读庄子

白居易 〔唐朝〕

去国辞家谪异方,中心自怪少忧伤。为寻庄子知归处,认得无何是本乡。[1]读庄子拼音解读:qù guó cí jiā zhé yì fāng ,zhōng xīn zì guài shǎo yōu shāng 。wéi xún zhuāng zǐ zhī guī chù ,rèn dé wú hé shì běn xiāng 。[1]
猜您喜欢

沁园春·梦孚若

刘克庄 〔魏晋〕

何处相逢,登宝钗楼,访铜雀台。唤厨人斫就,东溟鲸脍,圉人呈罢,西极龙媒。天下英雄,使君与操,余子谁堪共酒杯。车千两,载燕南赵北,剑客奇才。 饮酣画鼓如雷。谁信被晨鸡轻唤回。叹年光过尽,功名未立,书生老去,机会方来。使李将军,遇高皇帝,万户侯何足道哉。披衣起,但凄凉感旧,慷慨生哀。沁园春·梦孚若拼音解读:hé chù xiàng féng ,dēng bǎo chāi lóu ,fǎng tóng què tái 。huàn chú rén zhuó jiù ,dōng míng jīng kuài ,yǔ rén chéng bà ,xī jí lóng méi 。tiān xià yīng xióng ,shǐ jun1 yǔ cāo ,yú zǐ shuí kān gòng jiǔ bēi 。chē qiān liǎng ,zǎi yàn nán zhào běi ,jiàn kè qí cái 。 yǐn hān huà gǔ rú léi 。shuí xìn bèi chén jī qīng huàn huí 。tàn nián guāng guò jìn ,gōng míng wèi lì ,shū shēng lǎo qù ,jī huì fāng lái 。shǐ lǐ jiāng jun1 ,yù gāo huáng dì ,wàn hù hóu hé zú dào zāi 。pī yī qǐ ,dàn qī liáng gǎn jiù ,kāng kǎi shēng āi 。
详情

浣溪沙(饯别陈汉卿于张叔信后堂,席上用叔信韵)

管鉴 〔宋朝〕

金殿晨趋玉佩苍。君才久合侍龙章。花砖学士紫薇郎。 小试一麾行促诏,暂留千骑且飞觞。夜堂歌暖借春光。浣溪沙(饯别陈汉卿于张叔信后堂,席上用叔信韵)拼音解读:jīn diàn chén qū yù pèi cāng 。jun1 cái jiǔ hé shì lóng zhāng 。huā zhuān xué shì zǐ wēi láng 。 xiǎo shì yī huī háng cù zhào ,zàn liú qiān qí qiě fēi shāng 。yè táng gē nuǎn jiè chūn guāng 。
详情

咏兴国寺佛殿前幡

李世民 〔唐朝〕

拂霞疑电落,腾虚状写虹。屈伸烟雾里,低举白云中。 纷披乍依迥,掣曳或随风。念兹轻薄质,无翅强摇空。 咏兴国寺佛殿前幡拼音解读: fú xiá yí diàn luò ,téng xū zhuàng xiě hóng 。qū shēn yān wù lǐ ,dī jǔ bái yún zhōng 。 fēn pī zhà yī jiǒng ,chè yè huò suí fēng 。niàn zī qīng báo zhì ,wú chì qiáng yáo kōng 。
详情

【双调】庆东原_次马致远先

张可久 〔元朝〕

次马致远先辈韵九篇九首烧丹灶,洗药瓢,乐清闲几个人知道。闲吹凤箫,闷拈兔毫,焉用牛刀。他得志笑闲人,他失脚闲人笑。门长闭,客任敲,山童不唤陈抟觉。袖中《六韬》,鬓边二毛,家里箪瓢。他得志笑闲人,他失脚闲人笑。杀三士,因二桃,不如五柳庄前傲。文魔贾岛,诗穷孟郊,酒困山涛。他得志笑闲人,他失脚闲人笑。繁华梦,贫贱交,唐尧不改巢由凋。纷纷紫袍,区区绿袍,恋恋锦绨。他得志笑闲人,他失脚闲人笑。诗情放,剑气豪,英雄不把穷通较。江中斩蛟,云间射雕,席上挥毫。他得志笑闲人,他失脚闲人笑。难开眼,懒折腰,白云不应蒲轮召。解组汉朝,寻诗灞桥,策杖临皋。他得志笑闲人,他失脚闲人笑。依山洞,结把茅,清风两袖长舒啸。问江边老樵,访山中故交,伴云外孤鹤。他得志笑闲人,他失脚闲人笑。苍头哨,骢马骄,放辔头也只到长安道。说家门尽教,守虀盐慢熬,请荆布休焦。他得志笑闲人,他失脚闲人笑。山容瘦,木叶凋,对的窗尽是诗材料。苍烟树杪,残雪柳条,红日花梢。他得志笑闲人,他失脚闲人笑。越山即事二首庭前树,篱下菊,老渔樵相伴闲鸥鹭。听道士步虚,教稚子读书,引吟客携壶。借贺老鉴湖船,访谢傅东山去。云轻散,月易残,女箫何成败了些风流汉。冯魁硬铲,出生紧赶,小姐先赸。今夜惜花心,明日伤春叹。【双调】庆东原_次马致远先拼音解读:cì mǎ zhì yuǎn xiān bèi yùn jiǔ piān jiǔ shǒu shāo dān zào ,xǐ yào piáo ,lè qīng xián jǐ gè rén zhī dào 。xián chuī fèng xiāo ,mèn niān tù háo ,yān yòng niú dāo 。tā dé zhì xiào xián rén ,tā shī jiǎo xián rén xiào 。mén zhǎng bì ,kè rèn qiāo ,shān tóng bú huàn chén tuán jiào 。xiù zhōng 《liù tāo 》,bìn biān èr máo ,jiā lǐ dān piáo 。tā dé zhì xiào xián rén ,tā shī jiǎo xián rén xiào 。shā sān shì ,yīn èr táo ,bú rú wǔ liǔ zhuāng qián ào 。wén mó jiǎ dǎo ,shī qióng mèng jiāo ,jiǔ kùn shān tāo 。tā dé zhì xiào xián rén ,tā shī jiǎo xián rén xiào 。fán huá mèng ,pín jiàn jiāo ,táng yáo bú gǎi cháo yóu diāo 。fēn fēn zǐ páo ,qū qū lǜ páo ,liàn liàn jǐn tí 。tā dé zhì xiào xián rén ,tā shī jiǎo xián rén xiào 。shī qíng fàng ,jiàn qì háo ,yīng xióng bú bǎ qióng tōng jiào 。jiāng zhōng zhǎn jiāo ,yún jiān shè diāo ,xí shàng huī háo 。tā dé zhì xiào xián rén ,tā shī jiǎo xián rén xiào 。nán kāi yǎn ,lǎn shé yāo ,bái yún bú yīng pú lún zhào 。jiě zǔ hàn cháo ,xún shī bà qiáo ,cè zhàng lín gāo 。tā dé zhì xiào xián rén ,tā shī jiǎo xián rén xiào 。yī shān dòng ,jié bǎ máo ,qīng fēng liǎng xiù zhǎng shū xiào 。wèn jiāng biān lǎo qiáo ,fǎng shān zhōng gù jiāo ,bàn yún wài gū hè 。tā dé zhì xiào xián rén ,tā shī jiǎo xián rén xiào 。cāng tóu shào ,cōng mǎ jiāo ,fàng pèi tóu yě zhī dào zhǎng ān dào 。shuō jiā mén jìn jiāo ,shǒu jī yán màn áo ,qǐng jīng bù xiū jiāo 。tā dé zhì xiào xián rén ,tā shī jiǎo xián rén xiào 。shān róng shòu ,mù yè diāo ,duì de chuāng jìn shì shī cái liào 。cāng yān shù miǎo ,cán xuě liǔ tiáo ,hóng rì huā shāo 。tā dé zhì xiào xián rén ,tā shī jiǎo xián rén xiào 。yuè shān jí shì èr shǒu tíng qián shù ,lí xià jú ,lǎo yú qiáo xiàng bàn xián ōu lù 。tīng dào shì bù xū ,jiāo zhì zǐ dú shū ,yǐn yín kè xié hú 。jiè hè lǎo jiàn hú chuán ,fǎng xiè fù dōng shān qù 。yún qīng sàn ,yuè yì cán ,nǚ xiāo hé chéng bài le xiē fēng liú hàn 。féng kuí yìng chǎn ,chū shēng jǐn gǎn ,xiǎo jiě xiān shàn 。jīn yè xī huā xīn ,míng rì shāng chūn tàn 。
详情

送灵澈(苍苍竹林寺)

刘长卿 〔唐朝〕

【送灵澈】 苍苍竹林寺,杳杳钟声晚。荷笠带斜阳,青山独归远。送灵澈(苍苍竹林寺)拼音解读:【sòng líng chè 】 cāng cāng zhú lín sì ,yǎo yǎo zhōng shēng wǎn 。hé lì dài xié yáng ,qīng shān dú guī yuǎn 。
详情

瑞鹤仙(秋思)

吴礼之 〔宋朝〕

风传秋信至。颤叶叶庭梧,飘零阶砌。年华迅流水。况荣枯翻手,存亡弹指。谁编故纸。论古往、英雄斗智。在当时、唤做功名,到此尽成闲气。 芏为行客,死乃归人,世同驿邸。十步九计。空捞攘,谩儿戏。忍都将、有限光阴萦绊,趁逐无穷天地。我真须、跳出樊笼,做个俏底。瑞鹤仙(秋思)拼音解读:fēng chuán qiū xìn zhì 。chàn yè yè tíng wú ,piāo líng jiē qì 。nián huá xùn liú shuǐ 。kuàng róng kū fān shǒu ,cún wáng dàn zhǐ 。shuí biān gù zhǐ 。lùn gǔ wǎng 、yīng xióng dòu zhì 。zài dāng shí 、huàn zuò gōng míng ,dào cǐ jìn chéng xián qì 。 dù wéi háng kè ,sǐ nǎi guī rén ,shì tóng yì dǐ 。shí bù jiǔ jì 。kōng lāo rǎng ,màn ér xì 。rěn dōu jiāng 、yǒu xiàn guāng yīn yíng bàn ,chèn zhú wú qióng tiān dì 。wǒ zhēn xū 、tiào chū fán lóng ,zuò gè qiào dǐ 。
详情

柳梢青(聚八仙花)

赵师侠 〔宋朝〕

人间春足。一番红紫,水流风逐。戏蝶初闲,轻摇粉翅,高低飞扑。 雨昏烟暝增明,似积雪、枝间映绿。后土琼芳,蓬莱仙伴,蕊粉香粟。柳梢青(聚八仙花)拼音解读:rén jiān chūn zú 。yī fān hóng zǐ ,shuǐ liú fēng zhú 。xì dié chū xián ,qīng yáo fěn chì ,gāo dī fēi pū 。 yǔ hūn yān míng zēng míng ,sì jī xuě 、zhī jiān yìng lǜ 。hòu tǔ qióng fāng ,péng lái xiān bàn ,ruǐ fěn xiāng sù 。
详情

水龙吟(三月十日西湖宴客作)

叶梦得 〔宋朝〕

对花常欲留春,恨春故遣花飞早。晓来雨过,绿阴新处,几番芳草。一片飘时,已知消减,满庭谁扫。料多情也似,愁人易感,先催趁、朱颜老。 犹有清明未过,但狂风、匆匆难保。酒醒梦断,年年此恨,不禁相恼。只恐春应,暗留芳信,与花争好。有姚黄一朵,殷勤付与,送金杯倒。水龙吟(三月十日西湖宴客作)拼音解读:duì huā cháng yù liú chūn ,hèn chūn gù qiǎn huā fēi zǎo 。xiǎo lái yǔ guò ,lǜ yīn xīn chù ,jǐ fān fāng cǎo 。yī piàn piāo shí ,yǐ zhī xiāo jiǎn ,mǎn tíng shuí sǎo 。liào duō qíng yě sì ,chóu rén yì gǎn ,xiān cuī chèn 、zhū yán lǎo 。 yóu yǒu qīng míng wèi guò ,dàn kuáng fēng 、cōng cōng nán bǎo 。jiǔ xǐng mèng duàn ,nián nián cǐ hèn ,bú jìn xiàng nǎo 。zhī kǒng chūn yīng ,àn liú fāng xìn ,yǔ huā zhēng hǎo 。yǒu yáo huáng yī duǒ ,yīn qín fù yǔ ,sòng jīn bēi dǎo 。
详情

水调歌头·题李季允侍郎鄂州吞云楼

戴复古 〔宋朝〕

轮奂半天上,胜概压南楼。筹边独坐,岂欲登览快双眸。浪说胸吞云梦,直把气吞残虏,西北望神州。百载一机会,人事恨悠悠。 骑黄鹤,赋鹦鹉,谩风流。岳王祠畔,杨柳烟锁古今愁。整顿乾坤手段,指授英雄方略,雅志若为酬。杯酒不在手,双鬓恐惊秋。水调歌头·题李季允侍郎鄂州吞云楼拼音解读:lún huàn bàn tiān shàng ,shèng gài yā nán lóu 。chóu biān dú zuò ,qǐ yù dēng lǎn kuài shuāng móu 。làng shuō xiōng tūn yún mèng ,zhí bǎ qì tūn cán lǔ ,xī běi wàng shén zhōu 。bǎi zǎi yī jī huì ,rén shì hèn yōu yōu 。 qí huáng hè ,fù yīng wǔ ,màn fēng liú 。yuè wáng cí pàn ,yáng liǔ yān suǒ gǔ jīn chóu 。zhěng dùn qián kūn shǒu duàn ,zhǐ shòu yīng xióng fāng luè ,yǎ zhì ruò wéi chóu 。bēi jiǔ bú zài shǒu ,shuāng bìn kǒng jīng qiū 。
详情

眼儿媚·一寸横波惹春留

厉鹗 〔元朝〕

一寸横波惹春留,何止最宜秋。妆残粉薄,矜严消尽,只有温柔。当时底事匆匆去?悔不载扁舟。分明记得,吹花小径,听雨高楼。 眼儿媚·一寸横波惹春留拼音解读: yī cùn héng bō rě chūn liú ,hé zhǐ zuì yí qiū 。zhuāng cán fěn báo ,jīn yán xiāo jìn ,zhī yǒu wēn róu 。dāng shí dǐ shì cōng cōng qù ?huǐ bú zǎi biǎn zhōu 。fèn míng jì dé ,chuī huā xiǎo jìng ,tīng yǔ gāo lóu 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->