戏题磐石

王维 〔唐朝〕

可怜磐石临泉水,复有垂杨拂酒杯。若道春风不解意,何因吹送落花来。戏题磐石拼音解读:kě lián pán shí lín quán shuǐ ,fù yǒu chuí yáng fú jiǔ bēi 。ruò dào chūn fēng bú jiě yì ,hé yīn chuī sòng luò huā lái 。
猜您喜欢

河满子(写得鱼笺无限)

和凝 〔唐朝〕

【河满子】写得鱼笺无限,其如花锁春晖。目断巫山云雨,空教残梦依依。却爱熏香小鸭,羡他长在屏帏。河满子(写得鱼笺无限)拼音解读:【hé mǎn zǐ 】xiě dé yú jiān wú xiàn ,qí rú huā suǒ chūn huī 。mù duàn wū shān yún yǔ ,kōng jiāo cán mèng yī yī 。què ài xūn xiāng xiǎo yā ,xiàn tā zhǎng zài píng wéi 。
详情

醉蓬莱(丙申自寿)

程必 〔宋朝〕

记蟾宫桂子,撒向人间,如今时候。□□□,□□□□□。白下长干,乱滩横笛,想昔游依旧。大海一沤,千年一息,谁称彭寿。 开遍门前丹蕊,渐西风入东篱,酿成仙酒。□□□□,□□□□□。卓笔鸡笼,悬天宝盖,占断宣徽秀。来岁清苕,公家事了,斑衣蓝绶。 醉蓬莱(丙申自寿)拼音解读:jì chán gōng guì zǐ ,sā xiàng rén jiān ,rú jīn shí hòu 。□□□,□□□□□。bái xià zhǎng gàn ,luàn tān héng dí ,xiǎng xī yóu yī jiù 。dà hǎi yī ōu ,qiān nián yī xī ,shuí chēng péng shòu 。 kāi biàn mén qián dān ruǐ ,jiàn xī fēng rù dōng lí ,niàng chéng xiān jiǔ 。□□□□,□□□□□。zhuó bǐ jī lóng ,xuán tiān bǎo gài ,zhàn duàn xuān huī xiù 。lái suì qīng tiáo ,gōng jiā shì le ,bān yī lán shòu 。
详情

江南行(茨菰叶烂别西湾)

张潮 〔唐朝〕

【江南行】 茨菰叶烂别西湾, 莲子花开不见还。妾梦不离江上水, 人传郎在凤凰山。江南行(茨菰叶烂别西湾)拼音解读:【jiāng nán háng 】 cí gū yè làn bié xī wān , lián zǐ huā kāi bú jiàn hái 。qiè mèng bú lí jiāng shàng shuǐ , rén chuán láng zài fèng huáng shān 。
详情

玉团儿(双调)

周邦彦 〔宋朝〕

铅华淡伫新妆束。好风韵、天然异俗。彼此知名,虽然初见,情分先熟。 炉烟淡淡云屏曲。睡半醒、生香透肉。赖得相逢,若还虚过,生世不足。玉团儿(双调)拼音解读:qiān huá dàn zhù xīn zhuāng shù 。hǎo fēng yùn 、tiān rán yì sú 。bǐ cǐ zhī míng ,suī rán chū jiàn ,qíng fèn xiān shú 。 lú yān dàn dàn yún píng qǔ 。shuì bàn xǐng 、shēng xiāng tòu ròu 。lài dé xiàng féng ,ruò hái xū guò ,shēng shì bú zú 。
详情

蝶恋花(别恨)

吴礼之 〔宋朝〕

急水浮萍风里絮。恰似人情,恩爱无凭据。去便不来来便去。到头毕竟成轻负。 帘卷春山朝又暮。莺燕空忙,不念花无主。心事万千谁与诉。断云零雨知何处。蝶恋花(别恨)拼音解读:jí shuǐ fú píng fēng lǐ xù 。qià sì rén qíng ,ēn ài wú píng jù 。qù biàn bú lái lái biàn qù 。dào tóu bì jìng chéng qīng fù 。 lián juàn chūn shān cháo yòu mù 。yīng yàn kōng máng ,bú niàn huā wú zhǔ 。xīn shì wàn qiān shuí yǔ sù 。duàn yún líng yǔ zhī hé chù 。
详情

蓦山溪(遣怀)

赵长卿 〔宋朝〕

无非无是。好个闲居士。衣食不求人,又识得、三文两字。不贪不伪,一味乐天真,三径里。四时花,随分堪游戏。 学些沓拖,也似没意志。诗酒度流年,熟谙得、无争三昧。风波岐路,成败霎时间,你富贵。你荣华,我自关门睡。蓦山溪(遣怀)拼音解读:wú fēi wú shì 。hǎo gè xián jū shì 。yī shí bú qiú rén ,yòu shí dé 、sān wén liǎng zì 。bú tān bú wěi ,yī wèi lè tiān zhēn ,sān jìng lǐ 。sì shí huā ,suí fèn kān yóu xì 。 xué xiē tà tuō ,yě sì méi yì zhì 。shī jiǔ dù liú nián ,shú ān dé 、wú zhēng sān mèi 。fēng bō qí lù ,chéng bài shà shí jiān ,nǐ fù guì 。nǐ róng huá ,wǒ zì guān mén shuì 。
详情

黄州快哉亭记

苏辙 〔宋朝〕

江出西陵,始得平地,其流奔放肆大。南合沅、湘 ,北合汉沔,其势益张。至于赤壁之下,波流浸灌,与海相若。清河张君梦得谪居齐安,即其庐之西南为亭,以览观江流之胜,而余兄子瞻名之曰“快哉”。   盖亭之所见,南北百里,东西一舍。涛澜汹涌,风云开阖。昼则舟楫出没于其前,夜则鱼龙悲啸于其下。变化倏忽,动心骇目,不可久视。今乃得玩之几席之上,举目而足。西望武昌诸山,冈陵起伏,草木行列,烟消日出。渔夫樵父之舍,皆可指数。此其所以为“快哉”者也。至于长洲之滨,故城之墟。曹孟德、孙仲谋之所睥睨,周瑜、陆逊之所骋骛。其流风遗迹,亦足以称快世俗。   昔楚襄王从宋玉、景差于兰台之宫,有风飒然至者,王披襟当之,曰:“快哉此风!寡人所与庶人共者耶?”宋玉曰:“此独大王之雄风耳,庶人安得共之!”玉之言盖有讽焉。夫风无雌雄之异,而人有遇,不遇之变;楚王之所以为乐,与庶人之所以为忧,此则人之变也,而风何与焉?士生于世,使其中不自得,将何往而非病?使其中坦然,不以物伤性,将何适而非快?今张君不以谪为患,窃会计之余功,而自放山水之间,此其中宜有以过人者。将蓬户瓮牖无所不快;而况乎濯长江之清流,揖西山之白云 ,穷耳目之胜以自适也哉!不然,连山绝壑,长林古木,振之以清风,照之以明月,此皆骚人思士之所以悲伤憔悴而不能胜者,乌睹其为快也哉!   元丰六年十一月朔日,赵郡苏辙记。黄州快哉亭记拼音解读:  jiāng chū xī líng ,shǐ dé píng dì ,qí liú bēn fàng sì dà 。nán hé yuán 、xiāng ,běi hé hàn miǎn ,qí shì yì zhāng 。zhì yú chì bì zhī xià ,bō liú jìn guàn ,yǔ hǎi xiàng ruò 。qīng hé zhāng jun1 mèng dé zhé jū qí ān ,jí qí lú zhī xī nán wéi tíng ,yǐ lǎn guān jiāng liú zhī shèng ,ér yú xiōng zǐ zhān míng zhī yuē “kuài zāi ”。   gài tíng zhī suǒ jiàn ,nán běi bǎi lǐ ,dōng xī yī shě 。tāo lán xiōng yǒng ,fēng yún kāi hé 。zhòu zé zhōu jí chū méi yú qí qián ,yè zé yú lóng bēi xiào yú qí xià 。biàn huà shū hū ,dòng xīn hài mù ,bú kě jiǔ shì 。jīn nǎi dé wán zhī jǐ xí zhī shàng ,jǔ mù ér zú 。xī wàng wǔ chāng zhū shān ,gāng líng qǐ fú ,cǎo mù háng liè ,yān xiāo rì chū 。yú fū qiáo fù zhī shě ,jiē kě zhǐ shù 。cǐ qí suǒ yǐ wéi “kuài zāi ”zhě yě 。zhì yú zhǎng zhōu zhī bīn ,gù chéng zhī xū 。cáo mèng dé 、sūn zhòng móu zhī suǒ pì nì ,zhōu yú 、lù xùn zhī suǒ chěng wù 。qí liú fēng yí jì ,yì zú yǐ chēng kuài shì sú 。   xī chǔ xiāng wáng cóng sòng yù 、jǐng chà yú lán tái zhī gōng ,yǒu fēng sà rán zhì zhě ,wáng pī jīn dāng zhī ,yuē :“kuài zāi cǐ fēng !guǎ rén suǒ yǔ shù rén gòng zhě yē ?”sòng yù yuē :“cǐ dú dà wáng zhī xióng fēng ěr ,shù rén ān dé gòng zhī !”yù zhī yán gài yǒu fěng yān 。fū fēng wú cí xióng zhī yì ,ér rén yǒu yù ,bú yù zhī biàn ;chǔ wáng zhī suǒ yǐ wéi lè ,yǔ shù rén zhī suǒ yǐ wéi yōu ,cǐ zé rén zhī biàn yě ,ér fēng hé yǔ yān ?shì shēng yú shì ,shǐ qí zhōng bú zì dé ,jiāng hé wǎng ér fēi bìng ?shǐ qí zhōng tǎn rán ,bú yǐ wù shāng xìng ,jiāng hé shì ér fēi kuài ?jīn zhāng jun1 bú yǐ zhé wéi huàn ,qiè huì jì zhī yú gōng ,ér zì fàng shān shuǐ zhī jiān ,cǐ qí zhōng yí yǒu yǐ guò rén zhě 。jiāng péng hù wèng yǒu wú suǒ bú kuài ;ér kuàng hū zhuó zhǎng jiāng zhī qīng liú ,yī xī shān zhī bái yún ,qióng ěr mù zhī shèng yǐ zì shì yě zāi !bú rán ,lián shān jué hè ,zhǎng lín gǔ mù ,zhèn zhī yǐ qīng fēng ,zhào zhī yǐ míng yuè ,cǐ jiē sāo rén sī shì zhī suǒ yǐ bēi shāng qiáo cuì ér bú néng shèng zhě ,wū dǔ qí wéi kuài yě zāi !   yuán fēng liù nián shí yī yuè shuò rì ,zhào jun4 sū zhé jì 。
详情

武陵春·桃李风前多妩媚

辛弃疾 〔南北代〕

桃李风前多妩媚,杨柳更温柔。唤取笙歌烂熳游。且莫管闲愁。好趁春晴连夜赏,雨便一春休。草草杯盘不要收。才晓便扶头。 武陵春·桃李风前多妩媚拼音解读: táo lǐ fēng qián duō wǔ mèi ,yáng liǔ gèng wēn róu 。huàn qǔ shēng gē làn màn yóu 。qiě mò guǎn xián chóu 。hǎo chèn chūn qíng lián yè shǎng ,yǔ biàn yī chūn xiū 。cǎo cǎo bēi pán bú yào shōu 。cái xiǎo biàn fú tóu 。
详情

南乡子·咏瑞香

顾太清 〔清朝〕

花气霭芳芬,翠幕重帘不染尘。梦里真香通鼻观,氤氲。不是婷婷倩女魂。细蕊缀纷纷,淡粉轻脂最可人。懒与凡葩争艳冶,清新。赢得嘉名自冠群。南乡子·咏瑞香拼音解读:huā qì ǎi fāng fēn ,cuì mù zhòng lián bú rǎn chén 。mèng lǐ zhēn xiāng tōng bí guān ,yīn yūn 。bú shì tíng tíng qiàn nǚ hún 。xì ruǐ zhuì fēn fēn ,dàn fěn qīng zhī zuì kě rén 。lǎn yǔ fán pā zhēng yàn yě ,qīng xīn 。yíng dé jiā míng zì guàn qún 。
详情

定风波(只觉微词分外尖)

顾贞观 〔清朝〕

【定风波】只觉微词分外尖,[1]计疏容易惹猜嫌。[2]蟢子故悬丝网待,[3]无奈。落花飞絮一时黏。冷处越须防妒眼,重见。那回风格定矝严。[4]正是背人成独语,尔汝。又谁偷觑水晶帘。[5]定风波(只觉微词分外尖)拼音解读:【dìng fēng bō 】zhī jiào wēi cí fèn wài jiān ,[1]jì shū róng yì rě cāi xián 。[2]xǐ zǐ gù xuán sī wǎng dài ,[3]wú nài 。luò huā fēi xù yī shí nián 。lěng chù yuè xū fáng dù yǎn ,zhòng jiàn 。nà huí fēng gé dìng qín yán 。[4]zhèng shì bèi rén chéng dú yǔ ,ěr rǔ 。yòu shuí tōu qù shuǐ jīng lián 。[5]
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->