ kān huí shǒu ?háng lù yōu yōu shuí wèi jiè ?mǔ lǎo jiā pín zǐ yòu 。jì bú qǐ ,cóng qián bēi jiǔ 。chī mèi bó rén yīng jiàn guàn ,zǒng shū tā ,fù yǔ fān yún shǒu 。bīng yǔ xuě ,zhōu xuán jiǔ !lèi hén mò dī niú yī tòu ,shù tiān yá ,yī rán gǔ ròu ,jǐ jiā néng gòu ?bǐ sì hóng yán duō mìng báo ,gèng bú rú jīn hái yǒu 。zhī jué sāi ,kǔ hán nán shòu 。niàn zǎi bāo xū chéng yī nuò ,pàn wū tóu mǎ jiǎo zhōng xiàng jiù 。zhì cǐ zhá ,jun1 huái xiù 。 wǒ yì piāo líng jiǔ ,shí nián lái ,shēn ēn fù jìn ,sǐ shēng shī yǒu 。xiǔ xī qí míng fēi tiǎn qiè ,shì kàn dù líng xiāo shòu 。céng bú jiǎn ,yè láng zhuàn zhōu 。báo mìng zhǎng cí zhī jǐ bié ,wèn rén shēng ,dào cǐ qī liáng fǒu ?qiān wàn hèn ,wéi jun1 pōu 。xiōng shēng xīn wèi wǒ dīng chǒu ,gòng xiē shí ,bīng shuāng cuī shé ,zǎo shuāi pú liǔ 。cí fù cóng jīn xū shǎo zuò ,liú qǔ xīn hún xiàng shǒu 。dàn yuàn dé ,hé qīng rén shòu 。guī rì jí fān háng shù gǎo ,bǎ kōng míng liào lǐ chuán shēn hòu 。yán bú jìn ,guān dùn shǒu 。
详情

菩萨蛮(中吕宫)

张先 〔宋朝〕

闻人语著仙卿字。瞋情恨意还须喜。何况草长时。酒前频共伊。 娇香堆宝帐。月到梨花上。心事两人知。掩灯罗幕垂。菩萨蛮(中吕宫)拼音解读:wén rén yǔ zhe xiān qīng zì 。tián qíng hèn yì hái xū xǐ 。hé kuàng cǎo zhǎng shí 。jiǔ qián pín gòng yī 。 jiāo xiāng duī bǎo zhàng 。yuè dào lí huā shàng 。xīn shì liǎng rén zhī 。yǎn dēng luó mù chuí 。
详情

师说

韩愈 〔两汉〕

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。   嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也。位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!   圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。   李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作师说以贻之。 师说拼音解读:  gǔ zhī xué zhě bì yǒu shī 。shī zhě ,suǒ yǐ chuán dào shòu yè jiě huò yě 。rén fēi shēng ér zhī zhī zhě ,shú néng wú huò ?huò ér bú cóng shī ,qí wéi huò yě ,zhōng bú jiě yǐ 。shēng hū wú qián ,qí wén dào yě gù xiān hū wú ,wú cóng ér shī zhī ;shēng hū wú hòu ,qí wén dào yě yì xiān hū wú ,wú cóng ér shī zhī 。wú shī dào yě ,fū yōng zhī qí nián zhī xiān hòu shēng yú wú hū ?shì gù wú guì wú jiàn ,wú zhǎng wú shǎo ,dào zhī suǒ cún ,shī zhī suǒ cún yě 。   jiē hū !shī dào zhī bú chuán yě jiǔ yǐ !yù rén zhī wú huò yě nán yǐ !gǔ zhī shèng rén ,qí chū rén yě yuǎn yǐ ,yóu qiě cóng shī ér wèn yān ;jīn zhī zhòng rén ,qí xià shèng rén yě yì yuǎn yǐ ,ér chǐ xué yú shī 。shì gù shèng yì shèng ,yú yì yú 。shèng rén zhī suǒ yǐ wéi shèng ,yú rén zhī suǒ yǐ wéi yú ,qí jiē chū yú cǐ hū ?ài qí zǐ ,zé shī ér jiāo zhī ;yú qí shēn yě ,zé chǐ shī yān ,huò yǐ 。bǐ tóng zǐ zhī shī ,shòu zhī shū ér xí qí jù dú zhě ,fēi wú suǒ wèi chuán qí dào jiě qí huò zhě yě 。jù dú zhī bú zhī ,huò zhī bú jiě ,huò shī yān ,huò bú yān ,xiǎo xué ér dà yí ,wú wèi jiàn qí míng yě 。wū yī lè shī bǎi gōng zhī rén ,bú chǐ xiàng shī 。shì dà fū zhī zú ,yuē shī yuē dì zǐ yún zhě ,zé qún jù ér xiào zhī 。wèn zhī ,zé yuē :“bǐ yǔ bǐ nián xiàng ruò yě ,dào xiàng sì yě 。wèi bēi zé zú xiū ,guān shèng zé jìn yú 。”wū hū !shī dào zhī bú fù kě zhī yǐ 。wū yī lè shī bǎi gōng zhī rén ,jun1 zǐ bú chǐ ,jīn qí zhì nǎi fǎn bú néng jí ,qí kě guài yě yú !   shèng rén wú cháng shī 。kǒng zǐ shī tán zǐ 、cháng hóng 、shī xiāng 、lǎo dān 。tán zǐ zhī tú ,qí xián bú jí kǒng zǐ 。kǒng zǐ yuē :sān rén háng ,zé bì yǒu wǒ shī 。shì gù dì zǐ bú bì bú rú shī ,shī bú bì xián yú dì zǐ ,wén dào yǒu xiān hòu ,shù yè yǒu zhuān gōng ,rú shì ér yǐ 。   lǐ shì zǐ pán ,nián shí qī ,hǎo gǔ wén ,liù yì jīng chuán jiē tōng xí zhī ,bú jū yú shí ,xué yú yú 。yú jiā qí néng háng gǔ dào ,zuò shī shuō yǐ yí zhī 。
详情

吴门柳(游仙咏·二之二)

贺铸 〔宋朝〕

啸度万松千步岭。钱湖门外非尘境。见底碧漪如眼净。岚光映。镜屏百曲新磨莹。 好月为人重破暝。云头艳艳开金饼。传语桂娥应耐静。堪乘兴。尊前听我游仙咏。吴门柳(游仙咏·二之二)拼音解读:xiào dù wàn sōng qiān bù lǐng 。qián hú mén wài fēi chén jìng 。jiàn dǐ bì yī rú yǎn jìng 。lán guāng yìng 。jìng píng bǎi qǔ xīn mó yíng 。 hǎo yuè wéi rén zhòng pò míng 。yún tóu yàn yàn kāi jīn bǐng 。chuán yǔ guì é yīng nài jìng 。kān chéng xìng 。zūn qián tīng wǒ yóu xiān yǒng 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->