寄旧山僧

王建 〔明朝〕

因依老宿发心初,半学修心半读书。雪后每常同席卧,花时未省两山居。猎人箭底求伤雁,钓户竿头乞活鱼。一向风尘取烦恼,不知衰病日难除。 寄旧山僧拼音解读: yīn yī lǎo xiǔ fā xīn chū ,bàn xué xiū xīn bàn dú shū 。xuě hòu měi cháng tóng xí wò ,huā shí wèi shěng liǎng shān jū 。liè rén jiàn dǐ qiú shāng yàn ,diào hù gān tóu qǐ huó yú 。yī xiàng fēng chén qǔ fán nǎo ,bú zhī shuāi bìng rì nán chú 。
猜您喜欢

画堂春(一生一代一双人)

纳兰性德 〔清朝〕

【画堂春】一生一代一双人,[1]争教两处消魂。[2]相思相望不相亲,[3]天为谁春?浆向蓝桥易乞,[4]药成碧海难奔。[5]若容相访饮牛津,[6]相对忘贫。[7]画堂春(一生一代一双人)拼音解读:【huà táng chūn 】yī shēng yī dài yī shuāng rén ,[1]zhēng jiāo liǎng chù xiāo hún 。[2]xiàng sī xiàng wàng bú xiàng qīn ,[3]tiān wéi shuí chūn ?jiāng xiàng lán qiáo yì qǐ ,[4]yào chéng bì hǎi nán bēn 。[5]ruò róng xiàng fǎng yǐn niú jīn ,[6]xiàng duì wàng pín 。[7]
详情

南乡子(晚景落琼杯)

苏轼 〔宋朝〕

【南乡子】 晚景落琼杯,照眼云山翠作堆。认得岷峨春雪浪,初来,万顷蒲萄涨渌醅。春雨暗阳台,乱洒歌楼湿粉腮。一阵东风来卷地,吹回,落照江天一半开。南乡子(晚景落琼杯)拼音解读:【nán xiāng zǐ 】 wǎn jǐng luò qióng bēi ,zhào yǎn yún shān cuì zuò duī 。rèn dé mín é chūn xuě làng ,chū lái ,wàn qǐng pú táo zhǎng lù pēi 。chūn yǔ àn yáng tái ,luàn sǎ gē lóu shī fěn sāi 。yī zhèn dōng fēng lái juàn dì ,chuī huí ,luò zhào jiāng tiān yī bàn kāi 。
详情

鹧鸪天·送元济之归豫章

辛弃疾 〔先秦〕

敧枕婆娑两鬓霜。起听檐溜碎喧江。那边云筋销啼粉,这里车轮转别肠。 诗酒社,水云乡。可堪醉墨几淋浪。画图恰似归家梦,千里河山寸许长。鹧鸪天·送元济之归豫章拼音解读:jī zhěn pó suō liǎng bìn shuāng 。qǐ tīng yán liū suì xuān jiāng 。nà biān yún jīn xiāo tí fěn ,zhè lǐ chē lún zhuǎn bié cháng 。 shī jiǔ shè ,shuǐ yún xiāng 。kě kān zuì mò jǐ lín làng 。huà tú qià sì guī jiā mèng ,qiān lǐ hé shān cùn xǔ zhǎng 。
详情

虞美人·秋感

吴文英 〔宋朝〕

背庭缘恐花羞坠。心事遥山里。小帘愁卷月笼明。一寸秋怀禁得、几蛩声。 井梧不放西风起。供与离人睡。梦和新月未圆时。起看檐蛛结网、又寻思。 虞美人·秋感拼音解读: bèi tíng yuán kǒng huā xiū zhuì 。xīn shì yáo shān lǐ 。xiǎo lián chóu juàn yuè lóng míng 。yī cùn qiū huái jìn dé 、jǐ qióng shēng 。 jǐng wú bú fàng xī fēng qǐ 。gòng yǔ lí rén shuì 。mèng hé xīn yuè wèi yuán shí 。qǐ kàn yán zhū jié wǎng 、yòu xún sī 。
详情

减字木兰花(相逢不语)

纳兰性德 〔清朝〕

【减字木兰花】相逢不语,一朵芙蓉著秋雨。[1]小晕红潮,斜溜鬟心只凤翘。[2]待将低唤,直为凝情恐人见。[3]欲诉幽怀,转过回栏叩玉钗。减字木兰花(相逢不语)拼音解读:【jiǎn zì mù lán huā 】xiàng féng bú yǔ ,yī duǒ fú róng zhe qiū yǔ 。[1]xiǎo yūn hóng cháo ,xié liū huán xīn zhī fèng qiào 。[2]dài jiāng dī huàn ,zhí wéi níng qíng kǒng rén jiàn 。[3]yù sù yōu huái ,zhuǎn guò huí lán kòu yù chāi 。
详情

菩萨蛮(别恨)

姚宽 〔宋朝〕

梦中不记江南路。玉钗翠鬓惊春去。午醉晚来醒。暝烟花上轻。 红绡空浥泪。锦字凭谁寄。衫薄暖香销。相思云水遥。菩萨蛮(别恨)拼音解读:mèng zhōng bú jì jiāng nán lù 。yù chāi cuì bìn jīng chūn qù 。wǔ zuì wǎn lái xǐng 。míng yān huā shàng qīng 。 hóng xiāo kōng yì lèi 。jǐn zì píng shuí jì 。shān báo nuǎn xiāng xiāo 。xiàng sī yún shuǐ yáo 。
详情

少年游(离多最是)

晏几道 〔宋朝〕

【少年游】 离多最是,东西流水,终解两相逢。浅情终似,行云无定,犹到梦魂中。可怜人意,薄于云水,佳会更难重。细想从来,断肠多处,不与今番同。少年游(离多最是)拼音解读:【shǎo nián yóu 】 lí duō zuì shì ,dōng xī liú shuǐ ,zhōng jiě liǎng xiàng féng 。qiǎn qíng zhōng sì ,háng yún wú dìng ,yóu dào mèng hún zhōng 。kě lián rén yì ,báo yú yún shuǐ ,jiā huì gèng nán zhòng 。xì xiǎng cóng lái ,duàn cháng duō chù ,bú yǔ jīn fān tóng 。
详情

去者日以疏

佚名 〔两汉〕

去者日以疏,生者日已亲。出郭门直视,但见丘与坟。古墓犁为田,松柏摧为薪。白杨多悲风,萧萧愁杀人!思还故里闾,欲归道无因。去者日以疏拼音解读:qù zhě rì yǐ shū ,shēng zhě rì yǐ qīn 。chū guō mén zhí shì ,dàn jiàn qiū yǔ fén 。gǔ mù lí wéi tián ,sōng bǎi cuī wéi xīn 。bái yáng duō bēi fēng ,xiāo xiāo chóu shā rén !sī hái gù lǐ lǘ ,yù guī dào wú yīn 。
详情

浣溪沙(再和前韵)

苏轼 〔宋朝〕

半夜银山上积苏。朝来九陌带随车。涛江烟渚一时无。 空腹有诗衣有结,湿薪如桂米如珠。冻吟谁伴捻髭须。浣溪沙(再和前韵)拼音解读:bàn yè yín shān shàng jī sū 。cháo lái jiǔ mò dài suí chē 。tāo jiāng yān zhǔ yī shí wú 。 kōng fù yǒu shī yī yǒu jié ,shī xīn rú guì mǐ rú zhū 。dòng yín shuí bàn niǎn zī xū 。
详情

沁园春(冰漕凿方泉,宾客请以名斋,邀赋)

吴文英 〔宋朝〕

澄碧西湖,软红南陌,银河地穿。见华星影里,仙棋局静,清风行处,瑞玉圭寒。斜谷山深,望春楼远,无此峥嵘小渭川。一泓地,解新波不涸,独障狂澜。 老苏而后坡仙。继菊井嘉名相与传。试摩挲劲石,无令角折,丁宁明月,莫涴规圆。漫结鸥盟,那知鱼乐,心止中流别有天。无尘夜,听吾伊正在,秋水阑干。沁园春(冰漕凿方泉,宾客请以名斋,邀赋)拼音解读:chéng bì xī hú ,ruǎn hóng nán mò ,yín hé dì chuān 。jiàn huá xīng yǐng lǐ ,xiān qí jú jìng ,qīng fēng háng chù ,ruì yù guī hán 。xié gǔ shān shēn ,wàng chūn lóu yuǎn ,wú cǐ zhēng róng xiǎo wèi chuān 。yī hóng dì ,jiě xīn bō bú hé ,dú zhàng kuáng lán 。 lǎo sū ér hòu pō xiān 。jì jú jǐng jiā míng xiàng yǔ chuán 。shì mó suō jìn shí ,wú lìng jiǎo shé ,dīng níng míng yuè ,mò wó guī yuán 。màn jié ōu méng ,nà zhī yú lè ,xīn zhǐ zhōng liú bié yǒu tiān 。wú chén yè ,tīng wú yī zhèng zài ,qiū shuǐ lán gàn 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->