春歌(子为王)

戚夫人 〔汉朝〕

【春歌】子为王,母为虏。终日舂薄暮,常与死为伍。相离三千里,当谁使告汝?春歌(子为王)拼音解读:【chūn gē 】zǐ wéi wáng ,mǔ wéi lǔ 。zhōng rì chōng báo mù ,cháng yǔ sǐ wéi wǔ 。xiàng lí sān qiān lǐ ,dāng shuí shǐ gào rǔ ?
猜您喜欢

贺新郎·端午

刘克庄 〔宋朝〕

深院榴花吐。画帘开、束衣纨扇,午风清暑。儿女纷纷夸结束,新样钗符艾虎。早已有、游人观渡。老大逢场慵作戏,任陌头、年少争旗鼓。溪雨急,浪花舞。 灵均标致高如许。忆生平、既纫兰佩,更怀椒糈。谁信骚魂千载后,波底垂涎角黍。又说是、蛟馋龙怒。把似而今醒到了,料当年、醉死差无苦。聊一笑,吊千古。贺新郎·端午拼音解读:shēn yuàn liú huā tǔ 。huà lián kāi 、shù yī wán shàn ,wǔ fēng qīng shǔ 。ér nǚ fēn fēn kuā jié shù ,xīn yàng chāi fú ài hǔ 。zǎo yǐ yǒu 、yóu rén guān dù 。lǎo dà féng chǎng yōng zuò xì ,rèn mò tóu 、nián shǎo zhēng qí gǔ 。xī yǔ jí ,làng huā wǔ 。 líng jun1 biāo zhì gāo rú xǔ 。yì shēng píng 、jì rèn lán pèi ,gèng huái jiāo xǔ 。shuí xìn sāo hún qiān zǎi hòu ,bō dǐ chuí xián jiǎo shǔ 。yòu shuō shì 、jiāo chán lóng nù 。bǎ sì ér jīn xǐng dào le ,liào dāng nián 、zuì sǐ chà wú kǔ 。liáo yī xiào ,diào qiān gǔ 。
详情

台城路(归杭)

止禅师 〔宋朝〕

当年不信江湖老,如今岁华惊晚。路改家迷,花空荫落,谁识重来刘阮。殊乡顿远。甚犹带羁怀,雁凄蛩怨。梦里忘归,乱浦烟浪片帆转。 闭门休叹故苑。杖藜游冶处,萧艾都遍。雨色云西,晴光水北,一洗悠然心眼。行行渐懒。快料理幽寻,酒瓢诗卷。赖有湖边,踢时鸥数点。台城路(归杭)拼音解读:dāng nián bú xìn jiāng hú lǎo ,rú jīn suì huá jīng wǎn 。lù gǎi jiā mí ,huā kōng yīn luò ,shuí shí zhòng lái liú ruǎn 。shū xiāng dùn yuǎn 。shèn yóu dài jī huái ,yàn qī qióng yuàn 。mèng lǐ wàng guī ,luàn pǔ yān làng piàn fān zhuǎn 。 bì mén xiū tàn gù yuàn 。zhàng lí yóu yě chù ,xiāo ài dōu biàn 。yǔ sè yún xī ,qíng guāng shuǐ běi ,yī xǐ yōu rán xīn yǎn 。háng háng jiàn lǎn 。kuài liào lǐ yōu xún ,jiǔ piáo shī juàn 。lài yǒu hú biān ,tī shí ōu shù diǎn 。
详情

菩萨蛮·人人尽说江南好

韦庄 〔清朝〕

人人尽说江南好,游人只合江南老。春水碧于天,画船听雨眠。垆边人似月,皓腕凝霜雪。未老莫还乡,还乡须断肠。 菩萨蛮·人人尽说江南好拼音解读: rén rén jìn shuō jiāng nán hǎo ,yóu rén zhī hé jiāng nán lǎo 。chūn shuǐ bì yú tiān ,huà chuán tīng yǔ mián 。lú biān rén sì yuè ,hào wàn níng shuāng xuě 。wèi lǎo mò hái xiāng ,hái xiāng xū duàn cháng 。
详情

满江红(汪秘监席上作)

赵彦端 〔宋朝〕

赐被薰炉,曾同见、官槐重绿。时归看、绮疏叠嶂,楚腰翻曲。君过蓬山轻岁月,我怀庐阜分符竹。道别离、待得再归来,人应俗。 春欲动,醅初熟。追一笑,森三玉。且相对青眼,共裁红烛。小语人家闲意态,浅寒都下新装束。念平生、和雨醉东风,从今足。满江红(汪秘监席上作)拼音解读:cì bèi xūn lú ,céng tóng jiàn 、guān huái zhòng lǜ 。shí guī kàn 、qǐ shū dié zhàng ,chǔ yāo fān qǔ 。jun1 guò péng shān qīng suì yuè ,wǒ huái lú fù fèn fú zhú 。dào bié lí 、dài dé zài guī lái ,rén yīng sú 。 chūn yù dòng ,pēi chū shú 。zhuī yī xiào ,sēn sān yù 。qiě xiàng duì qīng yǎn ,gòng cái hóng zhú 。xiǎo yǔ rén jiā xián yì tài ,qiǎn hán dōu xià xīn zhuāng shù 。niàn píng shēng 、hé yǔ zuì dōng fēng ,cóng jīn zú 。
详情

菩萨蛮(楼头尚有三通鼓)

孙洙 〔唐朝〕

【菩萨蛮】 楼头尚有三通鼓,何须抵死催人去!上马苦匆匆,琵琶曲未终。回头凝望处,那更廉纤雨。漫道玉为堂,玉堂今夜长。菩萨蛮(楼头尚有三通鼓)拼音解读:【pú sà mán 】 lóu tóu shàng yǒu sān tōng gǔ ,hé xū dǐ sǐ cuī rén qù !shàng mǎ kǔ cōng cōng ,pí pá qǔ wèi zhōng 。huí tóu níng wàng chù ,nà gèng lián xiān yǔ 。màn dào yù wéi táng ,yù táng jīn yè zhǎng 。
详情

水龙吟(上巳日出郊,呈知宗安抚、张参、观文汪相二首)

李纲 〔宋朝〕

莫春清淑之初,赏心最乐惟修禊。兰亭序饮,泛觞流咏,萧然适意。旧弼宗英,文章贤牧,肯临坰外。向碧山深处,寻花问柳,有佳气、随旌旆。 寥落幽人寓止。借僧园、缭云萦水。栽花种竹,凿池开径,渊明岂愧。美景良辰,玉颜方老,欲留何计。对残红嫩绿,开怀笑语,且须同醉。水龙吟(上巳日出郊,呈知宗安抚、张参、观文汪相二首)拼音解读:mò chūn qīng shū zhī chū ,shǎng xīn zuì lè wéi xiū xì 。lán tíng xù yǐn ,fàn shāng liú yǒng ,xiāo rán shì yì 。jiù bì zōng yīng ,wén zhāng xián mù ,kěn lín shǎng wài 。xiàng bì shān shēn chù ,xún huā wèn liǔ ,yǒu jiā qì 、suí jīng pèi 。 liáo luò yōu rén yù zhǐ 。jiè sēng yuán 、liáo yún yíng shuǐ 。zāi huā zhǒng zhú ,záo chí kāi jìng ,yuān míng qǐ kuì 。měi jǐng liáng chén ,yù yán fāng lǎo ,yù liú hé jì 。duì cán hóng nèn lǜ ,kāi huái xiào yǔ ,qiě xū tóng zuì 。
详情

东风第一枝(元夕)

曹勋 〔宋朝〕

宝苑明春,青霞射晚,六幕云闲风静。茂林修竹昂霄,素月照人澄莹。梅花十顷,递暗香、琼瑶真景。散万斛金莲,崇山秀岭,尽开花径。 真个好、月灯相映。真个乐、圣驾游幸。四部箫韶,群仙奏乐,万光耀境。玉华不夜,向洞天、暖烟回冷。好大家、酒色醺醺,任教漏移花影。东风第一枝(元夕)拼音解读:bǎo yuàn míng chūn ,qīng xiá shè wǎn ,liù mù yún xián fēng jìng 。mào lín xiū zhú áng xiāo ,sù yuè zhào rén chéng yíng 。méi huā shí qǐng ,dì àn xiāng 、qióng yáo zhēn jǐng 。sàn wàn hú jīn lián ,chóng shān xiù lǐng ,jìn kāi huā jìng 。 zhēn gè hǎo 、yuè dēng xiàng yìng 。zhēn gè lè 、shèng jià yóu xìng 。sì bù xiāo sháo ,qún xiān zòu lè ,wàn guāng yào jìng 。yù huá bú yè ,xiàng dòng tiān 、nuǎn yān huí lěng 。hǎo dà jiā 、jiǔ sè xūn xūn ,rèn jiāo lòu yí huā yǐng 。
详情

踏莎行·柳絮风轻

谢逸 〔宋朝〕

柳絮风轻,梨花雨细。春阴院落帘垂地。碧溪影里小桥横,青帘市上孤烟起。 镜约关情,琴心破睡。轻寒漠漠侵鸳被。酒醒霞散脸边红,梦回山蹙眉间翠。踏莎行·柳絮风轻拼音解读:liǔ xù fēng qīng ,lí huā yǔ xì 。chūn yīn yuàn luò lián chuí dì 。bì xī yǐng lǐ xiǎo qiáo héng ,qīng lián shì shàng gū yān qǐ 。 jìng yuē guān qíng ,qín xīn pò shuì 。qīng hán mò mò qīn yuān bèi 。jiǔ xǐng xiá sàn liǎn biān hóng ,mèng huí shān cù méi jiān cuì 。
详情

临江仙·癸未除夕作

李慈铭 〔清朝〕

翠柏红梅围小坐,岁筵未是全贫。蜡鹅花下烛如银。钗符金胜,又见一家春。自写好宜祛百病,非官非隐闲身。屠苏醉醒已三更。一声鸡唱,五十六年人。临江仙·癸未除夕作拼音解读:cuì bǎi hóng méi wéi xiǎo zuò ,suì yàn wèi shì quán pín 。là é huā xià zhú rú yín 。chāi fú jīn shèng ,yòu jiàn yī jiā chūn 。zì xiě hǎo yí qū bǎi bìng ,fēi guān fēi yǐn xián shēn 。tú sū zuì xǐng yǐ sān gèng 。yī shēng jī chàng ,wǔ shí liù nián rén 。
详情

堤上行三首(酒旗相望大堤头)

刘禹锡 〔先秦〕

【堤上行三首(其一、其二)】 酒旗相望大堤头,堤下连樯堤上楼。日暮行人争渡急,桨声幽轧满中流。江南江北望烟波,入夜行人相应歌。桃叶传情竹枝怨,水流无限月明多。堤上行三首(酒旗相望大堤头)拼音解读:【dī shàng háng sān shǒu (qí yī 、qí èr )】 jiǔ qí xiàng wàng dà dī tóu ,dī xià lián qiáng dī shàng lóu 。rì mù háng rén zhēng dù jí ,jiǎng shēng yōu zhá mǎn zhōng liú 。jiāng nán jiāng běi wàng yān bō ,rù yè háng rén xiàng yīng gē 。táo yè chuán qíng zhú zhī yuàn ,shuǐ liú wú xiàn yuè míng duō 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->