菩萨蛮(赤橙黄绿青蓝紫)

毛泽东 〔近现代〕

【菩萨蛮】 大柏地赤橙黄绿青蓝紫,谁持彩练当空舞?雨后复斜阳,关山阵阵苍。当年鏖战急,弹洞前村壁,装点此关山,今朝更好看。菩萨蛮(赤橙黄绿青蓝紫)拼音解读:【pú sà mán 】 dà bǎi dì chì chéng huáng lǜ qīng lán zǐ ,shuí chí cǎi liàn dāng kōng wǔ ?yǔ hòu fù xié yáng ,guān shān zhèn zhèn cāng 。dāng nián áo zhàn jí ,dàn dòng qián cūn bì ,zhuāng diǎn cǐ guān shān ,jīn cháo gèng hǎo kàn 。
猜您喜欢

宝鼎现(寿京尹曾留远侍郎渊子)

陈著 〔宋朝〕

玉宸凝眷。要得培□,神皋根本。天赋与、经纶好手,门外红尘谈笑遣。任草色、遍空庭交翠,月往风来自便。但纸帐、时供小憩,长理灯窗公案。五行俱下流光电。笔如神、毫发都见。是则是、霜严雪劲,到底春风生意满。唤得应、雨和晴恰好,旗舞F735艘百万。更社鼠城狐扫影,雁鹜惊人避箭。 最是满腹精神,担负处、浑身皆胆。又谁知、条理元在,规模里面。天下事、又何难办。待副苍生愿。渺宇宙、多少关心,留取功名久远。宝鼎现(寿京尹曾留远侍郎渊子)拼音解读:yù chén níng juàn 。yào dé péi □,shén gāo gēn běn 。tiān fù yǔ 、jīng lún hǎo shǒu ,mén wài hóng chén tán xiào qiǎn 。rèn cǎo sè 、biàn kōng tíng jiāo cuì ,yuè wǎng fēng lái zì biàn 。dàn zhǐ zhàng 、shí gòng xiǎo qì ,zhǎng lǐ dēng chuāng gōng àn 。wǔ háng jù xià liú guāng diàn 。bǐ rú shén 、háo fā dōu jiàn 。shì zé shì 、shuāng yán xuě jìn ,dào dǐ chūn fēng shēng yì mǎn 。huàn dé yīng 、yǔ hé qíng qià hǎo ,qí wǔ F735sōu bǎi wàn 。gèng shè shǔ chéng hú sǎo yǐng ,yàn wù jīng rén bì jiàn 。 zuì shì mǎn fù jīng shén ,dān fù chù 、hún shēn jiē dǎn 。yòu shuí zhī 、tiáo lǐ yuán zài ,guī mó lǐ miàn 。tiān xià shì 、yòu hé nán bàn 。dài fù cāng shēng yuàn 。miǎo yǔ zhòu 、duō shǎo guān xīn ,liú qǔ gōng míng jiǔ yuǎn 。
详情

河梁歌

佚名 〔先秦〕

度河梁兮渡河梁。举兵所伐攻秦王。 孟冬十月多雪霜。隆寒道路诚难当。 陈兵未济秦师降。诸侯怖惧皆恐惶。 声传海内威远邦。称霸穆桓齐楚庄。 天下安宁寿考长。悲去归兮河无梁。河梁歌拼音解读:dù hé liáng xī dù hé liáng 。jǔ bīng suǒ fá gōng qín wáng 。 mèng dōng shí yuè duō xuě shuāng 。lóng hán dào lù chéng nán dāng 。 chén bīng wèi jì qín shī jiàng 。zhū hóu bù jù jiē kǒng huáng 。 shēng chuán hǎi nèi wēi yuǎn bāng 。chēng bà mù huán qí chǔ zhuāng 。 tiān xià ān níng shòu kǎo zhǎng 。bēi qù guī xī hé wú liáng 。
详情

人月圆(惊回一枕当年梦)

倪瓒 〔元朝〕

【黄钟·人月圆】惊回一枕当年梦,渔唱起南津。[1]画屏云嶂,池塘春草,[2]无限销魂。[3]旧家应在,梧桐覆井,杨柳藏门。闲身空老,孤篷听雨,灯火江村。人月圆(惊回一枕当年梦)拼音解读:【huáng zhōng ·rén yuè yuán 】jīng huí yī zhěn dāng nián mèng ,yú chàng qǐ nán jīn 。[1]huà píng yún zhàng ,chí táng chūn cǎo ,[2]wú xiàn xiāo hún 。[3]jiù jiā yīng zài ,wú tóng fù jǐng ,yáng liǔ cáng mén 。xián shēn kōng lǎo ,gū péng tīng yǔ ,dēng huǒ jiāng cūn 。
详情

善哉行·伤古曲无知音

贯休 〔唐朝〕

有美一人兮,婉如青扬。识曲别音兮,令姿煌煌。 绣袂捧琴兮,登君子堂。如彼萱草兮,使我忧忘。 欲赠之以紫玉尺,白银铛。久不见之兮,湘水茫茫。善哉行·伤古曲无知音拼音解读:yǒu měi yī rén xī ,wǎn rú qīng yáng 。shí qǔ bié yīn xī ,lìng zī huáng huáng 。 xiù mèi pěng qín xī ,dēng jun1 zǐ táng 。rú bǐ xuān cǎo xī ,shǐ wǒ yōu wàng 。 yù zèng zhī yǐ zǐ yù chǐ ,bái yín chēng 。jiǔ bú jiàn zhī xī ,xiāng shuǐ máng máng 。
详情

满江红(丁已和济时几宜送春)

赵师侠 〔宋朝〕

去去春光,留不住、情怀索莫。那堪是、日长人困,雨余寒薄。叶底青青梅胜豆,枝头颗颗花留萼。叹流年、空有惜春心,凭春酌。 歌共酒,谁酬酢。非与是,忘今昨。且随时随分,强欢寻乐。世事燕鸿南北去,人生乌兔东西落。问故园、不负送春期,明年约。满江红(丁已和济时几宜送春)拼音解读:qù qù chūn guāng ,liú bú zhù 、qíng huái suǒ mò 。nà kān shì 、rì zhǎng rén kùn ,yǔ yú hán báo 。yè dǐ qīng qīng méi shèng dòu ,zhī tóu kē kē huā liú è 。tàn liú nián 、kōng yǒu xī chūn xīn ,píng chūn zhuó 。 gē gòng jiǔ ,shuí chóu zuò 。fēi yǔ shì ,wàng jīn zuó 。qiě suí shí suí fèn ,qiáng huān xún lè 。shì shì yàn hóng nán běi qù ,rén shēng wū tù dōng xī luò 。wèn gù yuán 、bú fù sòng chūn qī ,míng nián yuē 。
详情

选举人语

佚名 〔唐朝〕

王凝裴瓚。舍弟安潜。朝中无呼字,知闻厅里, 绝脱靴宾客。选举人语拼音解读:wáng níng péi zàn 。shě dì ān qián 。cháo zhōng wú hū zì ,zhī wén tīng lǐ , jué tuō xuē bīn kè 。
详情

【双调】殿前欢 省悟

李伯瞻 〔元朝〕

去来兮,黄花烂熳满东篱。田园成趣知闲贵,今是前非。失迷途尚可追,回头易,好整理闲活计。团栾灯花,稚子山妻。 去来兮,黄鸡啄黍正秋肥。寻常老瓦盆边醉,不记东西。教山童替说知,权休罪,老弟兄行都申意。今朝溷扰,来日回席。 去来兮,青山邀我怪来迟。从他傀儡棚中戏,举目扬眉。欠排场占几回,痴儿辈,参不透其中意。止不过张公吃酒,李老如泥。 到闲中,闲中何必问穷通?杜鹃啼破南柯梦,往事成空。对青山酒一钟,琴三弄,此乐和谁共?清风伴我,我伴清风。 驾扁舟,云帆百尺洞庭秋。黄柑万颗霜初透,绿蚁香浮,闲来饮数瓯,醉梦醒时候,月色明如昼。白渡口,红蓼滩头。 好闲居,百年先过四旬余。浮生待足何时足,早赋归欤。莫遑遑盼仕途,忙回步,休直待年华暮。功名未了,了后何如? 醉醺醺,无何乡里好潜身。闲愁心上消磨尽,烂熳天真。贤愚有几人?君休问,亲曾见渔樵论。风流伯伦,憔悴灵均。【双调】殿前欢 省悟拼音解读: qù lái xī ,huáng huā làn màn mǎn dōng lí 。tián yuán chéng qù zhī xián guì ,jīn shì qián fēi 。shī mí tú shàng kě zhuī ,huí tóu yì ,hǎo zhěng lǐ xián huó jì 。tuán luán dēng huā ,zhì zǐ shān qī 。 qù lái xī ,huáng jī zhuó shǔ zhèng qiū féi 。xún cháng lǎo wǎ pén biān zuì ,bú jì dōng xī 。jiāo shān tóng tì shuō zhī ,quán xiū zuì ,lǎo dì xiōng háng dōu shēn yì 。jīn cháo hùn rǎo ,lái rì huí xí 。 qù lái xī ,qīng shān yāo wǒ guài lái chí 。cóng tā guī lěi péng zhōng xì ,jǔ mù yáng méi 。qiàn pái chǎng zhàn jǐ huí ,chī ér bèi ,cān bú tòu qí zhōng yì 。zhǐ bú guò zhāng gōng chī jiǔ ,lǐ lǎo rú ní 。 dào xián zhōng ,xián zhōng hé bì wèn qióng tōng ?dù juān tí pò nán kē mèng ,wǎng shì chéng kōng 。duì qīng shān jiǔ yī zhōng ,qín sān nòng ,cǐ lè hé shuí gòng ?qīng fēng bàn wǒ ,wǒ bàn qīng fēng 。 jià biǎn zhōu ,yún fān bǎi chǐ dòng tíng qiū 。huáng gān wàn kē shuāng chū tòu ,lǜ yǐ xiāng fú ,xián lái yǐn shù ōu ,zuì mèng xǐng shí hòu ,yuè sè míng rú zhòu 。bái dù kǒu ,hóng liǎo tān tóu 。 hǎo xián jū ,bǎi nián xiān guò sì xún yú 。fú shēng dài zú hé shí zú ,zǎo fù guī yú 。mò huáng huáng pàn shì tú ,máng huí bù ,xiū zhí dài nián huá mù 。gōng míng wèi le ,le hòu hé rú ? zuì xūn xūn ,wú hé xiāng lǐ hǎo qián shēn 。xián chóu xīn shàng xiāo mó jìn ,làn màn tiān zhēn 。xián yú yǒu jǐ rén ?jun1 xiū wèn ,qīn céng jiàn yú qiáo lùn 。fēng liú bó lún ,qiáo cuì líng jun1 。
详情

一落索(东归代同舟寄远)

毛滂 〔宋朝〕

月下风前花畔。此情不浅。欲留风月守花枝,却不道、而今远。 樯外鹭飞沙晚。烟斜雨短。青山只管一重重,向东下、遮人眼。一落索(东归代同舟寄远)拼音解读:yuè xià fēng qián huā pàn 。cǐ qíng bú qiǎn 。yù liú fēng yuè shǒu huā zhī ,què bú dào 、ér jīn yuǎn 。 qiáng wài lù fēi shā wǎn 。yān xié yǔ duǎn 。qīng shān zhī guǎn yī zhòng zhòng ,xiàng dōng xià 、zhē rén yǎn 。
详情

渔家傲(题玄真子图)

张元干 〔宋朝〕

钓笠披云青障绕。橛头细雨春江渺。白鸟飞来风满棹。收纶了。渔童拍手樵青笑。 明月太虚同一照。浮家泛宅忘昏晓。醉眼冷看城市闹。烟波老。谁能惹得闲烦恼。渔家傲(题玄真子图)拼音解读:diào lì pī yún qīng zhàng rào 。jué tóu xì yǔ chūn jiāng miǎo 。bái niǎo fēi lái fēng mǎn zhào 。shōu lún le 。yú tóng pāi shǒu qiáo qīng xiào 。 míng yuè tài xū tóng yī zhào 。fú jiā fàn zhái wàng hūn xiǎo 。zuì yǎn lěng kàn chéng shì nào 。yān bō lǎo 。shuí néng rě dé xián fán nǎo 。
详情

除夕感怀(断送古今惟岁月)

谭嗣同 〔近现代〕

【除夕感怀】旧作除夕诗甚伙,往往风雪羁旅中,拉杂命笔,数十首不能休,已而碎其稿,与马矢车尘同朽矣。今见饶君作,不觉蓬蓬在腹,忆《除夕商州寄仲兄》:「风樯抗手别家园,家有贤兄感鹡原。兄曰嗟予弟行役,不知今夜宿何村。」风景不殊,幽明顿隔,呜矣陈言,所感深焉,亦不自知粗放尔许。断送古今惟岁月,昏昏腊酒又迎年。谁知羲仲寅宾日,已是共工缺陷天。桐待凤鸣心不死,泽因龙起腹难坚。寒灰自分终消歇,赖有诗兵斗火田。除夕感怀(断送古今惟岁月)拼音解读:【chú xī gǎn huái 】jiù zuò chú xī shī shèn huǒ ,wǎng wǎng fēng xuě jī lǚ zhōng ,lā zá mìng bǐ ,shù shí shǒu bú néng xiū ,yǐ ér suì qí gǎo ,yǔ mǎ shǐ chē chén tóng xiǔ yǐ 。jīn jiàn ráo jun1 zuò ,bú jiào péng péng zài fù ,yì 《chú xī shāng zhōu jì zhòng xiōng 》:「fēng qiáng kàng shǒu bié jiā yuán ,jiā yǒu xián xiōng gǎn jí yuán 。xiōng yuē jiē yǔ dì háng yì ,bú zhī jīn yè xiǔ hé cūn 。」fēng jǐng bú shū ,yōu míng dùn gé ,wū yǐ chén yán ,suǒ gǎn shēn yān ,yì bú zì zhī cū fàng ěr xǔ 。duàn sòng gǔ jīn wéi suì yuè ,hūn hūn là jiǔ yòu yíng nián 。shuí zhī xī zhòng yín bīn rì ,yǐ shì gòng gōng quē xiàn tiān 。tóng dài fèng míng xīn bú sǐ ,zé yīn lóng qǐ fù nán jiān 。hán huī zì fèn zhōng xiāo xiē ,lài yǒu shī bīng dòu huǒ tián 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->