乡愁

余光中 〔现代〕

小时候,乡愁是一枚小小的邮票。我在这头,母亲在那头。 长大後,乡愁是一张窄窄的船票,我在这头,新娘在那头。後来啊,乡愁是一方矮矮的坟墓,我在外头,母亲在里头。 而现在,乡愁是一湾浅浅的海峡,我在这头,大陆在那头。乡愁拼音解读:xiǎo shí hòu  xiāng chóu shì yī méi xiǎo xiǎo de yóu piào  wǒ zài zhè tóu  mǔ qīn zài nà tóu   zhǎng dà hòu  xiāng chóu shì yī zhāng zhǎi zhǎi de chuán piào  wǒ zài zhè tóu  xīn niáng zài nà tóu   hòu lái ā  xiāng chóu shì yī fāng ǎi ǎi de fén mù  wǒ zài wài tóu  mǔ qīn zài lǐ tóu   ér xiàn zài  xiāng chóu shì yī wān qiǎn qiǎn de hǎi xiá  wǒ zài zhè tóu  dà lù zài nà tóu

猜您喜欢

瑶台聚八仙(余昔有梅影词,今重为模写)

张炎 〔宋朝〕

近水横斜。先得月、玉树宛若笼纱。散迹苔烟,墨晕净洗铅华。误入罗浮身外梦,似花又却似非花。探寒葩。倩人醉里,扶过溪沙。 竹篱几番倦倚,看乍无乍有,如寄生涯。更好一枝,时到素壁檐牙。香深与春暗却,且休把江头千树夸。东家女,试淡妆颠倒,难胜西家。瑶台聚八仙(余昔有梅影词,今重为模写)拼音解读:jìn shuǐ héng xié 。xiān dé yuè 、yù shù wǎn ruò lóng shā 。sàn jì tái yān ,mò yūn jìng xǐ qiān huá 。wù rù luó fú shēn wài mèng ,sì huā yòu què sì fēi huā 。tàn hán pā 。qiàn rén zuì lǐ ,fú guò xī shā 。 zhú lí jǐ fān juàn yǐ ,kàn zhà wú zhà yǒu ,rú jì shēng yá 。gèng hǎo yī zhī ,shí dào sù bì yán yá 。xiāng shēn yǔ chūn àn què ,qiě xiū bǎ jiāng tóu qiān shù kuā 。dōng jiā nǚ ,shì dàn zhuāng diān dǎo ,nán shèng xī jiā 。
详情

浣溪沙(一曲新词酒一杯)

晏殊 〔宋朝〕

【浣溪沙】 一曲新词酒一杯,去年天气旧亭台,[1]夕阳西下几时回。无可奈何花落去,似曾相识燕归来。小园香径独徘徊。[2]浣溪沙(一曲新词酒一杯)拼音解读:【huàn xī shā 】 yī qǔ xīn cí jiǔ yī bēi ,qù nián tiān qì jiù tíng tái ,[1]xī yáng xī xià jǐ shí huí 。wú kě nài hé huā luò qù ,sì céng xiàng shí yàn guī lái 。xiǎo yuán xiāng jìng dú pái huái 。[2]
详情

诉衷情(海棠)

苏轼 〔宋朝〕

海棠珠缀一重重。清晓近帘栊。胭脂谁与匀淡,偏向脸边浓。 看叶嫩,惜花红。意无穷。如花似叶,岁岁年年,共占春风。诉衷情(海棠)拼音解读:hǎi táng zhū zhuì yī zhòng zhòng 。qīng xiǎo jìn lián lóng 。yān zhī shuí yǔ yún dàn ,piān xiàng liǎn biān nóng 。 kàn yè nèn ,xī huā hóng 。yì wú qióng 。rú huā sì yè ,suì suì nián nián ,gòng zhàn chūn fēng 。
详情

菩萨蛮·春云吹散湘帘雨

纳兰性德 〔清朝〕

春云吹散湘帘雨,絮黏蝴蝶飞还住。人在玉楼中,楼高四面风。柳烟丝一把,暝色笼鸳瓦。休近小阑干,夕阳无限山。菩萨蛮·春云吹散湘帘雨拼音解读:chūn yún chuī sàn xiāng lián yǔ ,xù nián hú dié fēi hái zhù 。rén zài yù lóu zhōng ,lóu gāo sì miàn fēng 。liǔ yān sī yī bǎ ,míng sè lóng yuān wǎ 。xiū jìn xiǎo lán gàn ,xī yáng wú xiàn shān 。
详情

归雁(潇湘何事等闲回)

钱起 〔宋朝〕

潇湘何事等闲回,水碧沙明两岸苔。 二十五弦弹夜月,不胜清怨却飞来。归雁(潇湘何事等闲回)拼音解读:xiāo xiāng hé shì děng xián huí ,shuǐ bì shā míng liǎng àn tái 。 èr shí wǔ xián dàn yè yuè ,bú shèng qīng yuàn què fēi lái 。
详情

一寸金(太母诞辰)

曹勋 〔宋朝〕

霜落鸳鸯,绣隐芙蓉小春节。应运看,月魄分辉,坤顺同符,文母徽音芳烈。诞育乾坤主,均慈爱、练裙岂别。经沙塞、涉履烟尘,瑞色怡然更英发。 上圣中兴,严恭问寝,宫庭正和悦。看寿筵高启,龙香低转,声入霓裳,檀槽新拨。翠衮同行乐,钧韶奏、喜盈绛阙。倾心愿、亿载慈宁,醉赏闲风月。一寸金(太母诞辰)拼音解读:shuāng luò yuān yāng ,xiù yǐn fú róng xiǎo chūn jiē 。yīng yùn kàn ,yuè pò fèn huī ,kūn shùn tóng fú ,wén mǔ huī yīn fāng liè 。dàn yù qián kūn zhǔ ,jun1 cí ài 、liàn qún qǐ bié 。jīng shā sāi 、shè lǚ yān chén ,ruì sè yí rán gèng yīng fā 。 shàng shèng zhōng xìng ,yán gōng wèn qǐn ,gōng tíng zhèng hé yuè 。kàn shòu yàn gāo qǐ ,lóng xiāng dī zhuǎn ,shēng rù ní shang ,tán cáo xīn bō 。cuì gǔn tóng háng lè ,jun1 sháo zòu 、xǐ yíng jiàng què 。qīng xīn yuàn 、yì zǎi cí níng ,zuì shǎng xián fēng yuè 。
详情

浣溪沙(呈赵状元)

赵长卿 〔宋朝〕

雨过西湖绿涨平。环湖密柳暗藏莺。麦秋天气似清明。 对策有人新切直,逢春不日尽施行。遍舟未用速归程。浣溪沙(呈赵状元)拼音解读:yǔ guò xī hú lǜ zhǎng píng 。huán hú mì liǔ àn cáng yīng 。mài qiū tiān qì sì qīng míng 。 duì cè yǒu rén xīn qiē zhí ,féng chūn bú rì jìn shī háng 。biàn zhōu wèi yòng sù guī chéng 。
详情

劝学诗(书中自有黄金屋)

赵恒 〔南北朝〕

富家不用买良田,书中自有千钟粟。 安居不用架高堂,书中自有黄金屋。 出门无车毋须恨,书中有马多如簇。 娶妻无媒毋须恨,书中有女颜如玉。 男儿欲遂平生志,勤向窗前读六经。劝学诗(书中自有黄金屋)拼音解读:fù jiā bú yòng mǎi liáng tián ,shū zhōng zì yǒu qiān zhōng sù 。 ān jū bú yòng jià gāo táng ,shū zhōng zì yǒu huáng jīn wū 。 chū mén wú chē wú xū hèn ,shū zhōng yǒu mǎ duō rú cù 。 qǔ qī wú méi wú xū hèn ,shū zhōng yǒu nǚ yán rú yù 。 nán ér yù suí píng shēng zhì ,qín xiàng chuāng qián dú liù jīng 。
详情

戏简朱坛诗

张祜 〔唐朝〕

昔人有玉碗,击之千里鸣。今日睹斯文,碗有当时声。戏简朱坛诗拼音解读:xī rén yǒu yù wǎn ,jī zhī qiān lǐ míng 。jīn rì dǔ sī wén ,wǎn yǒu dāng shí shēng 。
详情

鹧鸪天(献汲公相国寿)

米芾 〔宋朝〕

暖日晴烘候小春。际天和气与精神。灵台静养千年寿,丹灶全无一点尘。 寿彭祖,寿广成。华阳仙裔是今身。夜来银汉清如洗,南极星中见老人。鹧鸪天(献汲公相国寿)拼音解读:nuǎn rì qíng hōng hòu xiǎo chūn 。jì tiān hé qì yǔ jīng shén 。líng tái jìng yǎng qiān nián shòu ,dān zào quán wú yī diǎn chén 。 shòu péng zǔ ,shòu guǎng chéng 。huá yáng xiān yì shì jīn shēn 。yè lái yín hàn qīng rú xǐ ,nán jí xīng zhōng jiàn lǎo rén 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->