放鱼(早觅为龙去)

李群玉 〔唐朝〕

【放鱼】 早觅为龙去,江湖莫漫游。须知香饵下,触口是铦钩!放鱼(早觅为龙去)拼音解读:【fàng yú 】 zǎo mì wéi lóng qù ,jiāng hú mò màn yóu 。xū zhī xiāng ěr xià ,chù kǒu shì tiǎn gōu !
猜您喜欢

江神子

张舜民 〔宋朝〕

【江神子】七朝文物旧江山。水如天,莫凭栏。千古斜阳,无处问长安。更隔秦淮闻旧曲,秋已半,夜将阑。争教潘鬓不生斑。敛芳颜,抹么弦。须记琵琶,子细说因缘。待得鸾胶肠已断,重别日,是何年。江神子拼音解读:【jiāng shén zǐ 】qī cháo wén wù jiù jiāng shān 。shuǐ rú tiān ,mò píng lán 。qiān gǔ xié yáng ,wú chù wèn zhǎng ān 。gèng gé qín huái wén jiù qǔ ,qiū yǐ bàn ,yè jiāng lán 。zhēng jiāo pān bìn bú shēng bān 。liǎn fāng yán ,mò me xián 。xū jì pí pá ,zǐ xì shuō yīn yuán 。dài dé luán jiāo cháng yǐ duàn ,zhòng bié rì ,shì hé nián 。
详情

【南吕】一枝花 安庆湖雪夜

沙正卿 〔元朝〕

荒陂寒雁鸣,远树昏鸦噪。断云淮甸阔,残照楚山高。古岸萧萧,败苇折芦罩,穿林荒径小。水村寒犬吠柴荆,梅岭冻猿啼树杪。  【梁州】野烟暗迷合渡口,渔灯明照破江皋。溪边望罢归村路。野塘萧索,暮景寂寥。半间草厦,一榻橛床。冷清清伴我萧条,到黄昏恶限才交。ゐ惶运环海般相连,烦恼乡石城般围绕,离愁阵铁壁般坚牢。怎生,得逃?百千般无计把凄凉傲,愁恰去闷来到。愁和闷共凄凉厮缠缴,不离我周遭。  【三煞】安排下孤闷供诗料,收拾聚闲愁注酒瓢,假开怀直饮得醉。独拥衾,都忘尽伤心怀抱,才睡美又还闹,篱畔筛风竹韵敲,惊梦无聊。  【二煞】破窗鸣雨霰风犹恶,漏屋垂冰蚕冻未消,梦回酒醒越难熬。万籁皆鸣,更一点残灯斜照。供愁恨献烦恼,破思虑忧愁厮定害,暗消了年少。  【尾】黄昏时春色生容貌,清镜晓秋霜点鬓毛。愁虽是多,恨也不少。衰了潘容,瘦了沈腰。镜里端详,心下暗约。端详罢怎不教我心焦,则一夜剩添十岁老。【南吕】一枝花 安庆湖雪夜拼音解读:huāng bēi hán yàn míng ,yuǎn shù hūn yā zào 。duàn yún huái diàn kuò ,cán zhào chǔ shān gāo 。gǔ àn xiāo xiāo ,bài wěi shé lú zhào ,chuān lín huāng jìng xiǎo 。shuǐ cūn hán quǎn fèi chái jīng ,méi lǐng dòng yuán tí shù miǎo 。  【liáng zhōu 】yě yān àn mí hé dù kǒu ,yú dēng míng zhào pò jiāng gāo 。xī biān wàng bà guī cūn lù 。yě táng xiāo suǒ ,mù jǐng jì liáo 。bàn jiān cǎo shà ,yī tà jué chuáng 。lěng qīng qīng bàn wǒ xiāo tiáo ,dào huáng hūn è xiàn cái jiāo 。ゐhuáng yùn huán hǎi bān xiàng lián ,fán nǎo xiāng shí chéng bān wéi rào ,lí chóu zhèn tiě bì bān jiān láo 。zěn shēng ,dé táo ?bǎi qiān bān wú jì bǎ qī liáng ào ,chóu qià qù mèn lái dào 。chóu hé mèn gòng qī liáng sī chán jiǎo ,bú lí wǒ zhōu zāo 。  【sān shà 】ān pái xià gū mèn gòng shī liào ,shōu shí jù xián chóu zhù jiǔ piáo ,jiǎ kāi huái zhí yǐn dé zuì 。dú yōng qīn ,dōu wàng jìn shāng xīn huái bào ,cái shuì měi yòu hái nào ,lí pàn shāi fēng zhú yùn qiāo ,jīng mèng wú liáo 。  【èr shà 】pò chuāng míng yǔ xiàn fēng yóu è ,lòu wū chuí bīng cán dòng wèi xiāo ,mèng huí jiǔ xǐng yuè nán áo 。wàn lài jiē míng ,gèng yī diǎn cán dēng xié zhào 。gòng chóu hèn xiàn fán nǎo ,pò sī lǜ yōu chóu sī dìng hài ,àn xiāo le nián shǎo 。  【wěi 】huáng hūn shí chūn sè shēng róng mào ,qīng jìng xiǎo qiū shuāng diǎn bìn máo 。chóu suī shì duō ,hèn yě bú shǎo 。shuāi le pān róng ,shòu le shěn yāo 。jìng lǐ duān xiáng ,xīn xià àn yuē 。duān xiáng bà zěn bú jiāo wǒ xīn jiāo ,zé yī yè shèng tiān shí suì lǎo 。
详情

齐人颂

佚名 〔先秦〕

天口骈。谈天衍。 雕龙奭。炙毂过髡。齐人颂拼音解读:tiān kǒu pián 。tán tiān yǎn 。 diāo lóng shì 。zhì gū guò kūn 。
详情

杂感(仙佛茫茫两未成)

黄景仁 〔唐朝〕

【杂感】 仙佛茫茫两未成,只知独夜不平鸣。 风蓬飘尽悲歌气,泥絮沾来薄幸名。 十有九人堪白眼,百无一用是书生。 莫因诗卷愁成谶,春鸟秋虫自作声。 杂感(仙佛茫茫两未成)拼音解读: 【zá gǎn 】 xiān fó máng máng liǎng wèi chéng ,zhī zhī dú yè bú píng míng 。 fēng péng piāo jìn bēi gē qì ,ní xù zhān lái báo xìng míng 。 shí yǒu jiǔ rén kān bái yǎn ,bǎi wú yī yòng shì shū shēng 。 mò yīn shī juàn chóu chéng chèn ,chūn niǎo qiū chóng zì zuò shēng 。
详情

一翦梅(菊酒)

黎廷瑞 〔宋朝〕

小小黄花尔许愁。楚事悠悠。晋事悠悠。荒芜三径渺中洲。开几番秋。落几番秋。 不是孤芳万古留。餐亦堪羞。采亦堪羞。离骚赋罢酒新篘。醒也风流。醉也风流。一翦梅(菊酒)拼音解读:xiǎo xiǎo huáng huā ěr xǔ chóu 。chǔ shì yōu yōu 。jìn shì yōu yōu 。huāng wú sān jìng miǎo zhōng zhōu 。kāi jǐ fān qiū 。luò jǐ fān qiū 。 bú shì gū fāng wàn gǔ liú 。cān yì kān xiū 。cǎi yì kān xiū 。lí sāo fù bà jiǔ xīn chōu 。xǐng yě fēng liú 。zuì yě fēng liú 。
详情

江城子(大雪与客登极目亭)

叶梦得 〔宋朝〕

翩跹飞舞半空来。晓风催。巧萦回。野旷天遥,回望兴悠哉。欲问玉京知远近,试携手,上高台。 云涛无际卷崔嵬。敛浮埃。照琼瑰。点缀林花,真个是多才。说与化工留妙手,休尽放,一时开。江城子(大雪与客登极目亭)拼音解读:piān xiān fēi wǔ bàn kōng lái 。xiǎo fēng cuī 。qiǎo yíng huí 。yě kuàng tiān yáo ,huí wàng xìng yōu zāi 。yù wèn yù jīng zhī yuǎn jìn ,shì xié shǒu ,shàng gāo tái 。 yún tāo wú jì juàn cuī wéi 。liǎn fú āi 。zhào qióng guī 。diǎn zhuì lín huā ,zhēn gè shì duō cái 。shuō yǔ huà gōng liú miào shǒu ,xiū jìn fàng ,yī shí kāi 。
详情

双调望江南(寿王秋水)

刘辰翁 〔宋朝〕

齐眉举,彩侍紫霞卮。天上九朝凫冉冉,尊前一笑玉差差。人唱自家词。 篱下菊,醉把一枝枝。花水乞君三十斛,秋风记我一联诗。留看晚香时。双调望江南(寿王秋水)拼音解读:qí méi jǔ ,cǎi shì zǐ xiá zhī 。tiān shàng jiǔ cháo fú rǎn rǎn ,zūn qián yī xiào yù chà chà 。rén chàng zì jiā cí 。 lí xià jú ,zuì bǎ yī zhī zhī 。huā shuǐ qǐ jun1 sān shí hú ,qiū fēng jì wǒ yī lián shī 。liú kàn wǎn xiāng shí 。
详情

满庭芳(酬徐守)

洪适 〔宋朝〕

风搅花间,雨慳柳下,人人懒拂愁眉。年荒省事,投辖井中稀。架上舞衣尘积,弦索断、筝雁差池。南柯梦,转头陈迹,饥鼠穴空彝。 新年,官事少,秋蛇春蚓,重叠乌丝。更出奇花判,百病都治。报道行厨办也,乌鹊喜、龟鹤前知。更书近,鹓行浸远,长对去思碑。满庭芳(酬徐守)拼音解读:fēng jiǎo huā jiān ,yǔ qiān liǔ xià ,rén rén lǎn fú chóu méi 。nián huāng shěng shì ,tóu xiá jǐng zhōng xī 。jià shàng wǔ yī chén jī ,xián suǒ duàn 、zhēng yàn chà chí 。nán kē mèng ,zhuǎn tóu chén jì ,jī shǔ xué kōng yí 。 xīn nián ,guān shì shǎo ,qiū shé chūn yǐn ,zhòng dié wū sī 。gèng chū qí huā pàn ,bǎi bìng dōu zhì 。bào dào háng chú bàn yě ,wū què xǐ 、guī hè qián zhī 。gèng shū jìn ,yuān háng jìn yuǎn ,zhǎng duì qù sī bēi 。
详情

艳歌何尝行

佚名 〔两汉〕

飞来双白鹄,乃从西北来。十十五五,罗列成行。妻卒被病,行不能相随。五里一返顾,六里一徘徊。“吾欲衔汝去,口噤不能开;吾欲负汝去,毛羽何摧颓。乐哉新相知,忧来生别离。躇蹰顾群侣,泪下不自知。”“念与君别离,气结不能言。各各重自爱,道远归还难。”“妾当守空房,闭门下重关。若生当相见,亡者会黄泉。”今日乐相乐,延年万岁期。艳歌何尝行拼音解读:fēi lái shuāng bái hú ,nǎi cóng xī běi lái 。shí shí wǔ wǔ ,luó liè chéng háng 。qī zú bèi bìng ,háng bú néng xiàng suí 。wǔ lǐ yī fǎn gù ,liù lǐ yī pái huái 。“wú yù xián rǔ qù ,kǒu jìn bú néng kāi ;wú yù fù rǔ qù ,máo yǔ hé cuī tuí 。lè zāi xīn xiàng zhī ,yōu lái shēng bié lí 。chú chú gù qún lǚ ,lèi xià bú zì zhī 。”“niàn yǔ jun1 bié lí ,qì jié bú néng yán 。gè gè zhòng zì ài ,dào yuǎn guī hái nán 。”“qiè dāng shǒu kōng fáng ,bì mén xià zhòng guān 。ruò shēng dāng xiàng jiàn ,wáng zhě huì huáng quán 。”jīn rì lè xiàng lè ,yán nián wàn suì qī 。
详情

永遇乐(赋梅雪)

辛弃疾 〔宋朝〕

怪底寒梅,一枝雪里,直恁愁绝。问讯无言,依稀似妒,天上飞英白。江山一夜,琼瑶万顷,此段如何妒得。细看来,风流添得,自家越样标格。 晓来楼上,对花临镜,学作半妆宫额。著意争妍,那知却有,人妒花颜色。无情休问,许多般事,且自访梅踏雪。待行过溪桥,夜半更邀素月。永遇乐(赋梅雪)拼音解读:guài dǐ hán méi ,yī zhī xuě lǐ ,zhí nín chóu jué 。wèn xùn wú yán ,yī xī sì dù ,tiān shàng fēi yīng bái 。jiāng shān yī yè ,qióng yáo wàn qǐng ,cǐ duàn rú hé dù dé 。xì kàn lái ,fēng liú tiān dé ,zì jiā yuè yàng biāo gé 。 xiǎo lái lóu shàng ,duì huā lín jìng ,xué zuò bàn zhuāng gōng é 。zhe yì zhēng yán ,nà zhī què yǒu ,rén dù huā yán sè 。wú qíng xiū wèn ,xǔ duō bān shì ,qiě zì fǎng méi tà xuě 。dài háng guò xī qiáo ,yè bàn gèng yāo sù yuè 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->