秋雨叹之二

杜甫 〔唐朝〕

阑风伏雨秋纷纷[1],四海八荒同一云。去马来牛不复辨,浊泾清渭何当分[2]?禾头生耳黍穗黑[3],农夫田父无消息[4]。城中斗米换衾裯[5],相许宁论两相直[6]?秋雨叹之二拼音解读:lán fēng fú yǔ qiū fēn fēn [1],sì hǎi bā huāng tóng yī yún 。qù mǎ lái niú bú fù biàn ,zhuó jīng qīng wèi hé dāng fèn [2]?hé tóu shēng ěr shǔ suì hēi [3],nóng fū tián fù wú xiāo xī [4]。chéng zhōng dòu mǐ huàn qīn dāo [5],xiàng xǔ níng lùn liǎng xiàng zhí [6]?
猜您喜欢

梦中和句

任玠 〔唐朝〕

故国路遥归去来(山叟),春风天远望不尽。(玠)梦中和句拼音解读:gù guó lù yáo guī qù lái (shān sǒu ),chūn fēng tiān yuǎn wàng bú jìn 。(jiè )
详情

桑中

诗经 〔明朝〕

爰采唐矣?沬之乡矣。云谁之思?美孟姜矣。期我乎桑中,要我乎上宫,送我乎淇之上矣。 爰采麦矣?沬之北矣。云谁之思?美孟弋矣。期我乎桑中,要我乎上宫,送我乎淇之上矣。 爰采葑矣?沬之东矣。云谁之思?美孟庸矣。期我乎桑中,要我乎上宫,送我乎淇之上矣。 桑中拼音解读: yuán cǎi táng yǐ ?mèi zhī xiāng yǐ 。yún shuí zhī sī ?měi mèng jiāng yǐ 。qī wǒ hū sāng zhōng ,yào wǒ hū shàng gōng ,sòng wǒ hū qí zhī shàng yǐ 。 yuán cǎi mài yǐ ?mèi zhī běi yǐ 。yún shuí zhī sī ?měi mèng yì yǐ 。qī wǒ hū sāng zhōng ,yào wǒ hū shàng gōng ,sòng wǒ hū qí zhī shàng yǐ 。 yuán cǎi fēng yǐ ?mèi zhī dōng yǐ 。yún shuí zhī sī ?měi mèng yōng yǐ 。qī wǒ hū sāng zhōng ,yào wǒ hū shàng gōng ,sòng wǒ hū qí zhī shàng yǐ 。
详情

满江红(题快阁和徐宰韵)

刘仙伦 〔宋朝〕

快阁东西,鸥边问、晚晴可喜。鸥解语、既盟之后,两翁曾倚。笛弄惯听黄鲁直,履声深识徐渊子。添我来、相对两忘机,真相似。 也不种,闲桃李。也不玩,佳山水。有新诗字字,爱民而已。一片心闲秋水外,三年人在春风里。涨一篙、江水送归鸿,明朝是。满江红(题快阁和徐宰韵)拼音解读:kuài gé dōng xī ,ōu biān wèn 、wǎn qíng kě xǐ 。ōu jiě yǔ 、jì méng zhī hòu ,liǎng wēng céng yǐ 。dí nòng guàn tīng huáng lǔ zhí ,lǚ shēng shēn shí xú yuān zǐ 。tiān wǒ lái 、xiàng duì liǎng wàng jī ,zhēn xiàng sì 。 yě bú zhǒng ,xián táo lǐ 。yě bú wán ,jiā shān shuǐ 。yǒu xīn shī zì zì ,ài mín ér yǐ 。yī piàn xīn xián qiū shuǐ wài ,sān nián rén zài chūn fēng lǐ 。zhǎng yī gāo 、jiāng shuǐ sòng guī hóng ,míng cháo shì 。
详情

鹧鸪天(三山道中)

辛弃疾 〔宋朝〕

抛却山中诗酒窠。却来官府听笙歌。闲愁做弄天来大,白发栽埋日许多。 新剑戟,旧风波。天生予懒奈予何。此身已觉浑无事,却教儿童莫恁么。鹧鸪天(三山道中)拼音解读:pāo què shān zhōng shī jiǔ kē 。què lái guān fǔ tīng shēng gē 。xián chóu zuò nòng tiān lái dà ,bái fā zāi mái rì xǔ duō 。 xīn jiàn jǐ ,jiù fēng bō 。tiān shēng yǔ lǎn nài yǔ hé 。cǐ shēn yǐ jiào hún wú shì ,què jiāo ér tóng mò nín me 。
详情

与萧旷冥会诗(甄后留别萧旷)

甄后 〔唐朝〕

玉箸凝腮忆魏宫,朱弦一弄洗清风。 明晨追赏应愁寂,沙渚烟销翠羽空。与萧旷冥会诗(甄后留别萧旷)拼音解读:yù zhù níng sāi yì wèi gōng ,zhū xián yī nòng xǐ qīng fēng 。 míng chén zhuī shǎng yīng chóu jì ,shā zhǔ yān xiāo cuì yǔ kōng 。
详情

减字木兰花(客赠梅花一枝,香色奇绝,为赋此词)

李光 〔宋朝〕

芳心一点。瘴雾难侵尘不染。冷淡谁看。月转霜林怯夜寒。 一枝孤静。梦破小窗曾记省。烛影参差。脉脉还如背立时。减字木兰花(客赠梅花一枝,香色奇绝,为赋此词)拼音解读:fāng xīn yī diǎn 。zhàng wù nán qīn chén bú rǎn 。lěng dàn shuí kàn 。yuè zhuǎn shuāng lín qiè yè hán 。 yī zhī gū jìng 。mèng pò xiǎo chuāng céng jì shěng 。zhú yǐng cān chà 。mò mò hái rú bèi lì shí 。
详情

渔父词一十八首。方契理

吕岩 〔清朝〕

举世人生何所依,不求自己更求谁。 绝嗜欲,断贪痴,莫把神明暗里欺。渔父词一十八首。方契理拼音解读:jǔ shì rén shēng hé suǒ yī ,bú qiú zì jǐ gèng qiú shuí 。 jué shì yù ,duàn tān chī ,mò bǎ shén míng àn lǐ qī 。
详情

溪晚凉(白狐向月号山风)

李贺 〔唐朝〕

【溪晚凉】白狐向月号山风,秋寒扫云留碧空。玉烟青湿白如幢,银湾晓转流天东。溪汀眠鹭梦征鸿,轻涟不语细游溶。层岫回岑复叠龙,苦篁对客吟歌筒。溪晚凉(白狐向月号山风)拼音解读:【xī wǎn liáng 】bái hú xiàng yuè hào shān fēng ,qiū hán sǎo yún liú bì kōng 。yù yān qīng shī bái rú zhuàng ,yín wān xiǎo zhuǎn liú tiān dōng 。xī tīng mián lù mèng zhēng hóng ,qīng lián bú yǔ xì yóu róng 。céng xiù huí cén fù dié lóng ,kǔ huáng duì kè yín gē tǒng 。
详情

瑞鹤仙(红叶)

蒋捷 〔宋朝〕

缟霜霏霁雪。渐翠没凉痕,猩浮寒血。山窗梦凄切。短吟筇犹倚,莺边新樾。花魂未歇。似追惜、芳消艳灭。挽西风、再入柔柯,误染绀云成缬。 休说。深题锦翰,浅泛琼漪,暗春曾泄。情条万结。依然是,未愁绝。最怜他,南苑空阶堆遍,人隔仙蓬怨别。锁芙蓉、小殿秋深,碎虫诉月。瑞鹤仙(红叶)拼音解读:gǎo shuāng fēi jì xuě 。jiàn cuì méi liáng hén ,xīng fú hán xuè 。shān chuāng mèng qī qiē 。duǎn yín qióng yóu yǐ ,yīng biān xīn yuè 。huā hún wèi xiē 。sì zhuī xī 、fāng xiāo yàn miè 。wǎn xī fēng 、zài rù róu kē ,wù rǎn gàn yún chéng xié 。 xiū shuō 。shēn tí jǐn hàn ,qiǎn fàn qióng yī ,àn chūn céng xiè 。qíng tiáo wàn jié 。yī rán shì ,wèi chóu jué 。zuì lián tā ,nán yuàn kōng jiē duī biàn ,rén gé xiān péng yuàn bié 。suǒ fú róng 、xiǎo diàn qiū shēn ,suì chóng sù yuè 。
详情

长相思(高调)

周邦彦 〔宋朝〕

夜色澄明。天街如水,风力微冷帘旌。幽期再偶,坐久相看才喜,欲叹还惊。醉眼重醒。映雕阑修竹,共数流萤。细语轻盈。侭银台、挂蜡潜听。 自初识伊来,便惜妖娆艳质,美眄柔情。桃溪换世,鸾驭凌空,有愿须成。游丝荡絮,任轻狂、相逐牵萦。但连环不解,流水长东,难负深盟。长相思(高调)拼音解读:yè sè chéng míng 。tiān jiē rú shuǐ ,fēng lì wēi lěng lián jīng 。yōu qī zài ǒu ,zuò jiǔ xiàng kàn cái xǐ ,yù tàn hái jīng 。zuì yǎn zhòng xǐng 。yìng diāo lán xiū zhú ,gòng shù liú yíng 。xì yǔ qīng yíng 。jìn yín tái 、guà là qián tīng 。 zì chū shí yī lái ,biàn xī yāo ráo yàn zhì ,měi miǎn róu qíng 。táo xī huàn shì ,luán yù líng kōng ,yǒu yuàn xū chéng 。yóu sī dàng xù ,rèn qīng kuáng 、xiàng zhú qiān yíng 。dàn lián huán bú jiě ,liú shuǐ zhǎng dōng ,nán fù shēn méng 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->