夏日题老将林亭(百战功成翻爱静)

张蠙 〔唐朝〕

【夏日题老将林亭】 百战功成翻爱静,侯门渐欲似仙家。墙头雨细垂纤草,水面风回聚落花。井放辘轳闲浸酒,笼开鹦鹉报煎茶。几人图在凌烟阁,曾不交锋向塞沙?夏日题老将林亭(百战功成翻爱静)拼音解读:【xià rì tí lǎo jiāng lín tíng 】 bǎi zhàn gōng chéng fān ài jìng ,hóu mén jiàn yù sì xiān jiā 。qiáng tóu yǔ xì chuí xiān cǎo ,shuǐ miàn fēng huí jù luò huā 。jǐng fàng lù lú xián jìn jiǔ ,lóng kāi yīng wǔ bào jiān chá 。jǐ rén tú zài líng yān gé ,céng bú jiāo fēng xiàng sāi shā ?
猜您喜欢

菩萨蛮·人人尽说江南好

韦庄 〔明代〕

人人尽说江南好,游人只合江南老。春水碧于天,画船听雨眠。垆边人似月,皓腕凝霜雪。未老莫还乡,还乡须断肠。菩萨蛮·人人尽说江南好拼音解读:rén rén jìn shuō jiāng nán hǎo ,yóu rén zhī hé jiāng nán lǎo 。chūn shuǐ bì yú tiān ,huà chuán tīng yǔ mián 。lú biān rén sì yuè ,hào wàn níng shuāng xuě 。wèi lǎo mò hái xiāng ,hái xiāng xū duàn cháng 。
详情

满江红·汉水东流

辛弃疾 〔宋朝〕

汉水东流,都洗尽、髭胡膏血。人尽说、君家飞将,旧时英烈。破敌金城雷过耳,谈兵玉帐冰生颊。想王郎、结发赋从戎,传遗业。 腰间剑,聊弹铗。尊中酒,堪为别。况故人新拥,汉坛旌节。马革里尸当自誓,蛾眉伐性休重说。但从今、记取楚楼风,裴台月。满江红·汉水东流拼音解读:hàn shuǐ dōng liú ,dōu xǐ jìn 、zī hú gāo xuè 。rén jìn shuō 、jun1 jiā fēi jiāng ,jiù shí yīng liè 。pò dí jīn chéng léi guò ěr ,tán bīng yù zhàng bīng shēng jiá 。xiǎng wáng láng 、jié fā fù cóng róng ,chuán yí yè 。 yāo jiān jiàn ,liáo dàn jiá 。zūn zhōng jiǔ ,kān wéi bié 。kuàng gù rén xīn yōng ,hàn tán jīng jiē 。mǎ gé lǐ shī dāng zì shì ,é méi fá xìng xiū zhòng shuō 。dàn cóng jīn 、jì qǔ chǔ lóu fēng ,péi tái yuè 。
详情

虞美人(和孔纯老送郑深道守严州)

王之道 〔宋朝〕

郑侯美政推仁厚。何独高淮右。分携令我预颦眉。只恐桐庐民望、怪来迟。 一尊聊罄金蕉叶。更语半时霎。青娥罗列竞消凝。阁定眼边珠泪、做红冰。虞美人(和孔纯老送郑深道守严州)拼音解读:zhèng hóu měi zhèng tuī rén hòu 。hé dú gāo huái yòu 。fèn xié lìng wǒ yù pín méi 。zhī kǒng tóng lú mín wàng 、guài lái chí 。 yī zūn liáo qìng jīn jiāo yè 。gèng yǔ bàn shí shà 。qīng é luó liè jìng xiāo níng 。gé dìng yǎn biān zhū lèi 、zuò hóng bīng 。
详情

浣溪沙(壬寅五月西湖)

蔡伸 〔宋朝〕

双佩雷文拂手香。青纱衫子淡梳妆。冰姿绰约自生凉。 虚掉玉钗惊翡翠,缓移兰棹趁鸳鸯。鬓鬟风乱绿云长。浣溪沙(壬寅五月西湖)拼音解读:shuāng pèi léi wén fú shǒu xiāng 。qīng shā shān zǐ dàn shū zhuāng 。bīng zī chāo yuē zì shēng liáng 。 xū diào yù chāi jīng fěi cuì ,huǎn yí lán zhào chèn yuān yāng 。bìn huán fēng luàn lǜ yún zhǎng 。
详情

题长洲陈明府小亭

方干 〔唐朝〕

坐看孤峭却劳神,还是微吟到日曛。松鹤认名呼得下,沙蝉飞处听犹闻。夜阑亦似深山月,雨后唯关满屋云。便此消遥应不易,朱衣红旆未容君。题长洲陈明府小亭拼音解读:zuò kàn gū qiào què láo shén ,hái shì wēi yín dào rì xūn 。sōng hè rèn míng hū dé xià ,shā chán fēi chù tīng yóu wén 。yè lán yì sì shēn shān yuè ,yǔ hòu wéi guān mǎn wū yún 。biàn cǐ xiāo yáo yīng bú yì ,zhū yī hóng pèi wèi róng jun1 。
详情

八声甘州·寄参寥子

苏轼 〔宋朝〕

有情风、万里卷潮来,无情送潮归。问钱塘江上,西兴浦口,几度斜晖。不用思量今古,俯仰昔人非。谁似东坡老,白首忘机。 记取西湖西畔,正暮山好处,空翠烟霏。算诗人相得,如我与君稀。约他年、东还海道,愿谢公、雅志莫相违。西州路,不应回首,为我沾衣。(正暮 一作:正春)八声甘州·寄参寥子拼音解读:yǒu qíng fēng 、wàn lǐ juàn cháo lái ,wú qíng sòng cháo guī 。wèn qián táng jiāng shàng ,xī xìng pǔ kǒu ,jǐ dù xié huī 。bú yòng sī liàng jīn gǔ ,fǔ yǎng xī rén fēi 。shuí sì dōng pō lǎo ,bái shǒu wàng jī 。 jì qǔ xī hú xī pàn ,zhèng mù shān hǎo chù ,kōng cuì yān fēi 。suàn shī rén xiàng dé ,rú wǒ yǔ jun1 xī 。yuē tā nián 、dōng hái hǎi dào ,yuàn xiè gōng 、yǎ zhì mò xiàng wéi 。xī zhōu lù ,bú yīng huí shǒu ,wéi wǒ zhān yī 。(zhèng mù yī zuò :zhèng chūn )
详情

水龙吟(重过旧隐)

蔡伸 〔宋朝〕

画桥流水桃溪路,别是壶中佳致。南楼夜月,东窗疏雨,金莲共醉。人静回廊,并肩携手,玉芝香里。念紫箫声断,巫阳梦觉,人何在、花空委。 寂寞危栏触倚。望仙乡、水云无际。芸房花院,重来空锁,苍苔满地。物是人非,小池依旧,彩鸳双戏。念当时风月,如今怀抱,有盈襟泪。水龙吟(重过旧隐)拼音解读:huà qiáo liú shuǐ táo xī lù ,bié shì hú zhōng jiā zhì 。nán lóu yè yuè ,dōng chuāng shū yǔ ,jīn lián gòng zuì 。rén jìng huí láng ,bìng jiān xié shǒu ,yù zhī xiāng lǐ 。niàn zǐ xiāo shēng duàn ,wū yáng mèng jiào ,rén hé zài 、huā kōng wěi 。 jì mò wēi lán chù yǐ 。wàng xiān xiāng 、shuǐ yún wú jì 。yún fáng huā yuàn ,zhòng lái kōng suǒ ,cāng tái mǎn dì 。wù shì rén fēi ,xiǎo chí yī jiù ,cǎi yuān shuāng xì 。niàn dāng shí fēng yuè ,rú jīn huái bào ,yǒu yíng jīn lèi 。
详情

海棠春(春景)

马子严 〔宋朝〕

柳腰暗怯花风弱。红映秋千院落。归逐燕儿飞,斜撼真珠箔。 满林翠叶胭脂萼。不忍频频觑着。护取一庭春,莫弹花间鹊。海棠春(春景)拼音解读:liǔ yāo àn qiè huā fēng ruò 。hóng yìng qiū qiān yuàn luò 。guī zhú yàn ér fēi ,xié hàn zhēn zhū bó 。 mǎn lín cuì yè yān zhī è 。bú rěn pín pín qù zhe 。hù qǔ yī tíng chūn ,mò dàn huā jiān què 。
详情

迈陂塘(雁双双)

李治 〔明朝〕

【迈陂塘】和元遗山雁丘雁双双,正分汾水,回头生死殊路天长地久相思债,何似眼前俱去!摧劲羽,倘万一幽冥,却有重逢处诗翁感遇。把江北江南,风嘹月唳,并付一丘土。仍为汝,小草幽兰丽句,声声字字酸楚。拍江秋影今何在?宰木欲迷堤树。霜魂苦,算犹胜,王嫱青冢贞娘墓。凭谁说与?叹鸟道长空,龙艘古渡,马耳泪如雨。迈陂塘(雁双双)拼音解读:【mài bēi táng 】hé yuán yí shān yàn qiū yàn shuāng shuāng ,zhèng fèn fén shuǐ ,huí tóu shēng sǐ shū lù tiān zhǎng dì jiǔ xiàng sī zhài ,hé sì yǎn qián jù qù !cuī jìn yǔ ,tǎng wàn yī yōu míng ,què yǒu zhòng féng chù shī wēng gǎn yù 。bǎ jiāng běi jiāng nán ,fēng liáo yuè lì ,bìng fù yī qiū tǔ 。réng wéi rǔ ,xiǎo cǎo yōu lán lì jù ,shēng shēng zì zì suān chǔ 。pāi jiāng qiū yǐng jīn hé zài ?zǎi mù yù mí dī shù 。shuāng hún kǔ ,suàn yóu shèng ,wáng qiáng qīng zhǒng zhēn niáng mù 。píng shuí shuō yǔ ?tàn niǎo dào zhǎng kōng ,lóng sōu gǔ dù ,mǎ ěr lèi rú yǔ 。
详情

定风波令(次子瞻韵送元素内翰·般涉调)

张先 〔宋朝〕

浴殿词臣亦议兵。禁中颇牧党羌平。诏卷促归难自缓。溪馆。彩花千数酒泉情。 春草未青秋叶暮。□去。一家行色万家情。可恨黄莺相识晚。望断。湖边亭上不闻声。定风波令(次子瞻韵送元素内翰·般涉调)拼音解读:yù diàn cí chén yì yì bīng 。jìn zhōng pō mù dǎng qiāng píng 。zhào juàn cù guī nán zì huǎn 。xī guǎn 。cǎi huā qiān shù jiǔ quán qíng 。 chūn cǎo wèi qīng qiū yè mù 。□qù 。yī jiā háng sè wàn jiā qíng 。kě hèn huáng yīng xiàng shí wǎn 。wàng duàn 。hú biān tíng shàng bú wén shēng 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->