生查子(只知眉上愁)

传陆游妾 〔宋朝〕

【生查子】 只知眉上愁,不识愁来路。窗外有芭蕉。阵阵黄昏雨。晓起理残妆,整顿教愁去。不合画春山,依旧留愁住。生查子(只知眉上愁)拼音解读:【shēng chá zǐ 】 zhī zhī méi shàng chóu ,bú shí chóu lái lù 。chuāng wài yǒu bā jiāo 。zhèn zhèn huáng hūn yǔ 。xiǎo qǐ lǐ cán zhuāng ,zhěng dùn jiāo chóu qù 。bú hé huà chūn shān ,yī jiù liú chóu zhù 。
猜您喜欢

喜迁莺(金村阻风)

蒋捷 〔宋朝〕

风涛如此,被闲鸥诮我,君行良苦。槲叶深湾,芦窠窄港,小憩倦篙慵橹。壮年夜吹笛去,惊得鱼龙嗥舞。怅今老,但篷窗紧掩,荒凉愁愫。 别浦。云断处。低雁一绳,拦断家山路。佩玉无诗,飞霞乏序,满席快飙谁付。醉中几番重九,今度芳尊孤负。便晴否。怕明朝蝶冷,黄花秋圃。喜迁莺(金村阻风)拼音解读:fēng tāo rú cǐ ,bèi xián ōu qiào wǒ ,jun1 háng liáng kǔ 。hú yè shēn wān ,lú kē zhǎi gǎng ,xiǎo qì juàn gāo yōng lǔ 。zhuàng nián yè chuī dí qù ,jīng dé yú lóng háo wǔ 。chàng jīn lǎo ,dàn péng chuāng jǐn yǎn ,huāng liáng chóu sù 。 bié pǔ 。yún duàn chù 。dī yàn yī shéng ,lán duàn jiā shān lù 。pèi yù wú shī ,fēi xiá fá xù ,mǎn xí kuài biāo shuí fù 。zuì zhōng jǐ fān zhòng jiǔ ,jīn dù fāng zūn gū fù 。biàn qíng fǒu 。pà míng cháo dié lěng ,huáng huā qiū pǔ 。
详情

虞美人(张宰祈雨有感)

陈克 〔宋朝〕

踏车不用青裙女。日夜歌声苦。风流墨绶强跻攀。唤起潜蛟飞舞、破天慳。 公庭休更重门掩。细听催诗点。一尊已咏北窗风。卧看雪儿纤手、剥莲蓬。虞美人(张宰祈雨有感)拼音解读:tà chē bú yòng qīng qún nǚ 。rì yè gē shēng kǔ 。fēng liú mò shòu qiáng jī pān 。huàn qǐ qián jiāo fēi wǔ 、pò tiān qiān 。 gōng tíng xiū gèng zhòng mén yǎn 。xì tīng cuī shī diǎn 。yī zūn yǐ yǒng běi chuāng fēng 。wò kàn xuě ér xiān shǒu 、bāo lián péng 。
详情

观棋长吟(院静春深昼掩扉)

邵雍 〔宋朝〕

【观棋长吟】院静春深昼掩扉,竹间闲看客争棋。搜罗神鬼聚胸臆,措臻山河入范围。局合龙蛇成阵斗,劫残鸿雁破行飞;杀多项羽坑秦卒,败剧符坚畏晋师。座上戈铤尝击搏,面前冰炭旋更移;死生共抵两家事,胜负都由一着时。当路断无相假借,对人须且强推辞;腹心受害诚堪惧,唇齿生忧尚可医;善用中伤为得策,阴行狡狯谓知机。请观今日长安道,易地何尝不有之?观棋长吟(院静春深昼掩扉)拼音解读:【guān qí zhǎng yín 】yuàn jìng chūn shēn zhòu yǎn fēi ,zhú jiān xián kàn kè zhēng qí 。sōu luó shén guǐ jù xiōng yì ,cuò zhēn shān hé rù fàn wéi 。jú hé lóng shé chéng zhèn dòu ,jié cán hóng yàn pò háng fēi ;shā duō xiàng yǔ kēng qín zú ,bài jù fú jiān wèi jìn shī 。zuò shàng gē dìng cháng jī bó ,miàn qián bīng tàn xuán gèng yí ;sǐ shēng gòng dǐ liǎng jiā shì ,shèng fù dōu yóu yī zhe shí 。dāng lù duàn wú xiàng jiǎ jiè ,duì rén xū qiě qiáng tuī cí ;fù xīn shòu hài chéng kān jù ,chún chǐ shēng yōu shàng kě yī ;shàn yòng zhōng shāng wéi dé cè ,yīn háng jiǎo kuài wèi zhī jī 。qǐng guān jīn rì zhǎng ān dào ,yì dì hé cháng bú yǒu zhī ?
详情

乌夜啼·同瞻园登戒坛千佛阁

朱孝臧 〔宋朝〕

春云深宿虚坛,磬初残,步绕松阴双引出朱阑。吹不断,黄一线,是桑干,又是夕阳无语下苍山。 乌夜啼·同瞻园登戒坛千佛阁拼音解读: chūn yún shēn xiǔ xū tán ,qìng chū cán ,bù rào sōng yīn shuāng yǐn chū zhū lán 。chuī bú duàn ,huáng yī xiàn ,shì sāng gàn ,yòu shì xī yáng wú yǔ xià cāng shān 。
详情

梦仙

白居易 〔唐朝〕

人有梦仙者,梦身升上清。坐乘一白鹤,前引双红旌。羽衣忽飘飘,玉鸾俄铮铮。半空直下视,人世尘冥冥。渐失乡国处,才分山水形。东海一片白,列岳五点青。须臾群仙来,相引朝玉京。安期羡门辈,列侍如公卿。仰谒玉皇帝,稽首前致诚。帝言汝仙才,努力勿自轻。却后十五年,期汝不死庭。再拜受斯言,既寤喜且惊。秘之不敢泄,誓志居岩扃。恩爱舍骨肉,饮食断膻腥。朝餐云母散,夜吸沆瀣精。空山三十载,日望辎軿迎。前期过已久,鸾鹤无来声。齿发日衰白,耳目减聪明。一朝同物化,身与粪壤并。神仙信有之,俗力非可营。苟无金骨相,不列丹台名。徒传辟谷法,虚受烧丹经。只自取勤苦,百年终不成。悲哉梦仙人,一梦误一生!梦仙拼音解读:rén yǒu mèng xiān zhě ,mèng shēn shēng shàng qīng 。zuò chéng yī bái hè ,qián yǐn shuāng hóng jīng 。yǔ yī hū piāo piāo ,yù luán é zhēng zhēng 。bàn kōng zhí xià shì ,rén shì chén míng míng 。jiàn shī xiāng guó chù ,cái fèn shān shuǐ xíng 。dōng hǎi yī piàn bái ,liè yuè wǔ diǎn qīng 。xū yú qún xiān lái ,xiàng yǐn cháo yù jīng 。ān qī xiàn mén bèi ,liè shì rú gōng qīng 。yǎng yè yù huáng dì ,jī shǒu qián zhì chéng 。dì yán rǔ xiān cái ,nǔ lì wù zì qīng 。què hòu shí wǔ nián ,qī rǔ bú sǐ tíng 。zài bài shòu sī yán ,jì wù xǐ qiě jīng 。mì zhī bú gǎn xiè ,shì zhì jū yán jiōng 。ēn ài shě gǔ ròu ,yǐn shí duàn shān xīng 。cháo cān yún mǔ sàn ,yè xī hàng xiè jīng 。kōng shān sān shí zǎi ,rì wàng zī pēng yíng 。qián qī guò yǐ jiǔ ,luán hè wú lái shēng 。chǐ fā rì shuāi bái ,ěr mù jiǎn cōng míng 。yī cháo tóng wù huà ,shēn yǔ fèn rǎng bìng 。shén xiān xìn yǒu zhī ,sú lì fēi kě yíng 。gǒu wú jīn gǔ xiàng ,bú liè dān tái míng 。tú chuán pì gǔ fǎ ,xū shòu shāo dān jīng 。zhī zì qǔ qín kǔ ,bǎi nián zhōng bú chéng 。bēi zāi mèng xiān rén ,yī mèng wù yī shēng !
详情

南乡子(怅望送春怀)

苏轼 〔宋朝〕

【南乡子】 集句怅望送春怀。(杜牧)渐老逢春能几回。(杜甫)花满楚城愁远别,(许浑)伤怀。何况清丝急管催。(刘禹锡)吟断望乡台。(李商隐)万里归心独上来。(许浑)景物登临闲始见,(杜牧)徘徊。一寸相思一寸灰。(李商隐)南乡子(怅望送春怀)拼音解读:【nán xiāng zǐ 】 jí jù chàng wàng sòng chūn huái 。(dù mù )jiàn lǎo féng chūn néng jǐ huí 。(dù fǔ )huā mǎn chǔ chéng chóu yuǎn bié ,(xǔ hún )shāng huái 。hé kuàng qīng sī jí guǎn cuī 。(liú yǔ xī )yín duàn wàng xiāng tái 。(lǐ shāng yǐn )wàn lǐ guī xīn dú shàng lái 。(xǔ hún )jǐng wù dēng lín xián shǐ jiàn ,(dù mù )pái huái 。yī cùn xiàng sī yī cùn huī 。(lǐ shāng yǐn )
详情

小重山(成都上元席上用权帅许觉民韵)

王之望 〔宋朝〕

幂幂轻云护晓霜。银花千万朵,烂韶光。宝山金字屡更张。笙箫远,帘幕闷重廊。 车马暗尘香。一邦如蜡日,尽豪狂。游人归路笑声长。长歌里,击壤咏陶唐。小重山(成都上元席上用权帅许觉民韵)拼音解读:mì mì qīng yún hù xiǎo shuāng 。yín huā qiān wàn duǒ ,làn sháo guāng 。bǎo shān jīn zì lǚ gèng zhāng 。shēng xiāo yuǎn ,lián mù mèn zhòng láng 。 chē mǎ àn chén xiāng 。yī bāng rú là rì ,jìn háo kuáng 。yóu rén guī lù xiào shēng zhǎng 。zhǎng gē lǐ ,jī rǎng yǒng táo táng 。
详情

【中吕】山坡羊_别怀衣松罗

张可久 〔元朝〕

别怀衣松罗扣,尘生鸳甃,芳容更比年时瘦。看吴钩,听秦讴,别离滋味今番又,湖水藕花堤上柳。飕,浑是秋;愁,休上楼。春睡花沾宫额,草香罗带,一春心事愁无奈。感离怀,梦多才,流莺只在朱帘外,午睡正浓惊觉来。挨,金镜台;歪,金凤钗。感旧凭高凝眺,临风舒啸,一番春事胡蝶闹。越山高,楚天遥,东风依旧桃花笑,金鞍少年何处了,牢,粗布袍。熬,白鬓毛。闺思云松螺髻,香温鸳被,掩春闺一觉伤春睡。柳花飞,小琼姬,一声雪下呈祥瑞,团圆梦儿生唤起。谁,不做美?吓,却是你!【中吕】山坡羊_别怀衣松罗拼音解读:bié huái yī sōng luó kòu ,chén shēng yuān zhòu ,fāng róng gèng bǐ nián shí shòu 。kàn wú gōu ,tīng qín ōu ,bié lí zī wèi jīn fān yòu ,hú shuǐ ǒu huā dī shàng liǔ 。sōu ,hún shì qiū ;chóu ,xiū shàng lóu 。chūn shuì huā zhān gōng é ,cǎo xiāng luó dài ,yī chūn xīn shì chóu wú nài 。gǎn lí huái ,mèng duō cái ,liú yīng zhī zài zhū lián wài ,wǔ shuì zhèng nóng jīng jiào lái 。āi ,jīn jìng tái ;wāi ,jīn fèng chāi 。gǎn jiù píng gāo níng tiào ,lín fēng shū xiào ,yī fān chūn shì hú dié nào 。yuè shān gāo ,chǔ tiān yáo ,dōng fēng yī jiù táo huā xiào ,jīn ān shǎo nián hé chù le ,láo ,cū bù páo 。áo ,bái bìn máo 。guī sī yún sōng luó jì ,xiāng wēn yuān bèi ,yǎn chūn guī yī jiào shāng chūn shuì 。liǔ huā fēi ,xiǎo qióng jī ,yī shēng xuě xià chéng xiáng ruì ,tuán yuán mèng ér shēng huàn qǐ 。shuí ,bú zuò měi ?xià ,què shì nǐ !
详情

更漏子(雪中韩叔夏席上)

向子諲 〔宋朝〕

小窗前,疏影下。鸾镜弄妆初罢。梅似雪,雪如人。都无一点尘。 暮江寒,人响绝。更着朦胧微月。山似玉,玉如君。相看一笑温。更漏子(雪中韩叔夏席上)拼音解读:xiǎo chuāng qián ,shū yǐng xià 。luán jìng nòng zhuāng chū bà 。méi sì xuě ,xuě rú rén 。dōu wú yī diǎn chén 。 mù jiāng hán ,rén xiǎng jué 。gèng zhe méng lóng wēi yuè 。shān sì yù ,yù rú jun1 。xiàng kàn yī xiào wēn 。
详情

始安秋日

宋之问 〔明朝〕

桂林风景异,秋似洛阳春。晚霁江天好,分明愁杀人。卷云山角戢,碎石水磷磷。世业事黄老,妙年孤隐沦。归欤卧沧海,何物贵吾身。 始安秋日拼音解读: guì lín fēng jǐng yì ,qiū sì luò yáng chūn 。wǎn jì jiāng tiān hǎo ,fèn míng chóu shā rén 。juàn yún shān jiǎo jí ,suì shí shuǐ lín lín 。shì yè shì huáng lǎo ,miào nián gū yǐn lún 。guī yú wò cāng hǎi ,hé wù guì wú shēn 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->