长相思(好风浮)

周邦彦 〔宋朝〕

【长相思】舟中作好风浮,晚雨收,林叶阴阴映鷁舟,斜阳明倚楼。黯凝眸,忆旧游,艇子扁舟来莫愁,石城风浪秋。长相思(好风浮)拼音解读:【zhǎng xiàng sī 】zhōu zhōng zuò hǎo fēng fú ,wǎn yǔ shōu ,lín yè yīn yīn yìng yì zhōu ,xié yáng míng yǐ lóu 。àn níng móu ,yì jiù yóu ,tǐng zǐ biǎn zhōu lái mò chóu ,shí chéng fēng làng qiū 。
猜您喜欢

望江东(江水西头隔烟树)

黄庭坚 〔宋朝〕

【望江东】 江水西头隔烟树,望不见江东路。思量只有梦来去,更不怕、江拦住。灯前写了书无数,算没个、人传与。直饶寻得雁分付,又还是秋将暮。望江东(江水西头隔烟树)拼音解读:【wàng jiāng dōng 】 jiāng shuǐ xī tóu gé yān shù ,wàng bú jiàn jiāng dōng lù 。sī liàng zhī yǒu mèng lái qù ,gèng bú pà 、jiāng lán zhù 。dēng qián xiě le shū wú shù ,suàn méi gè 、rén chuán yǔ 。zhí ráo xún dé yàn fèn fù ,yòu hái shì qiū jiāng mù 。
详情

秋日(闲来无事不从容)

程颢 〔宋朝〕

【秋日】闲来无事不从容,睡觉东窗日已红。万物静观皆自得,四时佳兴与人同。道通天地有形外,思入风云变态中。富贵不淫贫贱乐,男儿到此是豪雄。秋日(闲来无事不从容)拼音解读:【qiū rì 】xián lái wú shì bú cóng róng ,shuì jiào dōng chuāng rì yǐ hóng 。wàn wù jìng guān jiē zì dé ,sì shí jiā xìng yǔ rén tóng 。dào tōng tiān dì yǒu xíng wài ,sī rù fēng yún biàn tài zhōng 。fù guì bú yín pín jiàn lè ,nán ér dào cǐ shì háo xióng 。
详情

水龙吟(为陈坂种玉庄作·题据花庵词选补)

马子严 〔宋朝〕

买庄为贮梅花,玉妃一万森庭户。古来词客,比方不类,可怜毫褚。谁扫尘凡,独超物表,神仙中取。 是昆丘标致,射山风骨,除此外、吾谁与。 九酝醍醐雪乳。和金盘、月边清露。寿阳骄騃,单于疏贱,不堪充数。弄玉排箫,许琼挥拍,兹从中兴以来绝妙词选卷六改,胎禽飞舞。待先生,披着羊裘鹤氅,作园林主。水龙吟(为陈坂种玉庄作·题据花庵词选补)拼音解读:mǎi zhuāng wéi zhù méi huā ,yù fēi yī wàn sēn tíng hù 。gǔ lái cí kè ,bǐ fāng bú lèi ,kě lián háo chǔ 。shuí sǎo chén fán ,dú chāo wù biǎo ,shén xiān zhōng qǔ 。 shì kūn qiū biāo zhì ,shè shān fēng gǔ ,chú cǐ wài 、wú shuí yǔ 。 jiǔ yùn tí hú xuě rǔ 。hé jīn pán 、yuè biān qīng lù 。shòu yáng jiāo ái ,dān yú shū jiàn ,bú kān chōng shù 。nòng yù pái xiāo ,xǔ qióng huī pāi ,zī cóng zhōng xìng yǐ lái jué miào cí xuǎn juàn liù gǎi ,tāi qín fēi wǔ 。dài xiān shēng ,pī zhe yáng qiú hè chǎng ,zuò yuán lín zhǔ 。
详情

浣溪沙(秋思)

韩淲 〔宋朝〕

宋玉悲秋合反骚。陶潜把菊任持醪。山遥遥外水萧萧。 梦不到时诗自在,兴难忘处恨全消。香沈沈里蕊飘飘。浣溪沙(秋思)拼音解读:sòng yù bēi qiū hé fǎn sāo 。táo qián bǎ jú rèn chí láo 。shān yáo yáo wài shuǐ xiāo xiāo 。 mèng bú dào shí shī zì zài ,xìng nán wàng chù hèn quán xiāo 。xiāng shěn shěn lǐ ruǐ piāo piāo 。
详情

洞仙歌(温园赏海棠)

晁补之 〔宋朝〕

群芳老尽,海棠花时候。雨过寒轻好清昼。最妖饶一段,全是初开,云鬟小,涂粉施朱未就。 全开还自好,骀荡春余,百样宫罗斗繁绣。纵无语也,心应恨来迟,恰柳絮、将春归后。醉犹倚柔柯,怯黄昏,这一点愁,须共花同瘦。洞仙歌(温园赏海棠)拼音解读:qún fāng lǎo jìn ,hǎi táng huā shí hòu 。yǔ guò hán qīng hǎo qīng zhòu 。zuì yāo ráo yī duàn ,quán shì chū kāi ,yún huán xiǎo ,tú fěn shī zhū wèi jiù 。 quán kāi hái zì hǎo ,dài dàng chūn yú ,bǎi yàng gōng luó dòu fán xiù 。zòng wú yǔ yě ,xīn yīng hèn lái chí ,qià liǔ xù 、jiāng chūn guī hòu 。zuì yóu yǐ róu kē ,qiè huáng hūn ,zhè yī diǎn chóu ,xū gòng huā tóng shòu 。
详情

青衣春条诗

佚名 〔唐朝〕

幽室锁妖艳,无人兰蕙芳。春风三十载,不尽罗衣香。青衣春条诗拼音解读:yōu shì suǒ yāo yàn ,wú rén lán huì fāng 。chūn fēng sān shí zǎi ,bú jìn luó yī xiāng 。
详情

忆秦娥(般涉调)

张先 〔宋朝〕

参差竹。吹断相思曲。情不足,西北有楼穷远目。 忆苕溪、寒影透清玉。秋雁南飞速。菰草绿。应下溪头沙上宿。忆秦娥(般涉调)拼音解读:cān chà zhú 。chuī duàn xiàng sī qǔ 。qíng bú zú ,xī běi yǒu lóu qióng yuǎn mù 。 yì tiáo xī 、hán yǐng tòu qīng yù 。qiū yàn nán fēi sù 。gū cǎo lǜ 。yīng xià xī tóu shā shàng xiǔ 。
详情

满江红(和杨民瞻送祐之弟还侍浮梁)

辛弃疾 〔宋朝〕

尘土西风,便无限、凄凉行色。还记取、明朝应恨,今宵轻别。珠泪争垂华烛暗,雁行中断哀筝切。看扁舟、幸自涩清溪,休催发。 白首路,长亭仄。千树柳,千丝结。怕行人西去,棹歌声阕。黄卷莫教诗酒污,玉阶不信仙凡隔。但从今、伴我又随君,佳哉月。满江红(和杨民瞻送祐之弟还侍浮梁)拼音解读:chén tǔ xī fēng ,biàn wú xiàn 、qī liáng háng sè 。hái jì qǔ 、míng cháo yīng hèn ,jīn xiāo qīng bié 。zhū lèi zhēng chuí huá zhú àn ,yàn háng zhōng duàn āi zhēng qiē 。kàn biǎn zhōu 、xìng zì sè qīng xī ,xiū cuī fā 。 bái shǒu lù ,zhǎng tíng zè 。qiān shù liǔ ,qiān sī jié 。pà háng rén xī qù ,zhào gē shēng què 。huáng juàn mò jiāo shī jiǔ wū ,yù jiē bú xìn xiān fán gé 。dàn cóng jīn 、bàn wǒ yòu suí jun1 ,jiā zāi yuè 。
详情

好事近(春路雨添花)

秦观 〔宋朝〕

【好事近】 梦中作春路雨添花,花动一山春色。行到小溪深处,有黄鹂千百。飞云当面舞龙蛇,夭矫转空碧。醉卧古藤阴下,了不知南北。好事近(春路雨添花)拼音解读:【hǎo shì jìn 】 mèng zhōng zuò chūn lù yǔ tiān huā ,huā dòng yī shān chūn sè 。háng dào xiǎo xī shēn chù ,yǒu huáng lí qiān bǎi 。fēi yún dāng miàn wǔ lóng shé ,yāo jiǎo zhuǎn kōng bì 。zuì wò gǔ téng yīn xià ,le bú zhī nán běi 。
详情

清平乐(上元)

张纲 〔宋朝〕

红莲照晚。花底明人眼。无限游人谁惜倦。只有衰翁心懒。 笙歌缓引更筹。更阑客散添愁。香雾半窗幽梦,烟波千里归舟。清平乐(上元)拼音解读:hóng lián zhào wǎn 。huā dǐ míng rén yǎn 。wú xiàn yóu rén shuí xī juàn 。zhī yǒu shuāi wēng xīn lǎn 。 shēng gē huǎn yǐn gèng chóu 。gèng lán kè sàn tiān chóu 。xiāng wù bàn chuāng yōu mèng ,yān bō qiān lǐ guī zhōu 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->