御街行(二之二·双调)

柳永 〔宋朝〕

前时小饮春庭院。悔放笙歌散。归来中夜酒醺醺,惹起旧愁无限。虽看坠楼换马,争奈不是鸳鸯伴。 朦胧暗想如花面。欲梦还惊断。和衣拥被不成眠,一枕万回千转。惟有画梁,新来双燕,彻曙闻长欢。御街行(二之二·双调)拼音解读:qián shí xiǎo yǐn chūn tíng yuàn 。huǐ fàng shēng gē sàn 。guī lái zhōng yè jiǔ xūn xūn ,rě qǐ jiù chóu wú xiàn 。suī kàn zhuì lóu huàn mǎ ,zhēng nài bú shì yuān yāng bàn 。 méng lóng àn xiǎng rú huā miàn 。yù mèng hái jīng duàn 。hé yī yōng bèi bú chéng mián ,yī zhěn wàn huí qiān zhuǎn 。wéi yǒu huà liáng ,xīn lái shuāng yàn ,chè shǔ wén zhǎng huān 。
猜您喜欢

一络索(闺思)

辛弃疾 〔宋朝〕

羞见鉴鸾孤却,倩人梳掠。一春长是为花愁,甚夜夜、东风恶。 行绕翠帘珠箔。锦笺谁讠乇。玉觞泪满却停觞,怕酒似、郎情薄。一络索(闺思)拼音解读:xiū jiàn jiàn luán gū què ,qiàn rén shū luě 。yī chūn zhǎng shì wéi huā chóu ,shèn yè yè 、dōng fēng è 。 háng rào cuì lián zhū bó 。jǐn jiān shuí yán tuō 。yù shāng lèi mǎn què tíng shāng ,pà jiǔ sì 、láng qíng báo 。
详情

竹枝词(十二峰头秋草荒)

何景明 〔明朝〕

【竹枝词】十二峰头秋草荒[1],冷烟寒月过瞿塘[2]。青枫江上孤舟客,不听猿声亦断肠。竹枝词(十二峰头秋草荒)拼音解读:【zhú zhī cí 】shí èr fēng tóu qiū cǎo huāng [1],lěng yān hán yuè guò qú táng [2]。qīng fēng jiāng shàng gū zhōu kè ,bú tīng yuán shēng yì duàn cháng 。
详情

水调歌头(登甘露寺多景楼望淮有感)

程必 〔宋朝〕

天地本无际,南北竟谁分。楼前多景,中原一恨杳难论。却似长江万里,忽有孤山两点,点破水晶盆。为借鞭霆力,驱去附昆仑。 望淮阴,兵冶处,俨然存。看来天意,止欠士雅与刘琨。三拊当时顽石,唤醒隆中一老,细与酌芳尊。孟夏正须雨,一洗北尘昏。水调歌头(登甘露寺多景楼望淮有感)拼音解读:tiān dì běn wú jì ,nán běi jìng shuí fèn 。lóu qián duō jǐng ,zhōng yuán yī hèn yǎo nán lùn 。què sì zhǎng jiāng wàn lǐ ,hū yǒu gū shān liǎng diǎn ,diǎn pò shuǐ jīng pén 。wéi jiè biān tíng lì ,qū qù fù kūn lún 。 wàng huái yīn ,bīng yě chù ,yǎn rán cún 。kàn lái tiān yì ,zhǐ qiàn shì yǎ yǔ liú kūn 。sān fǔ dāng shí wán shí ,huàn xǐng lóng zhōng yī lǎo ,xì yǔ zhuó fāng zūn 。mèng xià zhèng xū yǔ ,yī xǐ běi chén hūn 。
详情

【中吕】满庭芳_感兴简王公

张可久 〔元朝〕

感兴简王公实光阴有几?休寻富贵,便省别离。相逢几个人百岁,归去来兮!羊祜空存断碑,牛山何必沾衣?渔翁醉,红尘是非,吹不到钓鱼矶。春晚闺怨杨花滚滚,屏山隐隐,沉水温温。绿纱窗外流莺问,何处东君?多病多愁那人,不言不语伤春。清明近,深深闭门,细雨自黄昏。秋夜不寨四窗酒醒,衾闲半幅,鼓转三更。起来无语伤孤另,何限幽情。金锁碎帘前月影,玉丁当楼外秋声。凭阑听,吹箫凤鸣,人在雪香亭。湖上晚归亭亭翠云,娟娟鹭羽,细细鱼鳞。一方瑞锦香成阵,明月随人。爱莲女纤纤玉笋,唱菱歌采采白蘋。相亲近,盈盈水滨,罗袜暗生尘。三衢道中乌飞兔走,鸳煎燕火刍,蝶怨蜂愁。眼前已是花开候,心绪悠悠。一百五日节人家插柳,七十二滩上客子移舟。添消瘦,寻花载酒,不似少年游。春晚梅友元帅席上知音到此,舞雩点也,修禊羲之。海棠春已无多事,雨洗胭脂。谁感慨兰亭故纸?一沉吟罗扇新词。急管催银字,哀弦玉指,忙过赏花时。山居尘埃野马,风波海鸥,鼓吹池蛙。相逢半日渔樵话,乐在山家。仙洞冷玲珑玉霞,钓滩平潋滟金沙。藤阴下,村醪旋打,醉插满头花。九曲溪上桃花院宇,梅边杖履,竹下琴书。余不溪上山无数.尽自相娱。云树淡十幅画图,月波寒九曲明珠。闲鸥鹭,三年伴侣,不减贺家湖。春日闺思铅华泪洗,金荷烬冷,银蒜帘垂。话离愁柳外流莺替,念我孤凄。江树春云野水,梨花暮雨寒食。诗中意,今春未归,甘不过燕双飞。春思愁斟玉斝,尘生院宇,弦断琵琶。相思瘦的人来怕,梦绕天涯。何处也雕鞍去马,有心哉归燕来家。鲛绡帕,泪痕满把,人似雨中花。【中吕】满庭芳_感兴简王公拼音解读:gǎn xìng jiǎn wáng gōng shí guāng yīn yǒu jǐ ?xiū xún fù guì ,biàn shěng bié lí 。xiàng féng jǐ gè rén bǎi suì ,guī qù lái xī !yáng hù kōng cún duàn bēi ,niú shān hé bì zhān yī ?yú wēng zuì ,hóng chén shì fēi ,chuī bú dào diào yú jī 。chūn wǎn guī yuàn yáng huā gǔn gǔn ,píng shān yǐn yǐn ,chén shuǐ wēn wēn 。lǜ shā chuāng wài liú yīng wèn ,hé chù dōng jun1 ?duō bìng duō chóu nà rén ,bú yán bú yǔ shāng chūn 。qīng míng jìn ,shēn shēn bì mén ,xì yǔ zì huáng hūn 。qiū yè bú zhài sì chuāng jiǔ xǐng ,qīn xián bàn fú ,gǔ zhuǎn sān gèng 。qǐ lái wú yǔ shāng gū lìng ,hé xiàn yōu qíng 。jīn suǒ suì lián qián yuè yǐng ,yù dīng dāng lóu wài qiū shēng 。píng lán tīng ,chuī xiāo fèng míng ,rén zài xuě xiāng tíng 。hú shàng wǎn guī tíng tíng cuì yún ,juān juān lù yǔ ,xì xì yú lín 。yī fāng ruì jǐn xiāng chéng zhèn ,míng yuè suí rén 。ài lián nǚ xiān xiān yù sǔn ,chàng líng gē cǎi cǎi bái pín 。xiàng qīn jìn ,yíng yíng shuǐ bīn ,luó wà àn shēng chén 。sān qú dào zhōng wū fēi tù zǒu ,yuān jiān yàn huǒ chú ,dié yuàn fēng chóu 。yǎn qián yǐ shì huā kāi hòu ,xīn xù yōu yōu 。yī bǎi wǔ rì jiē rén jiā chā liǔ ,qī shí èr tān shàng kè zǐ yí zhōu 。tiān xiāo shòu ,xún huā zǎi jiǔ ,bú sì shǎo nián yóu 。chūn wǎn méi yǒu yuán shuài xí shàng zhī yīn dào cǐ ,wǔ yú diǎn yě ,xiū xì xī zhī 。hǎi táng chūn yǐ wú duō shì ,yǔ xǐ yān zhī 。shuí gǎn kǎi lán tíng gù zhǐ ?yī chén yín luó shàn xīn cí 。jí guǎn cuī yín zì ,āi xián yù zhǐ ,máng guò shǎng huā shí 。shān jū chén āi yě mǎ ,fēng bō hǎi ōu ,gǔ chuī chí wā 。xiàng féng bàn rì yú qiáo huà ,lè zài shān jiā 。xiān dòng lěng líng lóng yù xiá ,diào tān píng liàn yàn jīn shā 。téng yīn xià ,cūn láo xuán dǎ ,zuì chā mǎn tóu huā 。jiǔ qǔ xī shàng táo huā yuàn yǔ ,méi biān zhàng lǚ ,zhú xià qín shū 。yú bú xī shàng shān wú shù .jìn zì xiàng yú 。yún shù dàn shí fú huà tú ,yuè bō hán jiǔ qǔ míng zhū 。xián ōu lù ,sān nián bàn lǚ ,bú jiǎn hè jiā hú 。chūn rì guī sī qiān huá lèi xǐ ,jīn hé jìn lěng ,yín suàn lián chuí 。huà lí chóu liǔ wài liú yīng tì ,niàn wǒ gū qī 。jiāng shù chūn yún yě shuǐ ,lí huā mù yǔ hán shí 。shī zhōng yì ,jīn chūn wèi guī ,gān bú guò yàn shuāng fēi 。chūn sī chóu zhēn yù jiǎ ,chén shēng yuàn yǔ ,xián duàn pí pá 。xiàng sī shòu de rén lái pà ,mèng rào tiān yá 。hé chù yě diāo ān qù mǎ ,yǒu xīn zāi guī yàn lái jiā 。jiāo xiāo pà ,lèi hén mǎn bǎ ,rén sì yǔ zhōng huā 。
详情

与李章武赠答诗

王氏妇 〔唐朝〕

怨鸯绮,知结几千丝。别后寻交颈,应伤未别时。 (章武赠王氏鸳鸯绮) 捻指环,相思见环重相忆。愿君永持玩,循环无终极。 (王氏答李章武白玉指环) 河汉已倾斜,神魂欲超越。愿郎更回抱,终天从此诀。 (王氏赠别李章武) 分从幽显隔,岂谓有佳期。宁辞重重别,所叹去何之。 (章武答王氏) 昔辞怀后会,今别便终天。新悲与旧恨,千古闭穷泉。 (王氏再赠章武) 后期杳无约,前恨已相寻。别路无行信,何因得寄心。 (章武再答王氏) 水不西归月暂圆,令人惆怅古城边。萧条明早分岐路, 知更相逢何岁年。(章武怀念王氏)与李章武赠答诗拼音解读:yuàn yāng qǐ ,zhī jié jǐ qiān sī 。bié hòu xún jiāo jǐng ,yīng shāng wèi bié shí 。 (zhāng wǔ zèng wáng shì yuān yāng qǐ ) niǎn zhǐ huán ,xiàng sī jiàn huán zhòng xiàng yì 。yuàn jun1 yǒng chí wán ,xún huán wú zhōng jí 。 (wáng shì dá lǐ zhāng wǔ bái yù zhǐ huán ) hé hàn yǐ qīng xié ,shén hún yù chāo yuè 。yuàn láng gèng huí bào ,zhōng tiān cóng cǐ jué 。 (wáng shì zèng bié lǐ zhāng wǔ ) fèn cóng yōu xiǎn gé ,qǐ wèi yǒu jiā qī 。níng cí zhòng zhòng bié ,suǒ tàn qù hé zhī 。 (zhāng wǔ dá wáng shì ) xī cí huái hòu huì ,jīn bié biàn zhōng tiān 。xīn bēi yǔ jiù hèn ,qiān gǔ bì qióng quán 。 (wáng shì zài zèng zhāng wǔ ) hòu qī yǎo wú yuē ,qián hèn yǐ xiàng xún 。bié lù wú háng xìn ,hé yīn dé jì xīn 。 (zhāng wǔ zài dá wáng shì ) shuǐ bú xī guī yuè zàn yuán ,lìng rén chóu chàng gǔ chéng biān 。xiāo tiáo míng zǎo fèn qí lù , zhī gèng xiàng féng hé suì nián 。(zhāng wǔ huái niàn wáng shì )
详情

咏槐

冯清 〔清朝〕

行台阶下原植三槐,故巡抚张纪常正德壬申正月剪伐其一,寸干无存。闰五月初十日,予适抚临。越旬日,前槐茁复出土,月转盛茂,再月余,而柯肄乔耸叶蔽云飞凌空之势,勃然莫遏。噫!槐一物也,厚积昌发乃尔。气数遭际之盛造化生育之功,夫岂徒然而已哉!是用谩成小诗以纪其实传告将来云。谁把庭槐浪剪除,源头生意自赢馀。肄丛故柢戈矛立,叶护重阴伞盖舒。间世瑞灵钟厚载,新晴苍翠接清虚。凉氛谩讶祛烦暑,王氏祯祥史续书。 咏槐拼音解读: háng tái jiē xià yuán zhí sān huái ,gù xún fǔ zhāng jì cháng zhèng dé rén shēn zhèng yuè jiǎn fá qí yī ,cùn gàn wú cún 。rùn wǔ yuè chū shí rì ,yǔ shì fǔ lín 。yuè xún rì ,qián huái zhuó fù chū tǔ ,yuè zhuǎn shèng mào ,zài yuè yú ,ér kē yì qiáo sǒng yè bì yún fēi líng kōng zhī shì ,bó rán mò è 。yī !huái yī wù yě ,hòu jī chāng fā nǎi ěr 。qì shù zāo jì zhī shèng zào huà shēng yù zhī gōng ,fū qǐ tú rán ér yǐ zāi !shì yòng màn chéng xiǎo shī yǐ jì qí shí chuán gào jiāng lái yún 。shuí bǎ tíng huái làng jiǎn chú ,yuán tóu shēng yì zì yíng yú 。yì cóng gù dǐ gē máo lì ,yè hù zhòng yīn sǎn gài shū 。jiān shì ruì líng zhōng hòu zǎi ,xīn qíng cāng cuì jiē qīng xū 。liáng fēn màn yà qū fán shǔ ,wáng shì zhēn xiáng shǐ xù shū 。
详情

采桑子(分明抹丽开时候)

顾贞观 〔清朝〕

【采桑子】分明抹丽开时候,[1]琴静东厢。天样红墙,只隔花枝不隔香。檀痕约枕双心字,[2]睡损鸳鸯,孤负新凉。[3]淡月疏棂梦一场。[4]采桑子(分明抹丽开时候)拼音解读:【cǎi sāng zǐ 】fèn míng mò lì kāi shí hòu ,[1]qín jìng dōng xiāng 。tiān yàng hóng qiáng ,zhī gé huā zhī bú gé xiāng 。tán hén yuē zhěn shuāng xīn zì ,[2]shuì sǔn yuān yāng ,gū fù xīn liáng 。[3]dàn yuè shū líng mèng yī chǎng 。[4]
详情

【双调】新水令_听楼头画鼓

蒲察善长 〔元朝〕

听楼头画鼓打三更,绣帏中枕余衾剩。明朗朗窗前月,昏惨惨塌前灯。我这里独倚定帏屏,檐间铁好难听!【驻马听】聒煞我也当当丁丁,恰便似再出世陈抟睡不成。度一宵如同百岁,捱一朝胜似三春。金炉香烬酒初醒,孤眠那怕心肠硬。闲愁可惯经?惟有相思最是难熬的症。【乔牌儿】一回家睡不着独自个寝,非干是咱薄幸。没来由簪折瓶沉井,将鸳鸯两下里分。【雁儿落】常想花前携手行,月下肩相并。罗被翻浪红,玉腕相交定。【得胜令】担不得翠弯眉黛远山青,红馥馥桃脸褪朱唇。细袅袅杨柳腰肢瘦,齐臻臻青丝髻绾云。天生下精神,更那堪十指纤纤嫩。描不就丹青,比天仙少个净瓶。【川拨棹】不由我泪盈盈,听长空孤雁声。我与你暂出门庭,听我丁宁。自别情人,雁儿,我其实捱不过衾寒枕冷,相思病积渐成。【七弟兄】雁儿,你却是怎生?暂停,听我诉离情。一封书与你牢拴定,快疾忙飞过蓼花汀,听人家寝睡长门静。【梅花酒】雁儿呀呀的叫几声,惊起那人听,说着咱名姓,他自有人相迎。从别后不见影,闪得人亡了魂灵。罗帷中愁怎禁,则为他挂心情。朝忘餐泪如倾,曲慵唱酒慵斟。【收江南】雁儿,可怜见今宵独自个冷清清,你与我疾回疾转莫留停,山遥水远煞劳神。雁儿,天道儿未明,且休要等闲寻伴宿沙汀。【尾】你是必休倦云淡风力紧,我这里想谁医治相思病。传示我可意情人,休辜负海誓山盟。唱道性命也似看承,心脾般钦敬。唯办你鹏程,我这里独守银釭慢慢的等。【双调】新水令_听楼头画鼓拼音解读:tīng lóu tóu huà gǔ dǎ sān gèng ,xiù wéi zhōng zhěn yú qīn shèng 。míng lǎng lǎng chuāng qián yuè ,hūn cǎn cǎn tā qián dēng 。wǒ zhè lǐ dú yǐ dìng wéi píng ,yán jiān tiě hǎo nán tīng !【zhù mǎ tīng 】guō shà wǒ yě dāng dāng dīng dīng ,qià biàn sì zài chū shì chén tuán shuì bú chéng 。dù yī xiāo rú tóng bǎi suì ,ái yī cháo shèng sì sān chūn 。jīn lú xiāng jìn jiǔ chū xǐng ,gū mián nà pà xīn cháng yìng 。xián chóu kě guàn jīng ?wéi yǒu xiàng sī zuì shì nán áo de zhèng 。【qiáo pái ér 】yī huí jiā shuì bú zhe dú zì gè qǐn ,fēi gàn shì zán báo xìng 。méi lái yóu zān shé píng chén jǐng ,jiāng yuān yāng liǎng xià lǐ fèn 。【yàn ér luò 】cháng xiǎng huā qián xié shǒu háng ,yuè xià jiān xiàng bìng 。luó bèi fān làng hóng ,yù wàn xiàng jiāo dìng 。【dé shèng lìng 】dān bú dé cuì wān méi dài yuǎn shān qīng ,hóng fù fù táo liǎn tuì zhū chún 。xì niǎo niǎo yáng liǔ yāo zhī shòu ,qí zhēn zhēn qīng sī jì wǎn yún 。tiān shēng xià jīng shén ,gèng nà kān shí zhǐ xiān xiān nèn 。miáo bú jiù dān qīng ,bǐ tiān xiān shǎo gè jìng píng 。【chuān bō zhào 】bú yóu wǒ lèi yíng yíng ,tīng zhǎng kōng gū yàn shēng 。wǒ yǔ nǐ zàn chū mén tíng ,tīng wǒ dīng níng 。zì bié qíng rén ,yàn ér ,wǒ qí shí ái bú guò qīn hán zhěn lěng ,xiàng sī bìng jī jiàn chéng 。【qī dì xiōng 】yàn ér ,nǐ què shì zěn shēng ?zàn tíng ,tīng wǒ sù lí qíng 。yī fēng shū yǔ nǐ láo shuān dìng ,kuài jí máng fēi guò liǎo huā tīng ,tīng rén jiā qǐn shuì zhǎng mén jìng 。【méi huā jiǔ 】yàn ér ya ya de jiào jǐ shēng ,jīng qǐ nà rén tīng ,shuō zhe zán míng xìng ,tā zì yǒu rén xiàng yíng 。cóng bié hòu bú jiàn yǐng ,shǎn dé rén wáng le hún líng 。luó wéi zhōng chóu zěn jìn ,zé wéi tā guà xīn qíng 。cháo wàng cān lèi rú qīng ,qǔ yōng chàng jiǔ yōng zhēn 。【shōu jiāng nán 】yàn ér ,kě lián jiàn jīn xiāo dú zì gè lěng qīng qīng ,nǐ yǔ wǒ jí huí jí zhuǎn mò liú tíng ,shān yáo shuǐ yuǎn shà láo shén 。yàn ér ,tiān dào ér wèi míng ,qiě xiū yào děng xián xún bàn xiǔ shā tīng 。【wěi 】nǐ shì bì xiū juàn yún dàn fēng lì jǐn ,wǒ zhè lǐ xiǎng shuí yī zhì xiàng sī bìng 。chuán shì wǒ kě yì qíng rén ,xiū gū fù hǎi shì shān méng 。chàng dào xìng mìng yě sì kàn chéng ,xīn pí bān qīn jìng 。wéi bàn nǐ péng chéng ,wǒ zhè lǐ dú shǒu yín gāng màn màn de děng 。
详情

菩萨蛮(戏菱生)

赵必{王象} 〔宋朝〕

红娇翠溜歌喉急。旧弦拨断新腔入。往事水东流。菱花晓带秋。 帏香双凤集。清泪层绡湿。残萝五更头。酒醒依旧愁。菩萨蛮(戏菱生)拼音解读:hóng jiāo cuì liū gē hóu jí 。jiù xián bō duàn xīn qiāng rù 。wǎng shì shuǐ dōng liú 。líng huā xiǎo dài qiū 。 wéi xiāng shuāng fèng jí 。qīng lèi céng xiāo shī 。cán luó wǔ gèng tóu 。jiǔ xǐng yī jiù chóu 。
详情

江南曲(度新声·三之三)

贺铸 〔宋朝〕

小苑浴兰,微波寄叶。石城回首山重沓。绮窗烟雨梦佳期,飞霞艇子雕檀楫。 楼迥披襟,廊长响屟。供愁麝月眉心帖。紫箫闲捻度新声,有人偷倚阑干掏。江南曲(度新声·三之三)拼音解读:xiǎo yuàn yù lán ,wēi bō jì yè 。shí chéng huí shǒu shān zhòng tà 。qǐ chuāng yān yǔ mèng jiā qī ,fēi xiá tǐng zǐ diāo tán jí 。 lóu jiǒng pī jīn ,láng zhǎng xiǎng xiè 。gòng chóu shè yuè méi xīn tiē 。zǐ xiāo xián niǎn dù xīn shēng ,yǒu rén tōu yǐ lán gàn tāo 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->