一字至七字诗。书(同王起诸公送白居易分司东都作)

范尧佐 〔唐朝〕

书。凭雁,寄鱼。出王屋,入匡庐。文生益智, 道著清虚。葛洪一万卷,惠子五车馀。银钩屈曲索靖, 题桥司马相如。别后莫暌千里信,数封缄送到闲居。一字至七字诗。书(同王起诸公送白居易分司东都作)拼音解读:shū 。píng yàn ,jì yú 。chū wáng wū ,rù kuāng lú 。wén shēng yì zhì , dào zhe qīng xū 。gě hóng yī wàn juàn ,huì zǐ wǔ chē yú 。yín gōu qū qǔ suǒ jìng , tí qiáo sī mǎ xiàng rú 。bié hòu mò kuí qiān lǐ xìn ,shù fēng jiān sòng dào xián jū 。
猜您喜欢

大圣乐(陶成之生日)

蒋捷 〔宋朝〕

笙月凉边,翠翘双舞,寿仙曲破。更听得艳拍流星,慢唱寿词初了,群唱莲歌。主翁楼上披鹤氅,展一笑、微微红透涡。襟怀好,纵炎官驻伞,长是春和。 千年鼻祖事业,记曾趁雷声飞快梭。但也曾三径,抚松采菊,随分吟哦。富贵云浮,荣华风过,淡处还他滋味多。休辞饮,有碧荷贮酒,深似金荷。大圣乐(陶成之生日)拼音解读:shēng yuè liáng biān ,cuì qiào shuāng wǔ ,shòu xiān qǔ pò 。gèng tīng dé yàn pāi liú xīng ,màn chàng shòu cí chū le ,qún chàng lián gē 。zhǔ wēng lóu shàng pī hè chǎng ,zhǎn yī xiào 、wēi wēi hóng tòu wō 。jīn huái hǎo ,zòng yán guān zhù sǎn ,zhǎng shì chūn hé 。 qiān nián bí zǔ shì yè ,jì céng chèn léi shēng fēi kuài suō 。dàn yě céng sān jìng ,fǔ sōng cǎi jú ,suí fèn yín ò 。fù guì yún fú ,róng huá fēng guò ,dàn chù hái tā zī wèi duō 。xiū cí yǐn ,yǒu bì hé zhù jiǔ ,shēn sì jīn hé 。
详情

载驱

诗经 〔先秦〕

载驱薄薄,簟茀朱鞹。 鲁道有荡,齐子发夕。 四骊济济,垂辔沵沵。 鲁道有荡,齐子岂弟。 汶水汤汤,行人彭彭。 鲁道有荡,齐子翱翔。 汶水滔滔,行人儦儦。 鲁道有荡,齐子游遨。 载驱拼音解读: zǎi qū báo báo ,diàn bó zhū kuò 。 lǔ dào yǒu dàng ,qí zǐ fā xī 。 sì lí jì jì ,chuí pèi mǐ mǐ 。 lǔ dào yǒu dàng ,qí zǐ qǐ dì 。 wèn shuǐ tāng tāng ,háng rén péng péng 。 lǔ dào yǒu dàng ,qí zǐ áo xiáng 。 wèn shuǐ tāo tāo ,háng rén biāo biāo 。 lǔ dào yǒu dàng ,qí zǐ yóu áo 。
详情

卷珠帘

魏夫人 〔宋朝〕

记得来时春未暮。执手攀花,袖染花梢露。暗卜春心共花语。争寻双朵争先去。 多情因甚相辜负。轻拆轻离,欲向谁分诉。泪湿海棠花枝处。东君空把奴分付。卷珠帘拼音解读:jì dé lái shí chūn wèi mù 。zhí shǒu pān huā ,xiù rǎn huā shāo lù 。àn bo chūn xīn gòng huā yǔ 。zhēng xún shuāng duǒ zhēng xiān qù 。 duō qíng yīn shèn xiàng gū fù 。qīng chāi qīng lí ,yù xiàng shuí fèn sù 。lèi shī hǎi táng huā zhī chù 。dōng jun1 kōng bǎ nú fèn fù 。
详情

减字浣溪沙(楼角初销一缕霞)

贺铸 〔宋朝〕

【减字浣溪沙】 楼角初销一缕霞,淡黄杨柳暗栖鸦,玉人和月摘梅花。笑撚粉香归洞户,更垂帘幕护窗纱,东风寒似夜来些。减字浣溪沙(楼角初销一缕霞)拼音解读:【jiǎn zì huàn xī shā 】 lóu jiǎo chū xiāo yī lǚ xiá ,dàn huáng yáng liǔ àn qī yā ,yù rén hé yuè zhāi méi huā 。xiào niǎn fěn xiāng guī dòng hù ,gèng chuí lián mù hù chuāng shā ,dōng fēng hán sì yè lái xiē 。
详情

采桑子·何人解赏西湖好

欧阳修 〔宋朝〕

何人解赏西湖好,佳景无时。飞盖相追。贪向花间醉玉卮。谁知闲凭阑干处,芳草斜晖。水远烟微。一点沧洲白鹭飞。采桑子·何人解赏西湖好拼音解读:hé rén jiě shǎng xī hú hǎo ,jiā jǐng wú shí 。fēi gài xiàng zhuī 。tān xiàng huā jiān zuì yù zhī 。shuí zhī xián píng lán gàn chù ,fāng cǎo xié huī 。shuǐ yuǎn yān wēi 。yī diǎn cāng zhōu bái lù fēi 。
详情

满江红(泛舟武夷,午炊仙游馆,次吕居仁韵)

留元刚 〔宋朝〕

风送清篙,沿流溯、武夷九曲。回首处,虹桥无复,幔亭遗屋。翠壁云屏临钓石,银河雪瀑飞寒玉。想当年、铁笛倚林吹,秋空绿。 褰荇带,支筇竹。披荷芰,餐椒菊。问丹崖碧岭,底堪重辱。青笈不妨娱老眼,乌靴未许污吾足。恰仙游,一枕梦醒来,胡麻熟。满江红(泛舟武夷,午炊仙游馆,次吕居仁韵)拼音解读:fēng sòng qīng gāo ,yán liú sù 、wǔ yí jiǔ qǔ 。huí shǒu chù ,hóng qiáo wú fù ,màn tíng yí wū 。cuì bì yún píng lín diào shí ,yín hé xuě bào fēi hán yù 。xiǎng dāng nián 、tiě dí yǐ lín chuī ,qiū kōng lǜ 。 qiān xìng dài ,zhī qióng zhú 。pī hé jì ,cān jiāo jú 。wèn dān yá bì lǐng ,dǐ kān zhòng rǔ 。qīng jí bú fáng yú lǎo yǎn ,wū xuē wèi xǔ wū wú zú 。qià xiān yóu ,yī zhěn mèng xǐng lái ,hú má shú 。
详情

喜迁莺(闰元宵)

吴礼之 〔宋朝〕

银蟾光彩。喜稔岁闰正,元宵还再。乐事难并,佳时罕遇,依旧试灯何碍。花市又移星汉,莲炬重芳人海。尽勾引,遍嬉游宝马,香车喧隘。 晴快。天意教、人月更圆,偿足风流债。媚柳烟浓,夭桃红小,景物迥然堪爱。巷陌笑声不断,襟袖馀香仍在。待归也,便相期明日,踏青挑菜。喜迁莺(闰元宵)拼音解读:yín chán guāng cǎi 。xǐ rěn suì rùn zhèng ,yuán xiāo hái zài 。lè shì nán bìng ,jiā shí hǎn yù ,yī jiù shì dēng hé ài 。huā shì yòu yí xīng hàn ,lián jù zhòng fāng rén hǎi 。jìn gōu yǐn ,biàn xī yóu bǎo mǎ ,xiāng chē xuān ài 。 qíng kuài 。tiān yì jiāo 、rén yuè gèng yuán ,cháng zú fēng liú zhài 。mèi liǔ yān nóng ,yāo táo hóng xiǎo ,jǐng wù jiǒng rán kān ài 。xiàng mò xiào shēng bú duàn ,jīn xiù yú xiāng réng zài 。dài guī yě ,biàn xiàng qī míng rì ,tà qīng tiāo cài 。
详情

浣溪沙·水满池塘花满枝

赵令 〔宋朝〕

水满池塘花满枝。乱香深里语黄鹂。东风轻软弄帘帏。 日正长时春梦短,燕交飞处柳烟低。玉窗红子斗棋时。浣溪沙·水满池塘花满枝拼音解读:shuǐ mǎn chí táng huā mǎn zhī 。luàn xiāng shēn lǐ yǔ huáng lí 。dōng fēng qīng ruǎn nòng lián wéi 。 rì zhèng zhǎng shí chūn mèng duǎn ,yàn jiāo fēi chù liǔ yān dī 。yù chuāng hóng zǐ dòu qí shí 。
详情

月上瓜洲·寓乌夜啼南徐多景楼作

张辑 〔宋朝〕

江头又见新秋。几多愁。塞草连天何处、是神州。 英雄恨,古今泪,水东流。惟有渔竿明月、上瓜洲。月上瓜洲·寓乌夜啼南徐多景楼作拼音解读:jiāng tóu yòu jiàn xīn qiū 。jǐ duō chóu 。sāi cǎo lián tiān hé chù 、shì shén zhōu 。 yīng xióng hèn ,gǔ jīn lèi ,shuǐ dōng liú 。wéi yǒu yú gān míng yuè 、shàng guā zhōu 。
详情

金陵晚望

高蟾 〔宋朝〕

曾伴浮云归晚翠,犹陪落日泛秋声。 世间无限丹青手,一片伤心画不成。 金陵晚望拼音解读: céng bàn fú yún guī wǎn cuì ,yóu péi luò rì fàn qiū shēng 。 shì jiān wú xiàn dān qīng shǒu ,yī piàn shāng xīn huà bú chéng 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->