齐天乐(绿芜凋尽台城路)

周邦彦 〔宋朝〕

【齐天乐】 秋思绿芜凋尽台城路,殊乡又逢秋晚。暮雨生寒,呜蛩劝织,深阁时闻裁剪。云窗静掩。叹重拂罗裀,顿疏花簟。尚有綀囊,露营清夜照书卷。荆江留滞最久,故人相望处,离思何限。渭水西风,长安乱叶,空忆诗情宛转。凭高眺远。正玉液新,蟹螯初荐。醉倒山翁,但愁斜照敛。齐天乐(绿芜凋尽台城路)拼音解读:【qí tiān lè 】 qiū sī lǜ wú diāo jìn tái chéng lù ,shū xiāng yòu féng qiū wǎn 。mù yǔ shēng hán ,wū qióng quàn zhī ,shēn gé shí wén cái jiǎn 。yún chuāng jìng yǎn 。tàn zhòng fú luó yīn ,dùn shū huā diàn 。shàng yǒu shū náng ,lù yíng qīng yè zhào shū juàn 。jīng jiāng liú zhì zuì jiǔ ,gù rén xiàng wàng chù ,lí sī hé xiàn 。wèi shuǐ xī fēng ,zhǎng ān luàn yè ,kōng yì shī qíng wǎn zhuǎn 。píng gāo tiào yuǎn 。zhèng yù yè xīn ,xiè áo chū jiàn 。zuì dǎo shān wēng ,dàn chóu xié zhào liǎn 。
猜您喜欢

凤栖梧·霜树重重青嶂小

赵可 〔宋朝〕

霜树重重青嶂小,高栋飞云,正在霜林杪。九日黄花才过了,一尊聊慰秋容老。翠色有无眉淡扫。身在西山,却爱东山好。流水极天横晚照,酒阑望断西河道。凤栖梧·霜树重重青嶂小拼音解读:shuāng shù zhòng zhòng qīng zhàng xiǎo ,gāo dòng fēi yún ,zhèng zài shuāng lín miǎo 。jiǔ rì huáng huā cái guò le ,yī zūn liáo wèi qiū róng lǎo 。cuì sè yǒu wú méi dàn sǎo 。shēn zài xī shān ,què ài dōng shān hǎo 。liú shuǐ jí tiān héng wǎn zhào ,jiǔ lán wàng duàn xī hé dào 。
详情

沁园春(寿吴竹溪)

陈著 〔宋朝〕

潇洒纶巾,风流野服,红尘外身。向南窗听雨,澜翻墨客,北亭恋月,笔走诗神。倚竹听琴,逢花倒榼,更得放晴游冠春。清闲好,算东洲人物,难得如君。 华堂瑞气如云。西风到帘帷才一分。喜星桥鹊语,佳传依旧,缑山鹤舞,仙样翻新。箫玉香中,烛花影里,听取捧觞低祝人。千千岁,看功名事业,都在儿孙。沁园春(寿吴竹溪)拼音解读:xiāo sǎ lún jīn ,fēng liú yě fú ,hóng chén wài shēn 。xiàng nán chuāng tīng yǔ ,lán fān mò kè ,běi tíng liàn yuè ,bǐ zǒu shī shén 。yǐ zhú tīng qín ,féng huā dǎo kē ,gèng dé fàng qíng yóu guàn chūn 。qīng xián hǎo ,suàn dōng zhōu rén wù ,nán dé rú jun1 。 huá táng ruì qì rú yún 。xī fēng dào lián wéi cái yī fèn 。xǐ xīng qiáo què yǔ ,jiā chuán yī jiù ,gōu shān hè wǔ ,xiān yàng fān xīn 。xiāo yù xiāng zhōng ,zhú huā yǐng lǐ ,tīng qǔ pěng shāng dī zhù rén 。qiān qiān suì ,kàn gōng míng shì yè ,dōu zài ér sūn 。
详情

诉衷情(净揩妆脸浅眉)

晏几道 〔宋朝〕

【诉衷情】净揩妆脸浅眉,衫子素梅儿。苦无心绪梳洗,闲淡也相宜。云态度,柳腰肢,入相思。夜来月底,今日尊前,未当佳期。诉衷情(净揩妆脸浅眉)拼音解读:【sù zhōng qíng 】jìng kāi zhuāng liǎn qiǎn méi ,shān zǐ sù méi ér 。kǔ wú xīn xù shū xǐ ,xián dàn yě xiàng yí 。yún tài dù ,liǔ yāo zhī ,rù xiàng sī 。yè lái yuè dǐ ,jīn rì zūn qián ,wèi dāng jiā qī 。
详情

水调歌头(元日投宿博山寺,见者惊叹其老)

辛弃疾 〔宋朝〕

头白齿牙缺,君勿笑衰翁。无穷天地今古,人在四之中。臭腐神奇俱尽,贵贱贤愚等耳,造物也儿童。老佛更堪笑,谈妙说虚空。 坐堆_,行答飒,立龙钟。有时三盏两盏,淡酒醉蒙鸿。四十九年前事,一百八盘狭路,拄杖倚墙东。老境何所似,只与少年同。水调歌头(元日投宿博山寺,见者惊叹其老)拼音解读:tóu bái chǐ yá quē ,jun1 wù xiào shuāi wēng 。wú qióng tiān dì jīn gǔ ,rén zài sì zhī zhōng 。chòu fǔ shén qí jù jìn ,guì jiàn xián yú děng ěr ,zào wù yě ér tóng 。lǎo fó gèng kān xiào ,tán miào shuō xū kōng 。 zuò duī _,háng dá sà ,lì lóng zhōng 。yǒu shí sān zhǎn liǎng zhǎn ,dàn jiǔ zuì méng hóng 。sì shí jiǔ nián qián shì ,yī bǎi bā pán xiá lù ,zhǔ zhàng yǐ qiáng dōng 。lǎo jìng hé suǒ sì ,zhī yǔ shǎo nián tóng 。
详情

东溪

梅尧臣 〔宋朝〕

行到东溪看水时,坐临孤屿发船迟。野凫眠岸有闲意,老树着花无丑枝。短短蒲耳齐似剪,平平沙石净于筛。情虽不厌住不得,薄暮归来车马疲。东溪拼音解读:háng dào dōng xī kàn shuǐ shí ,zuò lín gū yǔ fā chuán chí 。yě fú mián àn yǒu xián yì ,lǎo shù zhe huā wú chǒu zhī 。duǎn duǎn pú ěr qí sì jiǎn ,píng píng shā shí jìng yú shāi 。qíng suī bú yàn zhù bú dé ,báo mù guī lái chē mǎ pí 。
详情

虞美人(净慈尼)

罗志仁 〔宋朝〕

君王曾惜如花面。往事多恩怨。霓裳和泪换袈裟。又送鸾舆北去、听琵琶。 当年未削青螺髻。知是归期未。天花丈室万缘空。结绮临春何处、泪痕中。虞美人(净慈尼)拼音解读:jun1 wáng céng xī rú huā miàn 。wǎng shì duō ēn yuàn 。ní shang hé lèi huàn jiā shā 。yòu sòng luán yú běi qù 、tīng pí pá 。 dāng nián wèi xuē qīng luó jì 。zhī shì guī qī wèi 。tiān huā zhàng shì wàn yuán kōng 。jié qǐ lín chūn hé chù 、lèi hén zhōng 。
详情

董娇饶

宋子侯 〔两汉〕

洛阳城东路,桃李生路旁。花花自相对,叶叶自相当。春风东北起,花叶正低昂。不知谁家子,提笼行采桑。纤手折其枝,花落何飘扬。请谢彼姝子,何为见损伤。高秋八九月,白露变为霜。终年会飘堕,安得久馨香。秋时自零落,春月复芬芳。何如盛年去,欢爱永相忘。吾欲竟此曲,此曲愁人肠。归来酌美酒,挟瑟上高堂。董娇饶拼音解读:luò yáng chéng dōng lù ,táo lǐ shēng lù páng 。huā huā zì xiàng duì ,yè yè zì xiàng dāng 。chūn fēng dōng běi qǐ ,huā yè zhèng dī áng 。bú zhī shuí jiā zǐ ,tí lóng háng cǎi sāng 。xiān shǒu shé qí zhī ,huā luò hé piāo yáng 。qǐng xiè bǐ shū zǐ ,hé wéi jiàn sǔn shāng 。gāo qiū bā jiǔ yuè ,bái lù biàn wéi shuāng 。zhōng nián huì piāo duò ,ān dé jiǔ xīn xiāng 。qiū shí zì líng luò ,chūn yuè fù fēn fāng 。hé rú shèng nián qù ,huān ài yǒng xiàng wàng 。wú yù jìng cǐ qǔ ,cǐ qǔ chóu rén cháng 。guī lái zhuó měi jiǔ ,jiā sè shàng gāo táng 。
详情

拜星月慢·林钟羽姜石帚以盆莲数十置中庭宴客其中

吴文英 〔唐朝〕

绛雪生凉,碧霞笼夜,小立中庭芜地。昨梦西湖,老扁舟身世。叹游荡,暂赏、吟花酌露尊俎,冷玉红香罍洗。眼眩魂迷,古陶洲十里。 翠参差、澹月平芳砌。砖花滉、小浪鱼鳞起。雾盎浅障青罗,洗湘娥春腻。荡兰烟、麝馥浓侵醉。吹不散、绣屋重门闭。又怕便、绿减西风,泣秋檠烛外。 拜星月慢·林钟羽姜石帚以盆莲数十置中庭宴客其中拼音解读: jiàng xuě shēng liáng ,bì xiá lóng yè ,xiǎo lì zhōng tíng wú dì 。zuó mèng xī hú ,lǎo biǎn zhōu shēn shì 。tàn yóu dàng ,zàn shǎng 、yín huā zhuó lù zūn zǔ ,lěng yù hóng xiāng léi xǐ 。yǎn xuàn hún mí ,gǔ táo zhōu shí lǐ 。 cuì cān chà 、dàn yuè píng fāng qì 。zhuān huā huàng 、xiǎo làng yú lín qǐ 。wù àng qiǎn zhàng qīng luó ,xǐ xiāng é chūn nì 。dàng lán yān 、shè fù nóng qīn zuì 。chuī bú sàn 、xiù wū zhòng mén bì 。yòu pà biàn 、lǜ jiǎn xī fēng ,qì qiū qíng zhú wài 。
详情

渔家傲(旅中远思)

赵长卿 〔宋朝〕

客里情怀谁可表。凄凉举目知多少。强饮强歌还强笑。心悄悄。从头彻底思量了。 当日相逢非草草。果然恩爱成烦恼。稳整征鞍归去好。重厮守。相期待与同偕老。渔家傲(旅中远思)拼音解读:kè lǐ qíng huái shuí kě biǎo 。qī liáng jǔ mù zhī duō shǎo 。qiáng yǐn qiáng gē hái qiáng xiào 。xīn qiāo qiāo 。cóng tóu chè dǐ sī liàng le 。 dāng rì xiàng féng fēi cǎo cǎo 。guǒ rán ēn ài chéng fán nǎo 。wěn zhěng zhēng ān guī qù hǎo 。zhòng sī shǒu 。xiàng qī dài yǔ tóng xié lǎo 。
详情

润州二首(其一)

杜牧 〔唐朝〕

向吴亭东千里秋, 放歌曾作昔年游。青苔寺里无马迹, 绿水桥边多酒楼。大抵南朝皆旷达, 可怜东晋最风流。月明更想桓伊在, 一笛闻吹出塞愁。润州二首(其一)拼音解读:xiàng wú tíng dōng qiān lǐ qiū , fàng gē céng zuò xī nián yóu 。qīng tái sì lǐ wú mǎ jì , lǜ shuǐ qiáo biān duō jiǔ lóu 。dà dǐ nán cháo jiē kuàng dá , kě lián dōng jìn zuì fēng liú 。yuè míng gèng xiǎng huán yī zài , yī dí wén chuī chū sāi chóu 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->