浣溪沙(一曲新词酒一杯)

晏殊 〔宋朝〕

【浣溪沙】 一曲新词酒一杯,去年天气旧亭台,[1]夕阳西下几时回。无可奈何花落去,似曾相识燕归来。小园香径独徘徊。[2]浣溪沙(一曲新词酒一杯)拼音解读:【huàn xī shā 】 yī qǔ xīn cí jiǔ yī bēi ,qù nián tiān qì jiù tíng tái ,[1]xī yáng xī xià jǐ shí huí 。wú kě nài hé huā luò qù ,sì céng xiàng shí yàn guī lái 。xiǎo yuán xiāng jìng dú pái huái 。[2]
猜您喜欢

别老母

黄景仁 〔唐朝〕

搴帷拜母河梁去,白发愁看泪眼枯。惨惨柴门风雪夜,此时有子不如无。别老母拼音解读:qiān wéi bài mǔ hé liáng qù ,bái fā chóu kàn lèi yǎn kū 。cǎn cǎn chái mén fēng xuě yè ,cǐ shí yǒu zǐ bú rú wú 。
详情

水调歌头(再和)

李曾伯 〔宋朝〕

鸿雁未应到,可怪此番风。木犀天气,何事爽逼夹衣重。长记呼韩塞下,每向飞廉声里,占见马蹄东。今且闭门睡,都不管山翁。 李北平,班定远,魏云中。纷纷成败,任取勋业纪南宫。幸得明朝无雨,定是中宵有月,莫放酒尊空。起舞弄庭叶,清影伴岩松。水调歌头(再和)拼音解读:hóng yàn wèi yīng dào ,kě guài cǐ fān fēng 。mù xī tiān qì ,hé shì shuǎng bī jiá yī zhòng 。zhǎng jì hū hán sāi xià ,měi xiàng fēi lián shēng lǐ ,zhàn jiàn mǎ tí dōng 。jīn qiě bì mén shuì ,dōu bú guǎn shān wēng 。 lǐ běi píng ,bān dìng yuǎn ,wèi yún zhōng 。fēn fēn chéng bài ,rèn qǔ xūn yè jì nán gōng 。xìng dé míng cháo wú yǔ ,dìng shì zhōng xiāo yǒu yuè ,mò fàng jiǔ zūn kōng 。qǐ wǔ nòng tíng yè ,qīng yǐng bàn yán sōng 。
详情

江亭夜月送别二首

王勃 〔唐朝〕

江送巴南水,山横塞北云。 津亭秋月夜,谁见泣离群? 乱烟笼碧砌,飞月向南端。 寂寞离亭掩,江山此夜寒。 江亭夜月送别二首拼音解读: jiāng sòng bā nán shuǐ ,shān héng sāi běi yún 。 jīn tíng qiū yuè yè ,shuí jiàn qì lí qún ? luàn yān lóng bì qì ,fēi yuè xiàng nán duān 。 jì mò lí tíng yǎn ,jiāng shān cǐ yè hán 。
详情

醉花阴(咏木犀)

张元干 〔宋朝〕

紫菊红萸开犯早。独占秋光老。酝造一般清,比著芝兰,犹自争多少。 霜刀剪叶呈纤巧。手捻迎人笑。云鬓一枝斜,小合幽窗,是处都香了。醉花阴(咏木犀)拼音解读:zǐ jú hóng yú kāi fàn zǎo 。dú zhàn qiū guāng lǎo 。yùn zào yī bān qīng ,bǐ zhe zhī lán ,yóu zì zhēng duō shǎo 。 shuāng dāo jiǎn yè chéng xiān qiǎo 。shǒu niǎn yíng rén xiào 。yún bìn yī zhī xié ,xiǎo hé yōu chuāng ,shì chù dōu xiāng le 。
详情

凌虚台记

苏轼 〔宋朝〕

国于南山之下,宜若起居饮食与山接也。四方之山,莫高于终南;而都邑之丽山者,莫近于扶风。以至近求最高,其势必得。而太守之居,未尝知有山焉。虽非事之所以损益,而物理有不当然者。此凌虚之所为筑也。   方其未筑也,太守陈公杖履逍遥于其下。见山之出于林木之上者,累累如人之旅行于墙外而见其髻也。曰:“是必有异。”使工凿其前为方池,以其土筑台,高出于屋之檐而止。然后人之至于其上者,恍然不知台之高,而以为山之踊跃奋迅而出也。公曰:“是宜名凌虚。”以告其从事苏轼,而求文以为记。   轼复于公曰:“物之废兴成毁,不可得而知也。昔者荒草野田,霜露之所蒙翳,狐虺之所窜伏。方是时,岂知有凌虚台耶?废兴成毁,相寻于无穷,则台之复为荒草野田,皆不可知也。尝试与公登台而望,其东则秦穆之祈年、橐泉也,其南则汉武之长杨,五柞,而其北则隋之仁寿,唐之九成也。计其一时之盛,宏杰诡丽,坚固而不可动者,岂特百倍于台而已哉?然而数世之后,欲求其仿佛,而破瓦颓垣,无复存者,既已化为禾黍荆棘丘墟陇亩矣,而况于此台欤!夫台犹不足恃以长久,而况于人事之得丧,忽往而忽来者欤!而或者欲以夸世而自足,则过矣。盖世有足恃者,而不在乎台之存亡也。”既以言于公,退而为之记。 凌虚台记拼音解读:  guó yú nán shān zhī xià ,yí ruò qǐ jū yǐn shí yǔ shān jiē yě 。sì fāng zhī shān ,mò gāo yú zhōng nán ;ér dōu yì zhī lì shān zhě ,mò jìn yú fú fēng 。yǐ zhì jìn qiú zuì gāo ,qí shì bì dé 。ér tài shǒu zhī jū ,wèi cháng zhī yǒu shān yān 。suī fēi shì zhī suǒ yǐ sǔn yì ,ér wù lǐ yǒu bú dāng rán zhě 。cǐ líng xū zhī suǒ wéi zhù yě 。   fāng qí wèi zhù yě ,tài shǒu chén gōng zhàng lǚ xiāo yáo yú qí xià 。jiàn shān zhī chū yú lín mù zhī shàng zhě ,lèi lèi rú rén zhī lǚ háng yú qiáng wài ér jiàn qí jì yě 。yuē :“shì bì yǒu yì 。”shǐ gōng záo qí qián wéi fāng chí ,yǐ qí tǔ zhù tái ,gāo chū yú wū zhī yán ér zhǐ 。rán hòu rén zhī zhì yú qí shàng zhě ,huǎng rán bú zhī tái zhī gāo ,ér yǐ wéi shān zhī yǒng yuè fèn xùn ér chū yě 。gōng yuē :“shì yí míng líng xū 。”yǐ gào qí cóng shì sū shì ,ér qiú wén yǐ wéi jì 。   shì fù yú gōng yuē :“wù zhī fèi xìng chéng huǐ ,bú kě dé ér zhī yě 。xī zhě huāng cǎo yě tián ,shuāng lù zhī suǒ méng yì ,hú huī zhī suǒ cuàn fú 。fāng shì shí ,qǐ zhī yǒu líng xū tái yē ?fèi xìng chéng huǐ ,xiàng xún yú wú qióng ,zé tái zhī fù wéi huāng cǎo yě tián ,jiē bú kě zhī yě 。cháng shì yǔ gōng dēng tái ér wàng ,qí dōng zé qín mù zhī qí nián 、tuó quán yě ,qí nán zé hàn wǔ zhī zhǎng yáng ,wǔ zhà ,ér qí běi zé suí zhī rén shòu ,táng zhī jiǔ chéng yě 。jì qí yī shí zhī shèng ,hóng jié guǐ lì ,jiān gù ér bú kě dòng zhě ,qǐ tè bǎi bèi yú tái ér yǐ zāi ?rán ér shù shì zhī hòu ,yù qiú qí fǎng fó ,ér pò wǎ tuí yuán ,wú fù cún zhě ,jì yǐ huà wéi hé shǔ jīng jí qiū xū lǒng mǔ yǐ ,ér kuàng yú cǐ tái yú !fū tái yóu bú zú shì yǐ zhǎng jiǔ ,ér kuàng yú rén shì zhī dé sàng ,hū wǎng ér hū lái zhě yú !ér huò zhě yù yǐ kuā shì ér zì zú ,zé guò yǐ 。gài shì yǒu zú shì zhě ,ér bú zài hū tái zhī cún wáng yě 。”jì yǐ yán yú gōng ,tuì ér wéi zhī jì 。
详情

风入松(杏花)

赵彦端 〔宋朝〕

传闻天上有星榆。历历谁居。淡烟暮拥红云暖,春寒乍有还无。作态似深又浅,多情要密还疏。 移尊环坐足相娱。醉影凭扶。江南归到虽怜晚,犹胜不见踟躇。尽拚绿阴青子,凭肩携手如初。风入松(杏花)拼音解读:chuán wén tiān shàng yǒu xīng yú 。lì lì shuí jū 。dàn yān mù yōng hóng yún nuǎn ,chūn hán zhà yǒu hái wú 。zuò tài sì shēn yòu qiǎn ,duō qíng yào mì hái shū 。 yí zūn huán zuò zú xiàng yú 。zuì yǐng píng fú 。jiāng nán guī dào suī lián wǎn ,yóu shèng bú jiàn chí chú 。jìn pīn lǜ yīn qīng zǐ ,píng jiān xié shǒu rú chū 。
详情

武侯庙

杜甫 〔唐朝〕

遗庙丹青落,空山草木长。犹闻辞后主,不复卧南阳。 武侯庙拼音解读: yí miào dān qīng luò ,kōng shān cǎo mù zhǎng 。yóu wén cí hòu zhǔ ,bú fù wò nán yáng 。
详情

最高楼·旧时心事

程垓 〔唐朝〕

旧时心事,说著两眉羞。长记得、凭肩游。缃裙罗袜桃花岸,薄衫轻扇杏花楼。几番行,几番醉,几番留。 也谁料、春风吹已断。又谁料、春风吹已断。又谁料、朝云飞亦散。天易老,恨难酬。蜂儿不解知人苦,燕儿不解说人愁。旧情怀,消不尽,几时休。 最高楼·旧时心事拼音解读: jiù shí xīn shì ,shuō zhe liǎng méi xiū 。zhǎng jì dé 、píng jiān yóu 。xiāng qún luó wà táo huā àn ,báo shān qīng shàn xìng huā lóu 。jǐ fān háng ,jǐ fān zuì ,jǐ fān liú 。 yě shuí liào 、chūn fēng chuī yǐ duàn 。yòu shuí liào 、chūn fēng chuī yǐ duàn 。yòu shuí liào 、cháo yún fēi yì sàn 。tiān yì lǎo ,hèn nán chóu 。fēng ér bú jiě zhī rén kǔ ,yàn ér bú jiě shuō rén chóu 。jiù qíng huái ,xiāo bú jìn ,jǐ shí xiū 。
详情

示三子(去远即相忘)

陈师道 〔唐朝〕

【示三子】 去远即相忘,归近不可忍。 儿女已在眼,眉目略不省。 喜极不得语,泪尽方一哂。 了知不是梦,忽忽心未稳。 示三子(去远即相忘)拼音解读: 【shì sān zǐ 】 qù yuǎn jí xiàng wàng ,guī jìn bú kě rěn 。 ér nǚ yǐ zài yǎn ,méi mù luè bú shěng 。 xǐ jí bú dé yǔ ,lèi jìn fāng yī shěn 。 le zhī bú shì mèng ,hū hū xīn wèi wěn 。
详情

安阳好(九之四)

王安中 〔宋朝〕

安阳好,泮水盛儒宫。金字照碑光射斗,芸香书阁势凌空。肃肃采芹风。 来劝学,乡D9F0首文翁。岁岁青衿多振鹭,人人彩笔竞腾虹。九万奋飞同。安阳好(九之四)拼音解读:ān yáng hǎo ,pàn shuǐ shèng rú gōng 。jīn zì zhào bēi guāng shè dòu ,yún xiāng shū gé shì líng kōng 。sù sù cǎi qín fēng 。 lái quàn xué ,xiāng D9F0shǒu wén wēng 。suì suì qīng jīn duō zhèn lù ,rén rén cǎi bǐ jìng téng hóng 。jiǔ wàn fèn fēi tóng 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->