阳春曲(茶烟一缕轻轻飏)

李德载 〔元朝〕

【中吕·阳春曲】赠茶肆·茶烟一缕[1]茶烟一缕轻轻飏,搅动兰膏四座香,[2]烹前妙手赛维扬。[3]非是谎,下马试来尝。阳春曲(茶烟一缕轻轻飏)拼音解读:【zhōng lǚ ·yáng chūn qǔ 】zèng chá sì ·chá yān yī lǚ [1]chá yān yī lǚ qīng qīng yáng ,jiǎo dòng lán gāo sì zuò xiāng ,[2]pēng qián miào shǒu sài wéi yáng 。[3]fēi shì huǎng ,xià mǎ shì lái cháng 。
猜您喜欢

菩萨蛮(双浮亭)

严仁 〔宋朝〕

征鸿点破空云碧。丹霞染出新秋色。返照落平洲。半江红锦流。 风清鱼笛晚。寸寸愁肠断寄语笛休横。只消三两声。菩萨蛮(双浮亭)拼音解读:zhēng hóng diǎn pò kōng yún bì 。dān xiá rǎn chū xīn qiū sè 。fǎn zhào luò píng zhōu 。bàn jiāng hóng jǐn liú 。 fēng qīng yú dí wǎn 。cùn cùn chóu cháng duàn jì yǔ dí xiū héng 。zhī xiāo sān liǎng shēng 。
详情

贺新郎(菊)

黄升 〔宋朝〕

莫恨黄花瘦。正千林、风霜摇落,暮秋时候。晚节相看元不恶,采采东篱独秀。试揽结、幽香盈手。几劫修来方得到,与渊明、千载为知旧。同冷淡,比兰友。 柴桑心事君知否。把人间、功名富贵,付之尘垢。不肯折腰营口腹,一笑归欤五柳。怅此意、而今安有。若得风流如此老,也何妨、相对无杯酒。诗自可,了重九。贺新郎(菊)拼音解读:mò hèn huáng huā shòu 。zhèng qiān lín 、fēng shuāng yáo luò ,mù qiū shí hòu 。wǎn jiē xiàng kàn yuán bú è ,cǎi cǎi dōng lí dú xiù 。shì lǎn jié 、yōu xiāng yíng shǒu 。jǐ jié xiū lái fāng dé dào ,yǔ yuān míng 、qiān zǎi wéi zhī jiù 。tóng lěng dàn ,bǐ lán yǒu 。 chái sāng xīn shì jun1 zhī fǒu 。bǎ rén jiān 、gōng míng fù guì ,fù zhī chén gòu 。bú kěn shé yāo yíng kǒu fù ,yī xiào guī yú wǔ liǔ 。chàng cǐ yì 、ér jīn ān yǒu 。ruò dé fēng liú rú cǐ lǎo ,yě hé fáng 、xiàng duì wú bēi jiǔ 。shī zì kě ,le zhòng jiǔ 。
详情

武陵春(正月十四日夜孙使君席上观雪,继而月复明)

毛滂 〔宋朝〕

风过冰檐环佩响,宿雾在华茵。剩落瑶花衫月明。嫌怕有纤尘。 凤口衔灯金炫转,人醉觉寒轻。但得清光解照人。不负五更春。武陵春(正月十四日夜孙使君席上观雪,继而月复明)拼音解读:fēng guò bīng yán huán pèi xiǎng ,xiǔ wù zài huá yīn 。shèng luò yáo huā shān yuè míng 。xián pà yǒu xiān chén 。 fèng kǒu xián dēng jīn xuàn zhuǎn ,rén zuì jiào hán qīng 。dàn dé qīng guāng jiě zhào rén 。bú fù wǔ gèng chūn 。
详情

史记引语

佚名 〔先秦〕

狡兔死。良狗烹。 高鸟尽。良弓藏。 敌国破。谋臣亡。史记引语拼音解读:jiǎo tù sǐ 。liáng gǒu pēng 。 gāo niǎo jìn 。liáng gōng cáng 。 dí guó pò 。móu chén wáng 。
详情

月中桂

熊皎 〔唐朝〕

断破重轮种者谁,银蟾何事便相随。莫言望夜无攀处, 却是吟人有得时。孤影不凋清露滴,异香常在好风吹。 几回目断云霄外,未必姮娥惜一枝。月中桂拼音解读:duàn pò zhòng lún zhǒng zhě shuí ,yín chán hé shì biàn xiàng suí 。mò yán wàng yè wú pān chù , què shì yín rén yǒu dé shí 。gū yǐng bú diāo qīng lù dī ,yì xiāng cháng zài hǎo fēng chuī 。 jǐ huí mù duàn yún xiāo wài ,wèi bì héng é xī yī zhī 。
详情

昭君怨(谁作桓伊三弄)

苏轼 〔宋朝〕

【昭君怨】 金山送柳子玉谁作桓伊三弄,惊破绿窗幽梦?新月与愁烟,满江天。欲去又还不去,明日落花飞絮。飞絮送行舟,水东流。昭君怨(谁作桓伊三弄)拼音解读:【zhāo jun1 yuàn 】 jīn shān sòng liǔ zǐ yù shuí zuò huán yī sān nòng ,jīng pò lǜ chuāng yōu mèng ?xīn yuè yǔ chóu yān ,mǎn jiāng tiān 。yù qù yòu hái bú qù ,míng rì luò huā fēi xù 。fēi xù sòng háng zhōu ,shuǐ dōng liú 。
详情

临江仙(上元)

马子严 〔宋朝〕

人意舒闲春事到,徐徐弄日微云。翠鬟飞绕闹蛾群。烟横沾酒市,风转落梅村。 岁事一新人半旧,相逢际晚醺醺。花间亭馆柳间门。克除风雨外,排日醉红裙。临江仙(上元)拼音解读:rén yì shū xián chūn shì dào ,xú xú nòng rì wēi yún 。cuì huán fēi rào nào é qún 。yān héng zhān jiǔ shì ,fēng zhuǎn luò méi cūn 。 suì shì yī xīn rén bàn jiù ,xiàng féng jì wǎn xūn xūn 。huā jiān tíng guǎn liǔ jiān mén 。kè chú fēng yǔ wài ,pái rì zuì hóng qún 。
详情

咏利城山居

支遁 〔明朝〕

五岳盘神基,四渎涌荡津。动求目方智,默守标静仁。苟不宴出处,托好有常因。寻元存终古,洞往想逸民。玉洁箕岩下,金声濑沂滨。卷华藏纷雾,振褐拂埃尘。迹从尺蠖曲,道与腾龙伸。峻无单豹伐,分非首阳真。长啸归林岭,潇洒任陶钧。 咏利城山居拼音解读: wǔ yuè pán shén jī ,sì dú yǒng dàng jīn 。dòng qiú mù fāng zhì ,mò shǒu biāo jìng rén 。gǒu bú yàn chū chù ,tuō hǎo yǒu cháng yīn 。xún yuán cún zhōng gǔ ,dòng wǎng xiǎng yì mín 。yù jié jī yán xià ,jīn shēng lài yí bīn 。juàn huá cáng fēn wù ,zhèn hè fú āi chén 。jì cóng chǐ huò qǔ ,dào yǔ téng lóng shēn 。jun4 wú dān bào fá ,fèn fēi shǒu yáng zhēn 。zhǎng xiào guī lín lǐng ,xiāo sǎ rèn táo jun1 。
详情

西夏寒食遣兴

朱孟德 〔宋朝〕

春空云淡禁烟中,冷落那堪客里逢。饭煮青精颜固好,杯传蓝尾习能同。锦销文杏枝头雨,雪卷棠梨树底风。往事慢思魂欲断,不堪回首贺兰东。 西夏寒食遣兴拼音解读: chūn kōng yún dàn jìn yān zhōng ,lěng luò nà kān kè lǐ féng 。fàn zhǔ qīng jīng yán gù hǎo ,bēi chuán lán wěi xí néng tóng 。jǐn xiāo wén xìng zhī tóu yǔ ,xuě juàn táng lí shù dǐ fēng 。wǎng shì màn sī hún yù duàn ,bú kān huí shǒu hè lán dōng 。
详情

洞天春

欧阳修 〔宋朝〕

莺啼绿树声早。槛外残红未扫。露点真珠遍芳草。正帘帏清晓。 秋千宅院悄悄。又是清明过了。燕蝶轻狂,柳丝撩乱,春心多少。洞天春拼音解读:yīng tí lǜ shù shēng zǎo 。kǎn wài cán hóng wèi sǎo 。lù diǎn zhēn zhū biàn fāng cǎo 。zhèng lián wéi qīng xiǎo 。 qiū qiān zhái yuàn qiāo qiāo 。yòu shì qīng míng guò le 。yàn dié qīng kuáng ,liǔ sī liáo luàn ,chūn xīn duō shǎo 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->