行香子(晚绿寒红)

晏几道 〔宋朝〕

【行香子】 晚绿寒红,芳意匆匆。惜年华、今与谁同。碧云零落,数字征鸿。看渚莲凋,宫扇旧,怨秋风。流波坠叶,佳期何在,想天教、离恨无穷。试将前事,闲倚梧桐。有消魂处,明月夜,粉屏空。行香子(晚绿寒红)拼音解读:【háng xiāng zǐ 】 wǎn lǜ hán hóng ,fāng yì cōng cōng 。xī nián huá 、jīn yǔ shuí tóng 。bì yún líng luò ,shù zì zhēng hóng 。kàn zhǔ lián diāo ,gōng shàn jiù ,yuàn qiū fēng 。liú bō zhuì yè ,jiā qī hé zài ,xiǎng tiān jiāo 、lí hèn wú qióng 。shì jiāng qián shì ,xián yǐ wú tóng 。yǒu xiāo hún chù ,míng yuè yè ,fěn píng kōng 。
猜您喜欢

临江仙(壬午七夕)

刘辰翁 〔宋朝〕

天际何分南与北,五更纵又成横。夜来拾得断河星。化为一片石,持去问君平。 老大看天一笑,儿童问我须应。向来牛女本无名。要知天上事,亦似谤先生。临江仙(壬午七夕)拼音解读:tiān jì hé fèn nán yǔ běi ,wǔ gèng zòng yòu chéng héng 。yè lái shí dé duàn hé xīng 。huà wéi yī piàn shí ,chí qù wèn jun1 píng 。 lǎo dà kàn tiān yī xiào ,ér tóng wèn wǒ xū yīng 。xiàng lái niú nǚ běn wú míng 。yào zhī tiān shàng shì ,yì sì bàng xiān shēng 。
详情

汉宫春·立春日

辛弃疾 〔宋朝〕

春已归来,看美人头上,袅袅春幡。无端风雨,未肯收尽余寒。年时燕子,料今宵梦到西园。浑未辨,黄柑荐酒,更传青韭堆盘?却笑东风,从此便薰梅染柳,更没些闲。闲时又来镜里,转变朱颜。清愁不断,问何人会解连环?生怕见花开花落,朝来塞雁先还。汉宫春·立春日拼音解读:chūn yǐ guī lái ,kàn měi rén tóu shàng ,niǎo niǎo chūn fān 。wú duān fēng yǔ ,wèi kěn shōu jìn yú hán 。nián shí yàn zǐ ,liào jīn xiāo mèng dào xī yuán 。hún wèi biàn ,huáng gān jiàn jiǔ ,gèng chuán qīng jiǔ duī pán ?què xiào dōng fēng ,cóng cǐ biàn xūn méi rǎn liǔ ,gèng méi xiē xián 。xián shí yòu lái jìng lǐ ,zhuǎn biàn zhū yán 。qīng chóu bú duàn ,wèn hé rén huì jiě lián huán ?shēng pà jiàn huā kāi huā luò ,cháo lái sāi yàn xiān hái 。
详情

拟行路难(奉君金卮之美酒)

鲍照 〔南北朝〕

【拟行路难】 奉君金卮之美酒[1],玳瑁玉匣之雕琴[2],七彩芙蓉之羽帐[3],九华蒲萄之锦衾[4] 。红颜零落岁将暮,寒光宛转时欲沉[5] 。愿君裁悲且减思,听我扺节行路吟[6] 。不见柏梁铜雀上,宁闻古时清吹音[7]?拟行路难(奉君金卮之美酒)拼音解读:【nǐ háng lù nán 】 fèng jun1 jīn zhī zhī měi jiǔ [1],dài mào yù xiá zhī diāo qín [2],qī cǎi fú róng zhī yǔ zhàng [3],jiǔ huá pú táo zhī jǐn qīn [4] 。hóng yán líng luò suì jiāng mù ,hán guāng wǎn zhuǎn shí yù chén [5] 。yuàn jun1 cái bēi qiě jiǎn sī ,tīng wǒ qí jiē háng lù yín [6] 。bú jiàn bǎi liáng tóng què shàng ,níng wén gǔ shí qīng chuī yīn [7]?
详情

赠念《法华经》僧

齐己 〔唐朝〕

念念念兮入恶易,念念念兮入善难。
念经念佛能一般, 爱河竭处生波澜。
言公少年真法器,白昼不出夜不睡。
心心缘经口缘字,一室寥寥灯照地。
沈檀卷轴宝函盛, 薝卜香熏水精记。
空山木落古寺闲,松枝鹤眠霜霰干。
牙根舌根水滴寒,珊瑚捶打红琅玕.但恐莲花七朵一时折, 朵朵似君心地白。
又恐天风吹天花,缤纷如雨飘袈裟。
况闻此经甚微妙,百千诸佛真秘要。
灵山说后始传来, 闻者虽多持者少。
更堪诵入陀罗尼,唐音梵音相杂时。
舜弦和雅熏风吹,文王武王弦更悲。
如此争不遣碧空中有龙来听,有鬼来听。
亦使人间闻者敬, 见者敬。
自然心虚空,性清净。
此经真体即毗卢, 雪岭白牛君识无。
赠念《法华经》僧拼音解读:niàn niàn niàn xī rù è yì ,niàn niàn niàn xī rù shàn nán 。
niàn jīng niàn fó néng yī bān , ài hé jié chù shēng bō lán 。
yán gōng shǎo nián zhēn fǎ qì ,bái zhòu bú chū yè bú shuì 。
xīn xīn yuán jīng kǒu yuán zì ,yī shì liáo liáo dēng zhào dì 。
shěn tán juàn zhóu bǎo hán shèng , zhān bo xiāng xūn shuǐ jīng jì 。
kōng shān mù luò gǔ sì xián ,sōng zhī hè mián shuāng xiàn gàn 。
yá gēn shé gēn shuǐ dī hán ,shān hú chuí dǎ hóng láng gān .dàn kǒng lián huā qī duǒ yī shí shé , duǒ duǒ sì jun1 xīn dì bái 。
yòu kǒng tiān fēng chuī tiān huā ,bīn fēn rú yǔ piāo jiā shā 。
kuàng wén cǐ jīng shèn wēi miào ,bǎi qiān zhū fó zhēn mì yào 。
líng shān shuō hòu shǐ chuán lái , wén zhě suī duō chí zhě shǎo 。
gèng kān sòng rù tuó luó ní ,táng yīn fàn yīn xiàng zá shí 。
shùn xián hé yǎ xūn fēng chuī ,wén wáng wǔ wáng xián gèng bēi 。
rú cǐ zhēng bú qiǎn bì kōng zhōng yǒu lóng lái tīng ,yǒu guǐ lái tīng 。
yì shǐ rén jiān wén zhě jìng , jiàn zhě jìng 。
zì rán xīn xū kōng ,xìng qīng jìng 。
cǐ jīng zhēn tǐ jí pí lú , xuě lǐng bái niú jun1 shí wú 。
详情

跂乌词

柳宗元 〔唐朝〕

城上日出群乌飞,鸦鸦争赴朝阳枝。刷毛伸羽和且乐,尔独落魄今为何?无乃慕高近白日,三足妒尔令尔疾?无乃饥啼走路旁,贪鲜攫肉人所伤?翘肖独足下丛薄,口衔低枝始能越。还顾泥涂备蝼蚁,仰看栋梁防燕雀。左右六翮利如刀,踊身失势不得高。支离无趾犹自免,努力低飞逃后患。 跂乌词拼音解读: chéng shàng rì chū qún wū fēi ,yā yā zhēng fù cháo yáng zhī 。shuā máo shēn yǔ hé qiě lè ,ěr dú luò pò jīn wéi hé ?wú nǎi mù gāo jìn bái rì ,sān zú dù ěr lìng ěr jí ?wú nǎi jī tí zǒu lù páng ,tān xiān jué ròu rén suǒ shāng ?qiào xiāo dú zú xià cóng báo ,kǒu xián dī zhī shǐ néng yuè 。hái gù ní tú bèi lóu yǐ ,yǎng kàn dòng liáng fáng yàn què 。zuǒ yòu liù hé lì rú dāo ,yǒng shēn shī shì bú dé gāo 。zhī lí wú zhǐ yóu zì miǎn ,nǔ lì dī fēi táo hòu huàn 。
详情

摸鱼儿(赋云束楼)

刘辰翁 〔宋朝〕

更比他、东风前度,依然一榻如许。深深旧是谁家府,落日画梁燕语。帘半雨。记湖海平生,相遇忘宾主。阑珊春暮。看城郭参差,长空淡淡,沙鸟自来去。 江山好,立马白云飞处。秦川终是吾土。登临笑傲西山笏,烟树高高杜宇。君且住。况双井泉甘,汲遍茶堪煮。歌残金缕。恰黄鹤飞来,月明三弄,仍是岳阳吕。摸鱼儿(赋云束楼)拼音解读:gèng bǐ tā 、dōng fēng qián dù ,yī rán yī tà rú xǔ 。shēn shēn jiù shì shuí jiā fǔ ,luò rì huà liáng yàn yǔ 。lián bàn yǔ 。jì hú hǎi píng shēng ,xiàng yù wàng bīn zhǔ 。lán shān chūn mù 。kàn chéng guō cān chà ,zhǎng kōng dàn dàn ,shā niǎo zì lái qù 。 jiāng shān hǎo ,lì mǎ bái yún fēi chù 。qín chuān zhōng shì wú tǔ 。dēng lín xiào ào xī shān hù ,yān shù gāo gāo dù yǔ 。jun1 qiě zhù 。kuàng shuāng jǐng quán gān ,jí biàn chá kān zhǔ 。gē cán jīn lǚ 。qià huáng hè fēi lái ,yuè míng sān nòng ,réng shì yuè yáng lǚ 。
详情

撼庭秋·别来音信千里

晏殊 〔宋朝〕

别来音信千里。怅此情难寄。碧纱秋月,梧桐夜雨,几回无寐。 楼高目断,天遥云黯,只堪憔悴。念兰堂红烛,心长焰短,向人垂泪。撼庭秋·别来音信千里拼音解读:bié lái yīn xìn qiān lǐ 。chàng cǐ qíng nán jì 。bì shā qiū yuè ,wú tóng yè yǔ ,jǐ huí wú mèi 。 lóu gāo mù duàn ,tiān yáo yún àn ,zhī kān qiáo cuì 。niàn lán táng hóng zhú ,xīn zhǎng yàn duǎn ,xiàng rén chuí lèi 。
详情

题武关

杜牧 〔唐朝〕

碧溪留我武关东,一笑怀王迹自穷。郑袖娇娆酣似醉,屈原憔悴去如蓬。山樯谷堑依然在,弱吐强吞尽已空。今日圣神家四海,戍旗长卷夕阳中。 题武关拼音解读: bì xī liú wǒ wǔ guān dōng ,yī xiào huái wáng jì zì qióng 。zhèng xiù jiāo ráo hān sì zuì ,qū yuán qiáo cuì qù rú péng 。shān qiáng gǔ qiàn yī rán zài ,ruò tǔ qiáng tūn jìn yǐ kōng 。jīn rì shèng shén jiā sì hǎi ,shù qí zhǎng juàn xī yáng zhōng 。
详情

怨诗行

佚名 〔两汉〕

天德悠且长,人命一何促。百年未几时,奄若风吹烛。嘉宾难再遇,人命不可赎。齐度游四方,各系太山录。人间乐未央,忽然归东岳。当须荡中情,游心恣所欲。怨诗行拼音解读:tiān dé yōu qiě zhǎng ,rén mìng yī hé cù 。bǎi nián wèi jǐ shí ,yǎn ruò fēng chuī zhú 。jiā bīn nán zài yù ,rén mìng bú kě shú 。qí dù yóu sì fāng ,gè xì tài shān lù 。rén jiān lè wèi yāng ,hū rán guī dōng yuè 。dāng xū dàng zhōng qíng ,yóu xīn zì suǒ yù 。
详情

兰陵王(赋一丘一壑)

辛弃疾 〔宋朝〕

一丘壑。老子风流占却。茅檐上、松月桂云,脉脉石泉逗山脚。寻思前事错。恼杀晨猿夜鹤。终须是、邓禹辈人,锦绣麻霞坐黄阁。 长歌自深酌。看天阔鸢飞,渊静鱼跃。西风黄菊芗喷薄。怅日暮云合,佳人何处,纫兰结佩带杜若。入江海曾约。 遇合。事难托。莫系磬门前,荷蕢人过,仰天大笑冠簪落。待说与穷达,不须疑著。古来贤者,进亦乐,退亦乐。兰陵王(赋一丘一壑)拼音解读:yī qiū hè 。lǎo zǐ fēng liú zhàn què 。máo yán shàng 、sōng yuè guì yún ,mò mò shí quán dòu shān jiǎo 。xún sī qián shì cuò 。nǎo shā chén yuán yè hè 。zhōng xū shì 、dèng yǔ bèi rén ,jǐn xiù má xiá zuò huáng gé 。 zhǎng gē zì shēn zhuó 。kàn tiān kuò yuān fēi ,yuān jìng yú yuè 。xī fēng huáng jú xiāng pēn báo 。chàng rì mù yún hé ,jiā rén hé chù ,rèn lán jié pèi dài dù ruò 。rù jiāng hǎi céng yuē 。 yù hé 。shì nán tuō 。mò xì qìng mén qián ,hé kuài rén guò ,yǎng tiān dà xiào guàn zān luò 。dài shuō yǔ qióng dá ,bú xū yí zhe 。gǔ lái xián zhě ,jìn yì lè ,tuì yì lè 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->